De persoonlijkheid van Jezus

ONDERWERPEN: Afgoderij verhindert dat mensen zien dat Jezus individualiteit had – hij wordt door velen als een niet-persoon beschouwd – je verliest je identiteit niet als je Christusschap aanneemt – Jezus was beslist een persoonlijkheid – er bestaat maar één waarheid, maar die kan op vele manieren tot uitdrukking worden gebracht – de waarheid moet worden geïndividualiseerd om tot uitdrukking te komen – meer dan één ware religie – je moet verder kijken dan de lering in de buitenwereld – sommigen wezen de leringen van Jezus af vanwege zijn persoonlijkheid – de wereld identiteit een oneindige kans om te leren en groeien – Jezus is een heel directe meester – Jezus is niet aanhalerig – Jezus accepteert geen excuus – alleen het Christusschap stelt je verlangen tevreden

Vraag: Wat voor iemand was/is Jezus?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Hoe komt het dat zoveel christenen nooit serieus hebben nagedacht over wat voor iemand ik was? Waarom hebben ze nooit nagedacht over welke persoonlijkheid en individualiteit ik tijdens mijn missie tot uitdrukking bracht?

Eén onmiskenbare reden is dat ze mij als de Zoon van God beschouwen. Vanwege de intense cultus van verafgoding die rondom mij is gebouwd, vinden mensen het moeilijk zich voor te stellen dat ik een individualiteit en persoonlijkheid bezat. Maar ik ben uit een vrouw geboren en ik groeide op als elk ander kind. Waarom zou ik niet geboren zijn met een bepaalde individualiteit en waarom zou ik niet een duidelijke persoonlijkheid ontwikkeld hebben in mijn vormende jaren?

Wat ik jullie hier probeer te laten zien is dat de meeste mensen mij bijna niet als een persoon beschouwen. Ze denken dat de zoon van God geen persoonlijkheid of individualiteit zou hebben. Dit is gewoon niet zo.

Het is niet verstandig het menselijke denken te gebruiken om achteruit te redeneren. De reden daarvoor is dat zolang de levensstroom door het menselijke denken gevangen wordt gehouden, de levensstroom menselijke kwaliteiten op God zal projecteren. Hierdoor zal de levensstroom een verkeerd beeld van God ontwikkelen. Er is echter niets mis met de redenering dat de zoon van God individualiteit heeft.

De reden dat ik dit punt naar voren breng, is dat iedere levensstroom oorspronkelijk met een aparte individualiteit geschapen werd. De levensstroom heeft een heel diep innerlijk verlangen om die individualiteit te houden en te ontwikkelen. Dit innerlijke verlangen is de stuwkracht achter wat mensen het overlevingsinstinct noemen. Je spirituele overlevingsinstinct is een verlangen je ware individualiteit te behouden, zodat het niet vernietigd wordt door invloeden van buitenaf.

Vanwege dit overlevingsinstinct zal geen enkel mens Christusschap willen aannemen als ze geloven dat het aannemen van Christusschap betekent dat jij je individualiteit of persoonlijkheid moet verliezen. Het is dus belangrijk voor mij dat jij begrijpt dat jij je persoonlijkheid niet verliest door het aannemen van je Christusschap.

Door het aannemen van de nieuwe mens van je Christusschap, zul je de oude mens van het menselijke denken en je pseudo-identiteit moeten afleggen. Daarom zou je in één opzicht misschien een paar eigenschappen verliezen die je momenteel als onderdeel van je persoonlijkheid beziet. Voor een levensstroom die zich sterk met het menselijke denken vereenzelvigt, kan dit een verlies lijken. Zodra de levensstroom echter begint haar identiteitsgevoel naar het Christusbewustzijn te verplaatsen, zal dat gevoel van verlies snel verdwijnen.

Stel je voor dat je op straat loopt en een man ontmoet die gekleed is in dure kleding. De man vraagt je of je een euro hebt en je laat hem een muntstuk zien. De man vertelt je nu dat als jij hem de euro geeft, hij je er een miljoen euro voor terug geeft. Verlies je dan iets door die overeenkomst?

Ja, je raakt inderdaad de euro kwijt, maar zou dat een echt verlies zijn? Toen ik op aarde was, was ik de man die iedereen de waarde van een miljoen euro’s van het Christusbewustzijn aanbood in ruil voor het wisselgeld van hun menselijke persoonlijkheid. Het was werkelijk een geweldig koopje, maar het spijt me te moeten zeggen dat de meeste mensen mijn aanbod afwezen.

Heel veel mensen wilden zich liever de pseudo-identiteit van het menselijke denken houden in plaats van de ware persoonlijkheid die God hen gegeven had, te omarmen. Houd je asjeblieft niet vast aan een paar euro’s en zodoende het koninkrijk van God te verliezen.

Je zult niet je ware individualiteit verliezen door je Christusschap aan te nemen. Integendeel, je zult je de persoonlijkheid vinden die jij van God hebt gekregen en je vrij zijn van de gevangenis van de valse individualiteit die constant je levensstroom kwelt.

Wie zijn leven (het sterfelijke identiteitsgevoel) wil verliezen om mijnentwil (om het Christusbewustzijn te bereiken) zal het vinden (zal het eeuwige leven vinden door de individualiteit die hij van God heeft gekregen).

Ik wil graag dat je begrijpt dat ik inderdaad een sterke persoonlijkheid heb. Ik liet die persoonlijkheid zien tijdens mijn missie in Galilea. Mijn leringen worden daarom in zekere mate door mijn persoonlijkheid beïnvloed.

De waarheid van God staat boven deze wereld. Die waarheid is universeel, maar als je die waarheid door woorden tot uitdrukking probeert te brengen, kun je nooit helemaal de universele waarheid van God tot uitdrukking brengen. Woorden zijn niet erg geschikt om de spirituele waarheid mee tot uitdrukking te brengen. Elke uitdrukking van de waarheid zal dus onvermijdelijk worden beïnvloed door de persoonlijkheid, en de individualiteit van de persoon die de waarheid spreekt.

Dit betekent niet dat er iets niet goed was aan de waarheid die ik onder woorden bracht. De manier waarop ik echter mijn versie van de waarheid duidelijk maakte, is niet de enige manier waarop de waarheid van God ooit onder woorden gebracht zou kunnen worden.

Wat ik jullie hier probeer te laten zien, is dat vanuit een hoger gezichtspunt er maar één waarheid bestaat. Maar er zijn vele manieren waarop deze universele waarheid hier op aarde onder woorden gebracht kan worden. Dit is om verscheidene redenen belangrijk:

  • Het christendom is niet de enige ware lering of de enige ware godsdienst die je op planeet aarde ziet. Er zijn vele manieren om Gods waarheid tot uitdrukking te brengen. Ik wil graag dat je inziet dat er meer dan één manier is om Gods universele waarheid onder woorden te brengen. Er bestaat geen manier waarop het universele Christusbewustzijn op aarde tot uitdrukking kan worden gebracht. Dat kan alleen tot uitdrukking komen wanneer dat geïndividualiseerd wordt. Dit is ook van toepassing op Gods waarheid tot uitdrukking brengen die het universele Christusbewustzijn is. Elke uitdrukking van waarheid heeft een individueel karakter en is daarom niet de enig mogelijke wijze om de waarheid tot uitdrukking te brengen.
  • Er bestaat geen uitdrukkingsvorm van de waarheid die accuraat en volledig Gods universele waarheid beschrijft. Er bestaat geen automatisch pad naar verlossing. Om het pad naar verlossing te bewandelen, moet jij Gods waarheid in je opnemen. Je kunt die waarheid echter niet in je opnemen door gewoon een lering in de buitenwereld uit je hoofd te leren. Als je naar mijn leven kijkt, zie je wel dat ik herhaaldelijk mensen berispte die de doctrines in de buitenwereld van buiten kenden, maar nog nooit een poging hadden gedaan om innerlijk inzicht in de waarheid in die doctrines te krijgen. Je moet daarom altijd verder dan de leringen in de buitenwereld kijken. Je moet de lering in de buitenwereld alleen gebruiken als stapsteen om innerlijk inzicht in de universele waarheid in die speciale uitdrukkingsvorm van de waarheid te krijgen.
  • Mijn specifieke uitdrukkingsvorm van de waarheid werd beïnvloed door mijn individualiteit en persoonlijkheid. Je kent misschien de uitdrukking: “Schiet de boodschapper niet dood.” Ik zou dat gezegde graag als volgt willen parafraseren: “Gebruik niet de persoonlijkheid van de boodschapper als excuus om de leringen te verwerpen.”

Toen ik op aarde was, waren er inderdaad mensen die mijn leringen afwezen, omdat ze mijn persoonlijkheid niet mochten. Opnieuw is het menselijke denken constant bezig een excuus te zoeken om zijn manier van leven niet te veranderen. Welnu, de waarheid van God kan alleen op deze wereld tot uitdrukking worden gebracht door iemand in een fysiek lichaam. Dus, die persoon zal onvermijdelijk een persoonlijkheid en individualiteit hebben. Het gevolg is dat het dualistische denken daarom altijd een onvolkomenheid in de persoonlijkheid of in het gedrag van de persoon kan vinden en dat als excuus gebruiken om de leringen af te wijzen. Er waren veel mensen die iets hadden aan te merken op mijn persoonlijkheid en handelingen. Denk eens aan de kritiek die ik kreeg door een zieke te genezen op de Sabbat. Sommige mensen gebruikten letterlijk dat ene voorval als excuus om mijn hele leer af te wijzen.

Wat is het triest om een levensstroom te zien die bereid is haar plaats in Gods koninkrijk te verliezen vanwege een waargenomen imperfectie in de persoonlijkheid van de boodschapper van God. Ik wilde dat ik de mensen had kunnen helpen die mijn leringen vanwege mijn uiterlijke persoonlijkheid afwezen. Ik wou dat ik hen had kunnen helpen verder dan die persoonlijkheid te kijken. Maar ze hadden vrije wil en ik respecteerde die vrije wil. Ik hoop dat jij mijn leringen niet afwijst vanwege mijn persoonlijkheid of de persoonlijkheid van de boodschapper die deze leringen naar voren brengt.

Ik wil dat je weet dat mijn persoonlijkheid niet onveranderlijk is. Zoals iedere andere zoon en dochter van God blijf ik voortdurend in het proces van leren en groeien. Ik ben heel blij met het ontstaan van de zelfhulpbeweging die de mensen in recente decennia heeft aangemoedigd zich als nooit tevoren met persoonlijke groei bezig te houden.

Ik wil je laten weten dat er veel meer is in het koninkrijk van onze Vader dan op een roze wolk te zitten en harp te spelen. De wereld van vorm is een gigantisch schoollokaal dat de student een bijna oneindig aantal kansen biedt om te leren en te groeien. De afgelopen 2000 jaar heb ik niet op mijn lauweren gerust. Ik heb me actief met de mogelijkheden tot groei bezig gehouden die in de spirituele wereld bestaan.

In bepaalde opzichten ben ik een zachtaardiger en begripvoller leraar geworden. Ik confronteer mijn studenten niet meer zo snel met hun onvolmaaktheden en ongeloof.
Maar laat dat je niet van de wijs brengen door te denken dat ik een watje ben geworden.
Ik ben een zeer directe meester.
Ik draai nergens omheen.
Ik kom niet tegemoet aan het menselijke bewustzijn of het menselijke denken van iemand.
Ik geef je de zware kost van het Christusbewustzijn dat ik ben.
Toen ik op aarde was, ergerden veel mensen zich aan mijn directheid. Ze gebruikten dat als excuus om mij en mijn boodschap af te wijzen.

Ik ben bezorgd over het feit dat zoveel christenen een beeld van Jezus Christus hebben opgebouwd als zijnde een overdreven gevoelige Meester. Ik begrijp eenvoudig niet waar dit beeld vandaan komt. Het kan niet uit een studie van mijn leven komen, zelfs niet uit het fragmentarische verslag van de Bijbel.

Kijk eens opnieuw naar de Bijbel en zie hoe vaak ik open en direct was, als ik mensen confronteerde met hun dwaze manier van doen. Ik kwam het zwaard van waarheid brengen om het echte van het onechte te scheiden, zodat mijn volgelingen de betrekkelijkheid van het menselijke denken konden doorzien en de Levende Waarheid van het Christusbewustzijn konden benutten. Ik ben hier vandaag om datzelfde zwaard van waarheid te brengen en in de afgelopen 2000 jaar is dat alleen nog maar scherper geworden.

Ik hoop dat je mijn directheid niet als excuus gebruikt om mijn boodschap af te wijzen.
Ik ben Jezus Christus en ik ben al heel lang bij deze planeet.
Ik heb elk denkbaar excuus aangehoord om niet naar Christusschap te streven. Ik heb deze excuses keer op keer gehoord.

Laat mij de situatie duidelijk maken. Ik ben geascendeerd naar mijn Vaders koninkrijk en daardoor ben ik een permanente bewoner van dat koninkrijk geworden. Gods koninkrijk blijft altijd bestaan en daarom heb ik alle tijd van de wereld. Ik kan hier nog wel 2000 jaar zitten en naar jullie prachtige excuses luisteren waarom je niet je Christusschap kunt aannemen. Persoonlijk zou het voor mij geen enkel verschil maken, want ik ben al gered.

Jij bent nog niet geascendeerd naar het koninkrijk van onze Vader. Jij bent nog niet gered. God is een genadige God en hij zal een verloren levensstroom ruim de tijd geven om zijn/haar manier van leven te veranderen en het pad van persoonlijk Christusschap op te gaan. In feite is mijn Vader veel geduldiger dan ik ben. Maar God geeft je niet eeuwig de tijd. Daarom heb je gewoon de tijd niet om excuses te blijven bedenken in plaats van al je energie en aandacht te richten op streven naar Christusschap.

Ik wil je van de bank afhalen, de TV laten uitzetten en naar je Christusschap streven in plaats van je energie te verspillen aan een zinloze jacht op vermaak en plezier. Laten degenen die oren hebben, mijn woorden horen.

Als je diep in het innerlijk van je levensstroom kijkt, ontdek je dat je levensstroom al lange tijd genoeg heeft van het najagen van dingen op deze wereld. Op de diepere lagen van je levensstroom ben je klaar voor iets meer. Je bent toe aan jouw persoonlijke Christusschap en niets anders zal het innerlijke verlangen van je levensstroom tevreden stellen.

Erken daarom dat verlangen en laat alles los wat in de weg staat als je het pad naar persoonlijk Christusschap bewandelt.
Ik roep jou om hogerop te komen. Begin gewoon te lopen en ik zal je de weg tonen. Zolang jij aan de kant staat, kan ik niets voor je doen.