Jezus’ relatie tot en leven met Maria Magdalena

ONDERWERPEN: Jezus was niet getrouwd met Maria Magdalena voor zijn kruisiging – Maria Magdalena was niet zwanger – Jezus kwam om een revolutie te bewerkstelligen in de houding van de maatschappij ten opzichte van vrouwen – Het Evangelie van Maria Magdalena – Het was de bedoeling dat Maria Magdalena de leider van de apostelen zou worden – Volgelingen van de Weg – het was de bedoeling dat Maria Magdalena de eerste paus zou worden – de mannelijke discipelen wezen Maria Magdalena af – zowel werd verwijderd maar ging niet naar Frankrijk – Josef van Arimathea – Maria Magdalena in Kasjmir – Jezus heeft een lichaam gematerialiseerd om met haar te leven – zij hadden vier kinderen – Aime Semple Mcpherson

Vraag: Vraag 1: In het boek HET MAGADALENA MANUSCRIPT verklaart Maria Magdalena
Duidelijk door haar kanaal Tom Kenyon dat zij en Jezus een dochter kregen die Sar’h heette. In feite zegt Maria Magdalena in door diverse andere kanalen gegeven informatie dat ze een kind van Jezus kreeg. Blijkbaar heeft Jezus zijn kind niet kunnen zien voor hij het aardse vlak verliet – dit kan ook de reden zijn voor de tegensprekende informatie of hij het kind ontmoet heeft of niet, het kind toch zijn nazaat blijft. Dit schijnt in tegenspraak te zijn met andere informatie over dit onderwerp. De vraag is simpel: Heeft Jezus een kind verwekt of niet?

Vraag 2: Ik heb vaak de mogelijkheid zien noemen dat Jezus een getrouwde man was voor of na Zijn kruisiging…. Ik heb het tot dusver niet genoemd gezien op deze website …. Ik zag/hoorde een boodschap van iemand anders die Jezus/Jeshua channelt die Judith Coates heet, dat Jezus getouwd was met Maria Magdalena en dat er kinderen geboren zijn. Zou graag Jezus’ commentaar door jou over deze kwestie willen horen om het voor eens en voor altijd in mijn gedachten te ‘regelen’. Ik kom nog wel eens kijken of de vraag beantwoord is. Bedankt voor je website en al het materiaal dat erop staat.

Vraag 3: Hadden jij en Maria Magdalena ook kinderen? Als dat zo is, zijn er dan tegenwoordig nog afstammelingen?

Vraag 4: Ik vraag respectvol wie Maria Magdalena was/is. Was Jezus met haar getrouwd, zoals men vaak aanneemt in veel boeken tegenwoordig. Is zij ook een geascendeerde meester?

Vraag 5: Waren Jezus en Maria Magdalena getrouwd en hadden ze samen ook kinderen? Was Maria Magdalena de 13e apostel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat me eerst zeggen dat hoewel veel mensen zuivere motieven hebben om deze vragen te stellen, ik duidelijk wil maken dat de historische details over mijn leven totaal onbelangrijk zijn vergeleken met mijn spirituele leringen en het voorbeeld dat ik gegeven heb. Mijn echte boodschap is dat elk mens het potentieel heeft het Christusbewustzijn te bereiken en naar de hemel te ascenderen. Ik toonde die boodschap met mijn leven aan, maar om die boodschap echt te begrijpen moet je verder kijken dan de historische details en het universele aspect van mijn leven zien. Zoals ik elders uitleg, was het de bedoeling dat mijn leven een pad toonde dat iedere levensstroom kan volgen. Daarom kan het zeker een obsessie worden als mensen zich te veel op de historische details richten die hen afhoudt van het inzicht en internaliseren van mijn universele boodschap. Daarom ben ik in het algemeen terughoudend om vragen over de historische details van mijn leven te beantwoorden.

Nog een reden is dat veel van die historische details ter discussie staan, vaak vanuit verschillende bronnen. Ik heb echt geen zin om alles uit te leggen over elk historisch detail wat betreft mijn leven, omdat ik, als ik dat zou doen mijn boodschapper er tien jaar van zijn leven over doet en zijn tijd constructiever gebruikt kan worden door mensen mijn universele boodschap en innerlijke leringen te laten begrijpen, zodat ze die leringen kunnen toepassen in hun leven en hun Christusschap manifesteren. Ik heb liever dat de bezoekers op deze website een Christuswezen worden dan experts in geschiedenis.

Dat gezegd hebbend, laat me nu de zaken recht zetten over mijn relatie tot Maria Magdalena. Maria Magdalena en ik waren niet voorafgaand aan mijn kruisiging en wederopstanding getrouwd, en ze was toen ook niet in verwachting van een kind van mij. Het zou heel onverantwoordelijk geweest zijn als ik met haar getrouwd was en haar zwanger gemaakt had, omdat ik afwist van de turbulentie die zou volgen aan het eind van mijn missie in Galilea.

Als we in feite getrouwd waren en zij zwanger was, dan zou ze bijna zeker zijn gedood door precies dezelfde mensen die mijn kruisiging beraamd hadden. Ze wilden niet alleen mij vernietigen, maar zeker een erfgenaam die ik misschien op de wereld had gezet. Hun doel was juist het zaad van Christus te vernietigen in welke manifestatie het ook op de wereld verscheen. Dus om Maria te beschermen, waren we niet getrouwd en ze was ook niet zwanger van mijn kind.

Maria en ik hadden echter wel een intieme relatie. We waren ons er beiden van gewaar dat we een diepe band hadden op zielsniveau, namelijk wat veel new age mensen tegenwoordig een relatie met een zielsmaatje of tweelingvlam noemen. Het feit dat Maria Magdalena en ik een tweelingvlam zijn, hoewel we die term destijds niet gebruikten, waren wij ons er heel erg van bewust dat we zo’n relatie hadden. Dit betekende echter nog niet dat wij van plan waren te trouwen en een normaal gezinsleven te leiden. Ik kwam voor een heel specifieke spirituele missie en een onderdeel daar van was een nieuwe beweging oprichten die het universele pad naar het Christusbewustzijn zou onderrichten.

Als onderdeel van deze beweging probeerde ik evenwicht te brengen in het leven van alle mensen, in de maatschappij en het religieuze leven. Om deze balans echt te kunnen manifesteren, was het nodig om de houding ten opzichte van vrouwen totaal te veranderen die destijds zo alom heerste. Ik kwam daadwerkelijk om vrouwen naar hun echte rol te verheffen om gelijk aan mannen en van gelijke waarden als mannen te zijn. Ik kwam de foute, in feite satanische, overtuiging uitwissen dat vrouwen voor de val van de mensheid gezorgd hadden en daarom de schuld kregen en eeuwig onderdanig aan mannen zouden moeten zijn.

Als je Het Evangelie van Maria Magdalena zou bestuderen dat in Nag Hammadi werd gevonden, zou je inderdaad zien dat ik aan haar verscheen voor ik aan een van mijn andere discipelen verscheen. In de officiële Evangeliën en uit enkele teksten van de andere Nag Hammadi teksten, zie je dat mijn discipelen zich heel erg bezig hielden met wie de leider zou worden na mijn wederopstanding. Ik benoemde opzettelijk niet een leider voor mijn wederopstanding en de reden was dat mijn kruisiging, wederopstanding en ascensie, samen met andere dingen, als test zouden dienen, die de moed van mijn discipelen en mijn andere volgelingen zou kunnen testen.

Ik moet zeggen dat verscheidene van mijn mannelijke discipelen niet bepaald met vlag en wimpel slaagden voor de test, het beste voorbeeld was Petrus, zoals elders beschreven wordt. Maar Maria Magdalena slaagde natuurlijk wel voor die test door trouw te blijven aan ons spirituele contact en door meer in haar hart naar mij te zoeken dan op plaatsen in de buitenwereld.

Het visioen dat ik aan Maria gaf, zoals gedeeltelijk beschreven wordt in het Evangelie van Maria, was dat ik haar tot leider van mijn discipelen en volgelingen wilde maken. Ik wilde haar met de leiding belasten van de nieuwe beweging die ik bekend wilde laten worden als de ‘Volgelingen van de Weg’. Ik wilde die beweging volledige gelijkheid aan vrouwen geven, maar met gepaste overwegingen ten aanzien van fysieke verschillen. Met andere woorden, het was vanzelfsprekend mijn plan om Maria Magdalena de leider te maken van wat later de Christelijke beweging zou worden. Dit houdt in dat zij de eerste paus zou zijn geworden en niet Petrus zoals de katholieke kerk beweert. Ik was echter niet van plan om een positie te creëren zoals die van paus in de katholieke kerk.

Zoals jij je wel kunt voorstellen, en zoals je duidelijk ziet in zowel de officiële Bijbelboeken en teksten uit Nag Hammadi, verstoorde de gedachte om een vrouw als leider te hebben, de rust van mijn mannelijke discipelen aanzienlijk. In feite reageerden ze hier zo heftig op dat het duidelijk werd dat ze gewoon nog niet naar het bewustzijnsniveau gestegen waren waarop zij de gelijkheid van mannen en vrouwen zouden accepteren. Daarom stond ik voor de moeilijke beslissing, of ik de vroege beweging zou vernietigen en mijn discipelen door de wind te laten verspreiden, of Maria Magdalena uit haar leiderschapspositie terug te trekken. Na veel overleg met de geascendeerde wezens die als mijn raadsheren dienden, werd er besloten Maria Magdalena terug te trekken.

Vanwege de ongehoorzaamheid van mijn discipelen, heb ik niet een officiële leider benoemd. Ik liet het aan hen over om te beslissen wie hun leider zou worden. Dit werd, in feite, verordend door de Wet van Vrije Wil. Deze wet verklaart dat wanneer mensen leiding van een geascendeerd wezen ontvangen en die leiding weigeren op te volgen, zij geen leiding meer kunnen krijgen tot ze de bewustzijnsstaat achterlaten die ervoor zorgt dat ze ongehoorzaam zijn en oprecht om vergeving en nieuw aanwijzingen vragen.

Laat mij zeggen dat het, hoewel dit een ernstige situatie was, niet helemaal nadelig voor de Christelijke beweging was. Mijn mannelijke discipelen hadden trouwens wel enige mate van Christusbewustzijn die hen in staat stelde om het instrument voor de Heilige Geest te zijn. Daarom wil ik niet dat iemand redeneert dat de vroeg Christelijke beweging helemaal fout liep, omdat Maria Magdalena niet tot leider werd benoemd. Ik wil echter wel dat mensen zich ervan bewust zijn dat vanaf het allereerste begin de Christelijke beweging niet naar mijn hoogste visie heeft geluisterd.

Wij, de geascendeerde meesters, dienen als de spirituele leraren van de mensheid. Voor een bepaalde levensstroom incarneert, ontmoet hij zijn persoonlijke leraren om de incarnatie van die levensstroom te plannen. Omdat we op aarde geïncarneerd zijn geweest, weten we hoe moeilijk het is om je goddelijke plan te herinneren en te volgen, nadat je het fysieke lichaam binnenkomt en belast wordt met het zware gewicht van zowel je persoonlijke als planetaire karma. Daarom voelen we groot mededogen met de vele mensen die zich hun goddelijke plan niet volledig herinneren en niet in staat zijn om het goddelijke plan voor dat leven uit te voeren. En juist omdat zoveel mensen niet hun goddelijke plan kunnen uitvoeren, zijn we er expert in geworden om met alternatieve oplossingen te komen wanneer het duidelijk wordt dat onze eerste plan niet kan worden uitgevoerd. Dus nadat het duidelijk geworden was dat Maria Magdalena niet de leider van de Christelijke beweging kon worden, kwamen we in feite met plan B op de proppen.

Volgens dit plan werd Maria Magdalena verwijderd uit het oude Israël. Ik ben me ervan bewust dat er hardnekkig verhalen rondgaan dat ze naar Frankrijk ging en daar een kind kreeg, dat óf mijn fysieke kind was, óf een kind dat met de kracht van de Heilige Geest werd verwekt. Dit was echter een verhaal dat opzettelijk bekokstoofd werd om een degenen op een dwaalspoor te brengen die op Maria’s leven uit waren. Het werd in feite uitgevoerd door Joseph van Arimathea, die een van mijn meest betrouwbare samenzweerders was, hoewel hij niet een van mijn officiële discipelen was. Joseph was trouwens een geïnitieerde van een geheim genootschap en hij werkte met mij achter de schermen om bepaalde dingen te doen die niet in de Bijbelboeken staan en waar het niet de bedoeling van was dat ze algemeen bekend zouden worden. Dus Joseph was degene die het gerucht verspreidde over Maria’s reis naar Frankrijk, en hij was het ook degene die ervoor gezorgd heeft haar in het geheim naar wat nu Kasjmir is, te sturen.

Als Maria Magdalena de leider van de Christelijke beweging was geworden, dan had ik op een directere manier met die beweging kunnen werken dan het geval was. Ik had dit dan kunnen doen vanwege onze relatie als tweelingvlam, waardoor zij mijn handen en voeten op aarde was geworden door wie ik had kunnen werken vanuit mijn geascendeerde staat. Omdat niemand van mijn discipelen in deze hoedanigheid kon dienen, vroeg ik om een ongebruikelijke dispensatie en die werd ook verleend.

In de meeste gevallen keert een levensstroom na de ascensie niet naar een fysiek lichaam terug. In een paar gevallen krijgt een geascendeerde meester een dispensatie om letterlijk naar een fysiek lichaam terug te keren dat niet uit een vrouw voortkomt, maar eigenlijk een lichtlichaam van een geascendeerde meester is die in vibratie verlaagd wordt tot de fysieke zintuigen het kunnen waarnemen. Ik verscheen wel diverse malen in zo’n lichaam aan mijn discipelen, maar slechts korte tijdsperioden. Ik kreeg echter de dispensatie om zo’n lichaam te materialiseren, en ik heb me bij Maria Magdalena in Kasjmir gevoegd.

In Kasjmir kende slechts een klein groepje vertrouwelingen onze identiteit. En omdat geheimhouding essentieel was om Maria te beschermen, wist niemand van mijn discipelen hier iets van af. Enkelen van hen geloofden inderdaad dat ze naar Frankrijk was afgereisd, anderen dat ze met Joseph naar Engeland was gegaan.

We hebben wel onze relatie ingezegend, maar we zijn niet formeel in een uiterlijke kerk gehuwd. We trouwden in de innerlijke kerk. We kregen zeven kinderen, zowel jongens als meisjes. Er zijn inderdaad nog mensen tegenwoordig die afstammen van die bloedlijn, maar dit is echt geen feit van enig spirituele betekenis. Het Christusbewustzijn kan niet mechanisch geproduceerd worden en daarom kan het Christusbewustzijn niet in menselijke genen gecodeerd worden.

Wat wel in genen gecodeerd kan worden, is het patroon van een volmaakt lichaam en geest, wat de levensstroom de beste kans geeft om Christusschap te manifesteren – maar het is geen garantie. Met andere woorden, zelfs als een geascendeerd wezen een kind verwekt heeft, is dat geen garantie dat het kind Christusbewustzijn manifesteert. Het Christusbewustzijn is niet een product van het fysieke lichaam, maar een product van het bewustzijn van de levensstroom.

Maria Magdalena en ik hebben vele jaren in Kasjmir gewoond. Ze stierf van ouderdom en kort daarna heb ik mijn ‘fysieke’ lichaam teruggetrokken. Dit gebeurde op het moment dat ik 81 jaar zou zijn geweest als ik in mijn fysieke lichaam was blijven leven.

Maria Magdalena is tegenwoordig een geascendeerde meester, die bekend staat als Geascendeerde Meester Magda. Haar laatste incarnatie was als Aimee Semple McPherson die de internationale kerk van het Evangelie van de Heilige Stad stichtte en de Angelus Temple in Los Angeles heeft gebouwd.