De fysieke en spirituele ascensie van Jezus

ONDERWERPEN: de lineaire geest ziet tegenstellingen – progressieve openbaring geeft leringen voor verschillende bewustzijnsniveaus – je kunt ascenderen zonder 100% van je karma in evenwicht te hebben gebracht – twee fases van ascensie: fysiek en spiritueel – Jezus ascendeerde fysiek na zijn kruisiging – hij is spiritueel geascendeerd uit de retraite Shamballah – wanneer je tegenstellingen ziet, moet jij je bewustzijn verhogen

Vraag: Kim: Het antwoord op jouw vraag over de relatie met Maria Magdalena haalt een interessante vraag naar boven. Sommige spirituele leringen bevatten onderwezen dat je geascendeerd bent op Bethany Hill, kort na je wederopstanding, ongeveer hetzelfde zoals in de officiële Bijbelboeken beschreven wordt. Maar latere leringen zeggen dat je uit de etherische retraite Shamballah geascendeerd bent op de leeftijd van 81. Sommigen zeggen dat het onverenigbare inconsistenties zijn en dat beide niet gelijk kunnen hebben. Zou je daar wat over willen zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik kan begrijpen dat deze leringen, op het eerste gezicht, in tegenspraak lijken voor mensen die nog steeds gevangen zitten in de dualistische bewustzijnsstaat. Die mensen kijken altijd naar de letter van de wet, en daarom blijven ze met zoveel vragen zitten die niet beantwoord kunnen worden of die elkaar lijken tegen te spreken. Dat kan er toe leiden dat zulke mensen zich bezig houden met eindeloze discussies, net als de farizeeërs, de Sadduceeën, de Schriftgeleerden en de wetgeleerden van vroeger. In feite zijn enkele van die mensen tegenwoordig gereïncarneerd en die kun je in orthodoxe christelijke organisaties en in een paar New Age bewegingen tegenkomen.

Wanneer je de aard begrijpt van progressieve openbaringen, zou je het je niet moeten verbazen dat de ene lering in de eerste tijd van een beweging werd uitgebracht en dat een meer geavanceerde lering over hetzelfde onderwerp later werd uitgegeven. De bedoeling van elke beweging en spirituele lering is het bewustzijn van de volgelingen te verhogen. Wanneer dat bewustzijn verhoogd wordt, kan en zal er een meer geavanceerde lering gegeven worden. Als je progressieve openbaringen echt begrijpt, besef je dat geen enkele spirituele lering ooit in steen wordt uitgehakt. Er is altijd een mogelijkheid dat een meer geavanceerde lering kan worden uitgegeven.

Vanuit oppervlakkig standpunt kan het misschien lijken dat de geavanceerde lering de eerdere lering tegenspreekt of ondeugdelijk maakt. In werkelijkheid gaat de geavanceerde lering verder dan de eerdere lering, omdat die vanuit een hogere bewustzijnsstaat wordt uitgegeven. Daarom kan het ook alleen maar correct begrepen worden door mensen die hun bewustzijn verhoogd hebben door de eerdere lering volledig te belichamen. Dus voor de mensen die een tegenspraak zien, is er maar één mogelijke uitleg, namelijk dat ze de eerdere lering niet volledig belichaamd hebben en daarom kunnen ze de innerlijke instructies niet ontvangen die hen in staat stellen het conflict op te lossen. (Vanzelfsprekend kunnen er wel fouten in een lering zitten die conflicten vormen, maar zelfs dat kan door de volwassen student door innerlijke leiding worden opgelost.)

In dit geval is er geen vergissing en er is ook geen conflict, maar om te zien waarom, moet je begrijpen dat er twee aspecten zitten aan het proces van ascensie. Wij onderwijzen dat het in dit tijdperk niet nodig is dat een levensstroom 100% van het karma in evenwicht brengt voor die kan ascenderen. Vanwege de noodzaak om snel het bewustzijn van de mensheid te verhogen om het begin van het Aquariustijdperk te vergemakkelijken, werd er een dispensatie gegeven die de levensstroom in staat stelt zijn ascensie te doen nadat die 51% van het karma in evenwicht heeft gebracht. Met andere woorden, de levensstroom hoeft niet meer te incarneren nadat die 51% van het karma in evenwicht heeft gebracht, maar moet wel de resterende 49% in het spirituele rijk in evenwicht brengen.

Wanneer je over dit feit nadenkt, kun je duidelijk zien dat wanneer de levensstroom ascendeert met minder dan 100% van het karma in evenwicht, de levensstroom niet helemaal door het ritueel van de ascensie heen kan. Dit zou duidelijk moeten maken dat er twee aspecten, of stadia, in het proces van ascensie zijn. We zouden kunnen zeggen dat er een fysiek aspect is, wat betekent dat de levensstroom dan het rad van wedergeboorte is ontstegen, zodat hij niet weer hoeft te incarneren. Toch zit er ook een spiritueel aspect aan de ascensie en dit is het proces waar de levensstroom enkel doorheen kan nadat hij al zijn karma in evenwicht heeft gebracht en aan de spirituele eisen voor ascensie heeft voldaan, wat betekent dat hij helemaal klaar is met alles wat de levensstroom op planeet aarde wilde doen. Dus wat ik zeg, is dat het feit dat een levensstroom een fysiek lichaam op aarde voor de laatste keer achterlaat, niet betekent dat de levensstroom klaar is om de spirituele ascensie te doen.

Mijn punt is dat de leringen over mijn ascensie die in de vraag worden beschreven niet in tegenspraak zijn. Beide versies zijn accuraat, maar de ene verwijst naar de fysieke ascensie en de andere naar de spirituele ascensie. Het was de bedoeling van mijn missie in Galilea om het universele spirituele pad te tonen dat ertoe kan leiden dat een levensstroom Christusbewustzijn bereikt en permanent ascendeert. Als het logische slot van mijn missie, demonstreerde ik daadwerkelijk een fysieke ascensie waardoor mijn herrezen lichaam van de aarde werd verheven en in vibratie verhoogd, tot ik letterlijk verdween in een uitbarsting van licht. Dit was om een openbaar verslag te melden van wat een levensstroom kan bereiken die het pad naar volledig Christusschap bewandelt. De meeste levensstromen zullen in ieder geval hun laatste incarnatie verlaten met minder dan 100% karma in evenwicht gebracht, en daarom zullen zij niet dezelfde fysieke ascensie hebben die ik getoond heb. Ze zullen hun karma in evenwicht brengen in het spirituele rijk en dan spiritueel ascenderen.

Toen er besloten werd dat ik het lichtlichaam van een geascendeerde meester aan zou nemen en terugkeren om met Maria Magdalena te leven, werd mijn spirituele ascensie uitgesteld. Je zou kunnen zeggen dat ik niet volledig aan de eisen voor de spirituele ascensie voldeed omdat ik nog unfinished business op aarde had. Daarom ben ik pas geascendeerd toen ik 81 jaar was. De spirituele ascensie vindt niet plaats op planeet aarde; die vindt plaats in een spirituele retraite die, óf in het etherische rijk, óf in één van de spirituele rijken plaats heeft. Ik ben inderdaad vanuit de spirituele retraite Shamballah geascendeerd, een retraite is die door Sanat Kumara werd gevormd. Dit was toepasselijk, omdat ik op kwam om de reddingsmissie van Sanat Kumara te steunen.

Wat ik graag zou willen dat mensen leren van deze lering, is dat het, naarmate je op het spirituele pad groeit, absoluut essentieel is dat je een bewuste poging doet om de dualistische manier van denken te overwinnen en achter te laten. Dit is een op angst gebaseerde manier van denken en die moet plaats maken voor een op liefde gebaseerde aanpak. Alleen wanneer je verder kijkt dan het dualisme, kun je de hoogste spirituele waarheden vinden. Enkel wanneer je antwoorden zoekt met een liefdevol hart en een open geest, kun je het hoogste spirituele inzicht krijgen dat jou in staat stelt om de Christusgeest aan te nemen en volledig Christusschap te krijgen.

Je moet het gebruik van je intuïtieve vermogens ontsluiten in plaats van de ‘waarheid’ met het menselijke intellect te zoeken. De hogere waarheid van God is niet lineair of dualistisch en daarom kun je het niet door een lineaire en dualistische manier van denken leren kennen. Ik berispte de wetgeleerden, omdat ze geweigerd hadden om verder dan deze manier van denken te kijken. Ze hadden geweigerd de ‘sleutel van kennis’ te vinden of te gebruiken en zulke mensen kunnen letterlijk levens besteden met het beredeneren van verstandelijk spirituele waarheden zonder zelfs een klein stukje van die waarheid te integreren. Maar degenen die bereid om als kleine kinderen te worden, en de sleutel van kennis te gebruiken om de waarheid in het koninkrijk van God dat in hen is, te vinden, snel de hogere waarheid kunnen integreren die de desem wordt en het hele brood van hun bewustzijn naar het volledige Christusschap te laten rijzen.

Laat daarom de wetgeleerden van tegenwoordig niet verhinderen dat jij het koninkrijk van je Vader betreedt. Laat ze gewoon achter en volg mij naar het licht van de waarheid.