Waarom hebben de mensen geascendeerde meesters nodig?

ONDERWERPEN: Jouw ego maakt je spiritueel blind – schept een alternatieve ‘werkelijkheid’ – laat jij je iets onderwijzen? – je hebt een leraar nodig van buiten jouw alternatieve werkelijkheid – vraag en je zult ontvangen – hoogmoed vormt een catch-22 – erkennen dat jij een leraar nodig hebt – een ware leraar herkennen – je kunt direct contact met God maken, maar – alléén de weg naar verlossing is eenzijn met de Keten van Zijn – relatie van meester en discipel – Jezus heeft de relatie meester en discipel gedemonstreerd – niemand kan in zijn eentje de wereld redden

Vraag van Kim: Jezus, ik ontmoet soms mensen die vragen waarom wij de geascendeerde meesters nodig hebben. Sinds ik met deze website begonnen ben, ben ik verscheidene mensen tegengekomen die een van de volgende beweringen doen:

  • We kunnen rechtstreeks met God contact maken en hem ervaren.
  • Er bestaan geen andere wezens tussen ons en God en we hebben niets nodig om God te ervaren of ons te verenigen met God en gered te worden en te ascenderen.
  • Geascendeerde meesters bestaan niet, maar zijn verzinsels van de menselijke verbeelding.
  • Geascendeerde meesters zijn valse leraren of misleiders die proberen energie van de mensen te krijgen
  • We hebben op het spirituele pad geen leraar of verlosser nodig om te groeien of om gered te worden of te ascenderen.

Het is mijn ervaring dat zulke mensen er heel erg van overtuigd zijn dat zij gelijk hebben en dat er schijnbaar niets is dat hen van het tegendeel kan overtuigen. Verscheidene mensen hebben in feite contact met me opgenomen en beweren dat zij rechtstreeks door God zijn aangesteld om als de ene en enige verlosser voor de mensheid te werken en letterlijk het hele universum te redden. Een aantal ervan wilde zelfs dat ik mijn positie als boodschapper zou gebruiken om hen aan te prijzen, hen te erkennen of hen te helpen aan hun missie te beginnen.
Uiteraard zullen sommige van deze mensen zeggen dat alles wat jij antwoordt vals of onecht is, omdat je, of niet bestaat, of dat jij een verkeerde leraar bent. Dus ik stel deze vraag niet voor hen, maar om anderen te helpen begrijpen waarom we geascendeerde meesters en spirituele leraren nodig hebben.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit is een uiterst belangrijk onderwerp en voor alle echte spirituele zoekers is het van essentieel belang de leringen te begrijpen die ik hier zal geven. Begrijpen waarom jij een leraar, verlosser of bemiddelaar nodig hebt, is de ENIGE manier waarop mensen kunnen voorkomen dat ze verstrikt raken in de subtiliteiten van spirituele arrogantie. Laat ik beginnen met een algemene opmerking en dan commentaar geven op de specifieke punten die jij hierboven aandraagt.

Zoals ik in mijn verhandelingen over het ego uitleg, is het wezenlijke probleem met het menselijke ego dat het je spiritueel blind maakt. Jouw ego gebruikt de dualistische logica van de geest van de antichrist om zijn eigen wereldbeeld te scheppen en verheft die vervolgens tot de status van onfeilbaarheid. Jouw ego schept letterlijk een valse identiteit en als de Bewuste Jij eenmaal die identiteit aanneemt, ziet hij de wereld door een filter, zoals iemand die gekleurde brillenglazen heeft.

Wanneer mensen eenmaal in zo’n valse identiteit gevangenzitten en geaccepteerd hebben dat die helemaal echt is, zullen ze totaal niet kunnen zien hoe onsamenhangend die is en niet bereid zijn de tekortkomingen ervan toe te geven. Zoals ik ook in de verhandelingen over het ego uitleg, probeert jouw ego altijd de indruk te wekken dat zijn redding gegarandeerd is en dat is de reden dat hij probeert die onfeilbare geloofssystemen te ontwikkelen. Het geloof dat jij het absoluut bij het juiste eind hebt, kan alleen maar tot hoogmoed leiden en veel mensen denken dat ze heel spiritueel zijn, maar ze zijn gewoon door spirituele hoogmoed verblind. Daarom is het onmogelijk om met zulke mensen te praten en vaak zijn ze zelfs voor de meest ervaren spirituele leraren onbereikbaar. Ze laten zich niet onderwijzen.

Dus waarom heb je een spirituele leraar nodig – in het bijzonder een leraar die de subtiliteiten van het menselijke ego en spirituele hoogmoed is ontstegen? Omdat jij, zolang de Bewuste Jij zich binnen het mentale kader bevindt – die valse identiteit – die door jouw ego en de machten van dualiteit is gevormd, eenvoudig niet verder dan dat mentale kader kunt zien. Je kunt Gods waarheid niet zien, de onverdeelde waarheid van de Christusgeest. In plaats daarvan wordt alles wat je ziet gekleurd – vaak op subtiele manieren – door de dualistische logica van de geest van de antichrist die jou heel overtuigend toe schijnt, zolang je binnen het mentale kader van jouw ego blijft.

Die spirituele zoekers die eerlijk tegen zichzelf zijn, zullen wel weten dat er veel situaties zijn waarin het moeilijk is om goed van kwaad of de waarheid van de leugen te onderscheiden. Ze vragen zich vaak af of hun overtuigingen of daden juist zijn en ze hebben vaak het gevoel dat het onmogelijk is de waarheid van onwaarheid te scheiden. Zoals ik elders uitleg, is deze ‘heilige verwarring’ in feite veel beter dan in spirituele hoogmoed gevangenzitten, omdat je denkt dat je alles weet en jij dus geen leraar nodig hebt. Als je vraagt, zul je hulp ontvangen van je Christuszelf en de echte spirituele leraren van de mensheid. Echte leraren bevinden zich niet binnen het mentale kader van jouw ego en laten zich niet misleiden door jouw valse identiteit of spirituele arrogantie. Daarom vormen zij je reddingslijn, je ankerpunt, je referentiekader, dat jou geleidelijk aan je Christusonderscheid laat vergroten, totdat jij de waarheid kunt zien die de leraren zien.

Om kort te gaan, je hebt een spirituele leraar nodig omdat de ENIGE manier om aan de subtiliteiten van het mentale kader van het ego te ontsnappen, is contact door te maken met iemand die zich buiten dat mentale kader bevindt. Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat die het probleem schiep. Je kunt je niet optrekken aan je eigen veters, je kunt het koninkrijk der hemelen niet ingaan zonder het bruiloftskleed van het Christusbewustzijn aan te trekken (Matteüs 22:11). Jouw ego zal beweren dat je dit wel kunt en vele verkeerde leraren beweren dat je door hen, of zonder leraar, gered kunt worden. Maar de werkelijkheid is dat je alléén aan de illusies die door het dualiteitsbewustzijn gecreëerd zijn, kunt ontsnappen door contact met iets buiten de sluier van illusie te maken.

Helaas schept de spirituele trots van het ego vaak een catch-22 waar mensen het moeilijk vinden om uit te ontsnappen. Als je eenmaal gelooft dat je alles weet en dat je overtuigingen absoluut waar zijn, volgt hieruit dat je denkt dat je geen leraar nodig hebt. Mensen die hierin gevangen zitten, kunnen een echte leraar vaak niet herkennen. Om een populair gezegde te gebruiken: “Ze zouden een echte leraar nog niet herkennen, al beet hij hen in het been.” Dit wordt geïllustreerd in de volgende quote (uit Johannes 8), wat laat zien dat toen ik op aarde was, bepaalde mensen mij niet als de levende Christus herkenden:

31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen.
32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.
33 Ze zeiden: Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?

Let erop dat deze mensen zelfs niet herkenden dat ze bevrijd moesten worden, wat kenmerkend is voor mensen die volledig door de hoogmoed van hun ego verblind zijn. Ze denken dat ze zo speciaal zijn – in dit geval omdat ze de kinderen van Abraham waren, maar er zijn miljoenen van dergelijke ‘redenen’ – dat hun verlossing gegarandeerd wordt, dus waarom hebben zij dan de Levende Christus nodig?

34 Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde.
35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig.
36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Opnieuw konden deze mensen vanwege spirituele blindheid hun eigen zonden niet zien, dus dachten ze dat ze vrij van zonden waren. Maar alles wat je vanuit de illusies van de antichrist doet, maakt jou tot slaaf van het mentale kader van jouw ego. En alleen de Zoon – een door mij vaak gebruikt symbool voor de universele Christusgeest – kan je echt bevrijden. Alleen wat buiten de dualiteit bestaat, kan je bevrijden van de illusies van de dualiteit – omdat het voor altijd in het huis van de Vader, wat eenzijn met God betekent – verblijft.

37 Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg.
38 Ik spreek over wat ik gezien heb bij de Vader, u doet wat u gehoord hebt van uw vader.
39 Onze vader is Abraham, zeiden ze. Maar Jezus zei: Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed.

Hier kunnen ze niet zien dat zij, zelfs al beweren ze kinderen van Abraham te zijn, zich niet als Abraham gedragen, omdat ze de Levende Christus proberen te doden – wat Abraham nooit gedaan zou hebben, omdat hij het Christusonderscheid had de boodschapper van de Heer te herkennen.

40 Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden – zoiets heeft Abraham niet gedaan.
41 Maar u doet inderdaad wat uw vader deed! Ze zeiden: Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.
42 Als God uw Vader was, zei Jezus tegen hen, zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden.

In hun spirituele arrogantie beweren deze mensen nu dat God hun Vader is (is God of Abraham hun ‘enige’ Vader?), maar hoe kan God je vader zijn wanneer je het eenzijn met God hebt afgelegd, het eenzijn dat je enkel met de Christusgeest kunt krijgen en houden. Het is kenmerkend dat degenen die spiritueel hoogmoedig zijn, het allerhoogste autoriteit aanroepen en zelfs beweren dat ze het gezag van Christus hebben en totaal niet kunnen inzien dat zij in de illusies en waanideeën van de antichrist gevangenzitten.

43 Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren.
44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.

Hoewel ik hier heel streng was, praatte ik in feite tot een bepaalde groep gevallen wezens voor wie ik de laatste kans vertegenwoordigde om een ware leraar te herkennen, voordat ze het oordeel van de laatste dag (Johannes 12:48) onder ogen zouden moeten zien. De ‘laatste dag’ verwijst naar het einde van de kansen voor die specifieke wezens – niet het einde van de wereld zoals veel Christenen denken.

45 Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid.
46 Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet?
47 Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.

Opnieuw waren deze mensen zo door de illusies van hun ego verblind dat ze zelfs mijn woorden niet konden begrijpen. Ze konden geen enkele waarheid in mijn woorden herkennen, omdat er geen element van waarheid in hun wezen was waarmee mijn woorden konden resoneren die zij dan met hun intuïtieve vermogens zouden kunnen herkennen. Toch is het een feit dat er tegenwoordig veel wezens zijn geïncarneerd die net zo in hun mentale kaders vastzitten en daardoor niet in staat zijn een echte leraar te herkennen. Zelfs al zou ik nu fysiek op aarde verschijnen, dan nog zouden veel van deze mensen mij niet herkennen, omdat ze niet degenen herkennen die een bepaalde mate van persoonlijk Christusschap bereikt hebben.

Helaas zijn veel van deze mensen leider van een christelijke kerk, maar een belangrijk deel van hen zijn in new age of spirituele kringen te vinden. Het belangrijkste kenmerk dat zulke mensen verraadt, is dat ze vaak een heel erg opgeblazen gevoel van hun eigen belangrijkheid hebben. Dus wanneer iemand gelooft dat hij of zij door een of ander wezen met het allerhoogste gezag is aangesteld en de opdracht heeft gekregen om de aarde of zelfs het universum in zijn eentje te redden, weet je dat je te maken hebt met iemand die in spirituele hoogmoed vastzit – en er bestaat echt GEEN ENKELE uitzondering op deze uitspraak. Waarom dit zo is, zal duidelijk worden als ik de bovengenoemde punten bespreek.

Laat mij reageren op het eerste idee, namelijk dat mensen rechtstreeks contact met God kunnen maken of hem ervaren. Zoals elders is uitgelegd, is de Bewuste Jij een verlengstuk van het Wezen van de Schepper. Het is dus waar dat je God rechtstreeks kunt ervaren, want de Bewuste Jij heeft het vermogen zichzelf overal te projecteren waar hij maar wil. Wanneer het bewuste zelf dus beseft dat hij een verlengstuk van het Wezen van de Schepper is, kan hij zijn eigen bron ervaren, kan hij – in ieder geval een glimp – het bewustzijn van de Schepper opvangen.

Maar, nu komt een heel belangrijk, maar subtiel punt. God ervaren is iets dat buiten woorden, beelden of concepten omgaat. Een directe ervaring van Gods Wezen hebben, is NIET hetzelfde als verbale communicatie met God hebben!!!

Het belang van deze uitspraak kan niet genoeg benadrukt worden en wel hierom. Jouw bewuste zelf kan zijn bron ervaren, maar de Schepper communiceert NOOIT rechtstreeks met een wezen op aarde. De reden is dat de vibratie van de materiële wereld zo ver onder die van de Schepper ligt dat als God zijn Aanwezigheid in het krachtveld van de aarde zou manifesteren – of in het krachtveld van een individueel geïncarneerd mens – de hele planeet of de persoon door Gods licht, of vuur, verteerd zou worden. Toen Mozes op de berg was, ervoer hij God als een brandend vuur, maar dit was niet de vibratie van de Schepper zelf. Het licht van God was naar beneden getransformeerd – door spirituele wezens in de hogere sferen – tot een niveau van vibratie dat de geest van Mozes zou accelereren zonder hem volledig te verteren. Daarom zag hij een struik branden, maar die niet werd verteerd (Exodus 3:2).

Zoals elders uitgelegd werd de wereld van vorm in fases geschapen. Eén sfeer werd afgezonderd van de leegte, van zichzelf bewuste medescheppers gingen die sfeer binnen en toen hun sfeer een cruciale intensiteit van licht had bereikt, werd het een permanent onderdeel van het spirituele rijk. De wezens die meesterschap in een bepaalde sfeer hadden gekregen, hielpen toen mee de volgende sfeer mede te scheppen en de wezens die naar die sfeer werden toegezonden, waren een verlengstuk van de meesters uit de vorige sfeer. In de allereerste sfeer die geschapen werd, zond de Schepper verlengstukken van zichzelf naar die sfeer. Toen zij meesterschap hadden bereikt, schiepen zij mede de volgende sfeer en zonden daarin verlengstukken van zichzelf. Met andere woorden, deze Keten van Zijn begon met de Schepper en heeft zich door alle sferen heen uitgebreid, met inbegrip van de sfeer waarin jij leeft.

De reden dat mensen op aarde niet van hun redding verzekerd zijn, is omdat de meesten ervan in het bewustzijn van de dualiteit zijn komen vast te zitten, waardoor zij zichzelf gescheiden van hun bron zien. Uiteindelijk is je bron God, maar omdat jij een verlengstuk van de Keten van Zijn bent die van de Schepper tot jou reikt, is je bron in feite de gehele Keten van Zijn, namelijk alle spirituele wezens boven jou. Dus is de ENIGE weg naar verlossing of onsterfelijkheid: één worden met jouw totale Keten van Zijn. De mensen moeten gered worden, omdat zij van hun bron gescheiden zijn geraakt, dus de enige weg tot verlossing is deze scheiding te boven te komen. En wanneer je dat doet, zie jij niet alleen jezelf één met God, maar één met de totale spirituele hiërarchie boven jou.

Zoals ik zei, is jouw bewuste zelf een verlengstuk van het Wezen van de Schepper en zo kun je de Schepper direct ervaren. Deze ervaring vindt in werkelijkheid plaats door de Keten van Zijn boven jou, maar een onvolwassen zoeker kan zich hier niet bewust van zijn. Net zo zal elke communicatie van God naar jou toe door de Keten van Zijn plaats hebben en weer kan een onvolwassen zoeker zich hier niet van bewust zijn. Dus het is mogelijk dat mensen boodschappen van boven ontvangen zonder zich ervan bewust te zijn dat die door de Keten van Zijn komen – wat hetzelfde is als de geascendeerde meesters.

Toch zullen mensen, naarmate ze hun bewustzijn verhogen, zich bewust worden van de Keten van Zijn en daarom zullen ze die erkennen, tegelijk met de waarheid dat de geascendeerde meesters bestaan (of welke naam ze voor hen maar gebruiken). Mijn punt is dat als iemand beweert rechtstreeks met God in verbinding te staan en beweert dat er geen tussenpersoon tussen die iemand en God staat, dan is zo iemand ofwel onvolwassen of iemand doet een valse bewering. Ik weet dat er mensen zijn die dit vurig zullen ontkennen, dus laat mij een eenvoudige analogie geven.

Laten we ons eens voorstellen dat een modern persoon ervan overtuigd raakt dat hij een afstammeling van Christopher Columbus is, maar hij ontkent dat er generaties tussen hem en Columbus in zitten. Met andere woorden, hij beweert dat hij een rechtstreekse afstammeling van Columbus is en wijst de stamboom af die de generaties tussen hem en zijn verre voorvader toont. Vanzelfsprekend zouden de mensen denken dat dit een domme bewering is, omdat je niet een directe afstammeling van iemand kunt zijn die 500 jaar geleden geleefd heeft. Welnu, het is net zo dom te beweren dat je rechtstreeks van God afstamt of dat je rechtstreeks met God contact hebt zonder dat er ‘generaties’ tussen zitten die jou voorgingen in het onophoudelijk uitdrukken van de Schepper van zichzelf in vorm.

Laat mij een andere analogie geven. De bladzijden van deze website liggen opgeslagen in een computer in de Verenigde Staten. Iemand in Australië heeft toegang tot deze website en kan hem op het scherm zetten. Toch is die computer verbonden met de server door een ingewikkelde verbinding van draden, hubs en servers die de informatie doorgeven. Met andere woorden, de informatie gaat niet rechtstreeks van de server naar de computer van iemand, maar moet een pad volgen via een netwerk van servers die het internet vormen. Dit ziet hij niet, maar als iemand beweert de informatie rechtstreeks, zonder enige tussenkomst van de server te ontvangen, moet men zeggen dat die persoon de waarheid niet wist of met opzet iets onjuists beweert.

Laat mij dit nog directer zeggen. De ENIGE weg naar verlossing is door één met je bron te worden, maar als mens hier op aarde kun je niet rechtstreeks één met je Schepper worden. De reden is dat de intensiteit van het licht van de Schepper je hele wezen zou opbranden. Daardoor moet je beginnen door één met een Wezen te worden dat de dualiteit is ontstegen en onsterfelijk is geworden, maar niet zover in vibratie boven je staat dat zijn vibraties jouw identiteit zouden wegvagen. En vervolgens wanneer je deze eerste fase van dat eenzijn bereikt hebt, kun je doorgaan om één met de volgende schakel in je persoonlijke Keten van Zijn te bereiken. En ENKEL nadat je alle schakels van de keten doorlopen hebt, kun je de volheid van het Godbewustzijn bereiken.

Dit heeft men de meester-discipel, of goeroe-chela relatie genoemd, omdat een student één met de leraar wordt en daardoor dezelfde bewustzijnsstaat als de leraar verwerft. Dit is de aloude gerespecteerde methode waardoor ALLE wezens die ooit geascendeerd zijn onsterfelijk zijn geworden. Er bestaat gewoon geen andere manier. Beweren dat jij – als iemand op aarde – dit proces kunt omzeilen en rechtstreeks één met de Schepper kunt worden, is onwetendheid. Het is misschien de moedwillige onwetendheid van spirituele hoogmoed, maar het blijft onwetendheid.

Ik hoop dat dit al je vragen hierover beantwoord. De geascendeerde meesters bestaan wel degelijk en wij hebben niets van mensen op aarde nodig. Omdat wij echter weten dat mensen verlengstukken zijn van de grotere wezens waar wij ook een verlengstuk van zijn, willen wij vanzelfsprekend mensen helpen om hun gescheidenheid, wat ik spirituele dood heb genoemd, te overwinnen. We willen alle mensen hetzelfde spirituele leven – het gevoel van eenzijn met de Keten van Zijn – geven dat wij hebben gekregen.

Maar wij weten ook dat mensen dit alléén kunnen bereiken door in de meester-discipel relatie één met ons te worden. Veel christenen begrijpen niet dat ik gekomen ben om deze relatie te laten zien. De reden is dat, vanwege de verafgoding die om mij heen is gebouwd, ik tot de enige zoon van God verheven werd en daarom kon de kerk niet erkennen dat ik een meester boven mij had. Maar mijn persoonlijke meester, of goeroe, was en is Heer Maitreya en ik verwees vaak naar hem als mijn Vader, bijvoorbeeld toen ik zei: “Ik en mijn Vader zijn één” (Johannes 10:30).

Toen ik ascendeerde, werd ik de volgende goeroe in de Keten van Zijn. Daarom zei ik: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door mij” (Johannes 14:6). Dit betekent niet dat mensen lid van een christelijke kerk in de buitenwereld moeten worden, maar het betekent wel dat niemand van de aarde kan ascenderen of met God kan communiceren door het spirituele ambt te omzeilen dat ik voor deze planeet heb, een ambt dat valt onder het heilige ambt van Maitreya en de Keten van Zijn boven ons, waaronder het Ambt van Heer van de Wereld dat Gautama Boeddha bekleedt.

Als iemand dus beweert rechtstreeks met God te communiceren en tegelijkertijd het bestaan van de geascendeerde meesters ontkent, kun je met absolute zekerheid weten dat zo iemand, of onvolwassen is, of opzettelijk iets onjuists beweert. Er zijn echt geen uitzonderingen hierop, want hoewel een leraar niet over degenen die boven hem staan mag praten, zal geen enkele echte leraar opzettelijk ontkennen dat wij bestaan. Met andere woorden, een aantal echte leraren zal ons niet noemen, maar geen enkele echte leraar zal ons ontkennen.

Wat betreft de mensen die je noemde in de vraag en die geloven dat ze rechtstreeks met de hoogste God communiceren en dat ze zijn aangesteld om in hun eentje het universum te redden of een andere prestatie van kosmisch belang te leveren, deze mensen zitten gewoon zozeer gevangen in spirituele arrogantie dat ze onbereikbaar zijn. Hun ego heeft de ultieme dualistische illusie geschapen in een poging te bewijzen dat zij van hun verlossing verzekerd zijn. Er bestaat werkelijk GEEN andere uitleg, omdat geen enkel lid van de geascendeerde meesters ooit zou beweren dat hij in zijn eentje bezig is de aarde of het universum te redden.

We werken echt als een team samen en dat is de reden dat ik zei: “Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier” (Johannes 5:19). Omdat wij boven de misleidingen van het ego staan, weten we dat één enkel persoon nooit deze planeet kan redden. Als dat mogelijk zou zijn, denk je dat Krishna, de Boeddha of ikzelf de planeet dan al niet gered hadden? En als de planeet gered was, denk je dat de dingen die je in de dagelijkse krantenkoppen ziet, nog altijd zouden plaatsvinden?

Let erop dat ik hier niet zeg dat iemand geen boodschappen van God kan ontvangen. Maar als het werkelijk van God komt, dan zal de persoon of de boodschap zelf de Keten van Zijn erkennen, zoals in dit voorbeeld. Helaas kunnen, degenen die in de illusies van het ego verdwaald zijn, geloven dat ze met God in contact staan, terwijl ze in werkelijkheid met een misleider uit het emotionele of mentale rijk werken. Het kon wel eens onmogelijk zijn om zulke mensen ervan te overtuigen dat ze ongelijk hebben, maar ik hoop dat degenen die voor deze website openstaan nu zullen vermijden naar zulke valse of misleidende leraren te luisteren.

De simpele waarheid is dat de geascendeerde meesters niet een soort wezens buiten jullie zijn die proberen je te dwingen of je te manipuleren. Wij zijn deel van jullie eigen hogere wezen, jouw Keten van Zijn. Enkel diegenen die verdwaald zijn in gescheidenheid, zullen ons als vijanden zien of ons bestaan ontkennen. Helaas lukt het zelfs bepaalde studenten van de geascendeerde meesters niet het gevoel van gescheidenheid te boven te komen en ze zien ons nog steeds boven en buiten hen. Eén met ons worden is echt de ENIGE sleutel om één met jouw eigen hogere wezen te worden. Wat ik over mezelf gezegd heb, is op alle geascendeerde meesters van toepassing. “Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden; hij zal in- en uitlopen, en hij zal weidegrond vinden”(Johannes 10:9). Volg niet langer de vele wetgeleerden die ons afwijzen, want wij zijn de sleutel van kennis:

Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden. (Lucas 11:52)

Wanneer je de sleutel van kennis hebt, bevestig je het eenzijn van alle leven, zo boven, zo beneden.