Heeft Jezus de kruisiging overleefd?

ONDERWERPEN: Het lichaam van Jezus stierf aan the kruis – de ziel overleeft de dood van het lichaam – een ziel kan in andere lichamen reïncarneren – wanneer een levensstroom eraan toe is om te ascenderen, neemt het een lichtlichaam aan – de bedoeling van de wederopstanding – alles moet door Gods licht onderhouden worden, anders sterft het – verloren gegane beschavingen die zichzelf vernietigd hebben – door de wederopstanding krijgen wij meesterschap over materiële wetten

Vraag: Ik zit momenteel in een discussie met leden van Beliefnet over de vraag: Heeft Jezus de kruisiging fysiek overleefd?
Ik stel deze vraag omdat ik uit de verslagen in de Bijbel over de kruisiging lees: Hij werd niet herkend omdat hij goed vermomd was als tuinman, hij vroeg zijn volgelingen iets te eten (een stuk vis) en hij toonde hen zijn wonden en zei dat hij niet geascendeerd was (gestorven was). Nu, als je de oogkleppen eraf haalt die de kerk ons overgehaald heeft op te zetten als je de verslagen leest, kun je zien dat hij NIET EEN GEESTVERSCHIJNING was (zoals de kerk ons wil laten geloven), maar een echte levende persoon.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De hele situatie rondom mijn kruisiging is een heel complex en diepgaand onderwerp en op een bepaald moment zal ik wel meer details geven. Laat mij me voorlopig op je vraag richten.

Heb ik fysiek de kruisiging overleefd? Het korte antwoord is nee. Mijn fysieke lichaam stierf inderdaad aan het kruis. Als mijn lichaam naar een modern ziekenhuis was gebracht, zouden de dokters het dood verklaard hebben.

Dit laat de vraag over hoe ik na mijn kruisiging in een lichaam kon verschijnen dat mensen als een gewoon fysiek lichaam waarnamen. Om die vraag te beantwoorden, moet ik je wat achtergrondinformatie geven.

Als je een wetenschappelijke materialist bent, moet je redeneren dat menselijke gedachten, gevoelens, individualiteit en persoonlijkheid allemaal producten zijn van een chemisch proces in het brein. Daarom bestaat de mogelijkheid niet dat er iets van kan overleven na de dood van het fysieke lichaam. Vanzelfsprekend moet zo iemand het idee afwijzen van mijn wederopstanding en mijn verschijning na de kruisiging.

Vreemd genoeg schijnen veel orthodoxe of christenen naar de letter ook een beperkt beeld van de ziel en overleving na de dood te hebben. Hoewel veel christenen geloven in het bestaan van een ziel, vindt het orthodoxe christendom het moeilijk om uit te leggen wat de ziel is en wat er met de ziel na de dood gebeurt.

Ik ben me ervan gewaar dat veel christenen enigszins gehecht zijn aan de orthodoxe mening over de ziel. Toch moet ik je zeggen dat er veel meer te weten valt over de ziel, die op dit ogenblik geen deel uitmaakt van het orthodoxe christendom. Als je enigszins een open geest hebt, zou ik je adviseren om een paar van de vele bijna-doodervaringen te bestuderen die de laatste decennia gepubliceerd zijn. Heel veel mensen hebben dergelijke ervaringen gehad en deze ervaringen hebben zoveel overeenkomsten dat ieder die in een rationele tijd leeft, hetzij als christen of als wetenschappelijk materialist, in staat moet zijn te zien dat de bijna-doodervaringen iets belangrijks over het leven onthullen.

Dit gezegd hebbende, laat me duidelijk zeggen dat de ziel een niet-fysiek wezen is dat maar een seizoen lang in een fysiek lichaam verblijft. Wat er met de ziel gebeurt na de dood hangt heel erg af van de individuele persoon. De beslissende factor is de bewustzijnsstaat van iemand en wat de persoon bereikt heeft (of niet) op het spirituele pad dat naar God terugleidt.

Zoals ik in het antwoord op een andere vraag uitgelegd heb, wanneer een levensstroom de wetten van God overtreedt, ontstaat er een schuld aan het leven. De schuld moet terugbetaald worden voor een levensstroom permanent naar het spirituele rijk kan ascenderen. Als iemand sterft voor die schuld terugbetaald is, moet de ziel/levensstroom naar de aarde terugkeren. De levensstroom krijgt de kans, zelfs vele kansen indien nodig, om de schuld aan het leven terug te betalen door opnieuw te incarneren.

Wat gebeurt er na de dood met de levensstroom, als die levensstroom niet voorgoed naar de hemel geascendeerd is? De levensstroom laat het lichaam achter en keert nooit weer naar dat specifieke lichaam terug. Het lichaam wordt gewoon opgelost in haar basiscomponenten van de materie en zal nooit weer door die of een andere levensstroom gebruikt worden. De levensstroom gaat naar een ander niveau van Gods schepping, waar die een poosje blijft tot hij weer een kans krijgt naar een fysiek lichaam af te dalen. De bestemming van de niet belichaamde levensstroom wordt bepaald door de bewustzijnsstaat van de levensstroom voor de dood. Dit wordt accuraat beschreven door vele bijna-doodervaringen.

Wanneer een levensstroom klaar is om voorgoed naar het spirituele rijk te ascenderen, is de situatie anders. In veel gevallen laat een ascenderende levensstroom inderdaad het lichaam achter en dat lichaam wordt opgelost. De ziel ascendeert naar een spiritueel of lichtlichaam en gebruikt dit lichaam in het spirituele rijk. In enkele gevallen kan een levensstroom een fysieke ascensie doorlopen waardoor het lichaam in vibratie verhoogd wordt tot de vibratie die van het spirituele rijk bereikt en daarom uit het materiële universum verdwijnt.

Je moet begrijpen dat het hele materiële universum gemaakt wordt van spirituele energie die in vibratie verlaagd is. Spirituele energie is letterlijk een manifestatie van het bewustzijn van God. Daarom wordt alles in het materiële universum uit subtiele energieën gemaakt die een vorm van bewustzijn zijn, zoals moderne wetenschappers binnen tientallen jaren zullen ontdekken en bewijzen.

Omdat alles in het materiële universum uit bewustzijn wordt gemaakt, heeft de geest van een bewust wezen de bekwaamheid om materie te beïnvloeden. Het oude idee van geest boven materie is waar en op een dag zal de wetenschap dat boven alle twijfel verheven bewijzen. In feite heeft de wetenschap dit al bewezen aan mensen met een open geest.

Naarmate je groeit op het spirituele pad en begint je persoonlijke Christusschap aan te nemen, zal dat Christusschap je bewuste geest laten erkennen en accepteren dat alles in het materiële universum uit Gods bewustzijn geschapen wordt. Naarmate jij je begint te verenigen met het Christusbewustzijn, ga je ook beseffen dat je geest de capaciteiten heeft om de materie te beheersen.

Een materialistische wetenschapper zal automatisch de wonderen afwijzen die ik verricht heb, zoals water in wijn veranderen, de zieken genezen, de doden opwekken of over water open. Zelfs vele christenen wijzen deze gebeurtenissen als letterlijke of feitelijke gebeurtenissen af. Als je echter begint je Christusschap aan te nemen, ga je geleidelijk beseffen dat deze gebeurtenissen eigenlijk geen wonderen waren. Ik gebruikte gewoon bepaalde goddelijke wetten, namelijk de spirituele wetten die boven de materiële wetten staan die gebruikt zijn om dit universum te scheppen. Wanneer je een bepaald gewaarzijn van die spirituele wetten bereikt, kun je die gebruiken om de materiële wetten opzij te zetten die zo absoluut lijken voor mensen met een lagere bewustzijnsstaat.

Wat ik hier probeer uit te leggen, is dat jij, naarmate jij je persoonlijke Christusschap aanneemt, natuurlijk enig meesterschap over de materie verwerft. Dit stelt je in staat om een paar van de wonderen te verrichten die ik geproduceerd heb. Daarom zie ik dat degenen die in mij geloven, de werken zullen doen die ik gedaan heb.

Wanneer een levensstroom persoonlijk Christusschap bereikt heeft, is die levensstroom zich er volledig van gewaar dat die niet sterft met het fysieke lichaam. De levensstroom beseft dat het fysieke lichaam gewoon een manifestatie van bewustzijn is. Zo’n levensstroom hoeft niet door de dood van het fysieke lichaam heen te gaan. In mijn geval koos ik ervoor om wel door de kruisiging en de dood van het fysieke lichaam heen te gaan om diverse redenen. Eén van de redenen was te demonstreren dat de geest, de Christusgeest, meester is over de materie.

Na de dood van mijn fysieke lichaam, liet mijn ziel, in het begin, mijn fysieke lichaam achter. Ik verhoogde toen de vibraties van het fysieke lichaam zodat het uit het materiële universum verdween en daarom vond men het graf leeg. Ik daalde vervolgens af nar de hel in een poging de levensstromen te wekken die op dat niveau van bewustzijn vastzaten. Daarna begon ik aan mijn discipelen te verschijnen. 40 dagen lang verscheen ik aan een kleine groep discipelen en ik hielp hen een visie te ontwikkelen om het christendom te brengen. Ik verscheen echter meer dan vijftig jaar na mijn kruisiging nog onregelmatig aan mensen.

Het is niet juist om mijn verschijningen geestverschijningen te noemen. Enkele waren inderdaad geestverschijningen in die zin dat ik niet in een fysiek lichaam verscheen dat mensen konden aanraken. De exacte aard van een bepaalde verschijning werd bepaald door de bedoeling van die verschijning, dat afhing van het bewustzijn van de mensen aan wie ik verscheen. Enkele van mijn discipelen hadden een bewustzijnsniveau bereikt waarop ze mij in mijn lichtlichaam konden zien. Daarom kon ik met deze discipelen contact maken zonder mijn fysieke lichaam te manifesteren.

Zoals de Bijbelboeken melden, hadden andere discipelen nog niet dat bewustzijnsniveau bereikt. Daarom verscheen ik wel aan een paar discipelen in een fysiek lichaam. Hoewel het lichaam identiek leek aan mijn afgeworpen fysieke lichaam, zelfs met de tekenen van de kruisiging, was het een lichaam dat voor die bepaalde verschijning gemanifesteerd werd. Het was echter een fysiek lichaam dat voedsel kon eten en door mensen aangeraakt kon worden. Ik ben niet de enige geascendeerde meester die een fysiek lichaam gemanifesteerd heeft. Ik zou het misschien weer kunnen doen, hoewel, zoals elders uitgelegd wordt, zal het niet de wederkomst zijn die veel christenen voor zich zien.

Als je de technische kant wilt weten, zou je kunnen zeggen dat het lichaam waarin ik verschenen ben, niet een menselijk lichaam was, omdat het niet uit een vrouw geboren is en naar volwassenheid gegroeid is. Bovendien zou het lichaam niet verouderen of fysieke sterven. Het zou gewoon naar een hogere vibratie verheven worden, wanneer het niet meer nodig was. Het lichaam werd gemanifesteerd uit spirituele energie die tijdelijk in vibratie verlaagd zijn.

Als iemand dit feit zou gebruiken om te betwisten dat ik niet in een normaal fysiek lichaam verschenen ben, dan zij het zo. Ik zou zo iemand er echter aan willen herinneren dat het hele universum uit spirituele energie gemaakt wordt die slechts tijdelijk in vibratie verlaagd is. Daarom bestaat een ‘normaal’ menselijk lichaam uit veel meer dan wat mensen denken dat kan.

Dit laat nog de vraag open wat de bedoeling was om het proces van wederopstanding van het lichaam te tonen. Om dit uit te leggen, verwijs ik naar een ontdekking die gedaan werd door de moderne wetenschap, namelijk de tweede wet van de thermodynamica. Deze wet zegt dat in een gesloten systeem, entropie, wat wanorde betekent, zal toenemen. Je zou kunnen stellen dat als een systeem gesloten wordt voor invloeden van buitenaf, het onvermijdelijk zichzelf zal vernietigen.

Deze wet kan toegepast worden op het hele materiële universum. Ik heb gezegd dat dit universum gewoon één onderdeel is van een groter geheel en dat er spirituele rijken boven deze wereld zijn. Als het hele materiële universum afgesneden werd van contact met het spirituele rijk, zou dat zichzelf onvermijdelijk vernietigen.

Overal op deze website zeg ik dat de basiswet van dit universum de Wet van Vrije Wil is. Een individueel menselijk wezen kan deze wet gebruiken om zijn of haar contact met de spirituele wereld af te sluiten en het spirituele zelf van iemand. Als je deze verbinding echter afsluit, ga je onvermijdelijk naar een lagere bewustzijnsstaat dan het Christusbewustzijn. Wanneer je naar deze lagere bewustzijnsstaat gaat, word je onderworpen aan de materiële wetten die dit universum regeren. Eén van deze wetten is de tweede wet van de thermodynamica.

Wat de tweede wet van de thermodynamica eigenlijk zegt, is dat alles in het materiële universum onvermijdelijk naar zijn meest basale componenten terugkeert, tenzij het ondersteund wordt door een impuls die van buiten het materiële universum komt. Die impuls is de spirituele energie van God en die energie kan enkel dit universum binnenkomen door het bewustzijn van een spiritueel wezen, waaronder, maar niet beperkt tot, een menselijk wezen in een fysiek lichaam.

Wat ik zeg, is dat als iemand de verbinding verbreekt met het spirituele zelf, iemand onderworpen wordt aan de materiële wetten. Daarom zal het fysieke lichaam onvermijdelijk verouderen en op den duur sterven en oplossen. De levensstroom sterft niet met het lichaam, maar om opnieuw in het materiële universum te verschijnen, moet de levensstroom door het hele proces gaan van in een nieuw fysiek lichaam geboren worden en dan de volwassen leeftijd te bereiken.

Wat gebeurt er als een groot aantal mensen in een bepaalde beschaving in een lagere bewustzijnsstaat verzinken en het contact met het spirituele rijk verliezen? In dat geval wordt de hele beschaving onderworpen aan de materiële wetten, waaronder de tweede wet van de thermodynamica. Als deze situatie blijft voortduren, zal die beschaving gaan vervallen en op den duur kan die zichzelf misschien wel vernietigen.

Dit is in het verleden met veel beschavingen gebeurd. De Bijbel vermeldt enkele van die beschavingen en de moderne wetenschap ook. Ik kan je echter zeggen dat er veel beschavingen verloren zijn gegaan waar de mensen momenteel niets meer van af weten. Ik kan ook profeteren dat in de komende tientallen jaren enkele van die beschavingen daadwerkelijk ontdekt zullen worden door de moderne wetenschap. Dit zal een heel nieuwe denkwijze over de geschiedenis van de mensheid noodzakelijk maken.

Laat me terugkeren naar de oorspronkelijke vraag over de bedoeling van de wederopstanding. Ik onderging de kruisiging om te tonen dat ieder mens het potentieel heeft om aan de materiële wetten van het universum te ontstijgen. Ieder mens heeft het potentieel om het verval en de dood van het fysieke lichaam te ontstijgen. Wanneer iemand het Christusbewustzijn bereikt, kan die persoon inderdaad de vibratie van het fysieke lichaam verhogen zodat het lichaam niet meer onderworpen wordt aan de wetten die veroorzaken dat het lichaam veroudert en sterft.

Dit was natuurlijk een van de belangrijkste bedoelingen van mijn incarnatie als Jezus Christus. Ik kwam een pad tonen dat mensen in principe kunnen volgen. Die oorspronkelijke bedoeling is niet algemeen bekend bij de christenen van tegenwoordig. Juist om dit feit te veranderen sponsor ik deze website. Laat degenen die oren hebben, mijn woorden horen.