Wat is de onvergeeflijke zonde?

ONDERWERPEN: zonde en karma – zonde als energie van een mindere (met een lagere vibratie) kwaliteit – gemakkelijk ‘vergeven’ – energie oproepen of goddelijke tussenkomst – moet bewustzijn transcenderen – zonde gebaseerd op onwetendheid – zonde tegen de Heilige Geest schept een zelf dat zelftranscendentie ontkent – gemaakt door keus en kan alleen door keus worden ‘vergeven’ – een vals zelf kan misschien wel goed of spiritueel lijken – alleen het Christusbewustzijn kan naar de hemel gaan – als je niet in het Christusbewustzijn bent, zondig je tegen de Heilige Geest

Vraag: In drie van de evangeliën spreek je over de ‘onvergeeflijke zonde’. Waren dit jouw woorden? En als dat zo is, leg het dan alsjeblieft uit. Is er echt een zonde die onvergeeflijk is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik sprak over een zonde die niet vergeven kan worden in de volgende quote:

Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Heilige Geest lastert, kan niet worden vergeven. (Matteüs 12:31)

Om te begrijpen wat dit betekent, is het nodig dat je de Heilige Geest begrijpt. Zoals door Moeder Maria is uitgelegd, in verscheidene van haar verhandelingen en zoals uitgelegd is door de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde, is het een wet van God dat al het leven voortdurend moet transcenderen. Menselijke levensstromen werden geschapen om medescheppers met God te zijn. Om deze taak te voltooien, kregen de mensen de vrije wil. Een van de consequenties hiervan is dat ze kunnen kiezen iets te scheppen wat niet in harmonie met Gods wetten en Gods creatieve bedoeling is.

Wanneer je iets creëert wat niet in harmonie is met Gods wet, bega je een zonde. Zoals ik overal op deze website uitleg, wordt alles wat je doet, gedaan met Gods energie. Wanneer je tegen de wetten van God ingaat, geeft je een bepaalde portie van Gods energie een verkeerde kwaliteit. Dit noemen de oosterse religies karma. Je zou misschien kunnen zeggen dat een zonde twee aspecten heeft en één daarvan is de energie van een verkeerde kwaliteit, wat we het mechanische aspect van zonde zouden kunnen noemen. Dit aspect van zonde is gemakkelijk te vergeven. De verkeerd gekwalificeerde energie kan gezuiverd worden of een andere kwaliteit door hoog frequente energie van Boven krijgen. Wanneer de energie een andere kwaliteit krijgt, zou je kunnen zeggen dat de zonde vergeven wordt, wat inhoudt dat het niet meer een last voor iemand is.

Eén manier waarop zonden vergeven kunnen worden, is door spirituele energie op te roepen en die te richten op het transformeren van de verkeerd gekwalificeerde energie. De zonden van mensen kunnen echter ook vergeven worden door een spiritueel wezen dat ervoor kiest om iemand van enige verkeerd gekwalificeerde energie te bevrijden die door de zondige handelingen van iemand gecreëerd zijn. Bijvoorbeeld: als iemand echt het dualiteitsbewustzijn heeft verzaakt, het doodsbewustzijn, en er oprecht naar gestreefd heeft om een spiritueel leven te leiden, kan een spiritueel wezen misschien iets van het karma, of de energie met die verkeerde kwaliteit, van die persoon verwijderen.

Dit kan gedaan worden voor mensen die deze tussenkomst bekrachtigen, zodat ze hun spirituele groei kunnen accelereren zonder belast te worden door de verkeerd gekwalificeerde energie in de bewustzijnsstaat die ze nu verzaakt hebben. Met andere woorden, God heeft niet de wens om mensen te straffen; hij wil enkel dat mensen van hun fouten leren en hogerop in bewustzijn komen. Daarom kun je de bewustzijnsstaat hebben verzaakt die ervoor heeft gezorgd dat je een bepaald type zonde beging, het heeft dan geen meerwaarde om je iets te leren door belast te zijn met verkeerd gekwalificeerde energie. Het kan daarom legitiem zijn dat een spirituele leraar iets van al die verkeerd gekwalificeerd energie verwijdert. Dan nog, deze tussenkomst vindt in het algemeen alleen plaats wanneer mensen het bewustzijn verzaakt hebben dat hen liet zondigen.

Dit brengt ons terug bij de zonde tegen de Heilige Geest. De Heilige Geest is dat aspect van God dat de taak heeft mensen eraan te herinneren dat ze niet stil kunnen staan in een onvolmaakt en beperkt identiteitsgevoel. Daarom heb ik gezegd:

5 Jezus antwoordde: “Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.
8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.” (Johannes 3)

Opnieuw geboren worden, betekent geboren worden in een nieuw identiteitsgevoel dat gebaseerd wordt op de eenpuntige visie van de Christusgeest in plaats van de dualistische visie van het dualistische denken. Degenen die uit geest geboren worden, zijn altijd bereid om te transcenderen en ze klampen zich niet vast aan het identiteitsgevoel dat uit vlees wordt geboren.

Dus we zouden kunnen zeggen dat zonde twee aspecten heeft. De verkeerd gekwalificeerde energie is het, of mechanische, aspect van zonde, in de buitenwereld. Het innerlijke aspect van zonde is het bewustzijn dat ervoor zorgt dat de energie een verkeerde kwaliteit krijgt. Zelfs die bewustzijnsstaat heeft twee aspecten.

Veel zonden worden begaan, omdat mensen gewoon niet beter weten. Ze hebben maar beperkte kennis of werden opgevoed met een onjuist inzicht en dit zorgt ervoor dat ze Gods energie een verkeerde kwaliteit geven. Maar als deze mensen meer inzicht zouden krijgen, zouden ze ervoor kiezen om hun oude inzichten los te laten en niet meer gaan zondigen. Daarom is het bewustzijn dat ervoor zorgt dat je zondigt niet beslist een zonde tegen de Heilige Geest. Het kan echter een zonde tegen de Heilige Geest worden als je weigert je oude overtuigingen en je beperkte identiteitsgevoel los te laten. Met andere woorden, wanneer je weigert te zelf-transcenderen, creëer je een identiteitsgevoel dat je permanent gescheiden van God bent of zelfs het tegenovergestelde van God bent.

Let op het subtiele onderscheid. Je handelingen zijn altijd het resultaat van je bewustzijnsstaat, dus zonde ontstaat uit een bewustzijnsstaat. Zolang je echter bereid bent om je inzicht te vergroten en je identiteitsgevoel te veranderen wanneer je een hoger inzicht krijgt, zondig je niet tegen de Heilige Geest. De zonde tegen de Heilige Geest kan enkel plaatsvinden, wanneer jij je inzicht weigert te vergroten en wanneer jij je huidige identiteitsgevoel weigert te transcenderen. Dit is trouwens met Lucifer gebeurd, zoals Moeder Maria heeft uitgelegd. Het hele Luciferbewustzijn dat mensen laat geloven dat zij het het beste weten en daarom niet hoeven te veranderen, is een zonde tegen de Heilige Geest.

Zoals ik gezegd heb, heeft zonde twee componenten. Eén is de verkeerd gekwalificeerde energie, de andere is de bewustzijnsstaat die jou de energie een verkeerde kwaliteit laat geven. Een spiritueel wezen kan de verkeerd gekwalificeerde energie bij je weghalen als daad van genade en daarom kan die zonde vergeven worden. Toch kan het spirituele wezen niet de bewustzijnsstaat van jou afnemen die jou die zonde liet begaan. De reden hiervoor is dat je die bewustzijnsstaat gecreëerd hebt uit vrije wil en een spiritueel wezen mag je vrije wil niet schenden. Daarom kan een onvolmaakte bewustzijnsstaat enkel vergeven worden, wanneer je een besluit uit vrije wil neemt om de onvolmaakte keuzes, de onvolmaakte zelfbeelden, achter te laten die ervoor gezorgd hebben dat jij een sterfelijk identiteitsgevoel accepteerde.

Begrijp je het subtiele onderscheid? Wanneer je tegen de Heilige Geest zondigt, accepteer je of bouw je een identiteitsgevoel dat gescheiden van God of het tegenovergestelde is. Al je overtuigingen, gedachten, gevoelens, en handelingen ontstaan uit jouw identiteitsgevoel. Geen enkel wezen in de hemel kan je beperkte identiteitsgevoel veranderen of van je afnemen. Je moet dit helemaal uit vrije keus doen.

De zonde tegen de Heilige Geest is echter niet simpelweg een beperkt identiteitsgevoel. Het is de weigering om dat identiteitsgevoel te transcenderen! Deze weigering kan, door vele levens hen, iemand ertoe brengen om een identiteitsgevoel te creëren dat iemand laat geloven dat hij of zij niet kan, of niet hoeft te, zelf-transcenderen. Er zijn talloze versies van dit identiteitsgevoel, maar het belangrijkste punt is dat deze zonde niet kan worden vergeven, wat betekent dat het niet door een spiritueel wezen kan worden weggehaald.

Iemand kan dat overwinnen wanneer hij een vrije beslissing neemt om de onvolmaakte beslissingen te vervangen die het sterfelijke identiteitsgevoel vormen door keuzes die uit de geest van Christus ontstaan. Dus zou je kunnen zeggen dat de zonde tegen de Heilige Geest niet kan worden vergeven, wat betekent dat die niet door een kracht van buitenaf kan worden weggehaald. Die moet verzaakt worden en als die eenmaal echt ongedaan gemaakt is, ben je bevrijd van die zonde. Je moet nog wel de verkeerd gekwalificeerde energie die door die bewustzijnsstaat gecreëerd is, afwerken en hier gaat Gods genade een rol meespelen en door genade wat van die last afhalen. En dit is echt zoals in de Bijbel wordt gezegd, dat de meeste mensen zoveel verkeerd gekwalificeerde energie, zoveel karma, hebben dat ze niet gered kunnen worden, wat betekent dat ze zich niet voor ascensie in aanmerking kunnen komen.

Denk erom dat de zonde die onvergeeflijk is, het onvolmaakte identiteitsgevoel is. Dit kan veel subtieler zijn dan de meeste mensen denken. Kijk als voorbeeld maar eens naar de volgende verklaring:

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. (Matteüs 5:20)

De Schriftgeleerden en farizeeërs, en vele andere autoriteitsfiguren die mij afwezen, hadden een identiteitsgevoel opgebouwd dat hen liet geloven dat zij, omdat ze Joden waren, en daarom tot Gods uitverkoren volk behoorden, en omdat ze alle juiste dingen deden volgens de wet in de buitenwereld, zo goed waren dat God hen wel moest redden. Met andere woorden, ze hoefden niet echt te zelf-transcenderen en hun houding ten opzichte van het leven te veranderen. Ze hadden een ingebouwd identiteitsgevoel dat hen liet geloven dat zij niet hoefden te zelf-transcenderen om het koninkrijk der hemelen in te gaan. Ze moesten simpelweg blijven geloven en doen wat ze aan het doen waren en dan zouden ze automatisch gered worden zonder zelf te veranderen.

Daarom zei ik dat je, tenzij jullie gerechtigheid, wat inhoudt jullie bereidheid om te zelf-transcenderen, de gerechtigheid van de Schriftgeleerden en farizeeërs overtreft, het koninkrijk der hemelen niet in kunt gaan. Hoe komt dat? Omdat het koninkrijk van God binnenin jou is, wat betekent dat het koninkrijk van God een bewustzijnsstaat is. Om het koninkrijk der hemelen te betreden, moet je het bruiloftskleed van het Christusbewustzijn aandoen en het Christusbewustzijn is het identiteitsgevoel dat je in staat stelt jezelf als zoon of dochter van God te bezien.

Zie je de allerbelangrijkste conclusie? De sleutel om het Christusbewustzijn aan te nemen, is jouw identiteitsgevoel veranderen. Je moet bereid zijn je sterfelijke identiteitsgevoel te transcenderen en een onsterfelijk, onbeperkt identiteitsgevoel te accepteren.

Helaas zijn op de wereld van tegenwoordig miljoenen christenen in precies dezelfde val gelopen als de Schriftgeleerden en farizeeërs. Ze hebben een identiteitsgevoel opgebouwd dat hen laat geloven dat zij, omdat ze tot een christelijke religie behoren – die ze als de enige echte religie zien – omdat zij verklaard hebben dat Jezus Christus hun Heer en Verlosser is, en omdat ze de uiterlijke regels en doctrines van hun religie volgen, automatisch gered zullen worden. Ze denken dat God hen gewoonweg wel moet redden.

Toch zijn ze niet bereid geweest hun sterfelijke identiteitsgevoel op te geven als de zondaar die niet het koninkrijk van God in kan gaan, zelfs als ik hen vertel dat het koninkrijk binnenin hen is. Ze zijn niet bereid om deze geest in hen te laten zijn die ook in Christus Jezus was. Ze zijn niet bereid om hun vrije wil te gebruiken om mijn voorbeeld te volgen en de werken te doen die ik heb gedaan. Daarom begaan veel starre christenen eigenlijk een zonde tegen de Heilige Geest en die zonde kan pas vergeven worden als zij hun vrije wil gebruiken om de zonde los te laten, wat het dualiteitsbewustzijn en sterfelijkheid betekent dat ervoor zorgt dat ze ontkennen dat zij één zijn met mij en dat hun echte identiteit is dat zij zonden en dochters van God zijn. Zoals ik 2000 jaar geleden vele malen gezegd heb, laat degenen die oren hebben, horen!