Waarom je het spirituele rijk zo moeilijk kunt beschrijven

ONDERWERPEN: Het spirituele rijk is heel anders dan het materiële – een heel ander niet lineair bewustzijn – de mensen projecteren lineaire beelden op het spirituele rijk; geeft een vervormd beeld – spirituele rijk is niet statisch

Vraag: Dank je zeer voor de voorlichtende antwoorden op deze website.

Zou je ons alsjeblieft een gedetailleerde presentatie kunnen geven wat de visie van de geascendeerde meesters is op de innerlijke werelden?
In het bijzonder:

Welke niveaus bestaan er vanaf de etherische sfeer helemaal tot aan het Absolute en wat is de significantie van elk?
Wat voor wezens verblijven er?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een simpele vraag met een oneindig complex antwoord. Je kunt je misschien herinneren dat in het Nieuwe Testament een passage is waarin staat dat als alles wat ik gezegd en gedaan heb, opgeschreven zouden moeten worden, de wereld zelf alle boeken niet zou kunnen bevatten die dan geschreven zouden moeten worden. Dit gaat ook op voor een beschrijving van het spirituele rijk dat boven de etherische sfeer bestaat.

Laat me uitleggen waarom het moeilijk is jou een gedetailleerd antwoord op je vraag te geven.

Zoals ik in een verhandeling heb uitgelegd, leef je in wat ik de wereld van vorm noem. Deze wereld wordt gekarakteriseerd door het hebben van een of andere vorm. Deze wereld staat in contrast tot het niet gemanifesteerde aspect van God, dat ik puur Zijn of Al-zijn noem, en waar noch vormen, noch delingen, noch scheidingen bestaan. Het materiële universum bestaat uit een aantal niveaus dat verdeeld kan worden in vier secties. Het laagste is het materiële rijk, ook wel het fysieke octaaf genoemd. In vibratie daarboven ligt het emotionele rijk, wat de esoterische leringen het astrale vlak noemen. Daarboven ligt het mentale niveau en daarboven het etherische niveau.

Als je verder dan het etherische niveau gaat, ga je het spirituele rijk binnen. Het probleem bij het beschrijven van het spirituele rijk is dat dit rijk buiten het materiële universum ligt. Daarom verschilt het enorm van het materiële universum en wordt doordrongen met een bewustzijnsstaat die zeer ver afstaat van de bewustzijnsstaat zoals je die momenteel op planeet aarde ziet.

In hun huidige bewustzijnsstaat zijn menselijke wezens geneigd om in termen van verdeeldheid en gescheidenheid te denken. Ze worden beïnvloed door de vormen die zij om zich heen zien op planeet aarde. Daardoor zijn ze geneigd om die vormen, inclusief het concept verdeeldheid en gescheidenheid, op het spirituele rijk te projecteren. Dit zal constant hun visie en begrip van de hogere rijken beïnvloeden.

De mensen zijn zo gewend in lineaire termen te denken over het materiële universum. In het spirituele rijk hebben wij een sferisch bewustzijn, en wij delen dit rijk niet in aparte afdelingen op. Ook al zijn er niveaus in het spirituele rijk, het zou misleidend zijn om die te beschrijven in de lineaire termen die menselijke wezens kunnen begrijpen.

In het boek ’Safe Yourself’ staat een behoorlijk lange verhandeling over hoe spirituele visies beïnvloed kunnen worden door de overtuigingen van mensen. Ik heb uitgelegd dat mensen zelfs wanneer zij een oprechte spirituele visie hebben, vaak hun huidige overtuigingen op die visie projecteren en in bewoordingen van hun overtuigingen uitleggen. Dit geeft dus constant een min of meer verwrongen beeld van het spirituele rijk.

Dus de fundamentele waarheid over het spirituele rijk is dat je het moeten ervaren om het volledig te kunnen begrijpen en zien hoe het verschilt van de planeet aarde. Daarom is het bijna contraproductief om een beschrijving van dit rijk te geven en ook de reden dat veel religies het met symbolisme verhullen. Er is niets mis mee om het spirituele rijk in symbolische termen te beschrijven zolang de mensen deze symbolen maar niet letterlijk nemen. Helaas nemen veel mensen vanwege hun lage bewustzijnsstaat de symbolen wel letterlijk en dit heeft tot onnoemelijk veel conflicten en verkeerde interpretaties geleid.

Op dit moment wil ik liever niet nog een beschrijving van het spirituele rijk toevoegen naast wat ik al heb gezegd in de boeken en op deze website. Om een deugdelijke en accurate beschrijving te geven, zou dat een enorme tijdsinvestering van mijn boodschapper vergen en ik acht dat van minder belang op dit moment. Dit zou in de toekomst misschien kunnen veranderen, maar nu wil ik echter geen lange beschrijving van het spirituele rijk geven en liever ook geen korte schets.

Laat me ook zeggen dat zelfs als het fysiek mogelijk was om een accurate beschrijving te geven van het spirituele rijk, deze beschrijving inaccuraat zou worden op hetzelfde moment dat deze werd uitgegeven in het materiële universum. De reden hiervoor is dat het spirituele rijk niet statisch is. God is de schepper en God stopt nooit met creëren. Dit geldt ook voor alle wezens in het spirituele rijk. Daarom groeit het spirituele rijk constant, zichzelf constant transcenderend en constant uitbreidend. Met andere woorden, er worden continu nieuwe niveaus toegevoegd aan het spirituele rijk. Dit is de reden dat geen enkele beschrijving helemaal accuraat zou kunnen zijn.

Noot: Een gedetailleerdere beschrijving dat sindsdien in het boek ‘Master Keys to Spiritual Freedom’ dat Lord Maitreya heeft gedicteerd.