De waarheid over hemel en hel

ONDERWERPEN: verschillende vibratieniveaus – materiële rijk, spirituele rijk, hel – veel types energie doordringen elkaar in dezelfde ruimte – waarom plaatsen met hogere of lagere energie – alles wordt uit het Christusbewustzijn geschapen – de enig geboren zoon – de hel werd niet door God geschapen – de hel geschapen door wezens die tegen God rebelleerden – veel niveaus in de hel – waarom men zegt dat de hel heet is en vuur heeft – de hel wordt op een leugen gebaseerd – de hel wordt in stand gehouden door mensen die er energie naar toe sturen – de hel bestaat niet – religies misbruiken het concept hel

Vraag: Wat is de waarheid over de hemel en de hel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Op deze hele website vind je de leringen dat alles van energie wordt gemaakt en dat energie vibratie is. Er zijn verschillende soorten vibratie en je zou kunnen stellen dat er drie hoofdniveaus zijn. Het niveau dat alle mensen kunnen waarnemen met hun fysieke zintuigen, is wat wij de materiële wereld noemen. Dit rijk wordt gemaakt van energie die binnen een bepaald frequentiespectrum vibreert, zoals elders wordt uitgelegd.

Boven het materiële rijk ligt het spirituele rijk dat gemaakt wordt van energie die op hogere frequenties vibreert dan de energie die in het materiële rijk ziet. Er zijn een aantal lagen in het spirituele rijk, die helemaal omhoog gaan tot het allerhoogste niveau, dat het niveau van de schepper is.

Je moet begrijpen dat het oudere lineaire model, dat gebaseerd wordt op de menselijke zintuigen, niet adequaat meer is in een wereld die beseft dat alles uit energie wordt gemaakt. De hemel wordt niet letterlijk in de richting van de hemel gelokaliseerd. De hemel wordt gemaakt uit energie die in dezelfde ruimte bestaan zoals de vibraties van het materiële rijk.

De kamer waar je in zit wordt doordrongen met radiogolven van verschillende frequenties. Omdat de golven verschillende frequenties hebben, bestaan ze naast elkaar in dezelfde ruimte zonder elkaar uit te sluiten. Dus de energie van het spirituele en het materiële rijk bestaan inderdaad naast elkaar in dezelfde ruimte. Daarom zijn er plaatsen op aarde waar veel mensen een hogere vibratie voelen dan op andere. Dit komt omdat er gelokaliseerde gebieden zijn waar de vibratie dusdanig omhoog is gebracht dat de kloof tussen de materiële en spirituele werelden bijna niet meer bestaat. Je zou kunnen zeggen dat de twee rijken elkaar overlappen of dat de hemel op aarde is gebracht. Je zou zelfs ook wel kunnen zeggen dat de mensen al in de hemel zijn – ze zien het alleen niet, omdat hun bewustzijn staat afgestemd op de lagere vibraties van het materiële rijk.

De hel is gewoon een rijk dat gemaakt wordt van energie die lager is dan de energie in het materiële rijk. Net zoals het geval is in het spirituele rijk, kun je ook plekken op aarde vinden met een merkbaar lagere vibratie dan gemiddeld. Dit zijn de plaatsen waar het materiële en het lagere rijk elkaar overlappen. Het is daarom letterlijk waar dat bepaalde plekken de hel op aarde zijn.

In werkelijkheid is wat de wetenschappers tegenwoordig energie noemen eigenlijk bewustzijn. Het evangelie van Johannes zegt dat in het begin er het Woord was en dat alles uit het Woord of de Logos werd geschapen. Het Woord is het universele Christusbewustzijn, de universele Christusgeest. Deze bewustzijnsstaat was het eerste element van schepping, daarom kun je het de eerstgeboren zoon van God noemen of de enig geboren Zoon van de Vader. Vanzelfsprekend zijn deze woorden slechts symbolen die ik 2000 jaar geleden heb gebruikt, omdat mensen niet begrepen wat energie was. Daarom zou ik niet aan hen kunnen hebben uitleggen wat ik net aan jou uitgelegd heb.

Het universele Christusbewustzijn is de basissubstantie waaruit al het andere werd geschapen. Daarom wordt het Christusbewustzijn in alles belichaamd en daarom heeft elk mens het potentieel om in mijn voetsporen te volgen en een Christuswezen te worden.

Mijn punt is dat de hemel een bewustzijnsstaat is, de aarde een bewustzijnsstaat is en de hel een bewustzijnsstaat is. Het verschil is dat het spirituele rijk door God werd geschapen en alles in het spirituele rijk ligt op één lijn met de wetten en de oorspronkelijke visie van God.

De aarde werd ook door God geschapen, omdat de bewoners op aarde vrije wil kregen, zijn ze afgedaald naar een lagere bewustzijnsstaat en hebben hun spirituele oorsprong vergeten. Daarom is niet alles op aarde in overeenstemming met de wetten en de visie van God. De mensen hebben een lagere tijdelijke staat mede geschapen dan de oorspronkelijke staat die door de Elohim werden geschapen.

Het belangrijkste verschil tussen hemel en aarde is dat de hel nooit door God werd geschapen. Ik besef dat dit in tegenspraak is tot wat de meeste religieuze mensen geloven, maar de verklaring is dat deze mensen nog steeds een beeld van de hel hebben die in een primitievere tijd werd bedacht. Zoals ik boven uitleg, was er voordat mensen begrepen wat energie was, geen correcte manier om de hel uit te leggen.

De hel is een bewustzijnsstaat die gecreëerd werd door een groep niet-materiële wezens die tegen Gods visie, Gods bedoeling en Gods wetten rebelleerden. In hun hoogmoed en rebellie probeerden ze een plaats te creëren waar God schijnbaar niet aanwezig is. God heeft een aantal wezens vrije wil gegeven. Wat deze wezens ook doen, doen ze met Gods energie, wat inhoudt dat ze de vibratie van die energie veranderen. Gods oorspronkelijke visie was dat de bewoners van de materiële wereld nooit energie beneden een bepaalde vibratie zouden geven. Als dat was gebeurd, zou de hele planeet in een opwaartse spiraal zijn waarin nooit iets kan afbreken of vervallen.

Nadat deze niet-materiële wezens begonnen waren energie onder het kritieke niveau te brengen, begonnen ze een negatieve spiraal of maalstroom. Op een bepaald moment werden mensen om de tuin geleid om een lagere bewustzijnsstaat in te gaan, wat maakte dat ze energie verkeerd kwalificeerden. Daardoor wordt de maalstroom van energie van de hel iedere keer versterkt als mensen zich bezig houden met onvolmaakte energie.

De hel heeft vele niveaus van vibratie en nieuwe niveaus worden eraan toegevoegd door wezens die voortdurend aan het rebelleren zijn tegen God en proberen lagere vibraties op te wekken. Dit kan heel lang doorgaan en de vibraties kunnen heel erg laag worden. Er zit echter een limiet aan hoe laag de energie kan worden voor die letterlijk zichzelf vernietigt.

Je zou kunnen stellen de het ‘vuur’ dat zo vaak met de hel geassocieerd wordt, symbool staat voor de hele lage of dichte energie. Als je materie fysiek samenperst, raakt het verhit en op den duur zul je een nucleaire reactie krijgen. Op dezelfde manier veroorzaak je, wanneer je de vibratie van Gods energie blijft verlagen, een explosieve reactie die de verkeerd gekwalificeerde energie zal ‘verbranden’ en het daardoor van de gedachtevormen bevrijden die het op dat vibratieniveau vasthouden. Wanneer dat gebeurt, kan de energie verhoogd worden in een hogere vibratie en ‘gerecycled’ worden.

In werkelijkheid zijn de wezens die de hel gecreëerd hebben een levende leugen, ze leven in een illusie. Zoals ik net gezegd heb, is het universele Christusbewustzijn in alles. Je kunt niet iets creëren zonder het universele Christusbewustzijn te gebruiken. De duistere krachten zijn erin geslaagd een niveau te creëren dat geheel uit energiefrequenties wordt gemaakt die zo laag zijn dat God die frequenties nooit geschapen zou hebben. Dus vanuit een bepaald gezichtspunt zou je misschien kunnen zeggen dat ze erin geslaagd zijn een wereld te scheppen waar Gods licht en waarheid niet aanwezig zijn. Maar deze afwezigheid van Gods licht is maar een tijdelijke illusie die enkel zolang bestaat als mensen het licht van God verkeerd blijven kwalificeren en het aan de duistere krachten voederen die het niet zelf kunnen ontvangen.

Samengevat zou je kunnen zeggen dat de hemel door God geschapen werd en aan het originele plan van God voldoet. De aarde werd door God geschapen, maar ligt niet meer op één lijn met het goddelijke plan. De aarde heeft echter het potentieel om weer op één lijn met Gods wet gebracht te worden en dan verhoogd naar haar oorspronkelijke zuiverheid. Dit zal dan de hemel, wat het bewustzijn van de hemel betekent, op aarde brengen.

De hel werd nooit door God geschapen en heeft niet het potentieel om op één lijn met Gods wet en waarheid te komen. De energie kan weer gezuiverd worden in de oorspronkelijke vibratie ervan. Wanneer dit echter gebeurt, zal de hel gewoon verdwijnen en er niet meer zijn.

Terwijl de hemel en de aarde echt zijn, is de hel gewoon een verdichtsel van een verwrongen verbeelding. Dus hoe kan de hel dan zo een prominente kracht in de religie worden? Nu, zoals ik zei, bestaat de hel wel en die heeft een tijdelijk bestaan. Als iemand ervoor kiest zijn bewustzijn af te stemmen op het bewustzijn van de hel, zal die lev letterlijk naar de hel gemagnetiseerd worden, nadat die het fysieke lichaam heeft verlaten. Dus naar de hel gaan, is een reële mogelijkheid voor een menselijke levensstroom.

Het zou echter heel erg nuttig zijn als mensen beseften en accepteerden dat levensstromen niet naar de hel gestuurd worden als straf van God. Levensstromen sturen zich letterlijk zelf naar de hel door hun bewustzijnsstaat te verlagen. Je bewustzijnsstaat bepaalt of je levensstroom naar de hel gemagnetiseerd wordt naar de vibraties van het spirituele rijk of de vibraties van de hel.

Er zit een bepaalde, hoewel tijdelijke, echtheid in de verhalen over de hel die je in bijna iedere religie ziet. Toch zal ik de eerste zijn om toe te geven dat de meeste religies het verkeerd begrepen en het concept misbruikten om angst onder hun volgelingen op te wekken en hen zo bang maken dat ze de regels en doctrines in de buitenwereld opvolgen zonder het kerkelijk gezag te betwijfelen.

Vanzelfsprekend is dit een misbruik van de verantwoordelijkheid die dergelijke gezagsdragers hebben en in sommige gevallen hebben religieuze leiders hun macht zo misbruikt dat ze in de hel geëindigd zijn die ze zo handig gebruikt hebben om hun volgelingen bang te maken door hen aan hun machtsspelletjes en macht te onderwerpen.