Was Jezus een jood of een christen?

ONDERWERPEN: Jezus was noch jood noch christen – universele religie van God – innerlijke kerk – de religie in de buitenwereld is de stapsteen – eenzijn in de hemel – de dualistische geest maakt indelingen – niet één ware religie – Jezus is een mysticus – Jezus heeft diverse religies bestudeerd – Jezus had een persoonlijke goeroe – de goeroe-chela relatie in de hemel – universele spirituele erfelijke lijn – Jezus is de persoonlijke goeroe van veel mensen – hij bekleedt het ambt van planetaire Christus – je kunt een discipel van Jezus zijn zonder lid te zijn van een christelijke kerk – religie is het pad van zelfontdekking

Vraag: Welke religie had Jezus?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Weinig mensen denken eraan deze vraag te stellen, omdat ze aannemen dat ik als jood opgroeide en daarna christen werd. Toch is dit niet het geval. Eigenlijk beschouwde ik mijzelf niet als aanhanger van een officiële of uiterlijke religie. Ik was, en ben nog steeds, een volgeling van de universele religie van God en ik behoor tot de levende, innerlijke kerk van God.

Ik zeg hiermee niet dat er iets verkeerds is aan uiterlijke religies of kerken in de buitenwereld. Niet ieder mens is eraan toe om het innerlijke pad te volgen. Veel mensen hebben daarom een organisatie in de buitenwereld nodig die hen geleidelijk naar de ontdekking van de innerlijke mysteries van God kan leiden. Maar Gods bedoeling om tot een religie in de buitenwereld te inspireren, is dat mensen het alleen als opstap gebruiken. De uiterlijke religie en haar doctrines moeten nooit een mentale gevangenis worden die je denken kooit. Met andere woorden, het is de bedoeling dat een uiterlijke religie je de ware innerlijke religie helpt ontdekken.

De ware innerlijke religie is een universele religie. Om dit te begrijpen moet je beseffen dat er in de hemel geen indelingen zijn. Je kunt alleen naar de hemel ascenderen wanneer je beseft dat alles en iedereen uit Gods substantie wordt gemaakt. Door dit besef zie je heel duidelijk dat alles uit dezelfde bron is voortgekomen. Individuele verschillen worden daarom niet gezien als een bron van verdeeldheid en conflicten. In de hemel zijn we allemaal één.

De delingen die je op aarde ziet, komen niet van God. Ze komen uit het menselijke denken voort en uit de betrekkelijkheid en het gevoel van gescheidenheid van dat denken. Het dualistische denken is niet in staat om eenheid in verscheidenheid te zien. Voor het dualistische denken moeten verschillen daarom onvermijdelijk tot scheidingen en conflicten leiden. Voor het dualistische denken zijn verschillen ook de bron van waardeoordelen. Met andere woorden, het dualistische denken probeert altijd vast te stellen of iemand beter is dan een ander, of dat één kerk beter is dan een andere kerk.

Vanwege de identificatie van de mensen met het menselijke denken, hebben ze de wens om één kerk te bestempelen als de enig ware kerk. Vanuit het gezichtspunt van God is dit een volledig verkeerd en onnodig verlangen.

Een ware kerk is in werkelijkheid de kerk die mensen leidt naar de ontdekking van het innerlijke pad van Christusschap. In werkelijkheid hebben veel kerken op aarde zich als ware kerken gekwalificeerd. Helaas gold dit voor een aantal ervan alleen in de beginjaren; ze degenereerden later en werden gebruikt in de eeuwige menselijke machtsstrijd. Niettemin is het essentieel dat je beseft dat het idee van één ware kerk gewoonweg niet van God komt.

Er zijn geen katholieken, joden, protestanten, boeddhisten, moslims of taoïsten in de hemel. In de hemel vind je alleen zonen en dochters van God, omdat het weinig verschil maakt, als je er eenmaal bent, welk pad je hebt gevolgd om hier te komen. Als je eenmaal de nauwe en smalle poort bent gepasseerd, laat je alle uiterlijke menselijke delingen achter je. Of misschien zou ik moeten zeggen dat je, voor je door de nauwe poort kunt stappen, vrijwillig alle menselijke indelingen achter je moet hebben gelaten. Ik ben een christelijke mysticus.

De afgelopen 2000 jaar hebben een aantal mensen de moed gehad verder te gaan dan de doctrines die door de orthodoxe kerk opgesteld waren. Deze mensen zijn vaak aangeduid als de christelijke mystici. Als ik mijzelf een stempel moest opplakken, zou ik de term mysticus gebruiken. Ik was leerling van de mysteries van God. Ik ben nog steeds een leerling van de mysteries van God.

Ik wil dat je weet dat ik toen ik geïncarneerd was, verscheidene verschillende religies bestudeerd en toegepast heb. Je herinnert je misschien dat de Bijbel niets vertelt over wat ik deed tussen mijn 12e en 30e levensjaar. Ik verdween uit de Bijbelboeken en de reden is dat ik uit Galilea weg was. Ik ging op pelgrimage die mij ver weg bracht van mijn geboorteplaats. Ik ging naar Egypte en het verre oosten. Op beide plaatsen bestudeerde ik de mystieke religies die je daar vindt en ik paste ze in mijn leven toe.

Er zijn in feite historische gegevens bekend die mijn reizen naar het Oosten documenteren. Ik reisde naar Perzië, India, Tibet en Kasjmir. Waar ik ook heen ging, ik bestudeerde en beoefende de lokale religie. Echter, getrouw aan mijn persoonlijkheid en opdracht, volgde ik niet de orthodoxe religie. Ik volgde en praktiseerde de innerlijke mystieke variant van de uiterlijke religie. Op verscheidene plaatsen begon ik dezelfde universele waarheid te vertellen die ik later in Galilea verkondigd heb. Op bepaalde plaatsen wilden de orthodoxe priesters uiteindelijk proberen mij het zwijgen op te leggen en verschillende keren moest ik vluchten om mijn leven te redden.

India heeft een heel oude traditie van spirituele leraren of goeroes. Gedurende mijn reizen in dat land, ontmoette ik inderdaad een spirituele leraar die kort als mijn persoonlijke goeroe gediend heeft. Hij was deel van een aloude traditie en afkomst die ontelbare millennia terugging. Deze traditie stamde van God af en het is de bedoeling dat het op aarde een proces uitvergroot dat in de hemel plaatsvindt. Dat proces is de goeroe-chela relatie.

Wanneer een nieuwe levensstroom wordt geschapen, wordt die niet zo maar aan het lot overgelaten. Hij krijgt een geleidelijk pad aangeboden dat tot groter spiritueel inzicht en volwassenheid leidt. Onderdeel van dat pad is dat een levensstroom een persoonlijke leraar of goeroe krijgt toegewezen. Elke levensstroom heeft een persoonlijke goeroe. Ieder mens op aarde heeft een persoonlijke goeroe in de vorm van een spirituele leraar die in de spirituele wereld verblijft. Sommige mensen ontmoeten ook een geïncarneerde spirituele leraar die als hun persoonlijke goeroe op aarde dient. Veel mensen hebben echter geen goeroe in de buitenwereld nodig; zij moeten hun innerlijke, spirituele goeroe ontdekken.

India is een van de weinige plekken op aarde waar de goeroe-chela relatie in fysieke vorm bewaard is gebleven. Toch is het idee van een spirituele leraar die een aantal leerlingen onderwijst een universeel principe dat helemaal tot God teruggaat. Ik ben deel van die universele afkomst. Ik dien als persoonlijke goeroe voor miljoenen levensstromen op deze planeet. Er zijn andere goeroes en daarom is niet iedere levensstroom op deze planeet mijn persoonlijke leerling of chela.

Niettemin is ieder mens mijn discipel in de zin dat het de bedoeling is dat zij het pad naar persoonlijk Christusschap bewandelen, een pad dat ik alle mensen op aarde opnieuw kwam presenteren. Ik bekleed ook een spiritueel ambt als vertegenwoordiger van de universele Christus voor alle mensen op aarde. Daarom moeten alle mensen, ongeacht tot welke religie ze behoren, door mijn heilige Hart gaan om het koninkrijk der hemelen in te gaan.

Wat ik wil overbrengen, is dat ik mijzelf zie als behorend tot een universele, innerlijke religie. Ik heb geen enkele wens je te vertellen welke religie jij al of niet in de buitenwereld moet volgen. Ik heb echter wel de wens jou te helpen het innerlijke pad achter alle uiterlijke religies te herkennen.

Ik wil je ook laten begrijpen dat je om mij te volgen geen lid van een christelijke kerk in de buitenwereld hoeft te zijn. Mijn discipel zijn, zelfs mijn persoonlijke chela zijn, is niet iets van de wereld. Ik heb discipelen uit elke religie op aarde. Hoe vreemd het misschien mag klinken, ik heb veel discipelen die niet tot een religie in de buitenwereld behoren. Ik heb zelfs een aantal dat zichzelf als atheïst beschouwt. Helaas vinden de meeste van deze discipelen het moeilijk om boven een bepaald niveau van spiritueel inzicht uit te stijgen.

Ik hoop dat jij je geest en hart wilt openen voor het idee van een universele, innerlijke religie. Als je dat wilt doen, zul je dat innerlijke pad ontdekken. Als je de moed hebt dat innerlijke pad te volgen, zul je beseffen dat religie bedoeld is een persoonlijke wandeling met God te zijn. Religie is een pad van zelfontdekking. Uiteindelijk zal dat pad je leiden naar de ontdekking van je ware zelf, het zelf dat God geïndividualiseerd is.