Jezus spreekt over channeling

ONDERWERPEN: Veel mensen kunnen de wijzer van het bewustzijn veranderen – vele stemmen zich af op het astrale rijk – astrale wezens met verschillende bedoelingen – selecteer geascendeerde meesters als jouw leraar – het risico van channelen – Hitler was het kanaal van duistere krachten – duistere krachten kunnen jouw geest overnemen – wees evenwichtig en gebruik onderscheidingsvermogen – leer de vibratie lezen op basis van kennis van hogere vibraties – onderzoek je motieven – je kunt niet groeien door het te proberen – de sleutel is evenwicht – daag de geesten uit – zoek eerst het Christusschap

Vraag: Jezus, wat is jouw mening over channeling?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De leringen op deze website verklaren dat Gods schepping uit energie wordt gemaakt. Er bestaan vele niveaus van Gods schepping en ze worden slechts door hun vibratie van elkaar gescheiden. De menselijke geest heeft het vermogen om zich op de verschillende niveaus van Gods schepping af te stemmen. Door aan de knop van het bewustzijn te draaien, kan iemand ideeën of boodschappen uit andere rijken ontvangen.

Er zijn verscheidene werelden die naast het materiële universum bestaan, maar de vibratie ervan is te laag om deel van de spirituele wereld uit te maken. Eén zo’n rijk is wat sommige esoterische leringen het paranormale rijk of het astrale niveau noemen. In dit rijk verblijven een groot aantal wezens. Op aarde zie je dat mensen zich in vele verschillende bewustzijnsstaten bevinden. Hetzelfde geldt voor het astrale rijk.

  • Op de lagere niveaus van het astrale rijk vind je wezens die duidelijk kwade bedoelingen hebben. Zulke wezens zullen om verschillende redenen doelbewust mensen trachten te manipuleren, waaronder hun spirituele energie stelen.
  • Op de middelste niveaus van het astrale rijk, vind je wezens die geen kwade bedoelingen hebben, maar die gewoon uit onwetendheid handelen.
  • Op de hogere niveaus van de astrale wereld vind je wezens die een bepaald niveau van spiritueel inzicht hebben bereikt. Zulke wezens kunnen als wijs of gevorderd op de mensen in de materiële wereld overkomen.
  • Deze wezens hebben misschien geen kwade bedoelingen en ze zouden mensen aanwijzingen of leringen kunnen geven die een bepaalde hoeveelheid waarheid bevatten. Je moet je echter afvragen waarom deze wezens in het astrale rijk verblijven en waarom ze niet naar het spirituele rijk zijn geascendeerd. De reden is dat om uiteenlopende psychische oorzaken deze wezens op dat niveau van Gods schepping vast zijn komen te zitten. Als je daarom met zulke wezens contact blijft houden, loop je het risico op datzelfde niveau vast te komen zitten.
  • Voor de meeste studenten is het moeilijk om hoger dan het bewustzijn van hun leraar te komen. Wanneer je een leraar uitkiest, doe je er daarom goed aan een leraar uit te kiezen die lid van de geascendeerde meesters is. Waarom zou je, als je maximale spirituele groei wilt en als je naar het spirituele rijk wilt ascenderen, een leraar uitkiezen die op een lager niveau verblijft? Maar als je natuurlijk ‘spiritueel amusement’ zoekt, dan zijn veel astrale wezens er expert in om mensen precies te vertellen wat hun ego wil horen.

Het is niet mijn bedoeling een absolute uitspraak te doen die het channelen afkeurt als zijnde automatisch gevaarlijk. Ik weet echter dat sommige new age mensen het idee onderschrijven dat er geen risico’s aan het channelen verbonden zijn. Ik moet je ronduit zeggen dat dit idee onjuist is.

In de meest ruime zin kan channelen als een proces omschreven worden, waarbij iemand op aarde aan de knop van bewustzijn draait en op een niveau van Gods schepping afstemt dat buiten het materiële universum ligt. Als je echter denkt dat alles buiten het materiële universum goed en spiritueel is, dan koester je een heel gevaarlijke illusie.

Om het gevaar van deze illusie te zien, hoef je alleen maar naar de daden van menselijke wezens te kijken. Waarom denk je dat sommige mensen daden begaan die duidelijk kwaadaardig zijn? De reden is dat deze mensen hun bewustzijn op een lager niveau van Gods schepping hebben afgestemd. Bijvoorbeeld: je weet wellicht dat Adolf Hitler een fascinatie voor het occulte had. Hij was in werkelijkheid een kanaal voor duistere machten die hem manipuleerden en hem voor hun doeleinden gebruikten. Door naar het leven en de dood van Hitler te kijken, moet het duidelijk zijn dat channeling geen risicovrije bezigheid is.

Sommige mensen hebben duistere machten uit het astrale rijk toegestaan hun bewustzijn te beïnvloeden of zelfs over te nemen. Zulke mensen zijn daarom vaak instrumenten van duistere machten, al of niet bereidwillig, bewust of onbewust.

Wat ik nu probeer uit te leggen, is dat als je ervan uitgaat dat channeling zonder risico’s is, je dan in een uiterste bent vervallen. Het andere uiterste wordt voorgesteld door mensen die nooit aan de knop van het bewustzijn durven draaien om iets buiten het materiële universum te bereiken. Beide types mensen hebben een onevenwichtige benadering van spirituele groei.

Als je naar sommige van de meest spirituele mensen op aarde kijkt, zie je dat er maar één reden is waarom deze mensen zo spiritueel zijn. De reden is dat ze aan de knop van bewustzijn hebben gedraaid en zich op de spirituele wereld hebben afgestemd. Door deze afstemming ontvangen deze mensen inzichten, begrip en soms verschillende soorten boodschappen uit de spirituele wereld.

Veel mensen op aarde staan al open en zijn al op iets buiten het materiële universum afgestemd en vele anderen zullen zich in de komende decennia openstellen. Deze openheid maakt heel erg deel uit van het spirituele plan om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. In het algemeen wil ik niet dat mensen hun geest afsluiten. Ik adviseer mensen echter met klem te overwegen met welk niveau, met welk radiostation, zij contact leggen.

Ik moedig mensen aan te leren hoe ze de knop van bewustzijn moeten gebruiken om zich op iets buiten de materiële wereld af te stemmen. Ik wil mensen echter uiteraard leren hoe zij zich op de spirituele wereld afstemmen zonder zich op een van de lagere rijken af te stemmen. Om dit te doen, moet je onderscheidingsvermogen hebben, zodat je kunt weten wat tot de spirituele wereld behoort en wat tot de lagere werelden behoort. Dit onderscheidingsvermogen kan alleen worden bereikt door je persoonlijke Christusschap aan te nemen.

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik veel prachtige mensen in de new age beweging zie die erg open staan voor het idee dat mensen met de spirituele wereld in contact kunnen komen. Een aantal van deze mensen probeert echter de hemel met geweld te bestormen en zij proberen dit contact uit onzuivere motieven tot stand te brengen. Deze motieven kunnen hoogmoed zijn, de behoefte aan zelfverheerlijking, de behoefte aan macht en controle, of het verlangen naar verschijnselen die ongewoon zijn. Als je vanuit een buitensporig verlangen of uit onzuivere motieven innerlijk contact zoekt, is de kans groot dat je op een niveau afstemt dat beneden het spirituele rijk ligt.

Je moet je daarom heel goed van je motieven bewust zijn. De beste manier om onzuivere motieven te overwinnen is een oprechte poging te doen om je bezig te houden met het opgaan van het pad naar je persoonlijke Christusschap. Zoek eerst het koninkrijk van God, zoek eerst het Christusbewustzijn, en al het andere zal je geschonken worden.

Evenwicht is altijd de sleutel tot spirituele groei. Er zijn mensen die zeggen dat je vanwege het risico om contact te leggen met paranormale krachten, nooit enige vorm van persoonlijk contact moet zoeken. Als je dit idee accepteert, hoe kun je dan ooit boven een bepaald niveau op het pad uitstijgen? Aan de andere kant is het duidelijk gevaarlijk om te zeggen dat iedereen moet proberen contact te leggen en dat er geen risico aan verbonden is.

Op een bepaald niveau van het spirituele pad moet iemand het vermogen ontwikkelen om boven het materiële universum te reiken en contact te leggen met het spirituele rijk. Dit contact moet echter uitsluitend via het Christuszelf van de mens plaatsvinden. Door dat Christuszelf kun je de geesten uitproberen om te zien of ze van God komen.

Als je zo’n contact nooit uitprobeert, kun je eenvoudig niet een bepaald niveau ontgroeien. Als je echter probeert dit contact zonder onderscheidingsvermogen te maken, loop je wel een risico. Concentreer je aandacht daarom op het ontwikkelen van Christusschap en probeer innerlijk contact niet te forceren. Bouw eenvoudig je Christusschap op en laat je door je spirituele leraar vinden wanneer je er klaar voor bent.

Dit is het denkbeeld dat ik beschreef in de gelijkenis over de maagden die zichzelf voor de komst van de bruidegom gereed maakten. Als een levensstroom het proces probeert te forceren, kan ze de verkeerde bruidegom ontmoeten en dan zal het geen huwelijk zijn dat in de hemel wordt gesloten.

Sommige mensen zitten zo vast in een materialistische bewustzijnsstaat dat ze met niets buiten de materiële wereld contact kunnen maken. Als je dat niveau bent ontstegen en wat contact tot stand hebt gebracht, waarom zou je dan niet een extra poging doen om het Christusonderscheid te bereiken? Waarom zou je er niet voor zorgen dat je met de ware Meesters in het spirituele rijk contact maakt en niet met wezens op lagere niveaus?

Mijn collega’s en ik zijn bereid met iedereen contact te hebben die een bepaalde mate van Christusschap verwerft. Ga op zoek naar ons met onderscheidingsvermogen en zuivere motieven en je zult ons vinden.