Jezus als mens op aarde

ONDERWERPEN: Veel christenen verwachten de wederkomst, maar die komt niet – mensen moeten ont-creëren wat zij hebben gecreëerd – de ware wederkomst is dat velen het voorbeeld van Jezus volgen – de moeilijkste beproeving voor Jezus – de ware boodschap over individueel Christusschap – veel christenen ontkennen die tot aan de dag van vandaag – succes van een spirituele leraar – Jezus weet niet of er een wederkomst is – het ligt aan ons

Vraag: Veel mensen geloven nog steeds dat jij in den vleze naar de aarde terugkomt. Andere zeggen dat jouw wederkomst een metafoor is voor mensen die het Christusbewustzijn bereiken. Zou je alsjeblieft willen zeggen over wat de wederkomst in feite inhoudt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

(Noot: Dit antwoord gaat twee kanten op. De volgende tekst komt uit het boek ‘The Christ is Born in You.’ Dit boek heeft meer leringen over de wederkomst die hier niet staan. Na de passages staan besprekingen die als specifiek antwoord op deze vraag werden gegeven.)

Ik ben mij ervan bewust dat miljoenen oprechte en toegewijde christenen naar een gebeurtenis uitzien die ze beschrijven als de wederkomst van Christus. Er zijn vele verschillende theorieën en overtuigingen over die wederkomst en hoe die er misschien uit zou kunnen zien. De meeste daarvan beschrijven een gebeurtenis waarin ik ‘in den vleze’ zal verschijnen en alle duisternis en onvolmaaktheden van deze planeet zal verwijderen. Ik zal verschijnen als koning en ik zal Gods koninkrijk op aarde brengen.

Ik ben Jezus Christus en ik moet je de waarheid vertellen over deze kwestie. Ik wil heel erg graag de wederkomst van Christus als fysieke realiteit op deze planeet zien. Ik wil heel erg graag dat het koninkrijk van mijn Vader manifest wordt op aarde. Ik moet je echter eerlijk zeggen dat die gebeurtenis zoals de meeste christenen zie zien, niet doorgaat. Laat mij uitleggen waarom.

Laten we beginnen met het historische feit dat kort voor het jaar 1000 vele christenen geloofden dat de wederkomst van Christus op handen was. De mensen geloofden dat ik fysiek zou verschijnen en de wereld als een boekrol zou oprollen. Het is een niet te ontkennen feit dat deze verwachtingen niet zijn bewaarheid. Zo verwachtten veel christenen voor het jaar 2000 de wederkomst van Christus als de inauguratie van het nieuwe millennium. Dit is niet uitgekomen.

Gebaseerd op deze observaties hoop ik dat je het simpele feit wilt accepteren dat ik niet plotseling verschijn en alle duisternis van de aarde verwijder. Er zijn twee goede redenen waarom deze gebeurtenis niet tot stand zal komen.

De reden in de buitenwereld is de Wet van Vrije Wil. Ik heb je elders op deze site verteld dat de mensheid de huidige omstandigheden op planeet aarde heeft gecreëerd. Daarom zijn deze omstandigheden de plechtige verantwoordelijkheid van de mensheid. De mensen moeten leren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun gebruik en misbruik van Gods energie. Daarom ontneemt God hen niet gewoon wat zij hebben gecreëerd door zijn wetten te overtreden.

God heeft een uitweg gegeven, zodat mensen de duisternis kunnen ont-creëren die ze in hun onwetendheid gecreëerd hebben. De mensen moet dit echter bewust en bereidwillig doen. De planeet aarde is een schoolklas voor de levensstroom van menselijke wezens. Als God of ik plotseling alle onvolmaaktheden die door mensen zijn geschapen, zou verwijderen, hoe kunnen zij dan ooit de levensles leren?

Wanneer je de Wet van Vrije Wil accepteert, moet het niet zo moeilijk zijn om te zien dat de wederkomst van Christus, zoals veel mensen die bezien, zou voorkomen dat mensen de levensles leren. Ik ben een spirituele leraar. Ik wil dat mensen de levensles leren. Ik zal erg ver gaan in mijn pogingen om mensen te helpen deze les te leren. Ik zal mensen niet de kans ontnemen om die les te leren.

Laat mij nu de innerlijke reden uitleggen waarom de wederkomst van Christus niet zal zijn zoals vele christenen die voor zich zien. Gods grootste wens en ook die van mij is om jou en alle andere mensen het pad van persoonlijk Christusschap te zien bewandelen en op den duur dat totale Christusschap zien bereiken. God wil dat al zijn zonen en dochters naar huis komen en het bruiloftsfeest in zijn koninkrijk bijwonen. Je kunt echter alleen thuiskomen door het bruiloftskleed van persoonlijk Christusschap aan te doen.

Het punt dat ik hier maak, is dat als ik op aarde in een of andere fysieke manifestatie zou verschijnen, de verschijning het waarschijnlijk moeilijker zou maken voor mensen om hun persoonlijke Christusschap aan te nemen. Je herinnert je misschien nog wel dat ik de mensen heb gewaarschuwd voor valse verschijningen die gerelateerd zijn aan mijn wederkomst. Ik heb je gezegd dat als mensen zeggen dat de Christus hier of daar verschenen is, jij er niet heen moest gaan. Waarom deed ik die uitspraak? Omdat jij, zolang je denkt dat de Christus ergens buiten jou verschijnt, niet kunt accepteren dat de Christus binnenin jou verschijnt.

Wat ik nu zeg, is dat de wederkomst van Christus inderdaad een echte gebeurtenis is waar ik en mijn Vader in de hemel naar uitkijken. De wederkomst van Christus is echter geen gebeurtenis waarin de Christus in de vorm van iemand die bekend staat als Jezus Christus, verschijnt. De wederkomst van Christus is een gebeurtenis waardoor de universele Christus in geïndividualiseerde vorm verschijnt door die mensen die bereid zijn het pad van individueel Christusschap te begaan. Met andere woorden, de wederkomst van Christus is een gebeurtenis waardoor de Christus in jou verschijnt.

Het idee van de wederkomst in jou is geen godslastering. Het vormt een groot deel van Gods plan. Toen ik als de enige vertegenwoordiger van de universele Christus verscheen, heeft de heersende macht mij snel gedood. Ik ben niet van plan om dit weer te laten gebeuren. Daarom wil ik dat duizenden mensen hun Christusschap volledig aannemen. Wanneer dat gebeurt, kunnen de machten op deze planeet hen gewoon niet allemaal doden (en daarom waarschijnlijk niet één doden). Ik wil ook dat miljoenen mensen een hoge mate van persoonlijk Christusschap aannemen, zodat ze het Levende Woord naar buiten kunnen brengen dat ik ben. Wanneer dat gebeurt, kan de heersende macht hen gewoon niet allemaal tot zwijgen brengen.

Daarom vraag ik van je te begrijpen dat ik niet wil dat de eerste komst van Christus (mijn persoonlijke incarnatie) een blokkade opwerpt die de tweede komst van Christus (in jou) verhindert.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

(Noot: de volgende tekst werd gegeven als het specifieke antwoord op deze vraag.)

Ik ben mij ervan bewust dat voor vele christenen het feit van de wederkomst (zoals hier wordt gezegd) schokkend kan zijn. Als je echter de tijd neemt om de leringen nog eens door te nemen over hoe het idee dat ik de enige zoon van God ben, de officiële kerkdoctrine werd, jij een ander perspectief op de wederkomst krijgt (Zie bij deze vraag).

Ik wil ook graag dat je begrijpt dat ik in de allereerste plaats een spirituele leraar ben. Ik kan je ervan verzekeren dat mijn incarnatie in Galilea niet een gemakkelijke taak was. Ik stond voor vele moeilijkheden en ik moet je zeggen dat de kruisiging niet de moeilijkste beproeving was. De moeilijkste beproeving van alles was omgaan met de mensen die volledig hun geest afgesloten hadden voor de waarheid die ik kwam brengen.

De afgelopen 2000 jaar is mijn spirituele verworvenheid sterk gegroeid. Maar nog steeds is de moeilijkste taak waar ik voor sta: mensen die hun geest afgesloten hebben voor mijn ware boodschap. Ironisch genoeg noemen veel van deze mensen zich christen en ze gebruiken interpretaties uit Bijbelboeken om mijn ware boodschap te ontkennen. Mijn ware boodschap is tegenwoordig dezelfde als 2000 jaar geleden. Mijn ware boodschap is de boodschap van individueel Christusschap.

Als jij je probeert voor te stellen hoe het zou zijn om de beproevingen te krijgen die ik kreeg in mijn incarnatie, denk ik dat jij wel beseft dat het nogal een offer was. Ik heb dat offer uit liefde gebracht. Vanwege mijn liefde voor mensen heb ik absoluut begrip voor hun vrije wil. Als iemand mijn innerlijke boodschap afwijst, dan moet ik me eerbiedig buigen voor de vrije wil van die persoon.

Ik moet je echter ook zeggen dat ik als spirituele leraar graag zou zien dat mijn offer niet tevergeefs was. Ik zou willen zien dat mijn missie en mijn lering vrucht dragen. Ik zou graag het gevoel krijgen dat mijn komst naar de aarde als spirituele leraar een succes is geweest.

Wat is het allergrootste succes van een spirituele leraar? Dat zijn studenten zijn boodschap zo belichamen dat zij grotere werken doen dan de leraar zelf. Het allergrootste succes van mijn missie zou zijn dat mensen mijn waarheid zouden accepteren en de waarheid leven van de uitspraak: “Wie in mij gelooft, zal de werken doen die ik ook doe en nog grotere werken dan deze.”

Als niemand het aandurft, om wat voor reden ook, om die verklaring te belichamen, heb ik als leraar gefaald.

Als niemand het persoonlijk Christusschap aanneemt, dan is mijn missie mislukt. Ik ben niet naar de aarde gekomen om mensen in goede christenen te veranderen. Ik kwam naar de aarde om mensen hun volledige persoonlijke Christusschap te zien manifesteren en op aarde rond te lopen in dat Christusschap. Ik wil niet dat mijn volgelingen gewoon goede christenen zijn. Ik wil dat ze een Christus zijn.

Als je van me houdt, houd je dan aan mijn geboden.
Als je van me houdt, durf dan in mijn voetsporen te treden.
Als je van me houdt, laat dan die geest in je durven zijn die in ook Christus Jezus was, en is.
Als je van me houdt, accepteer dan dat wanneer jij je persoonlijke Christusschap aanneemt, je ook de werken kunt doen die ik gedaan heb.

Mijn geliefden, deze ideeën zijn geen godslastering. Deze ideeën zijn de levende waarheid die ik ben, de levende waarheid van God die ik naar deze planeet kwam brengen.

Op dit moment weet ik niet of er een wederkomst van Christus op planeet aarde zal zijn. God weet niet of er een wederkomst zal zijn. We weten dit niet, omdat de tweede komst een gebeurtenis is die in onze macht ligt. Het is een gebeurtenis die afhangt van de keuzes uit vrije wil die door mensen die geïncarneerd zijn, worden gemaakt.

Als er een wederkomst zal komen, dan moet iemand het aandurven om het persoonlijke Christusschap aan te nemen. Het is niet nodig voor mij dat iedereen volledig hun Christusschap aanneemt. Maar ik heb miljoenen mensen nodig die bereid zijn om bereidwillig en bewust een oprechte poging te doen om een hoge mate van Christusschap aan te nemen.

Als er een wederkomst is, dan moet iemand het aandurven om de verpersoonlijkte Christus te zijn. Mijn geliefde hart, als je deze leringen leest, zou jij die persoon wel eens kunnen zijn.