De Leringen over de Achtste Straal integreren

ONDERWERPEN: Ware studenten en verkeerde studenten – Een beweging waarin de één niet belangrijker is dan de ander – Waarom sommigen niet slagen voor de test in hoogmoed – Zie het innerlijke meesterschap boven het uiterlijke meesterschap – De lineaire kijk op de stralen overstijgen – Het verkeerde pad van meesterschap in de buitenwereld – De zeven stralen integreren – De initiaties van de achtste straal begrijpen – Opnieuw nadenken over jouw beeld van geascendeerde meesters – Wat houdt het in om meester op een bepaalde straal te zijn? – Aan de initiatie van de achtste straal beginnen – Niet gehecht zijn is een absolute vereiste.

Geascendeerde Meester Saint Germain, 30 december 2007

IK BEN Saint Germain en ik kom jullie een verhandeling geven over wat het inhoudt om meesterschap over de zeven stralen te krijgen – en je daardoor te kwalificeren om door te gaan naar de achtste straal. Wij hebben het concept van de geheime stralen gegeven. En we hebben er in vage termen over gesproken. Je vraagt je misschien af waarom je deze stralen dan zou noemen, waarom zou je er dan gewoon niet over praten, als ze geheim zijn en er niet over gesproken mag worden,?

Nu, daar zit een test in gebouwd. Want wij, de geascendeerde meesters, zijn ervaren leraren en wij observeren de mensheid al heel lang – daardoor weten wij wat er voor nodig is om de mensen toetsen te geven die geschikt zijn op verschillende niveaus van het pad. Door over iets te praten wat geheim is, iets wat enkel voor de geïnitieerden bestemd is – zoals wij bij een aantal verschillende religies en organisaties hebben gedaan – geven wij de mensen een test in hoogmoed – of ze op zoek zullen gaan naar iets wat geheim is, met een ongewoon verlangen om zichzelf te verheffen in vergelijking tot anderen. Omdat ze dan iets weten wat de meeste mensen niet weten en daardoor kunnen deze geïnitieerden zich speciaal voelen, mijn geliefden.

Echte studenten en verkeerde studenten
De bedoeling om dit te doen, is het simpele feit dat er twee types mensen op het spirituele pad komen en die bij de spirituele leraren aankomen. Degenen die echte studenten zijn, die naar groei zoeken, die het ego proberen te overwinnen door de lessen van de leraar te integreren. Maar dan zijn er ook nog studenten, die geen serieuze bedoeling hebben om het ego of het gescheiden zelf los te laten. In feite komen zij bij de leraar – hetzij een echte of verkeerde leraar – om dat gescheiden zelf te verheffen, om het geloof te versterken dat het gescheiden zelf gered kan worden, op een of andere manier geperfectioneerd kan worden of gerechtvaardigd, zodat hij toegang tot de hemel krijgt.

Jullie hebben misschien een enigszins eenzijdige of naïeve kijk op het spirituele pad van de geascendeerde meesters en hoe wij onderrichten. Je hebt misschien gedacht dat alle mensen die op het spirituele pad komen wel echte studenten moeten zijn. Maar wij, de geascendeerde meesters, kunnen door alle rookgordijnen heen zien die het ego van de mensen door vele levens heen heeft opgebouwd. En daardoor zien wij de innerlijke situatie, de situatie in het hart – of iemand zich eigenlijk echt heeft aangesloten op datgene waar het spirituele pad over gaat. Of dat iemand de essentie van het pad niet begrepen heeft, namelijk het gescheiden zelf ontstijgen – in plaats van op een of andere manier dat gescheiden zelf perfectioneren.

Wij, de geascendeerde meesters, beoordelen mensen niet zoals mensen oordelen. Wij verwelkomen in principe iedereen die het potentieel heeft om te veranderen. En daardoor laten wij studenten naar onze organisaties toekomen, zelfs al zien wij dat ze zich niet echt aan het echte pad gewijd hebben om hun ego te boven te komen. En we zien heel goed dat zij onze leringen en de organisatie in de buitenwereld gebruiken om te proberen zelf een positie te krijgen die hun ego belangrijk, speciaal, verheven boven anderen, laat voelen. Omdat ze al zo lang met die leringen bezig zijn, hebben ze heel veel gestudeerd, heel veel decreten opgezegd of zij bekleden een of andere positie in de buitenwereld.

Een beweging waarin de één niet belangrijker is dan de ander
Eén van de initiaties van het Vissentijdperk, is juist dat je die illusie moet overwinnen, zoals ik al gezegd heb – dat de één belangrijker kan zijn dan de ander. Daarom zie je dat wij in een organisatie in het Aquariustijdperk geen hiërarchie vormen die sommige mensen naar een positie kan laten opklimmen waarin zij zich belangrijk kunnen voelen vanwege redenen in de buitenwereld. We zijn op zoek naar mensen die het potentieel hebben om verder te gaan dan de initiaties van het Vissentijdperk – en de focus van Vissen op de hiërarchie in de buitenwereld – en een nieuwe beweging op te zetten die een patroon vormt, waarin niemand belangrijker is dan anderen en waar het ego geen ruimte krijgt om zich achter rituelen en posities in de buitenwereld te verbergen.

Want het is een beweging die de subtiele spelletjes van het ego herkent en waar mensen niet bang zijn om hun mening te geven en die spelletjes te ontmaskeren. In plaats van het patroon dat we door het hele Vissentijdperk heen gezien hebben dat degenen die lager in rang zijn, altijd hun hoofd moeten buigen en weigeren hun mening te geven aan degenen die hoger in rang staan, waardoor een situatie gecreëerd wordt waarin – als egocentrische mensen eenmaal een leiderschapspositie bereikt hebben in een organisatie – het in principe onmogelijk wordt om hen uit die positie te verwijderen. En dan komt die organisatie in een neerwaartse spiraal die, óf ertoe leidt dat die zich in meerdere groeperingen opsplitst, óf dat die geleidelijk doodbloedt omdat haar leden weglopen.

Wij laten mensen van allerlei pluimage naar onze leringen en bewegingen toekomen, want we geven mensen een kans. En mensen verdienen een kans om vele redenen die vaak vele levens teruggaat. En misschien zie je dat iemands persoonlijkheid in de buitenwereld wat ruwe kanten heeft, maar niettemin zie je achter die persoonlijkheid in de buitenwereld dat iemand nog steeds de kans verdient om in contact te staan met een lering van een geascendeerde meester. Dus oordeel op basis van menselijke oordelen. Maar wees aan de andere kant ook niet passief door je door iemand te laten misbruiken. Vind de middenweg, waarop jij niet oordeelt, maar jij – aan de andere kant – ook niet gehecht bent aan de reacties van andere mensen en daarom geen spijt krijgt als jij je mening zegt en iemands aandacht vestigt op het feit dat hij een egospel aan het spelen is.

Waarom sommigen niet slagen voor de toets in hoogmoed
Mijn bedoeling om dit onder jullie aandacht te brengen, is aan te tonen dat door de hele geschiedenis heen, er een bepaald percentage studenten is die in contact kwam met een spirituele organisatie, zakte voor de toets in hoogmoed. De toets om hoogmoed te overwinnen door die als hoogmoed te zien en daardoor zich aan de nederigheid over te geven die in werkelijkheid het eenzijn met God, het eenzijn met al het leven, is. Wanneer jij je gescheiden zelf aan het eenzijn met je oneindige zelf overgeeft, zie je dat het zinloos is om waardeoordelen te formuleren die gebaseerd worden op de overtuigingen van het gescheiden zelf. En dat het daardoor geen zin heeft om erover te spreken of iemand beter of belangrijker is dan iemand anders. Want iedereen is in de ogen van God evenveel waard.

Wat ik wil dat jullie hieruit begrijpen, is juist dat je tot jullie de subtiele test in hoogmoed hebben overwonnen, niet het concept van de geheime stralen kunt bevatten, het concept van de stralen die boven de zeven stralen liggen dat al heel lang aan de mensheid bekend is. Het is heel goed mogelijk om het pad naar meesterschap op de zeven stralen te bewandelen, terwijl jullie nog steeds wat ego, nog een beetje hoogmoed, over hebben zelfs enkele dingen gebruiken die jullie leren over de zeven stralen om je ego en superioriteitsgevoel op te bouwen. Het is zelfs mogelijk, enig meesterschap over de zeven stralen te bereiken en daardoor een bepaald meesterschap over het materiële rijk – over het Ma-terlicht – te bereiken en in staat te zijn een, zichtbaar fenomeen in de buitenwereld te manifesteren, zoals een paranormaal fenomeen, paranormale vaardigheden, het openen van het derde oog, of zelfs de vaardigheid om, op een bepaalde manier, de materie te manipuleren.

Er bestaat overal ter wereld wel een klein percentage studenten dat enig meesterschap in dit opzicht heeft verworven. En daardoor kunnen ze een fenomeen produceren dat misschien indruk kan maken op de niet ingewijden, de niet ontwaakten, want zij zijn alleen maar op zoek naar het fenomeen in de buitenwereld, maar kijken niet verder naar de kwaliteit van het hart. En daardoor zien ze niet het egoïstische, het egocentrische, van de persoon die zichzelf probeert op te bouwen door te beweren of aan te tonen dat hij/zij meer dan normale vaardigheden heeft.

Zie het innerlijke meesterschap boven het uiterlijke meesterschap
Dus wat ik wil dat jullie begrijpen, is dat naarmate je het pad naar meesterschap bereiken over de zeven stralen bewandelt, het essentieel is dat je beseft dat het pad van meesterschap niet gewoonweg betekent dat je meesterschap over de zeven stralen in de buitenwereld bereikt. Het houdt in dat je innerlijk meesterschap bereikt, waardoor je eigenlijk begint in te zien dat de zeven stralen niet van elkaar gescheiden zijn – dat je de zeven stralen eigenlijk niet eens als een lineair fenomeen kunt beschouwen. Ik weet dat toen wij het concept van de zeven stralen gaven, het onvermijdelijk was dat de analytische geest het als een lineair fenomeen zou bekijken. Eerst de eerste straal, dan de tweede straal, de derde straal enzovoort. Maar zie je, de spirituele wereld is niet lineair – die is bolvormig, die is Eén.

Die kan niet keurig in categorietjes worden geplaatst die de analytische geest vervolgens kan labelen en categoriseren en in een systeem organiseren. Wat wij jullie proberen te laten beseffen in deze laatste invocatie en in de komende invocaties, is juist de noodzaak om verder te kijken dan het gemechaniseerde beeld van de zeven stralen en je aan te sluiten op het feit dat de zeven stralen creatieve eigenschappen zijn, niet mechanische eigenschappen.

De lineaire kijk op de stralen overstijgen
De waarheid is dat wanneer je aan het pad begint van initiatie in de zeven stralen, je misschien begint bij de eerste straal van wil. Maar wanneer jij geslaagd bent voor die initiatie van de wil, jij niet gewoon die straal achter je laat en dan naar de tweede straal gaat voor een totaal andere initiatie. Ik weet – opnieuw – dat de lineaire geest bepaalde beelden vormt en heel veel van jullie zijn gaan geloven dat wanneer je de eerste straal bestudeert, jij dan bij Master MORE, of El Morya, zoals hij daarvoor heette, studeert. En dus ga je naar de retraite van Master MORE. En daarna, wanneer je doorgaat naar de tweede straal, jij bij die meester studeert en naar de retraite van die meester gaat en zo voort door alle zeven stralen heen.

Maar dit zijn beelden die wij jullie hebben gegeven, omdat de mensheid nog zo vast zat in de lineaire geest. En daarom willen wij dat jullie een stap omhoog doen en beseffen dat hoewel er zeven stralen zijn die bepaalde eigenschappen hebben, de stralen niet apart van elkaar staan. Ze zijn niet van elkaar geïsoleerd, ze zijn onderling verbonden. Dus je ziet – opnieuw vanwege de beperkingen door woorden te gebruiken – laten we maar zeggen dat een student begint met de eerste straal te bestuderen. Maar op de eerste straal zie je alle andere zes stralen ook terug. Dus je bestudeert niet alleen de wil of wilskracht, je bestudeert wilskracht met een tintje wil, wilskracht met een tintje wijsheid, wilskracht met een tintje liefde, zuiverheid, visie, dienstbaarheid en vrijheid. Dus om te slagen voor de initiaties van de eerste straal, moet je ook enig idee hebben van en ook meesterschap over de andere zeven stralen.

En wanneer je wel slaagt voor deze initiaties die gericht zijn op de eerste straal en vervolgens doorgaat naar de tweede, betekent dat niet dat jij de eerste straal achter je laat. Het betekent dat jij wat je geleerd hebt op de eerste straal inlijft bij de lessen over de tweede straal, waardoor je nu wijsheid met een tintje wil, wijsheid met een tintje wijsheid, wijsheid met een tintje liefde enzovoort, begint te bestuderen.

Het verkeerde pad van meesterschap in de buitenwereld
Die studenten die zich niet aangesloten hebben op de waarheid van het spirituele pad, als het pad van eenzijn, het pad om het gescheiden zelf achter te laten, kunnen niet begrijpen wat ik je zonet verteld heb. En daardoor zullen zij het pad van de zeven stralen bewandelen met het filter van de lineaire geest en het gescheiden zelf. Daarom zien zij, naarmate zij door die initiaties heen gaan, niet het holistische plaatje, het bolvormige plaatje. Het is een apart plaatje, omdat zij de straal en haar eigenschappen bekijken door het filter van het gescheiden zelf. Zij zien het als een proces waardoor het gescheiden zelf meesterschap bereikt op een bepaalde straal. En daarom is het mogelijk dat zulke studenten een bepaald meesterschap op de eerste straal van Gods Kracht kunnen verwerven. Maar wanneer ze dat meesterschap tot uitdrukking brengen, wordt het uitgedrukt op een onevenwichtige manier, want het wordt niet in evenwicht gehouden door wijsheid, liefde, zuiverheid en zo voort.

Wanneer je naar studenten van geascendeerde meesters kijkt, zie je misschien bepaalde studenten die een heel krachtig aura en manier van doen om zich heen lijken te hebben, die altijd zeer vastberaden zijn en altijd heel erg goed anderen kunnen commanderen om iets voor elkaar te krijgen. Maar als je dieper kijkt, zie je dat het hen vaak aan liefde, of wijsheid, of andere eigenschappen ontbreekt. En dat komt juist omdat zij de lessen van één straal niet met de lessen van de andere stralen hebben geïntegreerd. En daardoor is het mogelijk om onevenwichtig op één straal te zijn. Want ik vertrouw erop dat je nu begrijpt dat de bedoeling van het echte pad – waarop je alle eigenschappen van de zeven stralen integreert op elke straal – juist is om het pad op een evenwichtige manier te bewandelen. Zodat je niet in de val loopt door een of andere eigenschap op een onevenwichtige manier tot uitdrukking te brengen.

Je kunt dan naar de wereld kijken en er een ander perspectief op krijgen, waardoor je beseft dat er mensen op de wereld zijn die een bepaald meesterschap op de eerste straal van Godkracht verworven hebben, maar dat die niet in evenwicht is en daarom misbruiken ze kracht. Je krijgt een hele klasse mensen in het onderwijssysteem en in de wetenschap die meesterschap hebben over de straal van Godwijsheid, maar die, opnieuw, onevenwichtig is en daardoor zijn het intellectuelen die alles bekijken met hun intellect, maar niet in staat zijn om de beperkingen van dat intellect in te zien. Dan krijg je een groep mensen die heel erg spiritueel zijn, heel vriendelijk, heel liefdevol, want ze zijn meester op de derde straal van Liefde, maar ze hebben niet het evenwichtige meesterschap bereikt. Zij bezitten liefde zonder kracht, en dus hebben ze de neiging om passief te blijven.

Opnieuw, op elk van de andere stralen zie je dat mensen uit hun evenwicht zijn. Op de vierde straal van zuiverheid, zie je veel mensen in religieuze bewegingen die zo gericht zijn op het zuiver houden van de leringen, dat zij geen creatieve interpretatie van de Bijbel, of zelfs de leringen van de geascendeerde meesters toestaan. En daardoor worden ze net als de Schriftgeleerden en farizeeërs die de Levende Christus veroordeelden, die verder ging dan hun lineaire letterlijke interpretaties van de Bijbelboeken. En dit wil niet zeggen dat het slecht is om een lering zuiver te houden, maar de wens om het zuiver te houden moet in evenwicht worden gehouden met wijsheid, liefde en de andere eigenschappen, anders wordt het niet op een harmonieuze manier tot uitdrukking gebracht die op den duur niet constructief is en tot het tegenovergestelde doel leidt.

En er zijn natuurlijk mensen op de vijfde straal die vaak in de geneeskunde dienen, of die visionair zijn die naar nieuwe ideeën reiken. Maar vaak zijn zij onevenwichtig en kijken niet naar het grote beeld. Dus ze kunnen met het ene idee na het andere aankomen zonder die uit te voeren, zonder dat die ooit fysiek worden gemanifesteerd, zodat die van nut zijn voor de mensheid. Of ze proberen ziekten te genezen zonder verder te gaan door te kijken waardoor die ziekten zich manifesteren, wat de diepere oorzaak ervan is. Dus er zijn veel mensen op het gebied van genezen die toegewijd anderen proberen te helpen, maar proberen symptomen te helen en niet de diepere oorzaak.

Op dezelfde manier wijden veel mensen zich aan dienstbaarheid op de zesde straal, en zij zijn zeer toegewijd. Maar zoals ik in Zuid Amerika al heb gezegd, denken ze dat een bepaald niveau van dienstbaarheid wel genoeg is. Ze kijken niet verder en beseffen dat je enkel dienstbaarheid verleent wanneer je mensen uit die bewustzijnsstaat accelereert die de specifieke materiële problemen hebben veroorzaakt waar zij in zitten. En dan zijn er natuurlijk nog die mensen die uit evenwicht zijn op de zevende straal van vrijheid. En er zijn heel, heel, veel mensen in de staat California, die een bepaald meesterschap op de zevende straal van vrijheid hebben bereikt, maar omdat het niet in evenwicht gebracht wordt op de andere stralen, vooral de eerste, erkennen zij niet dat je niet vrij kunt zijn om te doen wat je maar wilt. Je kunt enkel vrij zijn door – zoals in deze invocatie tot uitdrukking wordt gebracht – door je af te stemmen op je eigen hogere wil, de hogere wil van jouw oneindige Wezen. Want het gescheiden zelf, de wil van het gescheiden zelf, kan niet vrij zijn en kan jou nooit vrijheid opleveren, mijn geliefden.

De zeven stralen integreren
Wat ik wil dat jullie begrijpen, is dat de meeste studenten van de geascendeerde meesters tot dusver een ietwat beperkt beeld hebben van wat het inhoudt om het pad van initiatie op de zeven stralen te bewandelen. Want het is niet, zoals ik gezegd heb, een pad dat van de ene straal naar de andere gaat, door ze allemaal in hokjes te plaatsen. Om het pad echt te bewandelen, het echte pad van de geascendeerde meesters, moet je verder kijken dan de gescheiden geest, de analytische geest. Je moet alle zeven stralen integreren – op alle zeven stralen – zodat je geen onevenwichtig meesterschap op één, of misschien meer dan één krijgt, maar dat niet kunt integreren en met liefde, wijsheid en kracht en de andere eigenschappen tot uitdrukking brengen.

De conclusie is dat als je het pad van de zeven stralen hebt bewandeld en die door het filter van de aparte geest hebt bekeken, jij nooit de waarheid van de achtste straal en de initiaties van de achtste straal kunt – en zult – begrijpen. Enkel wanneer je de eerste zeven stralen hebt geïntegreerd, zodat je meesterschap hebt op alle zeven stralen. Maar je hebt meesterschap over de zeven eigenschappen van de zeven stralen. En je ziet die als onderdeel van het geheel, omdat ze niet gescheiden zijn, niet apart, maar samenwerken, om voort te brengen wat jij in het materiële rijk ziet.

In het verleden hebben we een lineair beeld gegeven dat eerst de Elohim van de eerste straal een bepaald niveau van manifestatie opriep. En vervolgens bracht de Elohim van de tweede straal een meer georganiseerde structuur op die fundering aan en zo voort en zo voort. Maar de zeven Elohim zijn volledig één. En daardoor is dit eigenlijk niet een lineair proces van één eigenschap en daarna nog één en dan nog één. Het is een bolvormig, verenigd proces, waar alle zeven stralen vanaf het begin bij worden gehaald – hoewel er bepaalde stadia zijn waarin de eigenschap van die bepaalde straal overheerst. Maar nog steeds in evenwicht gehouden door de andere zeven stralen, zodat er een harmonieuze, verenigde manifestatie is, mijn geliefden.

Ik moedig jullie allen aan om na te denken over deze concepten en eerlijk naar jezelf te kijken en te zien of jij meesterschap op een bepaalde straal hebt, maar of dat meesterschap wel in evenwicht wordt gehouden door de eigenschappen van die andere zes. Want ik zeg jullie dit, omdat velen van jullie eigenlijk het punt bereikt hebben waarop jullie al een heel hoge graad van integratie van de zeven stralen hebben bereikt. Daarom hebben jullie deze uitgave van die leringen verdiend. Want jullie kunnen door naar jezelf te kijken – en te bekijken of er nog onevenwichtigheden over zijn – snel een staat bereiken waarin je de zeven stralen geïntegreerd hebt. En dat is juist het punt waarop je aan de initiaties van de achtste straal begint, dat precies het pad van integratie is.

De initiaties van de achtste straal begrijpen
Je zult niet in staat zijn om zelfs maar te bevatten waar de achtste straal over gaat met de lineaire, analytische geest. Want de lineaire geest, kan integratie niet bevatten. De analytische geest is een vermogen dat bedacht is om met het materiële rijk om te gaan, waarin je vormen hebt die gescheiden lijken en in sommige gevallen apart mee moet worden omgegaan om een bepaald niveau van organisatie in de maatschappij te bereiken. Dus ik zeg niet dat je jouw intellect moet schuwen, want het is een waardevol vermogen – maar enkel wanneer je de beperkingen en de bedoeling ervan erkent.

Wanneer jij je intellect tot een god verheft die alles kan weten – en jij gaat geloven dat wat je niet met het intellect kunt begrijpen, niet bestaat en niet van belang is – ben je slaaf van een hulpmiddel geworden. Alsof je de slaaf van jouw auto bent, in plaats van de eigenaar en meester van die auto.

En als die auto plotseling vanuit zichzelf begon te rijden, jou op een andere bestemming brengt dan jij had gepland – omdat de auto liever naar het strand ging in plaats van naar het werk – zou je dit onmiddellijk onaanvaardbaar vinden. Maar wanneer jouw intellect hetzelfde doet, luisteren vele, vele mensen ter wereld ernaar en worden slaaf van hun intellect en weigeren een diepere lering te overwegen dan het intellect kan bevatten.

Opnieuw nadenken over jouw beeld van geascendeerde meesters
De initiatie van de achtste straal vereist dat jij het spirituele pad helemaal opnieuw bekijkt. Daarom zei ik de laatste keer toen we in California waren: “Onderzoek alles!” Onderzoek jouw concept van het spirituele pad, jouw mening over het spirituele pad, jouw mening over de geascendeerde meesters, mijn geliefden. Want denk je nu echt dat Master MORE en ik totaal aparte wezens zijn die elk ons weegs gaan behalve wanneer wij elkaar bij vergaderingen zien? Nu, ik kan je ervan verzekeren dat Master MORE en ik voortdurend communiceren, net als Moeder Maria en ik, Jezus en ik, de Boeddha en ik. We communiceren voortdurend met elkaar.

Hoewel wij – in bepaalde situaties – een geconcentreerder aspect van ons totale wezen kunnen manifesteren, zijn wij geen lineaire, gescheiden wezens zoals jullie op aarde ervaren. Want we zijn geascendeerd, omdat wij de initiatie van de achtste straal gehaald hebben, het gevoel van gescheidenheid te boven zijn gekomen, het gevoel dat alles in eigenschappen opgedeeld kan worden die totaal van elkaar verschillen.

Terwijl ik deze verhandeling geef, hebben jullie – volgens jullie oude kijk op geascendeerde meesters – gedacht hebben dat één meester, Saint Germain, deze verhandeling geeft. Maar wanneer ik over de eerste straal moet spreken, spreek ik niet gewoon over de eerste straal vanuit een gescheiden perspectief, als een meester die ervan gescheiden is. Wanneer ik de eerste straal noem, ben ik meteen afgestemd op Master MORE, zodat ik, Saint Germain, over de eerste straal spreek door het bewustzijn van die eerste straal die Master MORE is. Er bestaat geen scheiding, mijn geliefden. Ik wens niet over de eerste straal te spreken zonder de aanwezigheid van Master MORE. Want ik beconcurreer hem niet. Ik ben één met hem. En waarom zou ik zelfs het plan opvatten dat ik, Saint Germain, iets zou kunnen weten over de eerste straal zonder afgestemd te zijn op de meester van die straal?

Wat houdt het in om meester over een bepaalde straal te zijn?
Op dezelfde manier zou je misschien kunnen denken dat je al vele jaren meedoet aan de leringen van de geascendeerde meesters. Je hebt misschien de decreten van de eerste straal opgezegd over de Wil van God en je zou misschien kunnen denken dat je enigszins bewust bent van de eerste straal en haar eigenschappen. En je hebt misschien dat bewustzijn ook wel. Maar wat ik zeg, is dat als je dat bewustzijn als intellectueel gewaarzijn hebt – waardoor je denkt dat ik hier ben, en ik de eerste straal naleef die ergens gescheiden van mij is – snap je totaal niets van die eerste straal. Want hoe ga je die eerste straal pas echt begrijpen?

Nu dat kan alleen als je het gevoel van gescheidenheid te boven komt en één wordt met de meester van die eerste straal. Dus als jij een intellectueel concept heb van El Morya als de meester van de eerste straal, dan ben je dat echt nog niet ontgroeid – en ben je niet begonnen aan het pad van integratie van de eerst straal, van één worden met het levende creatieve Wezen van de eerste straal. Je zou met de lineaire geest misschien een bepaalde straal op een mechanische manier kunnen begrijpen – dat die bepaalde eigenschappen heeft die afgebroken kunnen worden en in een tabel gezet bij een lijst met woorden. Maar hoewel dat een stap dichter bij het kennen van de eerste straal kan zijn, als het een doel op zich wordt, staat het in feite jouw integratie van de eerste straal in de weg.

De eerste straal van Gods Wil is niet iets dat in mechanische termen gedefinieerd kan worden. Dat kan enkel in creatieve bewoordingen. Want je denkt misschien dat Gods Wil in steen is uitgehakt, dat Gods Wil onveranderlijk is, dat Gods Wil de wetten van God opvolgt. En dit klopt, tot op zekere hoogte. Maar wat is de belangrijkste wet van God, mijn geliefden? Dat is de wet van zelftranscendentie, de wet om méér te worden. En wat je dus ziet op de eerste straal van Gods Wil, is dat de eerste straal niet een mechanische eigenschap is – het is een levend wezen dat geen mechanische wil heeft, maar een CREATIEVE wil.

Master MORE heeft het recht om van gedachten te veranderen en een nieuwe lering uit te brengen, omdat hij ziet dat een paar studenten klaar zijn voor een hoger inzicht. En daardoor is hij niet gebonden aan het verleden en de oude dispensaties. Hij gaat verder, hij wordt MEER. En als jij afgestemd wilt zijn op die eerste straal, dan moet jij méér worden op die eerste straal van Gods Wil, zoals je méér moet worden op de andere zes stralen. Meester zijn van de zeven stralen is niet iets wat je kunt doen terwijl jij jezelf ziet als een gescheiden individu. Het is iets wat alleen kan als jij geleidelijk je gevoel van gescheidenheid opgeeft – en jij je overgeeft aan het eenzijn met het levende Wezen op elk van die zeven stralen.

Aan de initiatie van de achtste straal beginnen
Wanneer je dat op de zeven stralen hebt gedaan, kun aan de initiatie van de achtste straal beginnen – dat het kruispunt vormt tussen de zeven stralen en het spirituele rijk en de hogere stralen van dat rijk. Daarom wordt het de Straal van Integratie genoemd. Gedeeltelijk omdat je, om zelfs de achtste straal maar te bereiken, de zeven stralen geïntegreerd moet hebben. Maar ook omdat de initiatie van de achtste straal is om je meesterschap over de zeven stralen in de materiële wereld met de hogere rijken, de spirituele rijken, je eigen hogere wezen te integreren – zodat wat hier beneden is, een weerspiegeling wordt van wat er boven is. Omdat jij je niet als een gescheiden wezen hier beneden in het materiële rijk beziet, die de wil uitvoert van een of ander ver wezen in de lucht. Je hebt je hogere en je lagere wezen geïntegreerd, zodat je weet dat jij jouw Zelf bent, jouw hogere Zelf op deze wereld.

Zoals wij al vele malen eerder gezegd hebben, kan elk concept dat wij jullie geven dat in woorden wordt uitgedrukt door de lineaire geest, door het gescheiden zelf, gebruikt worden om het gevoel te versterken dat jij op een bepaalde manier gescheiden van jouw bron bent. En sommige concepten over tweelingvlammen zijn heel lineair en laten je misschien geloven dat er nog iemand anders geïncarneerd is die de ideale partner voor jou is. En als je die ene maar zou vinden, jij daarna nog lang en gelukkig zou leven. Maar het echte concept van tweelingvlammen is natuurlijk dat jij jezelf, jouw lagere wezen, gaat bezien als de tweelingvlam van jouw hogere wezen. Zodat je naar eenzijn streeft met jouw hogere Wezen en daardoor het gevoel van gescheidenheid te boven komt. Het concept tweelingvlammen kan worden gebruikt om het gescheiden zelf op te bouwen en te versterken, of juist te gebruiken om dat gescheiden zelf te boven te komen – net als het concept om de initiaties van de zevende straal meester te worden en zoals ik juist heb uitgelegd.

Het waardevolle van deze lering is dat je over het concept van integratie moet nadenken, naar jezelf kijken buiten het gescheiden zelf om, de beelden van het gescheiden zelf, die beelden te onderzoeken, zelfs je kijk op het spirituele pad, de geascendeerde meesters, de zeven stralen te onderzoeken. En om je te helpen door dat proces heen te gaan, zal ik jullie het beeld geven van de Boeddha, waar je op moet mediteren als de meester van de achtste straal, dat juist het beeld is van Gautama Boeddha. Die de Heer der Wereld is en die daarom degene is die op het kruispunt zit tussen de wezens in het materiële rijk en de wezens in het spirituele rijk. Letterlijk die positie inneemt om het spirituele evenwicht te bewaren voor iedereen die geïncarneerd is tot zij die integratie met hun hogere wezen bereikt hebben, zodat zij dat evenwicht zelf kunnen bewaren.

Niet gehecht zijn is een absolute vereiste
Overdenk de noodzaak om door Gautama Boeddha heen te gaan om dat eenzijn te bereiken. En overdenk daarna wat het belangrijkste element is dat de Boeddha onderwezen heeft, wat juist niet-gehecht-zijn is. Want om van de zeven stralen naar de achtste te gaan, moet je eigenlijk niet gehecht zijn aan de zeven stralen en het meesterschap dat je misschien op één of meer stralen hebt bereikt. Want opnieuw, je ziet de studenten die verblind worden door het gescheiden zelf, die één bepaalde straal gebruiken om het gescheiden zelf te verheffen om hen een gevoel van superioriteit te geven. Kunnen die studenten hun gehechtheid aan een bepaalde straal te boven komen? Nee. En daarom kunnen ze niet verder naar integratie. En dus zal het hen geweldig helpen als zij zich op het hart van de Boeddha, op Gautama, afstemmen en hem vragen om jouw je gehechtheden te helpen zien aan welke van de zeven stralen ook, zelfs jouw gehechtheden om een bepaald meesterschap over de zeven stralen of het materiële rijk te krijgen.

Voor je echt op de achtste straal kunt integreren, moet je elke gehechtheid aan meesterschap als gescheiden wezen te boven komen. Je moet op dat punt komen om dat jij het gevoel van meesterschap als gescheiden wezen opgeeft, waarbij jij je overgeeft aan eenzijn en erkent – in de eerste plaats dat het meesterschap dat je kunt hebben als wezen op aarde, niet echt JOUW meesterschap is, want jij zelf kunt niets. De Vader, jouw IK BEN Aanwezigheid, binnenin jou doet het werk. En – ten tweede dat je meesterschap niet uitgedrukt hoeft te worden om het gescheiden zelf te verheffen in vergelijking tot andere mensen. Het moet uitgedrukt worden om het Al te verheffen.

Dat is ook integratie, waardoor je de illusie van het gescheiden zelf te boven komt en met alle andere mensen integreert en beseft dat jullie allemaal uit dezelfde bron komen. En jullie zijn hier om het Al te verheffen, waardoor je echte dienstbaarheid verleent aan het leven door het leven te bevrijden. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen in deze verhandeling. Ik dank jullie nogmaals voor jullie aandacht, voor jullie aanwezigheid die het mogelijk heeft gemaakt om deze eerste leringen te geven die je misschien openen voor nieuwe waardering en inzicht in wat er na de zeven stralen komt. En zelfs een nieuw inzicht in wat het betekent om het pad van de zeven stralen te bewandelen en meesterschap op die stralen te krijgen. Zodoende dank ik jullie voor jullie aandacht en ik verzegel jullie in de Vlam van de Achtste Straal van Integratie.