Geen gegarandeerde verlossing

ONDERWERPEN: een levensstroom wordt niet onsterfelijk geschapen – het lagere aspect van de verlossing – Jezus als jouw Heer en Verlosser verklaren garandeert je verlossing niet – het hogere aspect van de verlossing – je moet jouw karma in de materiële wereld in evenwicht brengen – waarom sommigen boos op God of Jezus worden – deze website is geen vervanging voor innerlijke gemeenschap

Vraag: Hallo Jezus, Ik heb een vraag over jouw idee van ‘verlossing’, waarvan jij zegt dat het afhangt van de vaardigheid van iemand om het Christusbewustzijn te bereiken tijdens zijn/haar leven hier op aarde. Wat bedoel je met ‘verlossing’? Als verlossing betekent dat je naar de hemel gaat (waar ik van gedacht heb dat het gewoon ons huis was in het leven na dit leven, een hogere dimensie) na de dood van het fysieke lichaam, krijgt niet iedereen de kans om dit te doen, of zij nu wel of niet tijdens hun leven hebben geaccepteerd of er een spiritueel leven bestaat? Wordt niet iedereen gered als ze voor God kiezen na dit leven? Of betekent ‘verlossing’ de laatste stap om één met God te worden? Is dat echt de hemel, het eenzijn met onze Schepper?

Ook: Ontwikkelt ons Christusbewustzijn zich door al onze incarnaties heen? Ik bedoel, als ik me net bewust begon te worden van de spirituele wereld in mijn laatste leven, zou ik dan dat proces in het volgende leven voortzetten?
Dank je wel Jezus voor al je leringen. Deze website verandert mijn leven dagelijks en ik heb echt het gevoel dat ik van binnen met jou begin te communiceren.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er zijn twee belangrijke manieren om verlossing te definiëren. Als je mijn verhandeling leest over de niveaus van spirituele ontwikkeling, zie je dat er een aantal mensen zijn die van God afdwalen en een neerwaartse spiraal ingaan. Zoals ik elders uitleg, werd de levensstroom niet als onsterfelijk wezen geschapen en daarom heeft ze niet oneindig de tijd in het materiële universum. Als de levensstroom van God weg blijft rennen, kan de toegemeten tijd op den duur voorbij zijn en de levensstroom gaat dan verloren, wat betekent dat ze wordt vernietigd door de tweede dood.

Wanneer de levensstroom zich niet omkeert en aan het pad begint dat naar God terug leidt, is de levensstroom gered in de lagere zin van het woord. Als de levensstroom stevig verankerd wordt op het spirituele pad en zich wijdt aan het volgen van dat pad, dan is het heel goed mogelijk dat de levensstroom een verlenging krijgt, zelfs als de toegemeten tijd voorbij is. Met andere woorden, zelfs als de levensstroom niet al haar karma in evenwicht heeft gebracht voor de toegemeten tijd voorbij is, zal een levensstroom die oprecht is over het spirituele pad niet door de tweede dood heengaan, maar een verlenging krijgen.

Men zou kunnen zeggen dat wanneer een levensstroom zich vastberaden aan het spirituele pad wijdt, hij is gered van de neerwaartse spiraal. Ik moet echter waarschuwen dat veel christenen het niet bij het rechte eind hebben wanneer ze zeggen dat zij door lid te worden van een christelijke religie en mij tot hun Heer en Verlosser te verklaren, gered zijn. Niet de handelingen in de buitenwereld, maar de innerlijke toewijding van de levensstroom telt. Een aantal christenen heeft wel de oprechtheid en de toewijding aan groei die hen op het pad naar verlossing verankert. Maar anderen maken de fout door te denken dat handelingen in de buitenwereld en het lidmaatschap van een kerk hen zal redden.

De hogere betekenis van het woord verlossing is dat de levensstroom voorgoed naar het spirituele rijk ascendeert. Dit is het proces dat ik met mijn wederopstanding en ascensie kwam aantonen. Zoals jij je wel bewust bent, als je levensstroom niet zijn karma in evenwicht heeft gebracht en niet voldaan heeft aan de reden om af te dalen naar het materiële universum, moet die in een ander leven terugkomen. Dit is het rad van wedergeboorte dat in veel Oosterse religies correct wordt beschreven en deze lering was ook onderdeel van het vroege christendom, omdat ik het aan mijn discipelen heb onderwezen, zoals ik elders uitleg. Wanneer de levensstroom alle karma in evenwicht brengt en aan zijn doel in de materiële wereld uitvoert, kan hij voorgoed naar het spirituele rijk ascenderen. Op dat moment wordt de levensstroom onsterfelijk en dit is de hoogste betekenis van het woord verlossing.

Je zou misschien kunnen zeggen dat de omslag van de levensstroom de tijdelijke verlossing is, omdat de levensstroom nog steeds kan besluiten om de andere kant op het pad op te gaan. Nadat de levensstroom de ascensie behaalt, hoeft die niet meer terug te keren naar het materiële rijk (tenzij vanwege met een specifieke bedoeling).

Je vraagt of verlossing betekent dat je naar de hemel gaat in het leven hierna, maar zoals ik net heb uitgelegd kan een levensstroom pas permanent naar de hemel ascenderen als hij het rad van wedergeboorte heeft getranscendeerd. Je hebt echter gelijk dat veel levensstromen naar een hoger rijk gaan tussen incarnaties in. Als je mijn verhandeling leest over de niveaus van het materiële universum, zie je dat er drie andere niveaus boven het materiële rijk liggen. Een levensstroom kan tussen incarnaties in op één van die niveaus verblijven. Maar zelfs in het spirituele rijk (wat de meeste mensen de hemel noemen) zijn er veel niveaus en sommige levensstromen gaan inderdaad naar een paar van de lagere niveaus van de hemelse wereld tussen incarnaties in. Vanzelfsprekend betekent dit niet dat de levensstromen daar permanent kunnen blijven, omdat een levensstroom nog wel een nieuwe incarnatie moet doen om permanente ascensie te halen.

Je vraagt of iedereen wordt gered, nadat ze voor God kiezen na de dood en het antwoord is dat het niet zo is. De beslissende factor is niet wat levensstromen na de dood doen, maar wat ze doen zolang ze nog op deze planeet leven. Hier maakt jouw levensstroom het karma dat de verlossing in de weg staat en hier moet de levensstroom dat karma in evenwicht brengen. Hier maakt de levensstroom de imperfecte keuzes die de verlossing in de weg staan en hier moet de levensstroom betere keuzes maken.

Dat wil niet zeggen dat de levensstroom niet kan studeren en haar psychische problemen tussen incarnaties in kan oplossen. Veel levensstromen boeken inderdaad spirituele vooruitgang tussen incarnaties in. Niettemin kan de levensstroom niet simpelweg voor God kiezen en gered worden. De meeste levensstromen hebben heel veel complexe psychische problemen die voortkomen uit talloze imperfecte keuzes. En die psychische problemen kunnen niet eenvoudig worden ontrafeld door één keuze.

Christenen vergissen zich als ze beweren dat iedereen die Jezus Christus tot zijn of haar Heer en Verlosser verklaart, automatisch gered wordt. Dit werkt gewoonweg niet en helaas is het resultaat dat veel levensstromen ruw ontwaken wanneer hun lichaam sterft en zij ontdekken dat ze niet gered zijn, hoewel ze christen waren. Dit zorgt ervoor dat sommige levensstromen boos op God worden, boos op mij of boos op het christendom.

Dit is één van de belangrijkste redenen dat je tegenwoordig zoveel mensen op de wereld ziet die op religie en vooral op het christendom heel negatief reageren. Ze voelen onderbewust dat ze door het orthodoxe christendom voor de gek werden gehouden in een vorig leven en ze geven mij of God de schuld in plaats van te beseffen dat het orthodoxe christelijke doctrines door mensen werden gemaakt en nooit door mij zijn gegeven. Vanzelfsprekend komt dat omdat de levensstromen niet de verantwoording voor zichzelf willen nemen, maar juist die levensstromen voelen zich tot kerken aangetrokken die een automatische verlossing beloven.

Je hebt gelijk dat het Christusbewustzijn iets is dat de levensstroom door veel levens heen ontwikkelt – ten minste zolang de levensstroom is omgekeerd en het pad is gaan volgen dat terug naar God leidt. Als je een leven hebt waarin je spirituele vooruitgang boekt, kom je in je volgende leven voortbouwen op die vooruitgang en elke andere vooruitgang die je hebt gemaakt tussen incarnaties in. Het omgekeerde is ook waar. Als je een stap achteruit doet op het spirituele pad, begin je aan jouw volgende leven op een lager niveau.

Je zegt:
Deze website verandert mijn leven dagelijks en ik het echt het gevoel dat ik van binnen met je begin te communiceren.

Deze woorden verwarmen mijn hart. Het is zeker nooit mijn bedoeling geweest dat mensen deze website zouden gebruiken als vervanger voor het directe innerlijke contact met mij of een ander lid van de geascendeerde meesters. Eén van de belangrijkste bedoelingen van deze website is aan te tonen dat het mogelijk is dat een menselijk wezen direct contact met de geascendeerde meesters krijgt. Wat één heeft gedaan, kunnen alle mensen potentieel doen.

Vanzelfsprekend betekent dit niet dat iedereen boeken moet schrijven of een website maken of zelfs hun innerlijke communicatie met anderen delen. Het betekent echter wel dat ieder mens het potentieel heeft om gemeenschap met zijn of haar Christuszelf of lid van de geascendeerde meesters te krijgen met wie de levensstroom een bepaalde spirituele band heeft. Door deze gemeenschap kun je diepgaande antwoorden krijgen op je vragen over spirituele zaken en je kunt aanwijzingen krijgen over praktische zaken die met je persoonlijke situatie te maken hebben en hoe je de uitdagingen die je tegenkomt, kunt gebruiken als springplank voor spirituele groei.

Ik hoop natuurlijk dat alle mensen die deze website bezoeken en er op een oprechte manier mee omgaan, vroeg of laat tot de erkenning komen dat zij ook directe gemeenschap met mij kunnen krijgen. Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie laat neerdalen. (Maleachi 3:10). Doe een oprechte poging om de middelen te gebruiken die je op deze website krijgt om de afstemming op de je Christuszelf te krijgen en ik zal een zegening van inzichten, begrip en liefde over je uitgieten die zo groot zijn dat je uiterlijke geest ze nauwelijks kan bevatten.