Hoe christenen er voordeel van kunnen hebben als zij nadenken over reïncarnatie

ONDERWERPEN: Niet beantwoorde vragen leiden tot wrevel tegen God en Jezus – leringen over Christusschap werden verwijderd – reïncarnatie verklaart waarom kinderen met handicaps worden geboren – reïncarnatie is geen straf – karma is de vervangende leraar – school van harde klappen versus leringen van een spirituele leraar – onkunde van karma was niet Gods bedoeling – karma kan opzij gezet worden als jij je bewustzijn verandert – onwetendheid is het effect van vrije wil – veel mensen leren enkel uit ervaring – wee gij wetgeleerden

Vraag: Waarom is het belangrijk voor Christenen om na te denken over reïncarnatie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik stel het onderwerp van reïncarnatie aan de orde, omdat ik wil dat al mijn volgelingen over dit onderwerp nadenken. Laat me je de redenen geven waarom ik dit onderwerp belangrijk vind.

Het concept van reïncarnatie kan veel van de vragen verklaren die christenen tot nu toe niet hebben kunnen beantwoorden. Als je over dit concept nadenkt en nadenkt over hoe het op een aantal vragen van toepassing is die je over het leven en over God hebt, zul je in je hart veel antwoorden vinden.

Wanneer ik naar het moderne christendom kijk, zie ik heel veel mensen die een oprechte en toegewijde inspanning hebben geleverd om mijn leringen via de uiterlijke Bijbelboeken en de uiterlijke kerken op te volgen. Maar omdat de geschriften in de buitenwereld niet de sleutel tot mijn innerlijke leringen bevatten, zitten mensen met talrijke vragen waar ogenschijnlijk geen antwoord op is. Vanwege deze onbeantwoorde vragen hebben veel christenen een zeer diepe, en vaak niet herkende, boosheid op en wrevel tegen mij en God.

Veel christenen hebben het gevoel dat de missie van Jezus Christus min of meer een klap in het gezicht van de mensheid was. De reden hiervoor is dat het orthodoxe christendom een doel stelt, maar toch geen duidelijk omschreven pad aangeeft om dat doel te bereiken. Het doel dat het orthodoxe christendom hoog houdt is het eeuwige leven, maar ze voorziet niet in een logisch pad om dat eeuwige leven te bereiken. Ik hoop dat je nu kunt beseffen dat de belangrijkste reden waarom het orthodoxe christendom niet zorgt voor een pad naar het eeuwige leven, is dat de leringen over individueel Christusschap verwijderd zijn. De enige sleutel om het eeuwige leven te krijgen, is individueel Christusschap.

Om terug te komen op het concept van reïncarnatie, wil ik zeggen dat dit idee je kan helpen veel van je onbeantwoorde vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld, veel mensen hebben kinderen gezien die met zware handicaps zijn geboren, hetzij verstandelijk, emotioneel of lichamelijk.

Als je niet in reïncarnatie gelooft, is je enige optie te redeneren dat God wilde dat die levensstroom zo geboren werd. Je blijft dan zitten met de vraag waarom God zou willen dat een levensstroom met zo’n zware handicap ter wereld zou komen, in wat zogenaamd het enige leven van de levensstroom is. Als je daar het concept aan straf toevoegt dat door de orthodoxe kerk gepropageerd wordt, blijft de enige redenering over dat God die levensstroom wel moet hebben willen straffen. Maar waarom zou een rechtvaardige en liefdevolle God een levensstroom willen straffen die zelfs nog niet de gelegenheid heeft gehad om te zondigen?

Wanneer je het concept reïncarnatie accepteert, zie je een verklaring. Ieder mens heeft eerder geleefd. De omstandigheden die je in dit leven ervaart, zijn dan de gevolgen van oorzaken die je persoonlijk in voorgaande levens hebt veroorzaakt. In haar zuivere vorm houdt het concept reïncarnatie niet het idee van straf in. Laat me dat wat gedetailleerder uitleggen.

Toen God de wereld schiep, zei God: “Laat er Licht zijn.” Licht is gewoon energie. Alles in de hele wereld van vorm wordt gemaakt van Gods energie. Alles wat je doet, wordt daarom met Gods energie gedaan.

God heeft je vrije wil gegeven en jij kunt beslissen wat je doet met Gods energie. Het zou echter gewoon niet rechtvaardig zijn een wereld te scheppen waarin wezens met vrije wil alles konden doen wat ze wilden, wat de gevolgen voor anderen dit ook had. God heeft daarom de wet van oorzaak en gevolg geschapen. Deze wet bepaalt dat de energie die je in de wereld uitzendt, onvermijdelijk naar jou terugkomt.

De wet van oorzaak en gevolg is een volledig onpersoonlijke wet. Die is even onpersoonlijk als de wet van de zwaartekracht. Als je uit een vliegtuig springt zonder parachute, zal de zwaartekracht ervoor zorgen dat je naar beneden valt en sterft. Jouw dood is niet de straf van een boze God. Jouw dood is het onpersoonlijke gevolg van een natuurwet die ervoor zorgt dat alle voorwerpen naar de aarde vallen. De wet van oorzaak en gevolg, of de wet van karma, zoals die in het oosten wordt genoemd, werd niet gemaakt omdat God mensen wilde straffen. Die werd gemaakt als veiligheidsmechanisme om het misbruik van de vrije wil te voorkomen.

In werkelijkheid is de wet van oorzaak en gevolg een plaatsvervangende leraar. De Hof van Eden werd als schoollokaal bedacht om jouw levensstroom voor te bereiden op het leven in de materiële wereld. De God in de Hof van Eden was niet God in de allerhoogste zin van het woord. Dat was een vertegenwoordiger van God, namelijk een spiritueel wezen dat vrijwillig had aangeboden om als leraar dienst te doen. Ik heb je ook verteld dat een aantal levensstromen, nadat die van de verboden vrucht hadden gegeten, besloten zich voor hun leraar te verbergen.

Toen God het universum schiep, was het Gods wens dat levensstromen altijd deel zouden uitmaken van de keten van de hiërarchie, de goeroe-chela relatie. Met andere woorden, geen enkele levensstroom zou aan zijn lot worden overgelaten; alle levensstromen zouden de liefdevolle begeleiding van een spirituele leraar krijgen. God gaf alle levensstromen ook vrije wil en daarom besefte God dat sommige levensstromen die vrije wil zouden kunnen gebruiken om zich van de spirituele leraar af te keren. Als een levensstroom zich van de spirituele leraar afkeert, moet er een soort mechanisme zijn dat kan werken als vervangende leraar.

Als een levensstroom de spirituele leraar afwijst, hoe kan de levensstroom dan nog leren? Die kan leren door de wet van oorzaak en gevolg. Deze wet stelt dat de materiële wereld eenvoudig een spiegel is die alles wat je uitzendt naar je terugkaatst.

Als je haat de wereld inzendt, zal die energie van haat op jouw eigen stoep worden teruggelegd. Als je liefde de wereld inzendt, zal het universum liefde naar jou terugzenden. De Hof van Eden was de school van liefdevolle, spirituele begeleiding. De wet van oorzaak en gevolg is de harde leerschool. Daarom eiste het Oude testament oog om oog en tand om tand. Deze wet werd gegeven aan mensen in zo’n lage bewustzijnsstaat, omdat zij niet in staat waren een hogere wet te begrijpen.

De wet van oorzaak en gevolg is ontworpen om jou je lessen te laten leren, door je de gevolgen van je daden te laten ervaren. Wanneer je een actie onderneemt, veroorzaakt die actie een kettingreactie. Jouw actie zendt een energie-impuls naar het universum en die energie-impuls zal onvermijdelijk naar jou terugkeren. Vanwege de werking van de materiële wereld dat de moderne wetenschap op een dag zal kunnen verklaren, verstrijkt er echter tijd voordat die energie bij jou terugkomt. Stel je voor dat iemand een ander mens doodt, maar nooit als moordenaar wordt gepakt. Die persoon ontvangt dan geen aardse straf voor zijn daden. De persoon sterft aan ouderdom zonder de gevolgen van zijn daden te ervaren. Als die persoon maar één leven had, zou hij met moord wegkomen.

Met andere woorden, als mensen slechts één leven op aarde hadden, zou God degenen die bereid waren te liegen en te bedriegen, op een oneerlijke manier bevoordeeld hebben. Als je een leugenaar was, zou jij je straf kunnen ontlopen voor de meest verschrikkelijke daden, zolang je maar niet door andere mensen werd ontdekt. Door het maken van de wet van oorzaak en gevolg heeft God die schijnbare onrechtvaardigheid gecorrigeerd. God heeft maatregelen genomen, zodat niemand ooit aan de gevolgen van zijn daden kan ontsnappen. In de meeste gevallen echter zullen mensen die gevolgen pas in een toekomstig leven ervaren.

Je zou kunnen redeneren dat het uitstel van de gevolgen het moeilijker maakt je lessen te leren. Zou het niet beter zijn als het universum je op de een of andere manier met een bliksemstraal zou treffen op het moment dat je een zonde begaat? Maar deze lijn van redeneren is enkel van toepassing als je geen kennis hebt van de wet van oorzaak en gevolg. Die onwetendheid was nooit Gods bedoeling.

God wilde dat mensen zouden weten dat zij nooit de gevolgen van hun daden kunnen ontlopen. Bovendien zou jij, als je slechts één leven op aarde had en als je een daad beging waarvoor het universum je dood zou eisen, dan jouw kans om te leren, hebben verbroken. Daarom heeft God een uitgestelde reactie ontworpen en in werkelijkheid is dit een daad van barmhartigheid. Door het uitstel van karma dat terugkeert, opent de mogelijkheid dat God zou kunnen verhinderen dat jij, door zijn barmhartigheid en genade, de consequenties van je daden draagt.

Om dit volledig te begrijpen, moet je het eeuwenoude menselijke idee loslaten dat God een boze God is die jou voor elke overtreding van zijn wet wil straffen. In werkelijkheid is God een liefhebbende God die jou alleen maar naar je Christusschap toe wil zien groeien. Daarom heeft God maar één wens en dat is te zien dat jij je lessen in het leven leert. Door de terugkeer van de gevolgen van je daden te vertragen, opent God de mogelijkheid dat jij als jij je les werkelijk leert en de bewustzijnsstaat achter je laat die ervoor gezorgd heeft dat je die verkeerde daad pleegde, dan niet de gevolgen van die daad hoeft te ondergaan.

Op het moment dat je een verkeerde daad pleegt, zend je een energie-impuls naar het universum. Als je echter volledig beseft dat je daad verkeerd was en daardoor naar een hogere bewustzijnsstaat stijgt, waarin je die daad nooit zou hebben kunnen plegen, dan heeft het geen nut dat om de consequenties van die daad te dragen.

Als jij jouw les hebt geleerd, heeft het geen nut je groei tegen te houden door van je te eisen dat jij die onaangename consequenties draagt. Met andere woorden, als je jouw les hebt geleerd voordat de energie-impuls door het universum naar je terugkeert, kan God, door zijn barmhartigheid en genade, die energie-impuls verteren voordat die jou in een toekomstig leven treft. In veel gevallen staat God een van je spirituele broeders en zusters toe die last, dat karma, voor jou te dragen.

Als jij je les echter niet leert, zal God het universum de energie-impuls naar je laten terugzenden. Dan ontvang je een tweede kans om te leren (op de moeilijke manier).

Ik ben me ervan bewust dat veel mensen zullen zeggen: “Nu dan, hoe kunnen mensen van een ramp leren wanneer ze geen idee hebben dat die het gevolg van hun eigen daden is?” Dit is een deugdelijke bedenking, maar dat heeft niets te maken met God en Gods ontwerp van het universum. God heeft de wet van oorzaak en gevolg gemaakt en God heeft talrijke religies uitgebracht die mensen over de wet van oorzaak en gevolg onderrichten. Het feit dat sommige mensen besloten hebben Gods leringen over de wet van oorzaak en gevolg te negeren is natuurlijk niet Gods verantwoordelijkheid. Het is een onvermijdelijke consequentie van het feit dat sommige mensen hun vrije wil verkeerd blijven gebruiken.

God wilde dat iedereen altijd de liefdevolle begeleiding van een spirituele leraar krijgt. Toen de mensen de spirituele leraar hun rug toekeerden en afdaalden naar de materiële wereld, liet God hen niet zonder troost achter. God maakte spirituele leringen bekend die de omstandigheden verklaarden waar mensen in deze wereld voor komen te staan. Als mensen besluiten zelfs deze leringen te negeren, dan heeft God geen andere optie dan de wet hun leraar te laten zijn.

God kan alleen maar hopen dat mensen op een gegeven moment zich beginnen af te vragen waarom hen bepaalde dingen overkomen. Misschien zullen ze op een dag bedenken dat hun eigen daden leiden tot de situaties die zij ervaren. Misschien zal de mensheid op een dag beseffen dat ze bezig zijn aan een proces van zelfvernietiging en dat het aan hen is deze neerwaartse spiraal te veranderen. God kan niets doen om de situatie te veranderen zonder inbreuk te maken op de vrije wil van mensen en God respecteert die vrije wil.

Een andere reden dat de wet van oorzaak en gevolg een effectieve leraar is, is dat mensen die het rechtstreekse contact met een spirituele leraar hebben verloren, vaak alleen door ervaring leren. Stel je iemand voor die bijvoorbeeld geboren is om koning te zijn van een land in het Europa in de Middeleeuwen. De koning misbruikt zijn macht en behandelt zijn onderdanen zeer slecht. Hij leeft in overdadige weelde, terwijl zijn onderdanen in troosteloze armoede leven. De koning woont in zijn mooie paleis en heeft geen idee hoe zijn onderdanen lijden. De levensstroom van de koning zal daarom niets leren van de gevolgen van zijn daden.

Maar de wet van oorzaak en gevolg eist dat de levensstroom van de koning, in een toekomstig leven, de situatie van de tegenovergestelde kant moet ervaren. Met andere woorden, de levensstroom moet geboren worden als onderdaan van een andere tirannieke koning. Door de gevolgen van zijn vorige daden rechtsreeks zelf te ondergaan, heeft de levensstroom de mogelijkheid te leren en zou daardoor kunnen kiezen de bewustzijnsstaat achter te laten die leidt tot egoïsme.

Kennelijk vinden sommige levensstromen het heel moeilijk om deze eenvoudige les te leren. Daardoor blijven ze keer op keer in dezelfde uiterlijke omstandigheden incarneren, voordat ze uiteindelijk de les leren en betere omstandigheden krijgen. Maar als zo’n levensstroom bereid is zich tot een spirituele lering en een spirituele leraar te wenden, kan de levensstroom heel snel de les leren dat egoïsme nooit tot groei leidt. De levensstroom kan zelfs de allerlaatste les leren dat hij het hele bewustzijn van het dualistische denken moet opgeven en het bewustzijn van de Christusgeest moet omarmen.

Ik ben Jezus Christus en ik heb mijn leven gegeven om de leringen over het Christusbewustzijn bekend te maken. De spirituele leraren die mijn broeders en zusters zijn, hebben ook geprobeerd die zelfde leringen in diverse contexten te brengen. Eigenlijk heeft er nooit iemand op planeet aarde geleefd die geen toegang had tot een of andere vorm van spirituele leringen.

Ik geef toe dat veel mensen vanwege het bestaan van een machtselite en vanwege de relativiteit van het dualistische denken, geen toegang tot een zuivere spirituele lering hadden. Toch was er altijd iets wat de levensstroom als opstap kon gebruiken om meer inzicht in het leven te krijgen. Als de levensstroom bereid was geweest om datgene te gebruiken wat beschikbaar was, en dan verder dan de leringen in de buitenwereld te zien, die levensstroom zeker hogere leringen van binnenuit had ontvangen.

De wezenlijke boodschap die ik wil overbrengen is dat God al het mogelijke heeft gedaan om het jou gemakkelijk te maken die ene les te leren die je in het leven moet leren. Maar aan de betrekkelijkheid van het dualistische denken komt geen eind. Dat kan een oneindige verscheidenheid aan excuses bedenken om de ware spirituele leringen niet aan te nemen of te volgen.

God heeft je vrije wil gegeven en het is aan jou te kiezen of je de ware weg wilt volgen die afkomstig is van de spirituele hiërarchie van licht of dat je de verkeerde weg zult volgen, de weg die het dualistische denken goed toe lijkt.

Voordat ik het onderwerp reïncarnatie beëindig, zal ik je nog een reden geven waarom ik graag wil dat mijn volgelingen nadenken over dit concept. Ik wil graag dat je over reïncarnatie nadenkt, omdat reïncarnatie de werkelijkheid is. Toen ik op aarde verscheen, kende ik de wet van mijn Vader en ik onderwees die wet aan mijn volgelingen. Ik heb nooit gewild dat de christelijke kerken de sleutel tot kennis wegnamen.

Daarom zeg ik tot die autoriteiten in de orthodoxe kerken die het concept reïncarnatie hebben weggehaald: “Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel van kennis afgenomen. Jullie zijn niet bij jezelf naar binnengegaan en diegenen die naar binnen wilden gaan, hebben jullie het verhinderd. Daarom ken ik jullie niet.”