Projecteer een Nieuwe Visie op de Wereld op het Ma-terlicht

ONDERWERPEN: De Boeddha is de grote vereffenaar – Het klassensstelsel overwinnen – Een militair rijk kan niet groot zijn – Waarom er zoveel buitenlanders in Engeland zijn – De kloof tussen oost en west overbruggen – De ascensie van de aarde – De revolutie in bewustzijn – De laagste gemene deler overwinnen – Een visualisatie van de Boeddha

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 28 oktober 2007

Jazeker, ik ben de Boeddha op de kruin. En ik kom degenen uitdagen die de positie in de kruin van deze natie hebben ingenomen en ook proberen om de positie in te nemen om de kruinchakra van de mensen in Groot-Brittannië verstopt te laten raken, zodat ze niet omhoog kunnen reiken en een hogere waarheid begrijpen. Ik zou degenen willen uitdagen die de valse kroon en de valse monarchie en degenen in de kerken en elders die tussen de mensen en hun God in staan, vertegenwoordigen.

Er zijn mensen in de machtselite in Groot-Brittannië die zeggen: “Wat hebben wij met de Boeddha te maken? Waarom dringt hij zich aan ons land op? Dit is ons land.” Welnu, mijn vinnige antwoord aan hen is: Dan had je maar niet mijn land in het oosten moeten binnenvallen! Want daardoor heb je mij het recht gegeven om dat van jou binnen te vallen en mijn Aanwezigheid hier te manifesteren. Want jullie zijn trouwens met jullie wapens en jullie legers aan land gekomen bij de vreedzame Boeddha’s en de volgelingen van Boeddha in het oosten. En jullie zijn over hen heengereden alsof ze niets waren, alsof ze op een of andere manier sub-menselijk waren, of van een minder ras.

De Boeddha is de grote vereffenaar
Zodoende zeg ik jullie: de Boeddha is de grote vereffenaar. Want is het niet de essentie van de leringen van het boeddhisme dat alles de Boeddhanatuur is? Wanneer alles de Boeddhanatuur is, bestaat er niet iets dat meer de Boeddhanatuur is dan iets anders. En zodoende kom ik juist naar deze natie om het Britse volk te helpen met hoe je een van de grootste obstakels overwint om deze natie constructief te veranderen. Dit is het superioriteitsgevoel van het Britse volk, voornamelijk het Engelse volk, dat denkt dat het beter is dan alle buitenlanders. En daardoor zou dat nooit ook maar iets hoeven te leren van een buitenlander of een buitenlandse cultuur.

En dan zie je dat hoewel het Britse Rijk contact had met veel verschillende culturen – sommigen hadden een religie die zuiverder was dan hun eigen verdunde versie van het christendom – ze koppig en blindelings weigerde van die culturen te leren. Dit gold natuurlijk niet voor alle mensen in Engeland. En daarom wil ik jullie aanreiken dat de onwil om iets te leren van een willekeurige bron niet in de eerste plaats van het volk afkomt – dat komt bij de machtselite vandaan. Want zoals Master MORE heeft uitgelegd, kwam hij om met de koningen en de upper class te worstelen, hen aantonen dat ze zich buiten de Rivier van Leven hadden geplaatst door te verklaren dat zij zich noch voor God noch voor het volk hoefden te verantwoorden en dat ze konden doen wat ze maar wilden met dit land en dit volk.

Wat hadden zij eigenlijk gezegd? Ze hadden gezegd: “We luisteren nooit naar iemand op aarde. We hoeven niet van iemand op aarde iets te leren, want wij zijn superieur.” Dit staat natuurlijk regelrecht in tegenstelling tot het motto van de geascendeerde Master MORE – of de geascendeerde El Morya, zoals hij werd genoemd voor hij dat motto naar buiten bracht – die is: “Als de boodschapper een mier is, sla er dan acht op!” Dus als de boodschapper een buitenlandse mier was, sla er dan in ieder geval acht op.

Ik leg jullie precies uit waarom de machtselite van deze natie probeerde om juist die houding aan het Britse volk op te leggen. Dat kwam omdat het de enige manier was om te verhinderen dat het Britse volk enige inspiratie in het buitenland op zou doen die hen in staat zou stellen om de machtselite omver te werpen die hen onderdrukte. Zie je hoe de eilandmentaliteit, het gevoel van isolationisme, niet van het volk zelf komt, maar van de machtselite die de mensen willen afsnijden van de rest van de wereld? Want hoe geïsoleerder de mensen zijn, hoe gemakkelijker de machtselite hen onder de duim kan houden. Het ‘eilandfort’ Groot-Brittannië is dan een mentaal kader geworden waarin het Britse volk zo gevangen zit in de catch-22 dat die voorkomt dat zij de machtselite omverwerpen. Maar toch zullen hun plannen niet slagen, want te veel mensen hebben al geweigerd in dat mentale kader te passen. En ze hebben natuurlijk buiten Groot-Brittannië gekeken om inspiratie te zoeken, hier en daar en overal, waar ze het maar konden vinden.

Het klassenstelsel overwinnen
Ik kan je ervan verzekeren dat veel van die inspiratie trouwens uit het oosten is gekomen, waaronder de religie het boeddhisme – als je het een religie kunt noemen, wat ik in het algemeen liever niet doe, hoewel de meeste mensen in het westen het wel zo zien. Eén van de grote lessen die het westen in het algemeen, en Groot-Brittannië in het bijzonder, zou kunnen hebben geleerd van het boeddhisme, is juist de gelijkheid van alle mensen, van al het leven. Want wanneer je erkent dat de Boeddhanatuur in iedere persoon zit, dan zie je onmiddellijk de waanzin van een klassenstelsel dat mensen opdeelt in mensen die de moeite waard zijn en niet, in wie er gelijk zijn en mensen die meer gelijk zijn dan anderen.

Dit had het Britse volk in staat kunnen stellen het juk van het klassenstelsel af te werpen – het klassenstelsel dat in feite is versterkt door de vervorming van het christendom waartoe zij niet in staat zijn geweest dat al af te schudden. Maar als ze het boeddhisme beter hadden bestudeerd, hadden zij zich misschien gerealiseerd dat er meer parallellen dan verschillen tussen de leringen van Boeddha en de ware innerlijke leringen van Christus zijn. Want wij zijn inderdaad uit hetzelfde hout gesneden. We spreken vanuit dezelfde hogere autoriteit van het Levende Woord.

Iets anders wat zij hadden kunnen leren van die filosofie, het boeddhisme, is het concept van geweldloosheid ten opzichte van al het leven. En dit concept heeft inderdaad het Britse Rijk in India verslagen, of zouden we moeten zeggen dat het in feite het Britse Rijk heeft verheven, dichter bij trouw aan de principes waar Groot-Brittannië op wordt gebaseerd, heeft gebracht. Dit was, zoals Master MORE heeft gezegd, een heel groot moment in de Engelse geschiedenis – toen het Britse Rijk daadwerkelijk boog voor het hogere principe in plaats van met geweld te reageren zoals zij zo vaak in het verleden had gedaan. Dit was een groot keerpunt, niet alleen in de geschiedenis van deze natie, maar in de wereldgeschiedenis.

Want als het rijk had besloten om geweld tegen het Indiase volk te gebruiken, dan kan ik je ervan verzekeren dat de implicaties ernstig zouden zijn geweest en inderdaad een voortdurende staat van oorlog in het leven hadden geroepen die de vrede zou hebben verstoord en in potentie zelfs tot een breder conflict hebben geleid. Het zou ook immens karma hebben gecreëerd voor de staat Groot-Brittannië, karma dat ze heel moeilijk had kunnen overwinnen in de nabije toekomst – karma dat misschien voor een invasie of de eerste nucleaire aanval door de Sovjet Unie had gezorgd, gewoon om de weegschaal weer in balans te brengen voor de onderdrukking en gruweldaden die het Britse Rijk in India heeft begaan.

Een militair rijk kan niet groot zijn
Eén consequentie van de filosofie van geweldloosheid is dat een rijk dat wordt gebouwd op militaire macht natuurlijk geen groot rijk kan zijn, want zo’n rijk kan niet groot zijn in de ogen van God, maar alleen maar in de ogen van de mens. En dan, nogmaals, enkel in de ogen van die mensen die verblind zijn door het dualiteitsbewustzijn, door het bewustzijn van gescheidenheid, de angst voor gebrek, de angst voor de dood, waardoor ze denken dat zij hun eigen leven, hun fysieke leven, moeten beschermen door anderen het fysieke leven met superieure militaire macht te ontnemen.

Opnieuw, niet het Britse volk is aan de uitbreiding van het rijk begonnen door geweld en macht te gebruiken, maar de machtselite. En de woestheid waarmee zij hun taak uitvoerden, toont je de intensiteit van hun angst aan. Want ze zijn in dezelfde val getrapt als andere rijken die hebben geprobeerd de wereld te veroveren, terwijl de angst zo extreem is dat je denkt dat je enkel door de hele wereld in je macht te krijgen, die angst onderdrukt kan worden. Maar niets onderdrukt die angst, want je kunt aan de geschiedenis zien dat hoe groter de macht en controle is die een natie bereikt – die angst alleen maar erger wordt. Dus is het een onmogelijke zoektocht. De wortel van vrede bungelt altijd voor de neus van de ezel terwijl hij steeds sneller gaat rennen, tot hij eindelijk door de spanning afknapt, zoals de Nazi-adelaar en de Russische beer door die spanning zijn afgeknapt.

Zou jij dan niet met mij beseffen dat er zelfs tegenwoordig nog te veel mensen zijn, vooral onder het Engelse volk, die denken dat de grootsheid van hun natie te danken is aan hun militaire strijdkrachten? En ik ben natuurlijk realistisch. Ik weet dat andere meesters eerder hebben gesproken over naties in Europa die een voorbeeld zouden kunnen stellen door hun leger af te schaffen. Maar ik ben realistisch en geloof niet dat Groot-Brittannië dit in de nabije toekomst zou kunnen bereiken. Maar wat ik graag in het collectieve bewustzijn zou willen plaatsen, is het feit dat het huidige leger van Groot-Brittannië zeker in strijd is met het huidige zelfbeeld dat Groot-Brittannië heeft. Want als jullie je niet als een onderdrukkend rijk zien dat erop uit is andere landen met je leger te veroveren en met geweld te onderdrukken – en slechts een paar Britse mensen zien zichzelf zo – waarom moet je dan een leger hebben dat het vermogen heeft om geweld zo ver van je eigen kust af te projecteren?

Het is, uit realistisch standpunt gezien, niet mogelijk dat het Britse volk in de nabije toekomst op termijn elke behoefte kan overwinnen om in staat te zijn zichzelf, ‘hun’ eiland te beschermen. Dus heb ik er geen probleem mee dat ze een leger handhaven dat strikt is gericht op het verdedigen van het thuisland. Maar toch heb je niet de militaire capaciteit nodig die je tegenwoordig hebt om het thuisland te verdedigen. En dus zou je in staat moeten zijn te zien dat er hier een tegenstrijdigheid is.

En ik denk dat het Britse volk juist de soort mensen is die ze zijn, omdat ze zich aan hogere principes wijden. En dat betekent ook dat ze een aversie hebben tegen tegenstrijdigheden, waardoor er discrepantie bestaat tussen de principes waarvan zij weten dat die waar zijn en hun feitelijke gedrag. Daardoor zijn ze meer dan andere volken bereid om zich op één lijn te brengen met hun principes – als ze eenmaal tot het besef komen dat zij niet overeenstemmen, dat hun gedrag niet op één lijn ligt met die principes.

Dit is nog een voorbeeld van hoe iemand het ondenkbare moet onderzoeken en de vraag stellen waarom we zoveel geld besteden aan een leger dat er niet echt op is gericht om je eigen kusten te verdedigen. Want dit zou een belangrijke stap zijn om op het punt te komen dat men begint te debatteren over of wij echt een leger nodig hebben als wij beweren dat wij een democratische natie zijn die onderdeel is van een vrij democratisch Europa. Men zou zich zeker kunnen afvragen waarom het Engelse volk zo’n grote behoefte heeft om hun eiland te beschermen, wanneer de meeste buitenlanders zouden zeggen dat ze vanwege het weer in Engeland er liever niet aan denken dat land binnen te vallen.

Maar een volk houdt natuurlijk van haar land, die dat land in die staat wil houden die zij voor zich zien, die het potentieel is voor dat land. Het Britse volk weet – zelfs al zijn ze er zich niet altijd bewust van gewaar – dat zij een innerlijk gevoel van bestemming voor zichzelf, en voor dit land, hebben. Natuurlijk willen zij niet dat deze bestemming wordt vernietigd door een of andere buitenlandse invasie, zoals natuurlijk gebeurd was als de Nazi’s erin geslaagd waren Groot-Brittannië binnen te vallen.

Waarom er zoveel buitenlanders in Groot-Brittannië zijn
Het is natuurlijk niet onredelijk om je land zuiver te willen houden, zodat het volk aan haar bestemming kan voldoen. Maar ik moet zeggen, dat dit ook te ver kan worden doorgedreven. Omdat er ook een bepaalde mentaliteit wordt opgebouwd van achterdocht naar de buitenlanders die hier zijn gekomen om niet als onderdrukker hier te leven, niet met een leger, maar om een kans zoeken.

En daarom is het belangrijk dat het Britse volk die mentaliteit waar ik over sprak, overwint – dat zij niet van iemand anders hoeven te leren. Want ik moet zeggen, dat vanwege de geschiedenis van het Britse Rijk en haar invasie in andere naties en culturen – je het feit zou kunnen overwegen dat zoveel mensen uit andere naties naar Groot-Brittannië zijn gekomen, wel eens een bepaalde terugkeer van karma is. Maar ik heb liever dat jullie het beschouwen als een kans om te leren.

Want hebben andere meesters ook niet gesproken over de bijdrage die Groot-Brittannië kan leveren aan de wereld? Welnu, wat jullie in het Britse Rijk hebben gezien, was een poging om de Britse beschaving en cultuur met geweld aan andere naties op te dringen, denkend dat andere naties op den duur precies zo zouden moeten leven als de Britten. Wanneer je de waarheid die dieper gaat begrijpt, begrijp je dat het Britse volk het potentieel heeft om het voorbeeld te zijn van een maatschappij in de Gouden Eeuw die wordt gebaseerd op bepaalde tijdloze principes. Maar dit betekent niet dat die principes in andere landen net zo moeten worden toegepast als in Groot-Brittannië

Neem bijvoorbeeld de democratie als concept, als institutie, en zie dat veel andere naties zijn geïnspireerd door de democratie in Groot-Brittannië, maar die niet beslist op precies dezelfde manier hebben ingevoerd, ze hebben die aangepast aan hun eigen mentaliteit en cultuur. Dus als Groot-Brittannië aan haar rol om nieuwe inspiratie te schenken aan de wereld wil voldoen van hoe je een maatschappij in de Gouden Eeuw opbouwt, spreekt het dan niet vanzelf dat Groot-Brittannië universele principes moet onderrichten op een manier die wordt toegepast op verschillende andere culturen? En hoe kan het Britse volk dit dan doen, tenzij ze die andere culturen kennen? En wanneer krijg je een grotere kans om te leren hoe andere culturen denken dan vertegenwoordigers van die culturen hier bij jullie in deze natie te laten leven?

Alles kan als een bedreiging of als een kans worden gezien. En zoals Saint Germain heeft gezegd, wanneer je het bewustzijn van angst en gebrek hebt, zie je iedere verandering als een bedreiging. Maar wanneer je naar het bewustzijn van overvloed en liefde verschuift, zie je alles als een kans. En wanneer je iets als een kans beziet, beschouw je die manifestatie niet als een fysieke bedreiging. Want het is inderdaad waar dat je als je iets als kans beziet of denkt dat het een bedreiging vormt – jij hebt gelijk. Want wat jij op de situatie projecteert, wordt door de kosmische spiegel teruggekaatst in de vorm van manifeste fysieke omstandigheden.

Er is maar een heel kleine verandering in bewustzijn nodig om het Engelse volk de toevloed van buitenlanders vooral als kans te gaan zien. Je zou zelfs nog verder kunnen kijken naar het feit dat er geen Engelse zielen, geen Indiase zielen zijn, geen moslimzielen, zijn. Er zijn alleen maar zonen en dochters van God. Dus het is heel goed mogelijk dat een ziel die een belangrijke bijdrage aan de Britse maatschappij heeft te leveren, niet in dit land werd geboren, maar ergens anders, en dan hier naartoe immigreert om aan zijn lot te voldoen en te helpen een hele maatschappij te laten groeien.

De kloof tussen oost en west overbruggen
Om een Gouden Eeuw te manifesteren, moet er meer flexibiliteit zijn, meer vloeibaarheid, die één van de basisconcepten is die in het boeddhisme wordt onderricht als niet gehecht zijn. Niet gehecht zijn, niet in de zin dat je onverschillig wordt en dat niets ertoe doet, want er is een middenweg tussen geweld gebruiken om altijd je zin te krijgen en onverschillig zijn voor wat er ook maar gebeurt. En die middenweg is loyaal zijn aan hogere principes, maar niet gehecht zijn aan de feitelijke materiële omstandigheden.

Zoals Master MORE in zijn vorige incarnatie heeft gezegd: Handel juist en wees niet gehecht aan de vruchten van die daden. Doe het omdat het juist is en je weet dat het het juiste is! Dit is het grote potentieel van het Britse volk, doen wat zij weten dat goed is, hoe het ook wordt ontvangen en of het specifieke fysieke resultaten oplevert, of die op een bepaalde tijd produceert. Er bestaat een kans, een unieke kans, dat het Britse volk de kloof kan overbruggen tussen het oosterse en het westerse denken. En dit komt juist door de invloed van het Britse Rijk in het oosten. Het Britse volk heeft karma dat ze heel gemakkelijk zou kunnen terugbetalen door meer open te staan om de kloof tussen oost en west te overbruggen. Want er bestaan natuurlijk veel banden tussen Groot-Brittannië en naties in het oosten – in de allereerste plaats India, dat een uiterst belangrijke bijdrage heeft te leveren in de komende decennia, moet ik zeggen, vooral aan Azië, maar zelfs aan de wereld als geheel.

Maar toch moet ik zeggen dat India niet aan haar potentieel kan voldoen zonder bepaalde inspiratie van het Britse volk. Want opnieuw, hoewel het Britse Rijk India met geweld binnenviel, had het Indiase volk en hun mentaliteit in bepaalde mate de deur geopend voor die toestroom van buitenaf. Want ze hadden iets nodig om hen uit hun staat van inertie te halen. En het heeft trouwens een heel positief effect gehad op de Indiase maatschappij. En dit heeft een band geschapen tussen die twee naties, die als de stroom – de stroom in de vorm van een 8 tussen oost en west – vergroot zou worden, groot voordeel voor beide naties zou kunnen opleveren. Waardoor bepaalde ideeën tegelijkertijd in beide naties naar voren zouden kunnen worden gebracht om zowel het oostelijk als westelijk halfrond tegelijkertijd te kunnen inspireren.

Een Engelse dichter heeft eens gezegd: “Oost is oost en west is west en nooit zullen die twee elkaar ontmoeten.” Welnu, door deze oost-west invocatie vandaag op te zeggen, hebben jullie bewezen dat hij ongelijk heeft gehad. En ik vertrouw erop dat de meest spiritueel bewuste mensen in Groot-Brittannië hem zelfs nog meer bewijs zullen leveren dat hij ongelijk heeft de komende jaren en decennia door op te stijgen naar die universele spiritualiteit die de ware meester-sleutel is om de barrière te doorbreken, door de barrière tussen oost en west te doorbreken en alle barrières overal ter wereld te doorbreken.

Want wanneer je de Geest van Waarheid van binnenuit ervaart, zoals Jezus het heeft genoemd, wanneer je de Boeddhanatuur ervaart, nu dan raak je automatisch niet meer gehecht aan alle delingen die de mensen op aarde verdelen. En dan kunnen de mensen op deze planeet meer één worden, tot ze gemeenschappen beginnen te vormen, naties, allianties van naties die het eenzijn zijn toegewijd in plaats van oorlog voeren.

De ascensie van de aarde
Op den duur kan deze planeet Maitreya’s Sfeer van Eenzijn worden die zo’n intensiteit bereikt dat die levensstromen die niet het bewustzijn van gescheidenheid, van deling, loslaten, gewoonweg niet in staat zullen zijn om hier aanwezig te blijven. Want de planeet zal spiritueel zo worden geaccelereerd, dat ze er vanaf worden geslingerd, bijna alsof het een kinderdraaimolen is die zo snel begint te draaien dat zij zich niet meer aan hun paarden konden vasthouden. Dit is de visie die ik graag wil dat jullie handhaven – dat deze planeet steeds sneller begint te draaien. Niet fysiek, want ik zou zeker niet willen dat de sfeer losraakt en een nieuw tehuis rond de maan zoekt, wat op dit moment niet nodig is, te wijten aan het tamelijk lage bevolkingsaantal.

Dus, handhaaf de visie dat het spiritueel draaien de zwaardere elementen er vanaf zal slingeren, en daardoor de planeet lichter maken, zodat die kan opstijgen. Want het potentieel bestaat dat de aarde kan ascenderen. Maar het is niet het potentieel dat bepaalde new age-mensen visualiseren, of zelfs bepaalde channelers, die beweren dat ze de geascendeerde meesters channelen, maar dat natuurlijk niet doen. Want het is niet een onvermijdelijke gebeurtenis dat de aarde naar een hogere dimensie zal ascenderen en dat het paradijs zich, automatisch, op aarde wordt gemanifesteerd. Alles op deze planeet is onderworpen aan vrije wil. En de aarde zal, tenzij de top 10 procent van de mensen bereid is om de verantwoording voor zichzelf te nemen – zichzelf eerst veranderen en dan anderen helpen zichzelf te veranderen en daardoor de wereld te veranderen – nu, tenzij dat gebeurt, ascendeert de aarde niet naar een hogere staat of dimensie, of hoe je het ook maar wilt noemen.

Het hele concept dat de aarde automatisch ascendeert – dankzij een hogere macht die in 2012 of op een ander moment wordt vrijgegeven – dat is gewoon een andere versie van de afgoderij van Christus die de mensen kalm houdt door te denken dat een of andere kracht van buitenaf het allemaal voor hen doet. Er bestaat geen kracht van buitenaf. Want heeft Christus niet gezegd dat het koninkrijk binnenin jou is? En heeft de Boeddha niet gezegd dat alles de Boeddhanatuur is? Dus bestaat de Boeddhanatuur binnenin jou en moet van binnenuit komen, zoals de Boeddha, zoals ik, echt heb aangetoond door eerst mijn Boeddhaschap te bereiken en daarna anderen te helpen dat ook te bereiken.

De revolutie in bewustzijn
De revolutie is altijd een revolutie in bewustzijn, want er kan geen andere manier zijn om iets fysiek te veranderen. Ik weet dat het tegenwoordig vreemd zal klinken voor veel mensen. Maar dat komt omdat jullie wereldbeeld – dat wordt gebaseerd op het wetenschappelijk materialisme en de vervormde religies uit het verleden – zo primitief is dat je in feite gelooft dat materie van geest wordt gescheiden, dat de geest gescheiden is van de materie. Ondanks het feit dat jullie kwantummechanica jullie wat anders heeft verteld, is de westerse beschaving – in de allereerste plaats vanwege de invloed van het materialisme, maar ook vanwege de subtiele invloed van het orthodoxe christendom – niet bereid om de filosofische conclusies te trekken en te beseffen dat als de geest van een wetenschapper de uitkomst van het experiment beïnvloedt, dan alles door bewustzijn moet worden beïnvloed, wat natuurlijk betekent dat alles bewustzijn is. Dus is alles een vergroot uitbeelden in de materie van wat er in het bewustzijn omgaat.

Ik zal jullie een concept geven dat moeilijk te bevatten is voor de lineaire geest, maar het heeft waarde om het te zeggen en het naar het massabewustzijn te werpen en naar de geest van degenen die er ontvankelijk voor zijn. Wij hebben jullie het concept gegeven van een filmprojector, waar het licht van de gloeilamp door de filmstrook heen stroomt en als beelden op het filmscherm wordt geprojecteerd. We hebben al eerder gezegd, dat als je de beelden op het filmscherm wilt veranderen, het niet efficiënt is om op het niveau van het scherm te werken. Het is veel efficiënter naar de projectiekamer te gaan om de beelden op de filmstrook te veranderen. En dit illustreert dat als je de fysieke omstandigheden op aarde wilt veranderen, het niet het allerbeste is om fysieke middelen te gebruiken, maar je veel effectiever naar de oorzaak kunt gaan en de beelden in het collectieve bewustzijn te veranderen die simpelweg op het Ma-terlicht worden geprojecteerd.

Maar wat ik jullie nu aanreik, is het volgende concept dat wanneer je nadenkt over hoe een film werkt, dan besef je dat het niet echt een bewegende film is. Want de filmstrook heeft afzonderlijke beelden, en elk is een fractie anders dan die daarvoor. En als je de beelden apart zag als plaatjes, zou je gemakkelijk het verschil zien. Maar omdat ze zo snel na elkaar worden geprojecteerd, kunnen jullie ogen die individuele plaatjes niet zien en smelten ze samen tot één doorgaande beweging.

Dit gebeurt er ook met jullie zintuigen, wanneer je naar de materiële wereld kijkt. Je denkt dat de materiële wereld constant aanwezig is en een continu bestaan heeft. Maar wat jullie wetenschappers in de klassieke natuurkunde altijd geloofden, was dat licht een constante stroom was. Maar wat in de voorloper van de relativiteitstheorie en de kwantumfysica werd ontdekt, is dat licht geen continue stroom is, maar daadwerkelijk in heel kleine aparte deeltjes, die fotonen heten, werd opgedeeld.

Het beeld dat ik jullie wil geven, is dat de aarde echt geen continu bestaan heeft. Want met heel snelle tussenpozen, is de fysieke aarde net een film die op het Ma-terlicht wordt geprojecteerd. En je zintuigen ervaren het als iets vasts en iets wat heel langzaam verandert. Maar in werkelijkheid verandert dat beeld met heel kleine tussenpozen dat simpelweg zo snel wordt geprojecteerd dat je geen afzonderlijke bewegingen ziet, maar je wordt voor de gek gehouden door te denken dat de aarde een continu bestaan heeft en het daarom jouw macht te boven gaat om te veranderen.

Maar zie je niet dat de beelden op de filmstrook steeds veranderen? En zodra het beeld verandert, verandert het beeld op het filmscherm ogenblikkelijk mee. Dus als je in plaats van een heel kleine verandering tussen het ene plaatje en het andere – als je in plaats daarvan een heel grote verandering had – zou het beeld op het filmscherm ook ogenblikkelijk veranderen, mijn geliefden. De huidige staat van de aarde, de huidige staat van beperkingen en lijden, is een beeld dat simpelweg door de filmstrook van het collectieve bewustzijn wordt geprojecteerd. Het licht wordt geleverd door de geascendeerde meesters, die hebben beloofd om de evoluties op de aarde te dienen – en met ons licht hun experimenteren met de vrije wil te ondersteunen – zodat zij voortdurend de kans krijgen om die vrije wil uit te oefenen door de fysieke consequenties ervan te oogsten.

Wij leveren gewoon de stuwkracht, maar de feitelijke fysieke omstandigheden die je op aarde ziet, zijn de projecties van de beelden die in het collectieve bewustzijn bestaan. En daarom, is het in principe mogelijk om ogenblikkelijk alle beperkingen, al het lijden van de aarde te verwijderen – als je het collectieve bewustzijn zou kunnen veranderen. En daarom is er altijd hoop om elke fysieke omstandigheid te veranderen – als het bewustzijn maar verandert. En wat je inderdaad hebt gezien in de loop van de bekende geschiedenis, is het continu veranderen, de voortdurende expansie, van het bewustzijn van de mensheid.

De laagste gemene deler overwinnen
Ik geef toe dat dit soms een heel langzame en geleidelijke verandering was, zodat de afzonderlijke beelden nauwelijks varieerden. Maar je ziet dat de verandering in de laatste eeuw is opgevoerd en sneller is gegaan. Er bestaat trouwens het potentieel dat dit kan doorgaan of zelfs verder accelereren dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen. En daadwerkelijk ook verder dan sommige mensen aankunnen, want zij, vooral de machtselite die hun privileges en macht willen behouden, kunnen de veranderingen niet aan.

Maar is het juist dat de aarde zich bij de laagste gemene deler aanpast? Is het juist om de aarde kunstmatig op een laag niveau te houden om de laagste 10 procent van de levensstromen geïncarneerd te laten blijven? Wordt het niet tijd dat wij in plaats daarvan de top 10 procent laten stijgen om hun rechtmatige erfdeel op te eisen, hen laten beseffen dat zij de zachtmoedige mensen zijn die de aarde zullen erven? Maar om die te erven, moeten ze die opeisen, zodat de aarde sneller kan ronddraaien en degenen eraf slingeren die zich niet bij die veranderingen willen aanpassen.

Het is heel goed mogelijk, zoals andere meesters hebben gezegd, dat het collectieve bewustzijn door een revolutionaire verandering heen kan gaan, bijna ogenblikkelijk, gemeten in historische tijd. En wij, de geascendeerde meesters, zijn natuurlijk altijd vol hoop dat veel meer mensen, zeker veel van de top 10 procent, ons bestaan en de leringen die wij hebben gegeven erkennen, zoals jullie. Maar realistisch gezien, zou het veel te optimistisch zijn te hopen dat een groot percentage van de bevolking in de nabije toekomst het zeer geavanceerde wereldbeeld zou beginnen te accepteren dat jullie hebben aangenomen. Dus we vragen niet van jullie om te proberen de hele natie te bekeren tot dat wereldbeeld. Daarom hebben wij gesproken over universele principes aan mensen geven, en dus proberen we jullie altijd middelen te verstrekken die jullie zullen helpen bij deze zoektocht.

En laat mij in dit verband zeggen dat het boek ‘The Art of Non-War’ natuurlijk onze nieuwste poging is in dit doorlopende proces om spirituele leringen en concepten universeler te maken, gemakkelijker te begrijpen voor een breder publiek. En dus kan ik jullie ervan verzekeren dat we erg veel hoop hebben dat dit boek daadwerkelijk een breed publiek bereikt en enigszins het gesprek van de dag zal worden dat zal bijdragen aan een verschuiving in het collectieve bewustzijn waardoor mensen de aard van de dualistische geest en het ego beginnen te begrijpen. Zodoende gaan inzien dat alle dingen die zij niet leuk vinden in hun samenleving, alle dingen die zij niet leuk vinden in de geschiedenis, kunnen worden teruggevoerd op één oorzaak – namelijk het bestaan van het menselijke ego en hoe hij ieder idee in een dualistisch idee verandert dat onvermijdelijk spanningen en conflicten veroorzaakt die zo vaak tot oorlogen leiden.

Als mensen in grote aantallen deze simpele – maar wel heel diepgaande – ideeën kunnen gaan begrijpen en erkennen die in dit boek naar voren worden gebracht, nu dan kan ik je ervan verzekeren dat we de beweging om ons van oorlogen en de geruchten over oorlogen en het potentieel tot oorlogen te onthouden, enorm kunnen accelereren. En echt een ware staat van vrede hebben die niet een geforceerde vrede is, niet gebaseerd op de angst van wat er zou gebeuren als nucleaire wapens werden ingezet, maar echt de vrede is, die hoewel op inzicht gebaseerd, inzichten overtreft. Want de mensen zijn dan het begrijpen ontstegen, maar zijn eigenlijk gaan ervaren wat wij in het boek ‘het Oneindige’ in zichzelf noemen.

Dus neem dit boek ter inspiratie om te leren hoe jij spirituele principes op een universele manier tot uitdrukking brengt waar mensen heel moeilijk tegenin kunnen gaan met de dualistische geest, hoewel de dualistische geest natuurlijk altijd tegen elk willekeurig idee in kan gaan dat in woorden wordt uitgedrukt. Maar het is mogelijk een manier te vinden die de dualistische geest laat verstommen, zoals is gedaan bij het Zenboeddhisme door de koans, zoals Jezus in veel van zijn op koans lijkende uitspraken deed. Maar je ziet nog steeds dat het mogelijk is om dit zelfs in hedendaagse taal te doen, waarbij je gewoon een waarheid kunt zeggen op een manier die de lineaire, analytische, dualistische geest laat verstommen, wordt geschokt en daarom niet onmiddellijk weet hoe hij daarop moet reageren. En daarom is er een ogenblik stilte, een tussenpoos van stilte, in de geest van mensen en dat geeft hun Christuszelf de kans om erbij te komen en ze feitelijk met hun hart te laten voelen dat er een waarheid is die verder gaat dan zij hebben geleerd en waar ze tot dusver in hebben geloofd.

En dit vormt dan de basis voor een nieuw wereldbeeld, een omslag in hun waarneming. En naarmate dat wereldbeeld groeit en zich verspreidt, is de lucht letterlijk de limiet voor hoe de westerse beschaving weg kan schuiven van de dualiteit – weg van geweld gebruiken om alles te krijgen, en toe schuiven naar het bewustzijn van overvloed door te beseffen dat de natuur niet onze vijand is, andere mensen geen vijand vertegenwoordigen en God geen vijand is. Want ze konden dan daadwerkelijk de waarheid in de woorden van Jezus beseffen: “Wees niet bang, kleine kudde, want de Vader geeft jullie met het grootste genoegen het koninkrijk.”

En hoe komt dit? Omdat de Vader onvoorwaardelijke liefde voor zijn nakomelingen bezit. Wanneer je dit beseft, besef je dat er geen voorwaarden zijn die voorkomen dat je het overvloedige leven krijgt waarvan God wil dat jij het krijgt – tenzij die voorwaarden door jouw eigen individuele geest of het collectieve bewustzijn worden gesteld. Waardoor je deze beelden van gebrek en lijden en beperkingen, projecteert, in plaats van de beelden van overvloed die dan onmiddellijk door het Ma-terlicht vergroot zouden worden uitgebeeld en je nieuwe werkelijkheid zouden zijn. Zo zou de aarde naar een andere dimensie kunnen verschuiven. Niet door een hemelse macht die het allemaal voor je doet, maar door de mensheid betere beelden te laten maken waardoor het licht van boven kan stromen, en daardoor zichzelf en die hogere beelden op het Ma-terlicht afdrukken.

Een visualisatie van de Boeddha
Ik heb jullie gegeven wat ik jullie kwam geven. En ik heb nog maar één ding vraag. Want ik vraag je om deel te nemen aan een experiment met mij. Dankzij deze conferentie en de doorbraak waar jullie aan meegeholpen hebben, heb ik een dispensatie gekregen die lijkt op die die ik in Washington D.C. en Los Angeles kreeg – namelijk dat ik mijn Aanwezigheid mag verankeren in deze natie Groot-Brittannië En die zal in de allereerste plaats boven het machtscentrum van Londen liggen. Maar ik zal jullie niet een specifieke locatie geven, want ik zal echt hier, daar en overal zijn waar behoefte is aan de Aanwezigheid van de Boeddha om de energie te verteren van degenen die nog steeds in het bewustzijn vastzitten van de antiboeddha, het bewustzijn van antivrede.

Maar als concentratiepunt voor deze oefening vraag ik jullie te visualiseren dat mijn Aanwezigheid boven het Parlementsgebouw wordt gemanifesteerd en dat er bijna een reuzenstandbeeld van de Boeddha is dat vanuit een heel erg grote helikopter naar beneden wordt gelaten over het Parlementsgebouw heen. Zelfs nog groter trouwens dan the Eye of London, want ik zou wel willen dat Londen een nieuw oog krijgt, de I (ai) van IS, het op één punt gerichte oog van de Christusvisie. Visualiseer dat mijn Aanwezigheid daar wordt verankerd. En jullie zijn de studenten van de Boeddha, de Sangha van de Boeddha, die voor mij zitten in net zo’n grote aanwezigheid als jullie zelf voor je willen zien. En je mag die nog groter visualiseren dan ik, als jullie dat willen, want ik zou wel de laatste zijn die beperkingen aan jullie oplegt – wanneer ik zie hoe goed jullie dat zelf al kunnen.

Visualiseer dus hoe wij daar als de gemeenschap van de Boeddha zitten, de Sangha van de Boeddha. En we worden totaal niet geraakt door de drukte van de stad, want we zitten bijna in een andere dimensie. Maar door het feit dat je nog steeds in een fysiek lichaam bent, hebben wij een open deur voor de energie, het licht, van de Sangha, om naar het fysieke octaaf te stromen. Het is de bedoeling dat deze energie opnieuw het gemeenschapsgevoel in het Britse volk opwekt, van één worden met de grotere bedoeling, om een hogere visie en een hogere maatschappij voort te brengen. Waardoor ze zullen eisen dat alle instituties in hun maatschappij op één lijn komen met die visie en er niet van afwijken. Dus sta jezelf toe te visualiseren dat wij hier zitten en het licht voelen stromen van mijn hart naar dat van jullie en dan van jullie hart naar de Britse eilanden en het Britse volk, tot alles verzadigd is met dat licht. Stel je dit voor terwijl de muziek speelt. (Muziek speelt)

En zodoende heb ik het voorrecht om deze conferentie te verzegelen en mijn dankbaarheid en de dankbaarheid van ons allen te schenken voor jullie bereidheid om bijeen te komen, niet enkel in een kritiek aantal, maar op de kritiekere manier om bereid te zijn één te worden met elkaar, één te worden met jullie eigen hogere wezen dat we echt zijn. Daardoor kregen we dat eenzijn beneden, dat de fundering is voor het eenzijn tussen beneden en boven. En daarom hebben we een doorbraak op deze conferentie bereikt. Want jullie zijn bereid geweest om echte leden van de Sangha van de Boeddha te zijn die het eenzijn, de harmonie en vrede, zijn toegewijd in plaats van bepaalde doelen van superioriteit in kennis en wat dies nog meer zij na te streven.

Het eenzijn, de harmonie, daar zijn wij altijd naar op zoek. Want hoe groter het eenzijn beneden, hoe groter het licht dat van boven kan worden uitgeschonken. Want wanneer er eenzijn beneden is, is er minder risico dat het licht wordt misbruikt. Jullie hebben een magnifiek voorbeeld gesteld, een magnifiek fundament gelegd. En wij hopen natuurlijk dat wij hier nog andere conferenties kunnen houden op deze grond en nog meer licht tevoorschijn kunnen halen. Vanzelfsprekend zouden we ook graag naar andere delen van Europa gaan, indien mogelijk. Dus opnieuw, dank van ons allen. Maar ik wens natuurlijk dat jullie verder gaan dan wat jullie hier horen als uiterlijke uitdrukkingsvorm van dankbaarheid, maar naar jullie hart gaan en de Aanwezigheid van de Boeddha voelen. En voel jouw eenzijn met mijn Aanwezigheid in jou, zodat je beseft dat je geen boodschapper of hulpmiddel in de buitenwereld nodig hebt om dat eenzijn met mij te voelen. Want hoe zou dat moeten, wanneer alles de Boeddhanatuur is – en de Boeddha daarom al binnenin jou bestaat?