Kan de katholieke kerk nog gered worden?

ONDERWERPEN: Alleen God kan de kerk redden, maar dat moet wel door mensen gebeuren – Christusschap is de sleutel – progressieve openbaring van Jezus en Moeder Maria – leiders geven hun positie niet op – geen ruimte om leden aan het woord te laten – uitroepen naar degenen die willen veranderen – luister naar je intuïtie – Jezus bekleedt het ambt van Verlosser van alle mensen – Jezus redt individuele personen, geen organisaties – overwin alle door mensen gemaakte etiketten om het koninkrijk binnen te gaan – geen katholieken in de hemel

Vraag: Lieve Jezus, Kan de katholieke kerk worden gered? Je hebt niet geprobeerd de farizeeërs of hun synagoge te veranderen. In plaats daarvan heb je de mensen eruit gehaald en heb je een nieuwe kerk gesticht. Zou je het weer zo doen en indien ja, hoe weet je dat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het antwoord op de eerste vraag vind je in deze quote:

Jezus keek hen aan en antwoordde hun: “Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.” (Matteüs 19:26)

Met andere woorden, menselijke wezens alleen kunnen de katholieke kerk niet redden; enkel de macht van God kan de katholieke kerk redden. De macht van God kan echter enkel door menselijke wezens heen werken. Daarom is het een simpel feit dat de katholieke kerk enkel kan worden gered als een kritieke massa katholieken zich openstellen voor mijn innerlijke leringen, een bepaalde mate van Christusschap verwerven en zo de open deur worden voor de macht van God die de katholieke kerk door hen heen kan veranderen.

De kerk redden betekent de kerk vernieuwen en dit kan alleen maar door progressieve openbaringen van mij en Moeder Maria. In feite heeft de geschiedenis duidelijk bewezen dat zonder progressieve openbaringen iedere kerk begint te verkalken en binnen verrassend korte tijd zo rigide kan worden dat het geen voertuig meer is voor de geascendeerde meesters. Zullen katholieken bereid zijn hun hart en geest open te stellen? Ik kan die vraag eenvoudig niet beantwoorden, want hoe kan iemand voorspellen wat mensen met hun vrije wil doen?

Ik heb feitelijk geprobeerd om de farizeeërs en de andere leiders in de joodse religie te veranderen. Daarom heb ik ze steeds weer aangevochten in een poging hun illusies te vernietigen en hen aan te tonen dat God nog een profeet had gestuurd om hen toe te roepen dat ze moesten veranderen. Vanzelfsprekend had ik geen succes om hen verder te laten kijken dan hun illusies, dus ze weigerden te veranderen. Dus had ik geen andere opties dan mijn eigen volgelingen bij die corrupte religie weg te halen van wie de leiders niet bereid waren hun macht over te geven aan de macht van God. Dit is een patroon dat je bij veel religies terugziet in de geschiedenis en zelfs tegenwoordig nog.

De leiders van een bepaalde religie zijn vaak de laatste mensen die erkennen dat die religie moet veranderen. Ze zullen dit niet toegeven omdat veranderingen worden gezien als een bedreiging voor hun machtspositie en hun macht over ‘hun’ volgelingen. Ze maken zich drukker over hun eigen posities dan over de waarheid van God.

15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? (Matteüs 7)

Vanzelfsprekend zou elke willekeurige religie kunnen veranderen als een kritieke massa van de leden van die religie in opstand kwam en veranderingen eiste. Het probleem is dat de meeste religieuze organisaties zo’n structuur hebben dat dit waarschijnlijk niet gebeurt. In de meeste religies hebben de leiders bijna absolute macht en er is weinig ruimte voor de leden om er iets aan bij te dragen. Het gevolg is dat de leden van de meeste religies zijn geprogrammeerd om gewoon de leiders maar te volgen in plaats van hun zegje te doen.

Dus wanneer het duidelijk wordt dat een bepaalde religie in dit eeuwenoude patroon van de blinde leiders en blinde volgelingen, is verkalkt, hebben de geascendeerde meesters geen andere mogelijkheid dan degenen die niet de blinde volgelingen zijn te roepen, maar zij zijn niet groot genoeg in aantal om hun organisatie te veranderen. Dit zijn degenen die bereid zijn om aan de oproep gehoor te geven:

Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil. (Matteüs 15:14)

Daarom zie je zo vaak dat we de ontwaakte leden van de oude religie oproepen een nieuwe beweging te vormen in plaats van die andere. In principe is deze website mijn poging om degenen uit de hoofdrichtingen van het christendom toe te roepen, die geen blinde volgelingen meer zijn en die de misvattingen van hun blinde leiders hebben doorzien.

Dus ja, dat doe ik nu weer. De geascendeerde meesters roepen constant de mensen op die het niveau van volwassenheid hebben dat ze naar de levende waarheid van God kijken in plaats van naar een doctrine in de buitenwereld of een organisatie die aan de buitenkant mooi lijkt, maar die aan de binnenkant is gevuld met doodsbeenderen. (Matteüs 23:27).

Hoe weet je of jij een van degenen bent die wij roepen? Je kunt dit alleen in je hart weten, omdat enkel je Christuszelf, die in je hart tot je spreekt, de waarheid aan jou kan openbaren. Luister naar de volgende passage uit de Bijbel:

15 Toen vroeg hij hun: “En wie ben ik volgens jullie?”
16 “U bent de Messias, de Zoon van de levende God,” antwoordde Simon Petrus.
17 Daarop zei Jezus tegen hem: “Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.” (Matteüs 16)

Zoals ik tegen Petrus heb gezegd, kan het vlees en bloed van je dagelijkse denkgeest niet de Aanwezigheid van de Levende Christus en de Levende Waarheid aan jou openbaren. Dat kan alleen je Christuszelf doen. Maar als je openstaat voor de leringen op deze website, heb jij je dan niet allang opengesteld voor de Levende Waarheid van God? Dus heb je dan niet allang beseft dat ik jou roep?

Laat me tot slot nog zeggen dat God mij de taak heeft gegeven om het spirituele ambt van Verlosser te bekleden voor de hele mensheid. In mijn ambt is het de opdracht alle levensstromen op aarde te redden, binnen de context van de Wet van Vrije Wil. Het is mijn taak alle levensstromen te redden, niet alleen de leden van een bepaalde religie. En het is niet mijn taak om alle mensen lid te maken van één specifieke religie. Het is mijn taak om alle mensen te verheffen tot het niveau van het Christusbewustzijn, dat de enige sleutel is om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.

Met andere woorden, ik ben bezig individuele levensstromen te redden en ik ben niet bezig met het redden van een of andere kerk. Kijk eens naar hoeveel religies tot stof vermalen zijn door de geschiedenis. Als een religie niet wil veranderen, sterft ze onherroepelijk. Dus de leiders die proberen hun macht te behouden, zullen die verliezen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Matteüs 16:25). Alleen degenen die bereid zijn hun eigen macht op te geven omwille van mij – om de Levende Waarheid te vinden – zal de ware macht krijgen van het Christusbewustzijn.

Wanneer je het Christusbewustzijn verwerft, besef je dat je een zoon of dochter van God bent. Dit identiteitsgevoel geeft je toegang tot het koninkrijk der hemelen. Je kunt het koninkrijk niet binnengaan zolang jij jezelf vereenzelvigt met een door mensen gemaakt label. Met andere woorden, als jij jezelf als een katholiek ziet, kun je het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Maar als jij jezelf als een Christus ziet, kun je zeker het koninkrijk binnengaan. Als jij jezelf als een boeddhist ziet, kun je het koninkrijk niet binnengaan, maar als jij jezelf als de Boeddha ziet, kun je daadwerkelijk naar binnen. Of nog beter, wanneer jij je als de Christus of de Boeddha beziet, ben je al in het koninkrijk der hemelen.

Om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan moet je het vlees en bloed van je aardse identiteitsgevoel loslaten. Daarom moet je elke neiging loslaten om jezelf te zien als lidmaat van een bepaalde religie, en je moet jezelf herkennen als lid van het universele lichaam van God, zoals Boven zo beneden. Dit is het ware Lichaam van God en ik roep alle mensen op zich daar bij te voegen.