Jezus stierf om de overwinning op de dood te tonen

ONDERWERPEN: Jezus kwam ons de uitweg uit de dualiteit tonen – hij deed dat door niet bij onze mentale kaders aan te passen – Jezus kwam ook om de dood zelf aan te vechten – Jezus moest gedood worden om overwinning op de dood aan te tonen – het Christusbewustzijn past zich nooit bij een vorm aan

Vraag: Wat was de bedoeling van jou door hen te laten doden? Waarom heb je niets gedaan om dat te vermijden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

In het antwoord op een andere vraag, heb ik twee belangrijke bedoelingen van de kruisiging uitgelegd, namelijk het spirituele pad naar Christusschap tonen en het oordeel brengen over degenen die mij gedood hebben. Die bedoelingen leggen ook uit waarom ik mij door de mensen liet doden. Ik heb dit gedaan om te tonen dat je, om het Christusschap te demonstreren, bereid moet zijn er helemaal voor te gaan. Je moet bereid zijn je leven te verliezen (indien nodig) om het Christusschap te bereiken.

In werkelijkheid stond het feit dat ik mijn leven verloor, symbool om aan te tonen dat je bereid moet zijn je sterfelijke levensgevoel te verliezen, je sterfelijke identiteitsgevoel, om het Christusschap te manifesteren. Met andere woorden, om je nieuwe identiteitsgevoel als Christuswezen te bereiken, moet jij je oude identiteitsgevoel als sterfelijk menselijke wezen laten sterven.

Laat me je nog wat leringen geven over de bedoeling om mij door de mensen te laten doden. Het klopt helemaal dat ik legioenen engelen had kunnen roepen om mij te redden van de kruisiging. Toch deed ik dat niet, omdat dat helemaal inging tegen de bedoeling van mijn komst.

Eén van de zich steeds weer herhalende thema’s van deze website is dat mensen tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen. Ze zitten vast in die dualistische gemoedstoestand en ze zien alles door het filter van relatief goed en kwaad. De bedoeling van mijn komst was de mensen te tonen dat er een manier is om uit dit mentale kader te komen. Het is mogelijk te ontsnappen aan die lagere bewustzijnsstaat en het Christusbewustzijn te bereiken.

In deze context is de essentie van het Christusbewustzijn dat het boven alle mentale kaders staat en verder gaat dan elk mentaal kader, de afgoden, die mensen in gedachten hebben gemaakt. Het menselijke denken zorgt ervoor dat mensen een beeld van de werkelijkheid scheppen en proberen die werkelijkheid in dat beeld te proppen. Ik kwam aantonen dat iemand die Christusschap bereikt heeft, niet tot die mentale kaders beperkt kan worden die het menselijke denken heeft gevormd.

Wanneer je de Bijbel leest, kun je zien dat ik constant de voorstelling van mensen over mij en mijn missie aanvocht. Ik vocht de Schriftgeleerden, de farizeeërs, de Sadduceeën en de wetgeleerden aan. Ik vocht de tempelpriesters en de geldwisselaars aan. Ik daagde mijn eigen discipelen uit en gaf hen standjes omdat hun voorstelling van mij en mijn missie te bekrompen was. Ik heb mijn moeder uitgedaagd en mijn boers en zussen toen ze mij kwamen tegenhouden en mij in hun mentale beeld vast te zetten. Ik heb zelfs de wet aangevochten die de Joden als de allerhoogste autoriteit zagen. Ik zei dat ik boven de wet stond en ik deed uitspraken die ervoor gezorgd hebben dat mensen mij van godslastering beschuldigden door mezelf aan God gelijk te stellen. Dus wanneer ik mensen tegenkwam die een mentaal beeld van mij hadden, vocht ik dat beeld altijd aan. Ik probeerde alle mentale kaders van de mensen te vernietigen over wat een wezen kan doen of zou moeten doen.

Het beeld dat door het menselijke denken wordt gevormd, legt een paar heel stevige beperkingen op aan wat een menselijk wezen kan doen. Ik heb die mentale beperkingen aangevochten door over water te lopen, door de doden op te wekken, de zieken te genezen, de broden en vissen te vermenigvuldigen en andere daden te verrichten die mensen als wonderen beschouwden. Wat ik echt probeerde aan te tonen, was dat je, wanneer je gevangen zit in het menselijke denken, echt vast zit in bepaalde beperkingen en begrenzingen. Toch is het mogelijk om die beperkingen te ontstijgen door het Christusbewustzijn te bereiken.

Wanneer je dat Christusbewustzijn bereikt, zit je niet meer vast aan de lagere, sterfelijke, menselijke of materiële wetten. In plaats daarvan kun je dan handelen volgens een hogere, spirituele of goddelijke wet en dit stelt je in staat om handelingen te verrichten die op menselijk niveau onmogelijk geacht worden.

Dus je zou kunnen stellen dat mijn hele missie een poging was om de mentale barrières en beperkingen van mensen af te breken. Wat is de allergrootste barrière, de allergrootste beperking die mensen in hun leven zien? Natuurlijk, de dood zelf. De dood van het fysieke lichaam wordt door zoveel mensen bezien als de laatste beperking, de laatste grens waar zij niet overheen kunnen gaan. Ik moest mezelf laten doden, zodat ik kon aantonen dat een Christuswezen zelfs de dood kan overwinnen. Wanneer je het Christusbewustzijn verwerft, zit je niet meer vast aan de dood en je leeft na de dood van het fysieke lichaam verder. (Zelfs voor je het Christusbewustzijn bereikt, leeft je levensstroom verder nadat het lichaam sterft, maar is nog niet vrij om naar het spirituele rijk te ascenderen.)

De waarheid over het leven op aarde is dat mensen alle herinneringen aan hun spirituele bron zijn kwijtgeraakt. De mensen zijn vergeten dat zij in wezen spirituele wezens zijn die slechts tijdelijk hier incarneren in deze beperkte, materiële, sterfelijke lichamen. Toch ligt in alles wat God ooit geschapen heeft het Christusbewustzijn binnenin te slapen, dus heeft ieder mens het potentieel om het Christusbewustzijn te verwerven door te ontwaken uit die slaap, de spirituele slaap, waarin mensen gevangenzitten.

Alles werd uit Gods eigen bewustzijn geschapen. Het eerste element van schepping was het universele Christusbewustzijn. Het universele Christusbewustzijn wordt in alles wat bestaat ingebouwd. Je zou kunnen stellen dat het Christusbewustzijn het potentieel heeft te weten dat jij uit God voortkwam en dat je door God geschapen werd. Het universele Christusbewustzijn was de eerstgeboren Zoon van de Vader, het was de eerstgeborene. Het Christusbewustzijn zit in iedere vorm, maar kan nooit tot de vorm worden ingeperkt.

God heeft jou als zijn zoon of dochter geschapen en het is de bedoeling dat jij medeschepper met God bent. God heeft je vrije wil gegeven en de meeste mensen hebben die vrije wil gebruikt om naar de lagere bewustzijnsstaat af te dalen waarin ze hun spirituele oorsprong vergeten zijn. Daarom zendt God hen leraren om hen eraan te herinneren wie zij echt zijn. Dus de bedoeling van mijn missie was mensen eraan te herinneren dat ze meer zijn dan sterfelijke menselijke wezens. Ik kwam dit feit aantonen en ik heb dat gedaan door mentale kaders van mensen aan te vechten.

De werkelijkheid van de situatie is dat mensen, omdat ze vrije wil hebben, kunnen doen wat ze willen met het Christusbewustzijn. Met andere woorden, ze kunnen het in een verwrongen of vervormde vorm kooien, zoals je overal op deze planeet ziet. Toch kunnen ze het Christusbewustzijn nooit in die beperkte vorm gevangenzetten. Het Christusbewustzijn zal altijd meer dan de vorm zijn. Het Christusbewustzijn zal nooit in mentale kaders van mensen passen. Dat kwam ik aantonen.

Wanneer je een Christuswezen bent, kunnen de mensen met je doen wat ze willen. Ze kunnen je aan het kruis hangen en je fysieke lichaam doden. Maar wat de mensen je ook aandoen, je zult het altijd ontstijgen en al hun handelingen overwinnen die voortkomen uit hun beperkte bewustzijnsstaat. Jij zult de laatste beperking overwinnen, namelijk de dood zelf.

Jij hebt ook het potentieel om het Christusbewustzijn te bereiken en alle mentale beperkingen te overwinnen die in jouw bewuste en onderbewuste geest geprogrammeerd zijn. Je hebt zelfs het potentieel om de dood zelf te overwinnen. Ik kwam als voorbeeld. Deze website heeft maar één bedoeling, namelijk je in mijn voetsporen te laten treden.