De waarheid zit in het denken van de lezer

ONDERWERPEN: het bewustzijn van de mensen is veranderd van mythisch naar rationeel – oven symbool voor de test door het vuur – de zondvloed was geen wereldwijde gebeurtenis – het rationele denken interpreteert mythes dramatischer – de Odyssee was een symbolische reis voor het bewustzijn – meer dan één juiste interpretatie – wat helpt je jouw huidige bewustzijnsstaat te transcenderen?

Vraag: In één van de verloren gegane boeken van de Bijbel, het boek Jasher, wordt vermeld dat Abram, omdat hij niet de valse goden uit zijn tijd wilde aanbidden, in een brandende oven werd gegooid en er ongedeerd uit kwam, terwijl zijn broer verbrandde. Is dat een waar verhaal en is het Boek Jasher accuraat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Ja en nee! In die zin dat er veel verhalen uit het Oude Testament komen en zelfs uit het Nieuwe Testament, die niet dezelfde werkelijkheid hebben dat je tegenwoordig kunt begrijpen wanneer je het concept werkelijkheid hoort.

Het bewustzijn van de mensheid is de laatste 1000 jaar geweldig veranderd op manieren die moderne mensen niet kunnen begrijpen. En daarom zullen ze, wanneer je terugkijkt op die leringen in de Bijbel – en zelfs andere geschriften in de wereld, zoals de geschriften de Veda’s en het Boeddhisme – mensen met een moderne bewustzijnsstaat – die meer gewend zijn te denken op een materialistische, lineaire manier – de vraag hebben: “Was dit echt?” En wanneer ze de vraag stellen, kijken ze ernaar alsof ze het echt zo was.

Terwijl de mensen die in die tijd leefden, een andere opvatting van de werkelijkheid hadden, waarin ze niet zo lineair waren, niet zo op het materiële gericht, en dus bezagen ze niet beslist alles zwart-wit, in lineaire termen. Dus ze begrepen – tot op bepaalde hoogte – dat er symbolisme in die leringen zat en dat het niet beslist een fysieke oven was, maar meer het symbool van de test door het vuur, waardoor het werk van iedereen getest wordt – of het nu echt is of niet.

En het probleem wordt dus veroorzaakt door de lineaire materialistische denkwijze met de moderne fundamentalistische beweging die zonder het te weten, beïnvloed wordt door de moderne denkwijze. En dan kijken ze weer naar de Bijbel en ze kijken naar enkele leringen en uitspraken en zeggen dan: “Ah, maar dit moet dan echt, fysiek gebeurd zijn precies op de manier zoals WIJ de Bijbelse woorden interpreteren.” En ze slagen er niet in te beseffen dat de mensen die destijds niet beslist op dezelfde manier hebben geïnterpreteerd.

En wanneer je dus kijkt nar de zondvloed van Noach, bijvoorbeeld, kun je zeggen dat het waar is in de zin dat er een overstroming was die aanleiding gaf tot het verhaal van Noachs ark. Maar het was niet zo’n overstroming als je tegenwoordig ziet. Omdat de mensen die destijds de lering hebben ontvangen en de gebeurtenissen ervaren, niet het idee over de aarde hebben dat wij tegenwoordig hebben. Ze zagen de aarde niet zo groot als jullie tegenwoordig, zagen niet dat de aarde rond was, beseften niet dat er bergen op aarde zijn die veel hoger zijn dan de bergen (zoals Ararat) die zij om zich heen zagen

En wanneer jullie – met de moderne denkwijze – naar de zondvloed van Noach kijken, zeggen jullie dus: “Nu, als de Bijbel op haar woord geloofd moet worden, moet het wel betekenen dat de zondvloed een wereldwijde gebeurtenis was, die de hele wereld met water bedekte, waaronder de top van de Mount Everest.” En dan krijg je het andere aspect van de moderne denkwijze, de sceptische, wetenschappelijke denkwijze die zegt: “Hoe kon dat mogelijk zijn? Waar zou die hoeveelheid water vandaan zijn gekomen?”

En begrijpen jullie dus wat ik hier zeg? Er was een fysieke gebeurtenis die hier aanleiding toe gaf. Maar het was niet dezelfde gebeurtenis die je met je moderne manier van denken voor je ziet. Met andere woorden, er werd een mythe opgebouwd rondom de oorspronkelijke gebeurtenis die de gebeurtenis dramatischer voor de moderne denkwijze gemaakt heeft dan eigenlijk in werkelijkheid het geval was.

En zo zit dat met heel veel dingen uit het verleden. En daarom begon ik met zeggen dat het boek accuraat was en inaccuraat tegelijkertijd. Want het hangt echt af van de manier van denken waarmee je naar de oude tekst kijkt – het filter waardoor je het interpreteert.

Ik was inderdaad de Maha Chohan (geïncarneerd als Homerus) die de leringen van de Odyssee en de Ilias uitbracht. Maar betekent dat dan dat de held van de Odyssee beslist alle schepselen tegenkwam die in de tekst beschreven worden? Of stonden die symbool voor wat hij eigenlijk in zijn eigen bewustzijn tegenkwam? En moet je dan beslist gaan denken dat als we niet meer in die schepselen geloven, de Odyssee dan totaal onecht is en daarom geen waarde voor moderne mensen heeft?

En natuurlijk – opnieuw – of de gebeurtenissen in de Bijbel letterlijk geïnterpreteerd moeten worden volgens de moderne manier van denken. Nu, het feit dat ze een diepere symbolische betekenis hebben, maakt die niet verouderd. En opnieuw, hecht niet te veel belang aan deze interpretaties. Want er valt natuurlijk meer te begrijpen, zoals we door onze moderne leringen tot uitdrukking gebracht hebben. En zoals je in Maitreya’s boek ziet, is er een dieper inzicht in Genesis dan de letterlijke interpretatie.

En dus wil ik bij jullie benadrukken dat er vele manieren zijn om spirituele leringen te interpreteren. En dit betekent niet dat er één juist is en alle anderen wel fout moeten zijn. Dit is nog een effect van de moderne denkwijze, waardoor je – gebaseerd op de wetenschappelijke denkwijze – gaat geloven dat er maar één juist antwoord is op een specifieke vraag of wetenschappelijke meting. En toch zeg ik je dat er een bewustzijnsniveau is dat met hoeveelheden te maken heeft en dat is het niveau waarop de moderne wetenschap momenteel vastzit – wat de reden is dat ze alles willen meten en bepalen.

Onder het niveau dat meetbaar is, zit een dieper niveau, waarop je niet iets kunt bepalen met meten en in eenheden op te delen – want de werkelijkheid is niet lineair. En om dat diepere niveau van de werkelijkheid te begrijpen en er contact mee te maken, moet je dus bereid zijn om anders te meten dan de analytische, intellectuele geest die wil meten, en overal labels op plakken.

Wat echt belangrijk is, is niet of een bepaald verhaal in een bepaalde context accuraat is of precies zo gebeurd als beschreven wordt. Wat echt van belang is, is dat je het verhaal gebruikt om een innerlijke ervaring in gang te zetten, die je helpt een bepaald bewustzijnsniveau te transcenderen. Spirituele geschriften en teksten worden niet geformuleerd om feitelijke, lineaire, intellectuele informatie te geven. Die worden geformuleerd om de mensen te helpen een bepaald bewustzijn te transcenderen. Niemand in de moderne wereld is totaal bevrijd van de mythische bewustzijnsstaat, dus alle mensen kunnen hun voordeel doen met het lezen van die oude teksten en die dan te gebruiken als springplank naar intuïtieve ontdekkingen.

En dus mijn geliefden, besef ik dat ik je vraag niet op een lineaire manier beantwoord heb, maar ik vertrouw erop dat het antwoord voldoende is.