Waarom liet God de kruisiging toe?

ONDERWERPEN: het spirituele pad demonstreren – alle mensen volgen het pad dat Jezus heeft gedemonstreerd – gehechtheid aan de status-quo – de meeste mensen willen niet veranderen – iemand met Christusschap kan anderen slecht op hun gemak laten voelen – Jezus kwam om de gevallen wezens te oordelen – gevallen wezens oordelen zichzelf door een Christuswezen aan te vallen – de kruisiging was niet gegarandeerd – God kon de kruisiging niet verhinderen

Vraag: Wat was de bedoeling of de intentie van God toen hij Jezus de kruisiging liet meemaken.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn missie op aarde, waaronder mijn kruisiging, had veel bedoelingen waarvan sommige nooit openbaar zijn gemaakt. Om dit onderwerp helemaal te onderzoeken, zou een heel boek nodig zijn, dat ik misschien in de toekomst wel zou kunnen uitgeven. Laat me echter de twee belangrijkste bedoelingen van de kruisiging noemen.

Eén bedoeling was een spiritueel pad demonstreren dat naar een hogere bewustzijnsstaat leidt. Dit is een pad waartoe alle mensen het potentieel hebben en dat iedere levensstroom moet volgen om gered te worden en het koninkrijk der hemelen te betreden, wat een bewustzijnsstaat is, namelijk het Christusbewustzijn.

De situatie die geleid heeft tot mijn kruisiging, zoals uitvergroot in de 14 plaatsen van oponthoud van het kruis en de gebeurtenissen daarvoor, illustreert enkele van de initiaties waar de levensstroom doorheen gaat op het spirituele pad. Dit betekent niet dat iedere levensstroom precies dezelfde omstandigheden tegenkomt die ik tegenkwam. Vanzelfsprekend hoeft niet iedere levensstroom fysiek gekruisigd worden om het Christusbewustzijn te bereiken. Iedere levensstroom zal echter wel door een vergelijkbaar proces heengaan. Naarmate je bijvoorbeeld een hogere bewustzijnsstaat krijgt, kom je waarschijnlijk diverse vormen van vervolging door de wereld tegen.

De meeste mensen op de wereld zijn tegenwoordig hun spirituele oorsprong vergeten. Een van de meest verbazingwekkende dingen in mensen is hun vermogen om zich aan te passen, wat inhoudt dat ze het vermogen hebben om zich op hun gemak te voelen in zelfs de meest afschuwelijke situaties. Dit zorgt ervoor dat mensen gehecht raken aan de status-quo. Wanneer je naar het huidige lijden en ellende kijkt die je op planeet aarde ziet, is het voor mij zeer verbazingwekkend hoe een mens zich op zijn gemak kan voelen onder de huidige omstandigheden op aarde. Toch zijn zoveel mensen erin geslaagd om een bewustzijnsstaat te krijgen waarin ze niet echt bereid zijn te doen wat nodig is om veranderingen door te voeren. Ze zijn vooral niet bereid zichzelf, hun overtuigingen en hun benadering van het leven te veranderen, om deze verandering door te voeren.

Omdat de meeste mensen zijn afgedaald naar een bewustzijnsstaat waarin zij zich op hun gemak voelen in ongemakkelijke situaties, hebben ze bepaalde subtiele leugens geaccepteerd. Die overtuigingen laten mensen geloven dat bepaalde dingen op aarde gewoon niet kunnen worden veranderd. De meeste mensen hebben het gevoel dat een mens een bepaalde bewustzijnsstaat waarin ze zich op hun gemak voelen, niet kunnen ontstijgen. Dus wanneer iemand een hogere bewustzijnsstaat krijgt en zijn of haar individuele Christusschap tot uitdrukking brengt, zal dat de mensen om hen heen heel ongemakkelijk laten voelen. Een Christuswezen is een bedreiging voor de gemakzucht van de mensen die hun eigen spiritueel potentieel ontkennen. Enkele van deze mensen zullen die stem tot zwijgen willen brengen die hen hogerop wenkt.

Tegenwoordig is het niet waarschijnlijk dat je aan een houten kruis wordt genageld, omdat jij je Christusschap manifesteert. Je zou echter wel door je tijdgenoten gekruisigd kunnen worden of zelfs de massamedia. Dit is met veel mensen gebeurd die zich tegen de status-quo hebben verzet. Kijk maar eens naar hoe vaak dergelijke mensen letterlijk door de media gekruisigd worden, door degenen in machtsposities die hun privileges niet willen verliezen of door de mensen die hun gemakkelijke positie niet willen opgeven.

Samenvattend, een belangrijk deel van de kruisiging was het pad demonstreren en levensstromen de kans te geven, door mijn voorbeeld, om ervoor te kiezen hogerop te komen of te blijven waar ze zich op hun gemak voelen.

Een ander heel belangrijk aspect van de kruisiging is vervat in mijn uitspraak: “Om te oordelen ben ik gekomen.” Zoals ik elders heb uitgelegd, heeft een levensstroom niet onbeperkt de tijd om te besluiten of hij terug wil keren naar God. Er komt een moment dat de levensstroom moet kiezen of hij God wil dienen of de lagere krachten wil blijven dienen die tegen Gods wet in opstand kwamen.

Toen een kritiek aantal mensen naar een lagere bewustzijnsstaat afdaalde, werd het mogelijk om bepaalde levensstromen op deze planeet te laten incarneren maar het was oorspronkelijk niet de bedoeling dat zij hier zouden incarneren. Die levensstromen hadden lang geleden tegen Gods wet gerebelleerd en zolang de aarde zuiver was, mochten deze wezens niet op deze planeet incarneren. Maar toen het bewustzijn van de mensheid werd verlaagd, kregen deze levensstromen de kans om hier te incarneren. Een aantal van deze levensstromen maakte verstandig gebruik van deze kans en keerde zich tot het licht. Anderen werden nog rebelser en probeerden de rest van de bevolking de baas te worden. Hun doel is het te laten lijken alsof de aarde een planeet is die gescheiden van God is.

Die rebellerende levensstromen hebben in feite de meerderheid van de gruwelijkheden die je door de hele geschiedenis heen ziet, gecreëerd. Wanneer zo’n rebellerende levensstroom in het begin op aarde mocht komen, kreeg hij een bepaalde tijd. Als zo’n levensstroom echter bepaalde gruweldaden verricht, kan die tijd verkort worden. Met andere woorden, door zijn eigen handelingen, zal die levensstroom zichzelf oordelen en overgeplaatst worden naar een ander niveau van Gods schepping.

Eén van de handelingen die een rebelse levensstroom kan oordelen, is dat hij onschuldige levensstromen doodt of geweld aandoet. Een andere gruweldaad is een levensstroom doden of geweld aandoen die, óf het volledige Christusschap, óf een hoog niveau van Christusschap heeft bereikt. Toen ik op aarde kwam, kwam ik als onderdeel van die handeling om als instrument te dienen om bepaalde rebellerende levensstromen te oordelen. Door hun wisselwerking met mij kregen zij de kans om ervoor te kiezen zich om te keren en de Christus te dienen of tegen die Christus in te gaan en zodoende hun kans om op aarde te blijven, te verkijken.

Enkele levensstromen keerden zich inderdaad om en bekeerden zich tot Christus. Anderen weigerden en probeerden mij te doden, omdat ze geloofden dat zij, door mijn fysieke lichaam te doden, aan het oordeel zouden ontsnappen. Ze hadden niet door dat de daad van de geïncarneerde Christus doden dat oordeel teweegbracht. Hoewel die levensstromen dat ene fysiek leven uitgeleefd hebben, moesten ze alsnog van deze aarde verdwijnen. Dit betekent niet dat 2000 jaar geleden alle rebelse levensstromen van de aarde werden weggehaald. Er zijn nog steeds zulke levensstromen over en omdat een toenemend aantal mensen het Christusbewustzijn begint te belichamen, gaan die resterende rebelse levensstromen hun oordeel tegemoet. Dit oordeel zal geleverd worden door de vele Christuswezens in plaats van één enkele. Daarom is het veel moeilijker voor een rebelse levensstroom om de Christussen te doden of tot zwijgen te brengen.

Ik besef dat dit voor veel mensen een moeilijk onderwerp is. Als het idee van het oordeel nieuw voor je is, ga dan alsjeblieft niet overmatig reageren. Neem de tijd om over deze ideeën na te denken. Gebruik de techniek voor innerlijke afstemming en als je met een open geest en hart zoekt, zul je geleidelijk meer inzicht in deze ideeën krijgen.

Laat me ten slotte nog zeggen dat God mij in feite niet liet kruisigen in de zin dat God wilde dat ik gekruisigd werd. Zoals ik overal op deze website uitleg, is de allerhoogste wet van het materiële universum de Wet van Vrije Wil. God heeft de mensen vrije wil gegeven en door dat te doen gaf God de bekwaamheid op om precies te voorspellen hoe mensen zouden reageren. Daarom zouden noch God, noch leden van de geascendeerde meesters kunnen voorspellen hoe mijn incarnatie als Jezus zou uitpakken.

Vanzelfsprekend was het mogelijk een paar voorspellingen te doen op basis van gedragingen van mensen in het verleden. Het was bekend dat mensen niet gestoord willen worden in hun gemakzuchtigheid. Het was bekend dat bepaalde levensstromen zich waarschijnlijk niet zouden omkeren en naar het licht gaan. Daarom was het waarschijnlijk dat ze de levende Christus tot zwijgen zouden proberen te brengen.

Maar het was niet mogelijk om te voorspellen hoe de gebeurtenissen zich zouden ontvouwen. Wie had kunnen voorspellen dat het gepeupel Barabbas boven mij zou kiezen? Wie had kunnen voorspellen hoe Pontius Pilatus zijn gezag zou benutten? Wie had precies kunnen voorspellen hoe de tempelpriester op deze situatie zou reageren? Wie kon trouwens voorspellen hoe mijn discipelen zouden reageren? Als een paar van hen tot hun volledige status van Christusschap gestegen waren, hadden de dingen anders kunnen verlopen. Vanzelfsprekend had ik de situatie op verschillende manieren kunnen veranderen.

Wat ik hier zeg, is dat hoewel God mij wel op deze planeet liet incarneren en de geneigdheden van mensen heel goed kende, is het traditionele christelijke perspectief niet helemaal juist. Omdat God de Wet van Vrije Wil geschapen heeft, kon God in feite niet voorkomen dat mensen mij zouden kruisigen zonder die wet te schenden of op te schorten. Dus God had niet gemakkelijk de kruisiging kunnen voorkomen toen ik eenmaal aan mijn missie begonnen was. Daarom stond God er niet passief bij en liet mensen me kruisigen. God wilde niet dat ik gekruisigd zou worden. God had liever gehad dat mijn missie anders was verlopen en alle mensen van Israël mij als hun spirituele koning hadden geaccepteerd in plaats van aardse koning. Daarom liet God mij niet kruisigen; God liet zijn Wet van Vrije Wil uitvoeren en daardoor stond God de mensen toe hun keuzes te maken.