Bestaat er een boze en oordelende God in de hemel?

ONDERWERPEN: de boze God is een valse God – vrije wil – waarom God niemand straft – hoe mensen zichzelf straffen – karma en reïncarnatie – Gods wet – persoonlijk Christusschap – vrede sluiten met God – Gods onvoorwaardelijke liefde ervaren – waarom sommige mensen bang moeten zijn voor straf – de God uit het Oude Testament – je schuldig voelen is niet nodig – je werd niet als zondaar geschapen – Gods vergeving – jouw bewustzijnsstaat is de sleutel tot Gods koninkrijk – de wet van karma

Vraag: Is God een boze en veroordelende God?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een van de grootste problemen op aarde tegenwoordig is dat zoveel mensen een onjuist beeld van God hebben geaccepteerd. Er zijn vele onjuiste voorstellingen, maar het beeld dat me het meest verontrust, is het idee dat God een boze en veroordelende God is die klaar staat om zelfs de kleinste overtreding van zijn wet te straffen.

Ik heb me grote moeite getroost, je de Wet van Oorzaak en Gevolg uit te leggen, waaronder reïncarnatie en karma. (kijk bij dit antwoord). Als je mijn uitleg met een open hart wilt overwegen, besef je dat God niet bewust of actief de zonden van mensen bestraft.

De waarheid in dezen is dat God, omdat God mensen vrije wil had gegeven, voor een veiligheidsmechanisme moest zorgen, zodat een levensstroom niet verloren zou gaan door het verkeerde gebruik van die vrije wil. Het was Gods oorspronkelijke bedoeling dat alle levensstromen hun individualiteit tot uitdrukking zouden brengen en hun vrije wil zouden gebruiken op een manier om juist niet de wetten te overtreden die God gebruikt heeft om dit universum te scheppen. Het ligt voor de hand dat als je in dit universum leeft en de wetten waarop dit universum gebaseerd is, overtreedt je onvermijdelijk jezelf vernietigt.

Het is belangrijk voor je dat je inziet dat Gods wet jouw scheppende creatieve uitdrukkingsvorm niet beperkt. Kijk bijvoorbeeld naar de situatie op planeet aarde. Jullie hebben een prachtige planeet gekregen die het volledig mogelijk maakt om een groot aantal mensen in leven te houden. Toch zien we nu een verontreiniging van het milieu die op den duur het milieu zou kunnen vernietigen en jou daardoor verhinderen om elke vorm van scheppende kracht en vrijheid tot uitdrukking te brengen. Op dezelfde manier hebben mensen atoomwapens ontwikkeld en een nucleaire oorlog op grote schaal zou die leefwereld kunnen vernietigen en je scheppende creatieve expressie kunnen beperken.

Het spreekt voor zich dat milieuverontreiniging en atoomoorlogen niet in overeenstemming met Gods wet zijn. En het is heel goed mogelijk voor mensen om op planeet aarde te leven zonder hun leefwereld te vernietigen. En het is absoluut mogelijk om dat zo te doen dat ze nog steeds ruim voldoende ruimte hebben voor creatieve expressie.

Het is niet Gods bedoeling om je creativiteit te beperken en zijn wet is geen beperking van jouw vrijheid. Als je Gods wet zou kennen, zou je natuurlijk besluiten je creativiteit op zo’n manier tot uitdrukking te brengen dat jezelf niet zou vernietigen. Het probleem is natuurlijk dat mensen Gods wet niet meer kennen, doordat zij tot het lagere bewustzijn zijn vervallen dat door het dualistische denken wordt gedomineerd. Dit is niet wat God voor ogen had, maar omdat God jullie vrije wil heeft gegeven, kon hij niets doen om jullie tegen te houden.

Wat zou God anders met een groep levensstromen gedaan kunnen hebben, die in een lagere bewustzijnsstaat was terechtgekomen en hun goddelijke oorsprong vergeten had? Nu, God had deze levensstromen kunnen vernietigen en dat is precies wat een boze en veroordelende God gedaan zou hebben. Juist het feit dat je leeft, laat zien dat jouw God geen boze en veroordelende God is. Jouw God is een God van genade en mededogen en daarom heeft hij mensen een tweede kans gegeven. In feite heeft hij mensen veel tweede kansen gegeven.

God straft je niet
Mijn punt is dat God je niet voor jouw fouten straft. Toen God je vrije wil gaf, stelde hij eenvoudig een veiligheidsmechanisme in, zodat jij, als jij je vrije wil verkeerd gebruikt, jezelf niet automatisch en onmiddellijk zelf vernietigt. God schiep een onpersoonlijke wet die alle energie met dezelfde kwalificatie naar je terug laat komen die ze had toen jij die energie uitzond. Daarom zul je oogsten wat je gezaaid hebt.

Als al jouw omstandigheden tegenwoordig het gevolg zijn van je eigen handelingen en als al je acties, nu en in het verleden, het gevolg zijn van keuzes die je met je vrije wil gemaakt hebt, het dan vanzelfsprekend gewoon onzin is om te zeggen dat de huidige toestand op planeet aarde het gevolg is van straf van God.

Deze omstandigheden werden niet door God geschapen en ze zijn niet wat God voor zijn verlengstukken wil. De huidige omstandigheden op deze planeet worden door menselijke wezens geschapen. Ik geef direct toe dat de meerderheid van de menselijke wezens deze omstandigheden uit onwetendheid heeft geschapen. De mensen zijn voor een groot deel om de tuin geleid om de huidige ellende op aarde te creëren. Zij zijn door een kleine groep levensstromen, een machtselite, die doelbewust en opzettelijk tegen Gods wet rebelleerde misleid om deze ellende te creëren.

Niettemin is de sombere realiteit dat mensen zichzelf straffen en zichzelf blijven straffen, omdat ze zichzelf onwetend van Gods wetten laten blijven. God heeft veel profeten, spirituele leraren en boodschappers gezonden in een poging om mensen hun leven te laten veranderen. Maar tot op dit moment is Gods boodschap door zoveel mensen genegeerd dat God geen belangrijke veranderingen op planeet aarde kan doorvoeren. God moet gewoon wachten totdat meer mensen verder dan het dualistische denken kijken en hun persoonlijke Christusschap beginnen aan te nemen.

Ieder menselijk wezen heeft het potentieel deze neerwaartse spiraal te stoppen en naar het Christusbewustzijn te reiken. Ik geef toe dat dit potentieel niet algemeen bekend was. Niettemin is het niet mijn bedoeling te klagen over hoe het had kunnen zijn. Het is mijn bedoeling je te laten zien wat er wel kan, zowel nu als in de toekomst.

Als het je niet aanstaat wat in je persoonlijke leven ziet, neem dan de verantwoordelijkheid voor je situatie en herschep jezelf naar het beeld en de gelijkenis van God. Als het je niet aanstaat wat je op planeet aarde ziet, je, neem dan de verantwoordelijkheid voor die situatie en herschep de aarde naar het beeld en de gelijkenis van het koninkrijk van God.

Ik ben Jezus Christus en ik zit in een team van spirituele wezens die een gelofte hebben gedaan om hun leven eraan te wijden om mensen hun huidige ellende te helpen ontstijgen. Wij willen Gods koninkrijk en het overvloedige leven op aarde manifesteren. Wij hebben immense macht en wij staan klaar jullie op elk moment te helpen. Maar we moeten de Wet van Vrije Wil van onze Vader respecteren. Als je besluit onwetend te blijven, als je besluit geen verantwoordelijkheid voor je eigen leven en voor de planeet als geheel te dragen, dan moeten wij gewoon wachten tot jij een beter besluit neemt.

Ik ben gekomen om jullie te vertellen dat het tijd is om dat besluit te nemen. Zelfs als een klein aantal mensen het besluit zou nemen om het pad van individueel Christusschap te volgen, zouden wij, de geascendeerde meesters, onmiddellijk drastische veranderingen op deze planeet tot stand kunnen brengen. Wij staan klaar en wachten: we hebben alleen je oproep nodig.

Sluit vrede met God
Ik ben zelf op aarde geweest en ik weet hoe het is om onder het intense gewicht van het karma van de mensheid te leven. Maar ik verblijf nu in de hemel en daarom ken ik het ongelooflijke verschil tussen de bewustzijnsstaat in de hemel en de bewustzijnsstaat die momenteel op aarde heerst. Ik weet ook dat God wil dat ieder mens de bewustzijnsstaat krijgt die we in de hemel hebben, namelijk het Christusbewustzijn. Om deze bewustzijnsstaat echter te verwerven, moet jij je relatie tot God helen. Hoe kun je ooit Gods koninkrijk van het Christusbewustzijn erven, zolang je nog angst voor God hebt en boos op hem bent?

Als je bereid bent je relatie tot God te gaan helen, als je het idee wilt overwinnen dat God een boze en veroordelende God is, dan moet jij je bewustzijn boven dat van het dualistische denken verheffen. Als jij je een poging wil doen, beloof ik je dat het mogelijk is dat jij de vrede, de vreugde en de liefde ervaart die er in de hemel is.

Als je bereid bent aan dit proces van heling te beginnen, stel ik voor dat je een paar van de vele inspirerende boeken gaat lezen die je in de boekwinkels of bibliotheken op aarde vindt. Enkele van deze boeken beschrijven bijna-doodervaringen waarbij mensen hun fysieke lichaam verlieten en naar de spirituele rijken reisden. Die boeken kunnen veel inspiratie geven als je ze met een open hart leest.

Er zijn ook veel andere spirituele en religieuze boeken van elke belangrijke religie tot geen speciale religie, die spirituele en mystieke ervaringen beschrijven die je een glimp laten opvangen van de bewustzijnsstaat die wij hier in de hemel hebben.

In de hemel vind je niets van de beroering die jullie op aarde ervaren.
Je vindt er vrede. Je vindt er liefde en die liefde is anders dan de liefde die de meeste mensen op aarde ervaren. De liefde van God is natuurlijk onvoorwaardelijk. Ik weet dat zolang iemand in het dualistische denken zit, hij het concept van onvoorwaardelijke liefde gewoon niet kan doorgronden. Als je echter begint het pad van persoonlijk Christusschap te lopen, zul je, vroeg of laat, een glimp van Gods onvoorwaardelijke liefde ervaren.

Je moet begrijpen dat wij, de geascendeerde meesters, niets anders willen dan dat jij die onvoorwaardelijke liefde gaat ervaren en accepteren die wij voor jullie voelen. Je kunt je misschien herinneren dat ik over de volmaakte liefde sprak die alle angst verdrijft. De volmaakte liefde waar ik over sprak, is de onvoorwaardelijke liefde van God. Als je slechts een glimp van die onvoorwaardelijke liefde zou ervaren, dan zou je leven al permanent getransformeerd zijn.

Ik zeg daarmee niet dat je ogenblikkelijk een volmaakt mens wordt. Ik zeg dat je zou beseffen dat er een alternatief voor de bewustzijnsstaat is die je op aarde ervaart. Deze ervaring zou je de motivatie en de stuwkracht geven om je persoonlijke Christusschap met alle toewijding en passie van je hart na te streven. Als je eenmaal Gods onvoorwaardelijke liefde hebt ervaren, zul je eenvoudig geen enkele menselijke omstandigheid (hetzij binnen of buiten je eigen psyche) je in de weg laten staan om je innerlijke pad naar het Christusbewustzijn te volgen.

Het Christusbewustzijn is de bemiddelaar tussen hemel en aarde. Het is de bemiddelaar tussen de bewustzijnsstaat die door de spirituele wezens hier in de hemel wordt ervaren en het bewustzijnsniveau dat door mensen wordt ervaren die verdwaald zijn in de relativiteit van het dualistische denken.

Mijn grootste wens is jou die ervaring van Gods onvoorwaardelijke liefde te geven en je werkelijk kan helpen te accepteren dat de Schepper van dit universum oneindige liefde voor jou persoonlijk bezit. Heel veel mensen denken dat ze Gods liefde niet waard zijn. Heel veel mensen zijn bang om God te benaderen, omdat zij zichzelf hebben laten geloven dat zij, tenzij zij voldoen aan de norm die door een of andere kerk of autoriteit is vastgesteld, door God zullen worden afgewezen. Het is gewoon een feit dat je levensstroom nooit door God wordt afgewezen. God wil dat jij, zijn zoon of dochter, de volheid van zijn koninkrijk van onvoorwaardelijke liefde erft.

Je hand naar God uitstrekken
Je moet echter begrijpen dat het vlees en bloed van het dualistische denken niet het hemelse koninkrijk kan beërven. Je kunt Gods liefde niet door het dualistische denken ervaren. Omdat mensen niets over het individuele Christusschap is onderwezen, bestaat het probleem dat heel veel oprechte en goedbedoelende mensen God vanuit het niveau van het dualistische denken proberen te benaderen. Wanneer jij God vanuit het niveau van het dualistische denken benadert, beseft God niet dat hij benaderd wordt, omdat zijn ogen niet de onbillijkheid van het dualistische denken kunnen zien. Daarom voelen mensen zich door God afgewezen.

Laat me je een parabel vertellen die de situatie duidelijk maakt. Stel je voor dat je probeert iemand te bereiken die in New York woont. Je hebt een telefoon en een telefoonboek. Mocht je ooit het telefoonboek van New York gezien hebben, dan weet je dat het miljoenen telefoonnummers bevat. Je weet de naam van de persoon die je probeert te bereiken niet en daarom is er geen enkele manier om zijn telefoonnummer te vinden. Toch weet je dat jij, als je niet het juiste nummer kiest, die persoon niet zult bereiken.

Wat kun je doen? Je kunt vanaf het begin beginnen en elk nummer in het boek bellen. Maar als je dit doet, zul je onvermijdelijk veel pogingen zien mislukken en het zou wel eens heel veel tijd kunnen gaan kosten om de juiste persoon te vinden. Het simpele feit doet zich voor dat veel religieuze mensen God proberen te bereiken zonder zijn telefoonnummer te hebben. Daarom krijgen ze geen contact en voelen ze zich ontmoedigd en afgewezen.

Ik ben hier om je te vertellen dat het niet moeilijk is Gods telefoonnummer te vinden. Om het te vinden, hoef je slechts je hand naar het Christusbewustzijn uit te strekken. Als je deze leringen leest, heb je al een bepaald niveau van Christusbewustzijn gemanifesteerd. Daarom heb je al het potentieel die bewustzijnsstaat te ervaren en daardoor Gods onvoorwaardelijke en zeer persoonlijke liefde voor jou te ervaren. Denk alsjeblieft eens na over het concept van onvoorwaardelijke liefde.

De God uit de Bijbel
Ik ben mij ervan bewust dat sommige christenen denken dat de ideeën waar ik hier mee kom, het beeld tegenspreken dat de Bijbel van God geeft. Daarom zou ik je graag mee willen laten doen aan een klein gedachte-experiment. Ik zou graag willen dat jij je voorstelt hoe het zou zijn als je spirituele leraar bent die hier in de spirituele wereld verblijft. Je kijkt nu naar de mensheid en de vraag waar je over moet nadenken, is hoe jij kunt helpen om mensen tot een hoger bewustzijnsniveau te laten opklimmen.

Het is niet moeilijk om te zien dat sommige mensen in een zeer lage en dichte bewustzijnsstaat verkeren. Ze zijn zo verwikkeld in de relativiteit van het dualistische denken dat ze letterlijk geloven dat ze het recht hebben alles met andere mensen te doen wat ze maar willen. Ze geloven ook dat ze met alles wat ze doen, kunnen wegkomen.

Vanuit jouw hoge positie als spiritueel wezen kun je duidelijk zien dat vanwege de Wet van Oorzaak en Gevolg deze mensen op weg zijn zichzelf snel te vernietigen. Ze scheppen gewoon een grote berg karma en het is slechts een kwestie van tijd voor een vloedgolf van die berg naar beneden komt en hen begraaft. Deze mensen zitten echter zo verschanst in hun bewustzijnsstaat dat het onmogelijk is hen met een spirituele boodschap te bereiken.

Wat zou jij ooit kunnen doen om zulke mensen te bereiken? Hoe kun jij hen ooit uit hun huidige bewustzijnsstaat halen en hen laten beseffen dat zij onvermijdelijk zichzelf zullen vernietigen, tenzij ze hun manier van leven veranderen? Ik weet zeker dat je beseft dat een zeer strenge en directe boodschap de enige manier is om zulke mensen te bereiken. Sommige mensen zijn letterlijk naar zo’n lage bewustzijnsstaat afgedaald dat de enige manier om hen ooit uit dat bewustzijn los te schudden door angst is. Deze mensen zullen hun manier van leven niet veranderen, tenzij ze bang voor de gevolgen van hun daden worden. Met andere woorden, sommige mensen zullen alleen uit angst voor straf veranderen.

Wanneer je tot dit besef komt, besef je ook het dilemma waar wij ons als geascendeerde meesters in bevinden. We willen niet dat mensen bang voor ons worden. Maar we willen ook niet dat onze broeders en zusters zichzelf vernietigen. Als angst het enige is dat mensen ertoe kan bewegen om hun manier van leven te veranderen, wat moeten wij dan doen?

Wij, de geascendeerde meesters, vatten onze taak om mensen te redden en iedere levensstroom terug naar huis te halen, serieus op. We gaan erg ver om een levensstroom wakker te schudden en die levensstroom te laten beseffen dat hij zijn manier van leven moet veranderen. Als een levensstroom alleen door middel van angst kan veranderen, dan zullen wij de verschijning van een boze God aannemen. Als het nodig is dat een levensstroom door straf gemotiveerd wordt, dan zullen wij proberen mensen de dreiging van zo’n straf te laten inzien. Omdat de Wet van Oorzaak en Gevolg mensen zichzelf laat straffen voor hun handelingen, is deze bedreiging heel echt.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat wat in de Bijbel staat, niet de hoogste spirituele lering is die God op deze planeet wil brengen. Wat je zowel in het Oude als het Nieuwe Testament ziet, is een weloverwogen reactie die bedoeld is om met de bewustzijnsstaat te werken die mensen hadden in de tijd dat deze lering uitkwam. Ik heb je al verteld over progressieve openbaringen. De Wet van Mozes werd aan mensen gegeven met een zeer lage bewustzijnsstaat. Ze hadden daarom een zeer strenge boodschap nodig.

Mijn Bergrede was uiteraard een wat zachtaardiger boodschap. Toch was die nog steeds zeer direct. De geascendeerde meesters hebben altijd de hoop dat de mensheid als geheel naar een bewustzijnsniveau zal toegroeien waarin ze de ware leringen van God kan ontvangen, namelijk de leringen over Gods onvoorwaardelijke liefde.

Dit betekent niet dat de Bijbel gedateerd is. Zelfs tegenwoordig zijn er veel mensen die nog steeds in de bewustzijnsstaat verkeren die in de Wet van Mozes werd aangepakt. Maar tegenwoordig zijn ook veel mensen aan de hogere leringen van liefde toe. Als je die leringen leest, moet jij jezelf tot één van hen rekenen. Ik hoop in het begin dat de mensen mijn leringen zouden gebruiken om het pad van persoonlijk Christusschap te bewandelen. Als een kritieke massa mensen dat pad zou bewandelen en een bepaalde mate van Christusschap bereiken, zou het voor mij mogelijk zijn de hoogste leringen over Gods liefde vrij te geven.

Ik geloof dat we nu de tijd naderen dat deze leringen naar buiten moeten komen. Als een kritieke massa mensen naar mijn aanwijzingen luisteren en naar hun persoonlijke Christusschap reiken, dan zal het niet lang duren voordat ik de ware leringen van Gods onvoorwaardelijke liefde kan gaan verkondigen.

Schuldgevoel is niet nodig
Ik wil dat je begrijpt dat God je naar zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft. God gaf je vrije wil en God gaf je het recht om met die vrije wil te experimenteren. God besefte dat dat sommige van zijn zonen en dochters onvermijdelijk hun vrije wil zouden gebruiken om zijn wetten te overtreden. Uiteraard wil God niet dat je keuzes maakt die tot zelfvernietiging leiden. Toch is God niet boos op jou, als je zulke besluiten neemt en God veroordeelt je niet omdat jij die keuzes maakt. Daarom wil God niet dat jij je schuldig voelt of jezelf veroordeelt, omdat je dergelijke keuzes hebt gemaakt. God wil niet dat jij een heel leven, of zelfs vele levens, met het gevoel leeft dat je een ellendige zondaar bent die het niet waard is om God te benaderen.

God wil niet dat jij je slecht voelt, omdat je een fout hebt gemaakt. God wil dat jij je vrij voelt om toe te geven dat je een fout hebt gemaakt, Gods vergeving aanvaardt en ophoudt nog meer fouten te maken.

Het probleem op planeet aarde is tegenwoordig dat zoveel mensen het idee hebben dat zij ellendige zondaren zijn en daarom God zelfs niet durven benaderen en om vergeving vragen. Het gevolg is dat ze keuzes blijven maken die op het dualistische denken gebaseerd worden en daarom blijven ze een muur te bouwen tussen hen en Gods vergeving en liefde. Dit is niet wat God wil. God wil dat al zijn zonen en dochters uit die negatieve spiraal stappen, omdat die hen steeds verder van zijn koninkrijk verwijdert.

Ik ben me ervan gewaar dat er mensen zijn die het idee van Gods vergeving verkeerd gaan gebruiken. De soort mensen dat aflaten kocht en dan met een ‘schoon’ geweten zondigde, zijn eenvoudig niet toe aan de leer dat Gods vergeving oneindig is. Maar ik ga ervan uit dat weinig van die mensen ooit deze leringen lezen. Daarom wil ik jullie de lering geven dat Gods barmhartigheid en vergeving inderdaad oneindig zijn. Bovendien is Gods vergeving ogenblikkelijk.

God wil gewoon dat je het relatieve bewustzijn achterlaat dat ervoor zorgt dat je Gods wetten overtreedt. Vanwege de vrije wil moet jij de keuze maken die bewustzijnsstaat los te laten. Maar op het moment echter dat je dat besluit neemt, zijn al je overtredingen, al je fouten, al je zonden je ogenblikkelijk vergeven.

God wil gewoon dat je naar huis komt en je kunt niet naar huis komen, zolang jij je nog een ellendige zondaar voelt die het niet waard is om God te benaderen. God wil dat je dat gevoel overwint, zodat jij je de moeite waard kunt voelen om zijn koninkrijk in te gaan. God wil dat jij je welkom voelt en door jouw God geaccepteerd.

Het opnemen van jou in Gods koninkrijk is niet afhankelijk van de daden die je al of niet hebt gepleegd. Het opnemen van jou in Gods koninkrijk is slechts van één ding afhankelijk, namelijk jouw bewustzijnsstaat. Om Gods koninkrijk in te gaan moet je het dualistische denken achter je laten en je met de Christusgeest verenigen. Juist het proces om die oude bewustzijnsstaat uit te doen en de nieuwe bewustzijnsstaat aan te trekken, is voldoende om voor Gods vergeving in aanmerking te komen. Daarom moet je, nadat je de beslissing hebt genomen je persoonlijke Christusschap na te streven, bewust proberen het geloof los te laten dat je een ellendige zondaar bent die het niet waard is Gods koninkrijk in te gaan.

De wet van Karma
God schiep je naar zijn beeld en gelijkenis. Daarom was je het vanaf het allereerste begin al waard om Gods koninkrijk te erven. Vanaf het allereerste begin was je het waard om Gods onvoorwaardelijke liefde te ontvangen. Niets wat jij ooit zou kunnen doen, zal je niet de moeite waard maken om Gods onvoorwaardelijke liefde te ontvangen. Als dat wel zo was, dan zou Gods liefde niet onvoorwaardelijk zijn.

Ik zou graag willen dat je over deze ideeën nadenkt tot je gaat accepteren dat je het inderdaad waard bent om God te benaderen en dat je door het in volledige mate aantrekken jouw persoonlijke Christusschap de moeite waard wordt om Gods koninkrijk binnen te gaan.

Maar ik moet je ook zeggen dat de vergeving van God niet je persoonlijke karma verwijdert. Om volledig aan de neerwaartse trekkracht van planeet aarde te ontsnappen, moet jij je persoonlijke karma in evenwicht brengen. Wat ik je nu probeer te laten zien, is dat wanneer je een verkeerde daad begaat, er twee dingen kunnen gebeuren:

  • Je maakt een bepaalde hoeveelheid persoonlijk karma. Je kunt hierover denken aan het oplopen van een schuld aan het leven. Dit karma is energie die je een verkeerde kwaliteit hebt gegeven en omdat de energie verkeerd in het materiële universum werd gebruikt, schep je een bepaalde zwaartekracht die je levensstroom aan het materiële universum vast laat zitten. Daarom moet je blijven reïncarneren tot jij je persoonlijke karma in evenwicht hebt gebracht. Met andere woorden, zolang je nog onopgelost karma op de materiële wereld hebt, ben je niet vrij om naar de spirituele wereld te ascenderen.
  • Je schept afstand tussen jou en God. Die afstand bestaat alleen in jouw geest, maar het begon toen je levensstroom voor de eerste keer besloot zich van God af te keren. Elke verkeerde daad die je begaat, versterkt enkel de muur die je tussen jou en God hebt gebouwd. Om naar Gods koninkrijk terug te keren, moet je deze psychische barrière afbreken en je kunt dat enkel doen door Gods vergeving aan te nemen en daardoor je gevoel een zoon of dochter van God te zijn opnieuw opbouwen, een zoon of dochter die het waard is het koninkrijk van de Vader in te gaan. Zolang je ook maar het geringste gevoel van onwaardigheid blijft vasthouden, kun je niet het vrije wilsbesluit nemen de poort door te gaan die leidt naar Gods koninkrijk.

Alle verkeerde daden zijn het resultaat van een bepaalde bewustzijnsstaat, een bepaalde staat van onwetendheid. Op het moment dat je die bewustzijnsstaat verlaat, wordt je fout door God vergeven. Je zou jezelf moeten toestaan Gods vergeving te voelen en accepteren, omdat het een grote stimulans voor je zal zijn, terwijl je het pad naar Christusschap bewandelt. Maar tegelijkertijd moet je niet vergeten dat Gods vergeving niet het karma verwijdert dat je door je verkeerde daden hebt gemaakt. Dat karma moet in evenwicht gebracht worden, voordat je vrij van die daden bent.

Ik wil dat je onthoudt dat karma een schuld aan het leven is. Wanneer je serieus het pad van persoonlijk Christusschap bewandelt, zul je schatten in de hemel verzamelen die het veel gemakkelijker voor jou maken je karma uit het verleden te vereffenen. Met andere woorden, als je een spirituele miljonair wordt, zal het gemakkelijk voor je zijn je schulden aan het leven terug te betalen.

Ik wil dat je nadenkt over de ideeën van vergeving en onvoorwaardelijke liefde. Ik wil dat je beseft en accepteert dat je het inderdaad waard bent om je Vaders koninkrijk te erven. Omdat Gods liefde onvoorwaardelijk is, hoef je inderdaad niets te doen om Gods liefde te verdienen. Je hebt die liefde verdiend op het moment dat God jouw levensstroom schiep.

Je moet daarom eenvoudig Gods liefde accepteren. Als je Gods onvoorwaardelijke liefde niet ervaart, komt dat niet omdat God die liefde voor jou verbergt. Het komt doordat jij je voor Gods liefde verbergt. Houd er gewoon mee op Gods liefde af te wijzen. De Vader geeft jou inderdaad met het grootste genoegen zijn liefde.