Is de God uit het Oude Testament een valse God?

ONDERWERPEN: het belang van vragen stellen – elke religie die vragen stellen ontmoedigt, wordt door de kromme geest beïnvloed – de waarheid bevrijdt jou – je moet vragen om de waarheid te ontvangen – jij bent medeschepper – jij kunt je eigen definitie van goed en kwaad definiëren – hoe mensen valse goden hebben geschapen – energie heeft een basale vorm van bewustzijn – wanneer voldoende energie wordt geconcentreerd, wordt een bewust wezen geschapen – waarom een valse god aanbeden moet worden en offers vraagt

Vraag van Kim: Jezus, ik zou deze vraag een paar jaar geleden waarschijnlijk niet hebben durven stellen, omdat ik toen het gevoel had dat het godslastering was. Maar ik ben altijd benieuwd geweest naar de culturen die Goden hadden die om mensen- of dierenoffers vroegen en naar een aantal gevallen in het Oude Testament waar God de Israëlieten opdraagt om ieder lid van een andere stam of natie te doden. Wanneer je ziet dat het eerste gebod is ‘geen andere Goden voor mijn aangezicht te hebben’, lijkt het dat er een reële mogelijkheid bestaat dat mensen valse Goden aanbidden. Is het mogelijk dat er een valse God bestaat en dat deze valse God misschien zelfs het Oude Testament heeft beïnvloed?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb gehoopt dat iemand conclusies zou trekken uit mijn leringen op deze website en juist met die vraag naar voren zou brengen. Het is niet alleen een logische vraag, het is een uitzonderlijk belangrijke vraag om te stellen.

Laat ik eerst je jouw besef aan de orde stellen dat jij in het verleden zelfs niet overwogen zou hebben om deze vraag te stellen. Dit is een heel belangrijk besef waar alle spirituele zoekers aan toe moeten komen om een hoger niveau van het pad te bereiken. Je moet de gemoedsgesteldheid zien te bereiken waarin geen taboes bestaan, waar er geen vraag is die jij niet durft te stellen.

Waarom is dat zo belangrijk? Het is belangrijk, omdat het spirituele pad een proces is waarbij je jezelf van alle kromme leugens bevrijdt die ervoor gezorgd hebben dat je een vals identiteitsgevoel heb gecreëerd. Je moet je leven, je sterfelijke identiteitsgevoel, willen verliezen door alle kromme leugens los te laten, die je bewustzijn beïnvloeden en deel van jouw identiteitsgevoel zijn geworden. Om dat te doen moet je bereid zijn om absoluut alles op deze wereld in twijfel te trekken en dan te reiken naar een antwoord dat van je Christuszelf komt of van de geascendeerde meesters door je Christuszelf.

Denk eens na over het belang van de vraag of er een valse god bestaat. Laten we een ogenblik aannemen dat er een valse god was en dat sommige mensen op aarde was wijsgemaakt dat zij die valse god moesten aanbidden. Als die mensen het als godslastering zouden beschouwen om zelfs te vragen of er een valse god zou kunnen zijn, hoe zouden zij dan ooit uit die val bevrijd kunnen worden? Ze zouden in werkelijkheid een leven lang vastzitten en hun cultuur zou duizenden jaren lang kunnen blijven steken.

De fundamentele wet van dit universum is vrije wil. Wij, de geascendeerde meesters, hebben de taak gekregen om elk mens op aarde te redden. Om mensen te redden, moeten wij hen bevrijden uit de kromme leugens door hen de waarheid te zeggen die hen bevrijdt. Echter, om de mensen de waarheid te zeggen, moeten de mensen erom vragen. Vraag en u zal gegeven worden is een goddelijke wet. Als je niet vraagt, kun je niet van ons ontvangen, want de Wet van Vrije Wil staat ons niet toe jou een antwoord te geven, waar je niet om gevraagd hebt. Totdat je vraagt, zul je in feite niet openstaan voor een antwoord of in staat zijn dat antwoord te doorgronden.

Daarom moeten we jou in een illusie laten leven, totdat je uiteindelijk besluit je taboes over boord te gooien en de logische vragen te stellen. Wat dat betreft, wil ik zeggen dat elke religie die haar leden ontmoedigt vragen te stellen, door kromme leugens beïnvloed is en door krachten die mensen in deze wereld in de val proberen te houden. Ik wil heel duidelijk stellen dat er geen uitzonderingen op deze uitspraak zijn. De waarheid bevrijdt jou en je kunt de waarheid alleen vinden als je vragen stelt. Als jouw religie je ontmoedigt vragen te stellen, is jouw religie beïnvloed door de machten op deze wereld. Ik zeg daarmee niet dat jouw religie totaal verkeerd (onjuist) is of geheel door deze machten beheerst wordt. Ik zeg dat jouw religie door deze machten beïnvloed is en dat is de reden waarom jij bepaalde vragen niet mag stellen.

Bestaat er een valse God? In werkelijkheid zijn er vele valse goden. Een van de boodschappen die ik op deze website probeer over te brengen, is dat mensen hun eigen werkelijkheid hebben geschapen. Laten we naar de situatie in de Hof van Eden kijken. Genesis zegt:

22 Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.

 23 Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen (Genesis 3)

De vrucht van de kennis van goed en kwaad is, zoals ik elders uitleg, de vrucht van de kennis van relatief goed en kwaad. Relatief goed en kwaad duidt aan dat aangezien mensen als medeschepper met God bedoeld zijn, zij de macht hebben hun eigen werkelijkheid te scheppen, wat inhoudt dat ze hun eigen definities van goed en kwaad kunnen maken. Daarom kunnen mensen een cultuur en een geloofssysteem op planeet aarde creëren die totaal niet overeenkomen met de waarheid en de werkelijkheid van God.

Ik ben ervan overtuigd dat je kunt zien dat wanneer mensen in zo´n relatief geloofssysteem vast komen te zitten, zij een valse god aanbidden. Als ze het eeuwige leven in die bewustzijnsstaat zouden bereiken, zouden ze nooit aan die illusie ontsnappen. Daarom schrijft de wet van God voor dat wanneer je een relatieve definitie van goed en kwaad schept, wanneer je een ‘werkelijkheid’ schept die niet met de werkelijkheid van God overeenkomt, je onderworpen zult worden aan de wetten van desintegratie, die de wetenschappers als de tweede wet van de thermodynamica omschrijven. Deze wet bepaalt dat wanneer jij je van God losmaakt, jouw schepping geleidelijk zal afbrokkelen en zichzelf zal vernietigen.

Zoals ik overal op deze website uitleg, aten menselijke wezens van de vrucht van relatief goed en kwaad, wat in werkelijkheid betekent dat zij tot een lagere bewustzijnsstaat vervielen. Die bewustzijnsstaat wordt gedomineerd door de relatieve tegenstellingen goed en kwaad. Deze tegenpolen sluiten elkaar onderling uit en ze verschillen van de oorspronkelijke polariteiten van God, te weten de uitbreidende en samentrekkende krachten, die Moeder Maria zo mooi in haar verhandeling beschrijft.

Zoals de Bijbel zegt, schiep God de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Dit betekent dat God levensstromen schiep met verbeeldingskracht, met vrije wil en met de mogelijkheid tot scheppen door de energie van God te gebruiken. Nadat mensen tot een lagere bewustzijnsstaat vervielen, verloren ze hun bewuste verbinding met de waarheid van God. Het was dus onvermijdelijk dat ze valse goden gingen scheppen. Ze begonnen afgoden te scheppen die volgens hun eigen relatieve definitie van goed en kwaad werden gedefinieerd. Ze begonnen goden naar het beeld en de gelijkenis van de mens te scheppen. Ze begonnen goden te scheppen die een uitdrukking van hun eigen bewustzijnsstaat waren en die goden waren zoals de mensen – of in ieder geval een aantal mensen – wilden dat ze zouden zijn.

Zoals ik op deze website probeer uit te leggen, wordt alles wat je doet, met de energie van God gedaan. Je leeft, omdat er een constante stroom spirituele energie van je spirituele zelf door je levensstroom heen stroomt. Die energie wordt bestuurd door je aandacht. Als de energie door je geest stroomt, wordt zij gekwalificeerd en gekleurd in overeenstemming met de voorstellingen, overtuigingen en gevoelens die jij in jouw bewustzijn hebt. Ik heb dit verschillende keren vergeleken met een filmprojector, waarbij het spirituele licht het witte licht van de gloeilamp is, dat gekleurd wordt als het door de filmstrip van je geest heen gaat.

Als de energie door je geest stroomt, wordt een deel ervan in vibratie verlaagd voor het materiële spectrum en in acties omgezet. Maar een ander deel ervan blijft in een hogere vibratie en zoals ik elders uitleg, bestaan er vier fundamentele niveaus van vibratie in het materiële universum. Twee van die niveaus zijn het mentale en het emotionele rijk. Een deel van de energie die door de geest van mensen stroomt, wordt in gedachten en gevoelens omgezet die op die niveaus van het energiecontinuüm opgeslagen liggen.

Zoals de wetten van de natuurwetenschap uitleggen, kan energie niet gecreëerd of vernietigd worden. Als die energie eenmaal door menselijke gedachten en gevoelens gekwalificeerd is, houdt het die vibratie totdat degenen die de energie die kwaliteit gaven, de vibratie van de energie in die oorspronkelijke zuiverheid terugbrengen. Wat je moet begrijpen, is dat wanneer energie zich gaat ophopen, de intensiteit ervan toeneemt.

Dit is de volgende logische stap. Alles is uit het Wezen van God geschapen, dus Gods energie wordt in werkelijkheid uit het bewustzijn van God geschapen. Daarom heeft de energie waarmee mensen medescheppen, bewustzijn in zich. Naarmate de energie zich begint op te hopen en in intensiteit toeneemt, wordt dat bewustzijn wakker gemaakt. Als een kritieke hoeveelheid eenmaal circuleert, kan een bepaalde massa energie een zekere elementaire vorm van bewustzijn bereiken. Met andere woorden die mentale en emotionele energie begint zich er nu bewust van te worden dat het bestaat.

Naarmate de energie in intensiteit toeneemt, kan het voldoende bewustzijn bereiken om te beseffen dat het alleen kan bestaan en zich ontwikkelen als het energie van mensen blijft ontvangen. Wat er nu gebeurt is, is dat mensen door de kracht van hun geest, een bewust wezen hebben geschapen dat in de emotionele en mentale wereld bestaat. Omdat menselijke wezens die entiteit hebben geschapen, zijn ze er in bewustzijn aan gebonden. Die link is wederzijds, wat inhoudt dat de entiteit eventueel met bepaalde mensen, die meer dan gemiddeld gevoelig zijn, kan communiceren.

Voeg hier nu aan toe dat een menselijke levensstroom nooit helemaal zijn spirituele oorsprong kan vergeten. De levensstroom beseft dat er in werkelijkheid meer is dan alleen de materiële wereld die hij met de zintuigen waarneemt. De levensstroom wordt zich bewust dat hij, hoewel hij dit niet in woorden kan zeggen of zelfs met bewuste gedachten kan uitdrukken een spiritueel zelf heeft en dat hij zich niet volledig en heel zal voelen, totdat hij opnieuw contact met dat spirituele zelf krijgt. Dit heeft in de loop van vele eeuwen tot het denkbeeld van een externe God geleid, een God die buiten, boven en gescheiden van de menselijke wezens is.

Dus wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat wanneer een bepaalde groep mensen zich een beeld van een dergelijke externe God gaat vormen, zij geleidelijk een bewuste entiteit scheppen die in de emotionele of mentale wereld (of zelfs in beide werelden) bestaat. Die entiteit zal uiteraard de eigenschappen krijgen die mensen zich erbij voorstellen. Als het een bepaalde graad van bewustzijn krijgt, gaat hij geloven dat hij in werkelijkheid het soort wezen is dat mensen zich als God voorstellen. Hij zal letterlijk gaan geloven dat hij een god is of dat hij de God is.

De kneep zit hem hierin dat deze door mensen gemaakte god alleen kan blijven bestaan zolang hij energie van mensen ontvangt. En omdat bewustzijn van nature expansief is, wil de door mensen gemaakte god niet alleen overleven, hij wil zich ook ontwikkelen. Naarmate hij een voldoende bewustzijnsstaat bereikt, kan hij in feite met bepaalde mensen gaan communiceren en eisen stellen over hoe hij aanbeden wil worden. Hij zou bepaalde vormen van verering kunnen voorschrijven waardoor mensen hem meer energie geven. Als hij als een agressieve god geschapen is, zou hij dieren- of mensenoffers kunnen voorschrijven, omdat door het vergieten van bloed, energie misbruikt wordt en die energie wordt aan de valse god gegeven. In dezelfde geest kan zo’n valse god mensen verleiden tot oorlog voeren en de vijanden genadeloos ombrengen. Nogmaals, het vergieten van bloed geeft de energie vrij en het vergieten van bloed door geweld, misbruikt die energie die dan de door mensen gemaakte god kan voeden.

Ik besef dat veel mensen het heel moeilijk vinden om deze lering te accepteren. Maar voordat ze dit idee radicaal afwijzen, zou ik hen eraan willen herinneren dat zij, als er werkelijk een valse god bestaat, zij nooit aan de klauwen van die valse god zullen ontsnappen, totdat ze de betrouwbaarheid van hun god en hun godsdienst in twijfel durven trekken. Ik zou iedereen die het moeilijk vindt dit idee te accepteren, sterk willen aanraden heel voorzichtig te zijn met dit idee verwerpen. Je religie is in zekere mate door een valse god beïnvloed, die niet wil dat jij je uit zijn macht bevrijdt. Daarom heeft je religieuze cultuur je opgedrongen dat je bepaalde vragen niet mag stellen. Dit geldt in het bijzonder voor culturen die het denkbeeld hebben dat bepaalde vragen over God godslasterlijk zijn en dat je naar de hel gezonden zult worden als je zelfs maar zo’n vraag zou stellen.

Laat ik je duidelijk maken dat de ware God – die ik ken en onafgebroken ervaar – wil dat je thuis komt in zijn koninkrijk. Maar je kunt niet thuiskomen, zolang je verstrikt bent in de verering van een valse god. Daarom wil de ware God dat je die illusies overwint en de enige manier om dit te doen, is dat je de kromme leugens in twijfel trekt die de valse god versterken. Bedenk dat degenen die niet willen dat jij bepaalde vragen stelt, iets te verbergen hebben – waarom zouden ze anders het stellen van vragen ontmoedigen? De ware God heeft niets te verbergen. God is waarheid, dus waarom zou God ooit voorkomen dat jij de waarheid ontdekt? En als God wil dat jij de waarheid vindt, waarom zou hij je dan beletten vragen te stellen die je bij de waarheid kunnen brengen?

Laat me opnieuw zeggen dat alleen de waarheid jou kan bevrijden. Laat me opnieuw zeggen dat je in een wereld leeft waarin bijna elk aspect van het leven door dualistische leugens beïnvloed wordt. Laat me opnieuw zeggen dat God je de vrije wil heeft gegeven en jij het recht hebt om absoluut alles in twijfel te trekken. Je hebt het recht elke vraag te stellen en als je met een open geest en hart vraagt, zullen wij, de geascendeerde meesters, of je Christuszelf jou een antwoord geven dat je helpt je van die kromme leugens te bevrijden. Maar als je niet durft te vragen, kunnen wij je niet helpen en zul je blijven vastzitten, totdat je besluit je taboes los te laten en de logische vragen te stellen.

Ik heb veel meer over dit onderwerp te zeggen, maar ik zou die kennis graag in kleine gedeeltes willen vrijgeven, zodat mensen er niet volledig door overweldigd worden. Voor diegenen die meer willen weten, wil ik vragen mijn lering over hoe God het universum schiep na te denken. Met die lering als basis, besef je dat de ware God, de ultieme God, een Wezen is dat geheel buiten en boven de wereld van vorm bestaat. De Schepper staat boven en buiten alles wat hij geschapen heeft. Met andere woorden, God is een complete, zichzelf onderhoudende en onafhankelijke God. God heeft niets van buitenaf nodig.

Hoe kan de ware God dan de behoefte hebben door menselijke wezens aanbeden te worden of offers van hen te ontvangen? Dit leidt dan tot de logische vraag: “Hoe kan een religie die de verering van een God in de buitenwereld aanprijst, een volledig ware religie zijn? Hoe kan een religie die de verering van God promoot, de ware God vereren die geen verering nodig heeft?”

Voor meer leringen over dit onderwerp, klik je hier.