Waarom jij de Bijbel niet letterlijk moet nemen

ONDERWERPEN: waarom vier evangeliën – blind geloof heeft niet veel zin – kijk verder dan letterlijke interpretaties – alleen binnenin jou kun je de pleitbezorger horen – vier evangeliën voor verschillende doeleinden – de ware betekenis van ‘maagd’ – opzettelijk verkeerd vertaald om Jezus boven anderen te plaatsen – Jezus verwierp de verlossing door een wereldse kerk – zoek in jouzelf naar Jezus en de pleitbezorger

Vraag: Geliefde Jezus, zou Jij dit fragment uit het Evangelie van Matteüs kunnen bespreken? Zoals ik zie, in een dictaat dat door Moeder Maria werd gegeven toen ze haar eerste Rozenkrans uitgaf in deze nieuwe dispensatie dat vereniging tussen haar en Jozef fysiek was, maar met deelname van de Heilige Geest, maar dit Evangelie zegt dat het zonder de deelname van Jozef was. Is dit een leugen? Je weet dat ik dit gewoonlijk uit de weg ga (omdat ik lid ben van de Russisch Orthodoxe Kerk) en ik denk niet dat het belangrijk is voor mijn spirituele groei, zelfs als ik bang ben hierover na te denken, maar nu is het een cruciaal punt en ik vraag Jou, Geliefde Jezus, om mij te helpen door alles in het juiste perspectief te plaatsen.

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.
19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: “Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.
21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.” 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd:
23 “De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven”, wat in onze taal betekent: ‘God met ons’.
24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat me deze kans waarnemen om de gebruikelijke overtuiging van christenen te bespreken dat de officiële evangeliën op één of andere manier het onfeilbare woord van God moeten zijn en dat ze uit de lucht kwamen vallen in hun huidige vorm. Als de evangeliën echt het onfeilbare woord van God zijn, waarom zijn er dan vier? Waarom niet gewoon één evangelie dat alles bevat wat je moet weten? Bovendien hebben de evangeliën, hoewel die veel overeenkomsten hebben, ook verschillen, zelfs enkele tegenspraken. Waarom het risico lopen om verwarring en twijfel te zaaien, waarom niet gewoon één evangelie uitbrengen?

Ik weet dat veel christenen niet erkennen dat er inconsistenties en tegenspraken in de evangeliën zitten, maar kijk eens naar de volgende quote over hoe ik voor het eerst aan mijn discipelen verscheen na mijn herrijzenis.

Matteüs 28:

1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken.

9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer.

Marcus 16:

9 Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven.
10 Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden.

Lucas 24:

13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt.

15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee,

Johannes 20

11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf

14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.

16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.)

Ik slaag er niet in te zien dat iemand deze quotes kan lezen, nog steeds de overtuiging houdt dat de vier evangeliën het onfeilbare woord van God zijn. Het is onmogelijk om de inconsistenties en tegenstellingen in deze quotes weg te redeneren. Nu zullen er mensen zijn die zeggen dat dergelijke inconsistenties geen invloed hebben op hun geloof, maar het is een houding die zowel constructief als niet constructief is.

Op geen enkele manier wijs ik op de fouten in de evangeliën om het geloof van mensen te vernietigen. Ik zou echter heel graag zien dat mensen verder gaan dan blind vertrouwen en een geloof krijgen dat gebaseerd wordt op inzicht, zelfs innerlijke kennis. Zoals ik gezegd heb:

Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil. (Matteüs 15:14)

Het is niet constructief dat mensen het blinde vertrouwen dat de Bijbel onfeilbaar moet zijn, houden, want het voorkomt dat ze verder gaan dan de letterlijke interpretaties. En hoe kun je een dieper geloof ontwikkelen dat gebaseerd wordt op inzicht ontwikkelen, als je niet verder dan de oppervlakte kijkt? Waarom denk je dat ik tegen mijn eigen discipelen zei:

14 Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: “Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht.
15 Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.”
16 Laat degene die oren heeft, horen.
17 Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak.
18 Hij zei tegen hen: “Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken” (Matteüs 7)

Ik verwachtte van mijn oorspronkelijke discipelen dat ze verder keken dan oppervlakkige interpretaties en ik verwacht hetzelfde van mijn moderne discipelen. Het droevige feit wil dat degenen die hun blinde geloof in de onfeilbaarheid van de Bijbel hebben gehouden, dezelfde denkwijze hebben aangenomen als de oude wetgeleerden, namelijk de mensen die ik als volgt verweet:

52 Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden. (Lucas 11:52)

Blind vertrouwen in het uiterlijke woord en de weigering om verder te kijken dan een letterlijke interpretatie van dat woord was wat ik de Schriftgeleerden en farizeeërs verweet, toen ik zei:

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. (Matteüs 5:20)

Blind vertrouwen voorkomt dat je de sleutel tot kennis vindt, die je alleen kunt vinden door verder te gaan dan het uiterlijke woord, door naar binnen te gaan, en daarom heb ik gezegd:

en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. (Lucas 17:21)

Als je niet naar binnen gaat, hoe kun je dan de aanwijzingen van de pleitbezorger horen die ik gezonden heb om alle mensen de innerlijke betekenis van mijn leringen te helpen begrijpen:

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn (Johannes 14:16)

Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. (Johannes 14:26)

De Pleitbezorger kan je niets leren zolang je geest gesloten is voor alles wat verder gaat dan de officiële Bijbelboeken en de letterlijke interpretatie ervan. En wanneer jij je geest wel openstelt, besef je dat de vier officiële evangeliën niet uit de lucht kwamen vallen als het onfeilbare woord van God. Ze werden geschreven door vier verschillende mensen en hoewel ze diverse gradaties van Goddelijke inspiratie hadden, hadden ze ook een praktische agenda voor hun evangeliën.

Met andere woorden, de vier evangeliën werden niet geschreven om naast elkaar te zetten in hetzelfde boek, noch dachten de mensen die ze geschreven hebben dat ze de onfeilbare waarheid van God naar voren brachten die in alle eeuwigheid onveranderd zou blijven. De evangeliën werden aangepast aan specifieke groepen mensen en daardoor is elk evangelie in zekere mate aangepast aan de overtuigingen en de cultuur van de mensen voor wie die geschreven werd. Dit is algemeen bekend bij mensen die de Bijbel en de context waarin elk evangelie geschreven werd, bestudeerd hebben.

Het is ook algemeen bekend dat het Evangelie van Matteüs gedeeltelijk werd geschreven om joden ervan te overtuigen dat ik inderdaad de Messias was die in de Thora beloofd werd. Daarom begint dit evangelie met een genealogie en bevat ze veel referenties naar de Bijbelboeken en profetieën uit het verleden waaronder de ene in de sectie hierboven: “Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent: ‘God met ons’.”

Met andere woorden, het evangelie werd geschreven om mijn leven vast te knopen aan de joodse profetieën – de wet en de profeten. Er staan veel dingen in Matteüs die speciaal bedacht werden om dit doel te bereiken, wat inhoudt dat de woorden en de inhoud aan het doel van de schrijver beantwoorden. Maar dit is niet beslist fout, maar er zijn  aan de andere kant natuurlijk vele waardevolle manieren om mijn evangelieverkondiging te beschrijven en er zijn vele andere aspecten van mijn leven en leringen die zouden kunnen worden beschreven. Zoals Johannes realistisch zegt:

Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. (Johannes 21:25)

Men heeft niet algemeen begrepen dat het woord ‘maagd’ een verkeerde vertaling is van het Hebreeuwse woord ‘almah’ wat correcter betekent ‘zuivere vrouw’. Dit verwees naar een vrouw die een heilig leven leidde, die haar leven had gewijd aan het dienen van God, zoals Maria voor ze Jozef ontmoette, was. Met andere woorden, vrouwen konden zich wijden aan het celibataire pad zelfs nadat ze getrouwd waren geweest en kinderen hadden gekregen wat hen zuiver zou maken. Daardoor zou een vrouw zuiver zijn, terwijl ze niet is wat moderne mensen een maagd noemen is, wat betekent dat de profetie uit het Oude Testament in feite vervuld zou worden door Maria hoewel ik op een fysieke manier geconcipieerd werd.

Waarom werd het Hebreeuwse woord als maagd vertaald? Omdat tijdens de formatie van de Rooms katholieke kerk alles wat maar enigszins gedaan kon worden om mij anders dan andere mensen te maken, gedaan werd en mij zo speciaal te maken dat niemand in mijn voetsporen zou kunnen treden. Als ik de enige persoon was die ooit uit een fysieke maagd geboren werd, moet ik vanzelfsprekend wel boven en buiten andere mensen staan, wat inhoudt dat niemand ooit in mijn voetsporen zou kunnen treden. Dit heeft de doorsnee christenen, hetzij katholiek, oosters orthodox of luthers, enkele van de passages die duidelijk naar het punt verwezen dat ik als voorbeeld kwam dat iedereen kon navolgen, laten negeren:

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. (Johannes 1:12)

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.” (Matteüs 16:24)

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. (Filippenzen 2:5)

Als je naar binnen durft te gaan en de Pleitbezorger vraagt je de waarheid te onthullen, zul je begrijpen dat het Evangelie van Matteüs mijn gezag als de Messias probeert te vestigen om de gesloten geest van joden te overtuigen. En later werd dat evangelie verkeerd vertaald door de christenen met een gesloten geest die erop uit waren mijn voorbeeld te vernietigen door van mij een afgod te maken die niemand kan navolgen. Deze mensen gebruikten mijn leringen – die gegeven werden om de mensen te bevrijden – om de mensen in hun macht te houden door te zeggen dat ze enkel gered konden worden door de wereldse kerk. Dit is precies de benadering die de joodse religie had – juist de leiders die mij gedood hebben. Ik voer tegen hen uit door te zeggen dat het koninkrijk van God in je zit, wat betekent dat je gered kunt worden zonder kerk in de buitenwereld.

Het wordt tijd dat moderne spirituele mensen hun potentieel erkennen om het koninkrijk van God in zichzelf te vinden en daardoor de geïncarneerde Christus op aarde zijn. Om dit te doen, moeten ze de overtuiging te boven komen dat de Bijbel het onfeilbare woord is om van nut te zijn. Zeker, de evangelieschrijvers hadden Goddelijke inspiratie, maar hun woorden werden aangepast aan hun eigen bewustzijn en het bewustzijn van de mensen voor wie die geschreven werden. Dit verschilt niet van een andere echte openbaring, waaronder deze website. Er is echter een verschil in de zin dat ik, omdat de mensheid in bewustzijn gestegen is, mensen tegenwoordig meer kan zeggen op deze website dan ik door de evangelieschrijvers 2000 jaar geleden kon doen. En dit wordt – niet te ontkennen – door mijn eigen woorden bewezen:

12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. (Johannes 16:12)

Het is daarom de hoogste tijd om de mensen te bevrijden van alle angst om verder te kijken dan de officiële christelijke Bijbelboeken. Durf je door de Pleitbezorger te laten leiden om verder te gaan dan wat de officiële kerken willen dat je weet. Zoals Mozes tegen Farao zei, zeg ik nu tegen de orthodoxe kerken: “Laat mijn volk gaan!” En tegen de spirituele mensen die nog steeds vastzitten in blinde aanhankelijkheid aan orthodoxe kerken, herhaal ik Abrahams woorden:

1 De HEER zei tegen Abram: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.” (Genesis 12)