Is de Bijbel onfeilbaar?

ONDERWERPEN: Veel christenen gebruiken de Bijbel om hun gedachten af te sluiten voor het Levende Woord van Jezus – veel dingen werden eraan toegevoegd om politieke redenen – sommige delen van het Oude Testament zijn historische annalen – Jezus wilde het Levende Woord – Nieuwe Testament was historische referentie – één manier om ruzie op te lossen is het Levende Woord – Gods woord werd gebracht door getrainde individuele personen – het woord geïndividualiseerd – meer dan één deugdelijke manier – kon wel eens niet helemaal zuiver zijn – originele Bijbelboeken groter dan tegenwoordig bewaard is gebleven – waarom progressieve openbaringen negeren? – nieuwe openbaringen vaak buiten de gevestigde kerken – om politieke redenen dingen uit gehaald en aan toegevoegd – beperk God of Jezus niet

Vraag: Is de Bijbel het Woord van God?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik breng dit onderwerp ter sprake, omdat zoveel van mijn meest toegewijde volgelingen zich zo sterk aan de Bijbel hebben gehecht dat ze niet open staan om na te denken over andere spirituele leringen. In feite staan velen er zelfs niet voor open om mijn Levende Woord te horen. Het spreekt vanzelf dat ik niet gelukkig ben met een situatie die verhindert dat ik met de mijnen kan communiceren. Ik weet dat veel van deze christenen waarschijnlijk deze website niet zullen lezen. Toch wil ik deze vraag aan de orde stellen.

Ik ben Jezus Christus en ik ben een geascendeerd wezen. Alles wat ooit op aarde is gebeurd, is opgeschreven en ik heb volledig toegang tot die informatie. Wanneer ik naar de geschiedenis van de Bijbel kijk, kan ik eerlijk zeggen dat de Bijbel het meest complexe literaire werk op de planeet is.

De oorsprong van de Bijbel gaat zo ver terug dat zowel de orthodoxe christenen als de materialistische wetenschappers terughoudend zijn met dat te accepteren. Ze komt voort uit een oude mondelinge traditie die gedurende ontelbare generaties is doorverteld en steeds weer opnieuw is verteld. Ik weet zeker dat je wel begrijpt dat gedurende zo’n lang proces sommige dingen misschien verloren zijn gegaan, sommige dingen misschien zijn verdraaid en dat er misschien wat dingen aan toegevoegd zijn.

Delen van het Oude Testament zijn inderdaad door goddelijke inspiratie ontstaan. Er is veel aan het oorspronkelijke verhaal toegevoegd en deze toevoegingen waren ook het Woord van God door middel van goddelijke inspiratie. Daarom zijn delen van het Oude Testament inderdaad goddelijke inspiratie. Maar gedurende haar lange geschiedenis is het Oude Testament door mensen veranderd die geen respect voor het woord van God hadden en die geen gewetenswroeging hadden om dingen aan het woord van God toe te voegen, weg te laten en te verdraaien als dat hen beter uit kwam.

Het beste wat daarom je van het Oude Testament kunt zeggen, is dat het inderdaad fragmenten van het Woord van God bevat, maar dat veel ervan niet langer het zuivere woord van God is. Tegelijk moet je ook inzien dat sommige delen van het Oude Testament nooit bedoeld waren als het woord van God. Het waren gewoon historische verslagen die het verhaal van een bepaalde groep mensen vertelt in een poging die informatie voor het nageslacht te bewaren.

Wat het Nieuwe Testament betreft, één van de redenen dat ik persoonlijk niet het opschrijven van mijn leringen heb georganiseerd, was dat ik geen doctrine in de buitenwereld wilde geven, omdat ik wist dat die onvermijdelijk verdraaid zou worden. En waarom zou ik een officiële wereldse doctrine naar buiten brengen, wanneer ik nog steeds het levende woord bracht? Bovendien was het mijn bedoeling dat levende woord oneindig te blijven verkondigen.

Daarom zou ik graag willen dat je begrijpt dat toen de oorspronkelijke schrijvers van het evangelie het Nieuwe Testament opschreven, zij niet een volledig verslag van mijn leven of mijn leringen probeerden te geven. Hun bedoeling was een historisch verslag van een paar hoogtepunten van mijn leven te bewaren, zodat de groeiende christelijke beweging geen ruzie zou krijgen over wat ik heb gedaan of gezegd. Dit was een nobel streven, maar ik moet je wel weer zeggen dat als mensen het gewild hadden, zij die informatie rechtsreeks van mij hadden kunnen ontvangen.

Ik moet je ook zeggen dat de enige manier om discussies tussen verschillende groepen christenen op te lossen door het Levende Woord en het Christusbewustzijn is. Wanneer je naar de hedendaagse christelijke sekten kijkt die elk voor zich beweren dat zij de juiste interpretatie van de geschriften hebben die 2000 jaar geleden zijn gegeven, weet ik zeker dat je het met me eens zult zijn dat geen enkel geschreven verslag de geschillen onder de christenen zou kunnen oplossen. Het menselijke denken kan conflicten creëren waar die niet bestaan en je kunt die onenigheden nooit oplossen met datzelfde menselijke denken. Vandaar dat geen enkel geschreven verslag, hoe gezaghebbend het ook lijkt, ooit de onenigheden en verschillen kan oplossen tussen mensen die in het dualistische denken gevangen zitten.

Ik wil dat jullie begrijpen dat de oorspronkelijke evangelieschrijvers inderdaad een bepaalde mate van Christusschap bezaten en dat veel van wat ze opgeschreven hebben door mij geïnspireerd was. Het boek Openbaringen kwam vanzelfsprekend uit directe inspiratie voort. Het is daarom niet onjuist te zeggen dat het Nieuwe Testament, in haar oorspronkelijke vorm, het woord van God was. Je moet echter begrijpen wat er bedoeld wordt met de uitdrukking ‘het woord van God.’

Wat is het woord van God?
Het is voor God niet onmogelijk om zijn woorden rechtsreeks tot deze wereld te spreken (niets is onmogelijk voor God). God sprak inderdaad de woorden: “Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb, luister naar hem.” Maar ik moet je zeggen dat dit niet vaak gebeurt. Meestal levert God het levende woord door iemand die zijn of haar bewustzijn tot het niveau van het Christusbewustzijn verhoogt. Daardoor wordt die persoon de open deur waardoor het levende woord aan deze wereld kan worden gegeven. Ik was zo’n open deur en mijn apostelen ook en vele andere mensen, zowel voor als na mijn komst.

Je moet ook begrijpen dat wanneer God het levende woord door iemand geeft, dat woord geïndividualiseerd wordt. De zuiverste vorm van het woord van God is het Christusbewustzijn. Ik heb je al verteld dat het universele Christusbewustzijn in haar zuiverste vorm niet op de wereld kan komen. Om op deze wereld te komen, moet het universele Christusbewustzijn geïndividualiseerd worden.

Ik wil jullie laten begrijpen dat de verpersoonlijking van het Christusbewustzijn, of het woord van God, niet beslist een degradatie van dat woord is. De verpersoonlijking van het Woord zal echter onvermijdelijk beïnvloed worden door de geest van de persoon die als open deur dient. Mijn leringen zijn op vele manieren door mijn persoonlijkheid beïnvloed.

Wat ik je graag wil laten begrijpen, is dat het woord van God op veel verschillende manieren gebracht kan worden die allemaal deugdelijk zijn en die alle eer bewijzen aan de universele waarheid waaruit zij zijn voortgekomen. Wanneer ik dus zeg dat mijn leringen het woord van God waren, wil ik je laten zien dat het één versie van het woord van God was en niet de enig mogelijke versie van het woord van God. Ik wil dat je afziet van elke vorm van fanatisme betreffende de Bijbel.

Ik zou ook willen dat je erkent dat door er in de hele geschiedenis voorbeelden te zijn, waarin iemand uitgekozen werd om het woord van God te brengen, maar dat die persoon niet in staat was een volledig zuiver instrument te zijn. Daarom kun je spirituele leringen op deze planeet vinden die door God geïnspireerd werden, maar toch een aantal onjuiste ideeën of concepten bevatten. Ik zal niet een bepaalde lering aanwijzen. Ik wil je eenvoudig laten zien dat hoewel een lering door God geïnspireerd wordt, het mogelijk is dat iets van Gods oorspronkelijke boodschap in het proces van het naar de materiële wereld brengen, verloren kan gaan. Ik moet je in alle eerlijkheid bekennen dat het instrument zijn om het woord van God te brengen, geen gemakkelijk proces is.

Het spel van toevoegen en weghalen
Ik hoop dat je wilt zien dat het Nieuwe Testament in oorspronkelijke vorm voor een groot gedeelte door God geïnspireerd werd en dat het daarom niet onjuist is te zeggen dat het het woord van God is, zolang je begrijpt wat ik zonet uiteen heb gezet. We moeten nu gaan nadenken over wat er met de oorspronkelijke Evangeliën is gebeurd in de bijna 2000 jaar die voorbij zijn gegaan sinds die op deze wereld zijn uitgebracht.

Nogmaals, ik heb toegang tot de volledige historische verslagen en niets blijft voor mij verborgen. Hoeveel pijn het je misschien ook doet, ik moet je zeggen dat de Evangeliën die jullie nu hebben slechts fragmenten zijn van wat er oorspronkelijk in naar voren werd gebracht. Ze bevatten daarom eenvoudig niet alles van wat ik wil dat jullie over mij, mijn leven en over mijn leringen weten.

Ik weet dat veel Christenen weerstand zullen voelen om dit idee te accepteren, maar je zou de Bijbel moeten lezen waarvan jullie beweren dat dit het woord van God is. Zegt de Bijbel zelf niet dat als alles wat ik heb gedaan en gezegd, opgeschreven was, de wereld zelf de boeken niet zou kunnen bevatten die dan geschreven hadden moeten worden. Is dat geen duidelijke aanwijzing dat zelfs de oorspronkelijke geschriften niet mijn totale boodschap bevatten?

Ik moet jullie zeggen dat ik in het geheel niet begrijp hoe zoveel christenen deze voor de hand liggende waarheid kunnen negeren. Hoe kunnen ze ooit denken dat ik, Jezus Christus, hen niet meer over mijn Vaders koninkrijk te vertellen heb dan wat er in de hedendaagse evangeliën staat? Voor mij is dat totale verbijstering.

Wat zelfs nog moeilijker voor mij te begrijpen valt, is dat zoveel christenen zich aan de geschreven Bijbel en aan een bepaalde interpretatie van die Bijbelboeken vastklampen en hun geest en hart totaal afsluiten voor mijn levende woord dat ik de afgelopen 2000 jaar bijna onophoudelijk via veel verschillende bronnen verkondigd heb.

Ik moet je zeggen dat progressieve, voortgaande openbaringen mijn ware verlangen is. Wat denk je dat ik bedoelde toen ik zei: “Ik zal met je zijn altijd?” Waarom denken jullie dat ik na mijn opstanding aan mijn discipelen verscheen? Het was nooit mijn bedoeling jullie in een duistere wereld alleen te laten waar alles wat je als leidraad had, een stel geschreven geschriften waren die een fragmentarisch verslag van mijn leven en leer gaven. Ik wilde je bemoediging en begrip blijven geven door het Levende Woord van God dat ik ben. Waarom wijzen diegenen die zichzelf als mijn volgelingen beschouwen mijn levende woord af?’

Het levende woord brengen
De afgelopen 2000 jaar heb ik mijn levende woord door diverse mensen gebracht die de moed hadden hun hart en geest voor mij te openen. Sommigen onder hen werkten inderdaad binnen de context van de orthodoxe christelijke kerken. In veel gevallen echter dwong het fanatisme van de orthodoxe kerk mij buiten die kerk om te gaan om weer een deel van mijn voortgaande openbaringen te brengen. Deze tendens heeft zich tot op de dag van vandaag voortgezet en de leringen op deze website zijn slechts één hoofdstuk in een lange reeks van deze openbaringen van mij.

Het Nieuwe Testament vertegenwoordigt niet de totaliteit van de overdracht van mijn Woord. Je zult dat woord in veel andere bronnen ontdekken. Deze leringen moeten ook niet gezien worden als de totale overdracht van mijn woord. Het maakt deel uit van een traditie die helemaal teruggaat op de keer dat ik voor het eerst aan mijn discipelen verscheen na mijn wederopstanding. Het vormt onder deel van de traditie waarin de levende meester, Jezus Christus, het levende woord aan diegenen brengt die zijn levende discipelen durven te zijn.

Kies het Leven.
Kies het levende woord van Christus boven het woord van een orthodoxe doctrine die met doodsbeenderen gevuld is.

De Bijbelboeken zijn onvolledig
Ik wil graag dat jullie beseffen en accepteren dat de geschreven Bijbel die jullie momenteel hebben, veel te wensen overlaat. Veel dingen zijn er om politieke redenen uit gehaald, waarvan de leer over reïncarnatie niet de minste is. Andere dingen zijn eraan toegevoegd, opnieuw om politieke redenen. Verder zijn er veel dingen door echte fouten in vertalingen en bewerkingen verloren gegaan.

Ik zeg hiermee niet dat de huidige Bijbelboeken geen waarde hebben. Zij hebben zeker waarde en zij bevatten zeker sleutels die sommige levensstromen hebben gebruikt om mijn innerlijke leringen te ontdekken. Toch kan de huidige Bijbel voor de meeste mensen eenvoudig niet als opstap dienen om mijn innerlijke leringen te ontdekken. Daarom wil ik jullie laten weten, dat ik, Jezus Christus, niet wil dat jullie je studie tot de huidige Bijbel beperken. Ik wil dat jij je geest en hart openstelt en de waarheid zoekt overal waar die je die kunt vinden. Beperk Gods mogelijkheden niet om de waarheid in de wereld te brengen. Beperk Gods mogelijkheden niet om de waarheid in je hart en geest te brengen, zelfs uit onverwachte bron.

Vergeet niet vreemdelingen gastvrij te ontvangen, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten vermomde engelen ontvangen. De waarheid van God verschijnt vaak in vermomming. Verwerp de waarheid niet, omdat haar uiterlijke verschijning je niet zint. Diegenen die de waarheid van God willen, moeten verder dan de verschijnselen in de buitenwereld naar de innerlijke waarheid kijken die deze wereld transcendeert.