Onderwees Alastair Crowley het pad naar Christusschap?

ONDERWERPEN: veel mensen zijn aan Christusschap toe – duistere krachten verhinderen dat – de waarheid met fouten mixen – een vals pad vormen – geen door mensen gemaakte overtuigingen accepteren – een Christuswezen rebelleert niet tegen de wetten van de mens – vrijheid betekent niet rebellie tegen alle ‘beperkingen’ – gevallen wezens proberen hun rebellie tegen God te verdedigen

Vraag: Ik heb ontdekt dat er enkele occulte onderwerpen zijn die versterken wat jij zegt over persoonlijk Christusschap. Ik geloof dat één van de basisleringen van Alistair Crowley is uit te zoeken wat je ware roeping in dit leven is en dan je energie kanaliseren om die innerlijke missie te volbrengen. Ik denk dat dit overeenkomt met het pad naar persoonlijk Christusschap. Maar Crowley wordt toch beschouwd als de stichter van het satanisme door de meeste christelijke groepen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wanneer je de Christusgeest aanneemt, kun je gemakkelijk onderscheid maken tussen wat uit het licht en wat uit de duisternis komt. Dit stelt je dan in staat om de oppervlakkige, door mensen gemaakte doctrines te doorzien. Je kunt ook het fundamentele verschil begrijpen tussen de echte innerlijke leringen over persoonlijk Christusschap en het bedenkelijke pad dat door Alistair Crowley en andere satanisten wordt gepredikt.

De duivel weet dat er in deze tijd veel mensen aan toe zijn om hun op angst gebaseerde benadering van religie los te laten en de waarheid van persoonlijk Christusschap gaan inzien. Daarom hebben de duistere krachten een aantal valse filosofieën en valse bewegingen gemaakt die zijn bedacht om mensen te laten afdwalen. Je moet begrijpen dat als jij eenmaal de waarheid van persoonlijk Christusschap begint in te zien, jij niet meer voor de gek kunt worden gehouden door een filosofie die wordt gebaseerd op een totale vergissing. De duivel weet dat en daarom maakt hij filosofieën die heel veel waarheid bevatten maar een paar fouten die mensen laten verdwalen. Dit is juist wat er bij de leringen van Alistair Crowley en andere volgelingen van het satanisme gebeurt. Tussen haakjes, Crowley heeft het satanisme niet gesticht, omdat het al duizenden jaren op deze planeet bestaat.

Wat de duistere krachten doen, is het pad van Christusschap nabootsen, maar er dan een kleine draai aan geven die je uiteindelijk helemaal in de verkeerde richting laat gaan. De essentie van Christusschap is dat je onderscheid kunt maken tussen wat wel of niet van God is. Met andere woorden, naarmate je geleidelijk aan je Christusschap aanneemt, begin je de vele filosofieën op deze wereld te doorzien, enkele daarvan werden opzettelijk door de duivel beraamd en andere ontstaan simpelweg door onwetendheid en angst uit de menselijke geest. Uiteindelijk zal een Christuswezen geen enkele door mensen gemaakte doctrine of dogma accepteren als vervanger voor de Levende Waarheid van God. Je ziet dit in mijn leven gedemonstreerd door het feit dat ik constant de doctrines van de Schriftgeleerden en farizeeërs aanvocht en hun wetten overtrad, zoals een man op de sabbat helen.

Wanneer je hiernaar kijkt vanuit een bepaald perspectief, zou je kunnen zeggen dat ik handelde alsof ik boven de wet stond en ik weigerde om ook maar aan één wet op deze wereld te gehoorzamen. Het verschil is dat een Christuswezen slechts boven de wetten van de mens staat, maar niet boven de wetten van God.

De satanisten maken, als één van hun vele samenzweringen, een filosofie die het feit nabootst dat een Christuswezen zich niet laat beperken door een of andere doctrine of wet van de mens. De satanisten zullen dit niet presenteren in het ware licht dat het Christuswezen niet tegen de wetten van de mens rebelleert. Hij is alleen maar trouw aan de wetten van God en als de wetten van de mens niet op één lijn zijn met de wetten van God, dan volgt het Christuswezen de laatstgenoemde. Als de wetten van de mens in overeenstemming zijn met de wetten van God, dan gehoorzaamt hij aan die wetten.

De satanisten hebben een filosofie gecreëerd die zegt dat het acceptabel is, zelfs nodig, om tegen elke vrijheidsbeperking in te gaan. Met andere woorden, om ware vrijheid te krijgen, kun je en moet je zowel tegen de wetten van de mens als die van God rebelleren. Deze filosofie gaat helemaal terug op Lucifer die de eerste rebel tegen God en de wetten van God was. Sindsdien hebben degenen die Lucifer volgden, geprobeerd om een filosofie, een wereldbeeld, een religie, te scheppen die het rechtvaardigt dat je tegen God in opstand komt. Ze gebruiken een aantal subtiele manoeuvres om het te laten lijken alsof dit niet alleen noodzakelijk was, maar zelfs nuttig en goedgekeurd door God. Ik spreek hier gedetailleerder over in mijn verhandeling over het absolute kwaad.

Waar je tegenaan loopt, is het feit dat er een echt pad naar Christusschap bestaat en dit pad beschrijf ik in ‘Master Keys to Personal Christhood’. Om dit echte pad tegen te gaan en mensen te verhinderen om dat pad op te gaan, hebben de tegenstanders een vals pad gecreëerd, het bedenkelijke pad, de manier die de mens goed toe lijkt, maar die uiteindelijk tot de dood van de levensstroom leidt. Dit valse pad heeft een aantal overeenkomsten met het echte pad, anders kon je er niemand mee om de tuin leiden. In feite is het verschil tussen het echte pad en het valse pad zo subtiel dat het een aantal mensen om de tuin heeft geleid en door de satanisten en hun subtiele slangachtige logica zijn gestrikt.

Mijn punt is dat de duivel op twee manieren kan winnen. De ene is door je voor de gek te houden, zodat je het bedenkelijke pad volgt. De andere is door je zo bang te maken voor de duivel dat jij je geest niet durft open te stellen voor iets nieuws. Als je zo bang bent voor het occulte dat je nergens anders naar durft te kijken dan orthodoxe doctrines, dan heb je de duivel macht over jou gegeven door je angst. Als mijn discipelen dezelfde op angst gebaseerde aanpak hadden gehad als de moderne christenen, hoe had het christendom dan ooit geboren kunnen worden? De orthodoxe joden zouden dat gedood hebben toen ze mij doodden.