Was Paulus een echte apostel?

ONDERWERPEN: Paulus was een echte apostel – mensen kunnen tegenwoordig ook apostel worden, gezalfd door Jezus – de leringen van Paulus werden gekleurd door zijn achtergrond – kijk verdere dan het geschreven woord in de evangeliën – Paulus heeft begrepen dat wij het voorbeeld van Jezus kunnen volgen – Paulus was ook een mannelijke chauvinist – spirituele gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Vraag: Heeft apostel Paulus zichzelf tot apostel benoemd? Zijn er leringen van hem die het tegenovergestelde zijn van die van Jezus?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Paulus was inderdaad een echte apostel. Hij werd door mij gezalfd, maar niet tijdens een fysieke ceremonie, maar een spirituele ceremonie. Dit gebeurde niet bij zijn eerste ontmoeting met mij op weg naar Damascus, maar tijdens een latere ervaring nadat hij van gedachten was veranderd en mijn echte leringen begon te begrijpen en te accepteren. Dit is een ervaring die iedereen kan krijgen die een bepaald niveau van Christusschap bereikt. Ik ben inderdaad bereid om tegenwoordig apostels te benoemen en je kunt veilig aannemen dat de boodschapper die deze website schrijft, tot mijn apostel is gezalfd.

De leringen van Paulus zijn niet tegengesteld aan mijn leringen, maar de leringen van Paulus worden gebaseerd op zijn niveau van inzicht in mijn leringen. Je moet begrijpen dat toen ik 2000 jaar geleden verscheen, planeet aarde in een heel andere staat was dan tegenwoordig. Het collectieve bewustzijn van de mensheid was veel dichter en duisterder. Dit maakte het moeilijker voor de mensen om hun Christusschap te manifesteren, zich af te stemmen op het spirituele rijk en duidelijk inzicht te krijgen in spirituele waarheden.

Je ziet dat aan het feit dat ik de grote massa met parabels heb onderwezen en mijn discipelen een geavanceerdere lering gaf. Toch kan ik zeggen dat de leringen die ik aan mijn discipelen heb gegeven zelfs heel erg beperkt werden door hun bewustzijnsstaat. Zoals je in de Bijbelboeken kunt zien, had niet één van mijn discipelen het bewustzijnsniveau bereikt dat ik had. Daarom kon niet één van mijn discipelen mijn echte leringen volledig en bewust begrijpen.

Zoals ik elders heb uitgelegd, was de discipel die het meeste inzicht had in mijn innerlijke leringen Maria Magdalena. Johannes de Geliefde had ook veel inzicht in een aantal aspecten van mijn leringen. Jacobus heeft mijn leringen heel goed begrepen, gezien wie hij als persoon was. Paulus had ook veel inzicht in bepaalde aspecten van mijn leringen. Maar zoals bij alle andere discipelen begreep Paulus mijn leringen door het filter van zijn specifieke achtergrond.

Het is heel belangrijk te begrijpen dat al mijn discipelen, en de evangelieschrijvers, naar mijn leringen keken door het filter van hun bewustzijn. Een menselijk wezen kan niet anders, en daar is niets mis mee. Het probleem begint wanneer mensen in de moderne tijd terugkijken op de schrijvers van het Evangelie en dan denken dat de Evangeliën het zuivere, onbevlekte woord van God zijn.

Het is absoluut noodzakelijk dat je de Evangeliën bekijkt als ramen die je laten kijken naar de spirituele waarheid die achter de geschreven woorden zit. Je kunt contact maken met die spirituele werkelijkheid door de Evangeliën, maar je kunt die spirituele werkelijkheid niet tot de woorden in de Evangeliën beperken. Daarom kun je, zoals ik elders uitleg, de Evangeliën niet als het letterlijke en onfeilbare woord van God opvatten.

Paulus had veel inzicht in dit aspect van mijn leringen, omdat het de bedoeling is dat alle menselijke wezens dezelfde bewustzijnsstaat krijgen die ik heb gedemonstreerd, namelijk persoonlijk Christusschap. Dit kun je zien in diverse brieven van hem, waaronder de opmerking: “Laat die geest in jullie zijn die in Christus Jezus was.” Dus je ziet dat Paulus veel inzicht had in één van de hoekstenen van mijn ware leringen.

Dit betekent niet dat Paulus ieder aspect ervan had begrepen, of dat hij in staat was om mijn leringen tot uitdrukking te brengen zonder door het filter van zijn bewustzijn heen te kijken, waaronder zijn religieuze achtergrond. Eén van de grootste zwakheden in de verkondiging van Paulus, en trouwens elke verkondiging van mijn mannelijke discipelen, was dat hij zo diepgaand werd beïnvloed door de door mannen gedomineerde cultuur waarin hij leefde.

Zoals ik elders heb uitgelegd, ben ik gedeeltelijk gekomen om vrouwen hun rechtmatige rol terug te geven. Dit kun je zien aan mijn relatie tot Maria Magdalena. Helaas was geen van mijn mannelijke discipelen in staat om dit volledig te accepteren. Toen ze begonnen mijn leringen te verkondigen, gaven ze zich over aan de door mannen gedomineerde cultuur waarin ze leefden.

Ze redeneerden dat het al een heel groot obstakel was om het pad uit te leggen dat ik heb gedemonstreerd en dat het te veel voor de mensen was om deze boodschap te koppelen aan de noodzaak om mannen en vrouwen gelijk te stellen. Ik ben het niet eens met die schatting, maar ik besef dat mijn apostelen vanuit hun bewustzijnsniveau moesten werken. Maar ik had natuurlijk de wens dat het christendom het instrument zou worden om ware spirituele gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen.