De Goddelijke Moeder is terug – en Zij blijft hier!

ONDERWERPEN: De cycli begrijpen die naar 2012 leiden – Laat het Goddelijke Vrouwelijke in ere hersteld worden in de religie – De noodzaak tot veranderingen in China – Word je bewust van de noodzaak dat het economische systeem getransformeerd moet worden – Laat de waarheid in de Amerikaanse regering aan het licht komen – Gematigde moslims moeten ontwaken en in opstand komen tegen het extremisme – De nieuwe rol van de Goddelijke Moeder

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 januari 2008

Mijn geliefde harten, ik, Maria, kom jullie het verzegelende dictaat geven van deze conferentie. En ik kom met de stromende vreugde die tot stand wordt gebracht door het feit dat jullie bereid zijn om fysiek bij elkaar te komen op één plaats, maar nog belangrijker, om een grotere mate van eenzijn te krijgen. Want omdat jullie op één plaats bijeenkomen, hebben jullie de kans om een grotere mate van fysieke eenheid en eenzijn te krijgen dan je had wanneer jullie overal ter wereld van elkaar gescheiden zijn. Natuurlijk bestaat er eenheid van geest in de mensen overal ter wereld die de websites bestuderen en de invocaties opzeggen. Maar het heeft enorme waarde om bijeen te komen op een fysieke plaats om fysieker eenheid te bereiken.

En waar jullie wel bijeenkomen, invocaties opzeggen en discussiëren, en jullie doen daaraan mee, en jullie spreken erover tijdens pauzes, dan bereik je – als je daartoe bereid bent – die eenheid. En deze conferentie is een prachtig voorbeeld van die hogere mate van, wat we zouden kunnen noemen, perfectere eenheid. En dus prijs ik jullie bereidheid om dat eenzijn te bereiken. Want dit is het eenzijn dat ons in staat stelt om dat eenzijn te gebruiken – dat jullie op het fysieke vlak leveren – als open deur, als podium, om meer of minder licht tijdens een conferentie uit te geven. Dus hoe meer mensen bijeenkomen en hoe meer eenheid zij bereiken, hoe meer licht wij, de geascendeerde meesters, naar de planeet voor die bepaalde conferentie kunnen uitgeven. En deze conferentie heeft ons de geweldige kans gegeven om een heel grote hoeveelheid, een bijna oneindige hoeveelheid licht uit te geven, zoals jullie tussen de regels door konden horen tijdens het dictaat van de Boeddha gisteren, dat echt een veel krachtiger uitgave was dat we bij vele gelegenheden kunnen uitbrengen.

De cycli begrijpen die naar 2012 leiden
Ik kom jullie wat stof tot nadenken geven die ter zake doen voor jullie werk met decreten, met jullie gebeden, voor jullie rozenkransen en voor jullie visualisaties, om het volmaakte concept voor ogen te houden. Wij spreken vaak over cycli en we hebben gezegd dat 2012 een belangrijke kans op groei voor de mensheid vertegenwoordigt. En ik heb al eerder gezegd dat het nodig is dat de mensheid zich voor het jaar 2012 bewust wordt van hoe het bewustzijn, hun bewustzijn, alles beïnvloedt. Wij zouden dus kunnen zeggen dat er cycli binnen cycli zijn. En er werd in 1996 een cyclus gestart van vier vierjarige cycli die tot het jaar 2012 lopen. De eerste, de eerste vier jaar, is het identiteitsrijk en daarna van 2000-2004 het mentale, daarna van 2004 tot 2008 het emotionele rijk. En nu 2008-2012 is het moment waarop de dingen fysiek moeten worden.

Wat inhoudt dat het absoluut noodzakelijk is dat de mensheid de lessen erkent die ze moet leren – op het bewuste, fysieke niveau. Want als wij niet een kritieke massa mensen hebben die bewust hun gewaarzijn verheft en de diepere waarheid erkent die een omslag in bewustzijn kan brengen – in het collectieve bewustzijn – nu dan moet de les geleerd worden door fysieke verschijnselen, fysieke gebeurtenissen in alles: van aardeveranderingen tot klimaatveranderingen, tot oorlogen of andere vormen van dramatische gebeurtenissen die de mensheid dan hopelijk zullen wekken.

Dit moet je niet interpreteren als een akelige profetie, mijn geliefden. Want ik ben echt een optimist, ik zie hoeveel mensen de invocaties benutten en hoe ze vorderingen hebben gemaakt. Want als jullie naar jezelf zouden kijken en degenen van wie je weet dat ze invocaties doen, zie je wel dat jullie als je dat vergelijkt met een jaar of twee geleden, vorderingen hebben gemaakt. In de buitenwereld zie je misschien niet dat er veel veranderingen zijn opgetreden. Maar als je naar jezelf kijkt, zie je wel in dat veel van jullie veel meer vrede, innerlijke vrede, hebben; de vrede die inzichten overstijgt. Want je hebt die vrede als onafhankelijke vrede bereikt, niet afhangend van wereldomstandigheden. En daardoor kun je, zelfs al is de wereld niet de ideale plek, toch nog vrede voelen, en die vrede en optimisme over de toekomst waar Saint Germain over gesproken heeft, voelen en waarvan we echt graag willen dat al onze studenten die accepteren en omarmen, en de twijfel en angst achter je laten.

En als je nog steeds wat twijfel en angst over hebt, maak het dan tot je gewoonte dat wanneer je twijfel en angst voelt, jij je onmiddellijk afstemt op mijn Onbevlekte Hart. En je schenkt of werpt die angst en twijfel in mijn hart en accepteert dat ik het voor je verteer. En dan accepteer je dat het weg is en dat jij je dan in jouw centrum en in harmonie kunt voelen.

Laat het Goddelijke Vrouwelijke in ere hersteld worden in de religie
Ik zal jullie een paar van de belangrijke kwesties beschrijven waarvan wij, de geascendeerde meesters, graag willen zien dat er een doorbraak komt naar het fysieke gewaarzijn, het bewuste gewaarzijn, van de mensheid. Laat mij beginnen met de globale kwestie religie. Het is absoluut noodzakelijk dat de mensheid rekening begint te houden met het feit dat een religie die God de Vader erkent, maar het vrouwelijke, het Moederaspect van God ontkent of negeert, niet een evenwichtige religie is. En wanneer je dan naar de geschiedenis van de mensheid kijkt, zie je dat deze zogenaamd monotheïstische religies vaak, zo niet de oorzaak, maar dan toch zeker wel de aanleiding in de buitenwereld zijn, die de vonk leverde voor het vuur dat aanleiding gaf tot conflicten en oorlog voeren onder de leden van de drie belangrijkste monotheïstische religies.

Vóór het jaar 2012 is het nodig dat de mensheid de Goddelijke Moeder erkent en het belang om de Goddelijke Moeder met de Goddelijke Vader te verenigen. En dit moet in het jaar 2008 beginnen met de serieuze erkenning dat de grote monotheïstische religies totaal uit evenwicht zijn geraakt door de Goddelijke Moeder te negeren, door vrouwen naar beneden te halen, en zelfs vrouwen verantwoordelijk te stellen voor de zondeval. Wat, zoals wij al eerder hebben uitgelegd, niet waar is, maar – om eerlijk te zijn – de extreme uitkomst van de weigering van het mannelijke ego om verantwoording te dragen, en zodoende de schuld en verantwoordelijkheid voor de zondeval op de vrouwen afschuiven in plaats van te erkennen dat die een onderdeel vormt van de natuur van ieder menselijk wezen – mannelijk of vrouwelijk – die verantwoordelijk is voor het verval tot dualiteit.

Je ziet de deplorabele situatie dat de mensen die vastzitten in de denkwijze van de monotheïstische religies, vooral de mannelijke leden van die religies, niet bereid of in staat zijn om naar de balk in hun eigen oog te kijken en die balk eruit te werpen. En juist omdat ze niet naar de balk in hun eigen oog willen kijken, gaan ze over op een staat van mannelijke arrogantie, waardoor ze het gevoel krijgen dat de enige uitweg uit een specifieke situatie is iedereen aanvallen en vernietigen waarop ze dan projecteren dat het vijanden zijn. In plaats van te erkennen dat de vijand zoals het populaire gezegde zegt: “We hebben de vijand gezien, en wij zijn het zelf.” Want het ego is de echte vijand, geen andere menselijke wezens.

We blikken vooruit op het groeiende gewaarzijn dat er een ernstige leemte zit in de monotheïstische religies. En die moet gecorrigeerd worden in deze tijd door een nieuw gewaarzijn van het vrouwelijke aspect van God, als tegenwicht aan het misbruik van macht in de naam van zeggenschap die je in alle drie belangrijke monotheïstische religies vergroot opgevoerd ziet – die in zoveel oorlogen, zoals de kruistochten en vele andere gruweldaden, waaronder het moderne hedendaagse terrorisme, hebben geresulteerd.

Visualiseer de matrix dat men ontwaakt, de groeiende bewustwording, van het Goddelijke Vrouwelijke en het belang om het Goddelijke Vrouwelijke in alle aspecten van iemands religieuze en spirituele leven in te lijven. Wat natuurlijk inhoudt dat mannen en vrouwen een totaal gelijkwaardige status krijgen in elke echte religie, zodat vrouwen een functie in die religie kunnen krijgen en elke taak in die religie en de hiërarchie ervan mogen verrichten. Want mannen kunnen niet zelf uit de val van de door mannen gedomineerde religie klauteren. Ze hebben de hulp van vrouwen nodig voor het evenwicht, om ze letterlijk tegen zichzelf te beschermen en hun gerichtheid op het mannelijke aspect van God, die onvermijdelijk leidt tot misbruik van macht zelfs in naam van God of in naam van een groter goed.

Dit is natuurlijk de leugen die de rechtvaardiging is voor zoveel gruweldaden. En je ziet – als je eerlijk naar de geschiedenis kijkt – dat mannen meer geneigd zijn om ten prooi te vallen aan de leugen dat het doel de middelen kan heiligen. Terwijl vrouwen gevoeliger voor het leven zijn en niet zullen accepteren dat het aanvaardbaar is om mensen te doden om een zogenaamd groter goed tot stand te brengen. Want ze zien dat doden altijd verkeerd is en daardoor voor geen enkele zaak gerechtvaardigd kan worden, hoe het ook aan het mannelijke ego verschijnt.

De noodzaak tot veranderingen in China
Een andere kwestie waar we naar uitzien dat die aan het licht wordt gebracht in het jaar 2008, is een kwestie die op China betrekking heeft. Dit komende jaar zijn er Olympische Spelen in China die de aandacht van de wereld op China zal vestigen. China en de Chinese leiders geloven dat dit een zaak zal worden van grote nationale trots, waarbij ze hun talenten aan de wereld zullen demonstreren, zelfs de superioriteit van hun systeem – dat een vreemde mengeling is van de communistische filosofie en het materialisme en kapitalisme.

Maar wat wij, de geascendeerde meesters, graag willen, is dat de Olympische Spelen in China in plaats daarvan een spiegel wordt – een spiegel die voor zowel China als de wereld wordt opgehouden – en iedereen laat beseffen dat er serieuze en drastische veranderingen in China moeten komen voor die natie aan haar volledige potentieel kan voldoen. Er moet ook het gewaarzijn in de wereld ontstaan dat de wereld een veel genuanceerder en volwassen benadering van China moet krijgen dan tot nu toe.

Eén voorbeeld hiervan – want er moeten waarachtig, veel diepgaande veranderingen plaatsvinden – maar laat mij één voorbeeld noemen, het recente bewustzijn in het westen dat veel speelgoed dat in China wordt gemaakt concentraties lood bevat die gevaarlijk voor kinderen zijn. Het bewustzijn dat er in het ideale geval uit zou moeten voortvloeien, is dat tot dusver naties en consumenten in het westen een totaal onvolwassen en onverantwoorde aanpak van China hebben gehad. Omdat consumenten en bedrijven China enkel simpelweg benaderd hebben als bron voor goedkope goederen die de bedrijven in het westen ongehoord hoge winsten kunnen opleveren, terwijl de consumenten goedkope producten krijgen die, waar Saint Germain in Columbia over heeft uitgeweid, hen het gevoel geven dat zij een bepaalde levensstandaard kunnen handhaven en zodoende in staat zijn de waarde van hun harde werk over het hoofd te zien of te negeren, dat dit in feite de laatste tientallen jaren is gedegradeerd.

Eén van de positieve uitkomsten van zo’n situatie zou het grotere bewustzijn van westerse consumenten kunnen zijn, omdat zij zich beginnen af te vragen: “Zijn wij bereid om altijd de goedkoopste producten te kopen in de winkel zonder te overwegen waar en hoe die werden gemaakt?” En de meeste mensen kunnen natuurlijk wel het eigenbelang zien dat als een bepaald product – in China of in een ander land gemaakt – giftige chemicaliën bevat die gevaarlijk kunnen zijn voor hen of hun kinderen, welnu dan moeten zij zich hiervan bewust zijn. Maar daarnaast kijken we naar zelfs een nog groter bewustzijn. De waarheid is dat je in het westen een groot aantal wetten hebt. Consumenten hebben een grote hoeveelheid bewustzijn, er zijn diverse consumentenorganisaties, regeringsorganisaties met een waakhondfunctie, je hebt vakbonden en je hebt een heel systeem dat erop gericht is de consument in ieder geval een bepaalde mate van bescherming te bieden tegen producten die worden gemaakt zonder echt het belang van de consument in het oog te houden, maar slechts om de grootst mogelijke winst te maken.

Het speelgoed dat in China wordt geproduceerd en wordt ingevoerd – als dat speelgoed in de westerse wereld was geproduceerd, zou het nooit in de schappen van de winkels zijn gekomen met die concentraties lood erin, omdat er beschermende maatregelen tegen waren genomen. Wat er in het westen is gebeurd, is dat het westen nu haar normale consumentenbescherming heeft opgeschort om bedrijven goedkope producten te laten importeren uit China en de winst te maken die zij niet hadden kunnen maken als die goederen in het westen waren geproduceerd. Waardoor zij, als nog een consequentie van het niveau van beschaving in de westerse maatschappij, de arbeiders meer hadden moeten betalen en de arbeiders goede werkomstandigheden bieden en diverse sociale zekerheden.

Wat wij willen, is een groeiend bewustzijn van consumenten dat wanneer je een winkel ingaat, jij niet gewoon naar de goedkoopste prijs kunt kijken. Je moet je verantwoordelijkheid dragen en zeggen: “Wie heeft dat product geproduceerd en wat waren de omstandigheden van de arbeiders?” Hoe werden die werknemers behandeld? En als ik ontdek dat die arbeiders werden behandeld op een manier die mij met afschuw zou vervullen als die arbeiders in mijn eigen land zouden wonen, welnu, dan kan ik niet met een gerust geweten die producten kopen. Want door dat te doen, stel ik die bedrijven in staat die arbeiders in verre landen zo te blijven behandelen.

En dit is geen verantwoordelijk gedrag van de kant van de westerse consumenten, mijn geliefden. Wat er in feite – in het ideale geval – moet gebeuren, is dat de westerse vakbonden – die enigszins worstelen met een heroriëntatie, omdat zij goed werk hebben verricht door de westerse arbeiders goede werkomstandigheden en sociale voorzieningen te geven, zich gedeeltelijk overbodig hebben gemaakt. En dus zijn ze zoekende om een rol te vinden die bij hen past. Welnu, een positieve rol voor de vakbonden zou zijn dat ze zeggen: “We kunnen niet met een gerust geweten arbeiders in andere landen op een manier laten behandelen die we niet toestaan in ons eigen land bij onze arbeiders. En als we niet zien dat vakbonden of naties beschermende maatregelen in de wet vastleggen voor de arbeiders in andere landen, dan moeten wij, als verantwoording nemende vakbonden, onze leden en consumenten aanmoedigen die goederen te boycotten en weigeren ze te kopen. En in plaats daarvan duurdere goederen te kopen die in landen worden geproduceerd met meer bescherming van de arbeiders en consumenten.”

Dit zal die landen, zoals China, er dan toe dwingen, door een revolutie heen te gaan waarbij ze zeggen: We kunnen niet toelaten dat de winstbelangen op hol slaan en daardoor ons eigen volk exploiteren. We moeten ingrijpen en bescherming voor ons eigen volk in een wet invoeren, en ook wetten maken die de rijkdom verspreiden onder de hele bevolking. In plaats van doorgaan met een situatie die tot een heel kleine elite zal leiden die onmetelijk rijk is en de productiemiddelen beheerst, terwijl de meerderheid van de bevolking, zoals de boeren in China, nog steeds onder dezelfde omstandigheden leven, van bijna de hongersnood sterven, die ze twee generaties geleden ook al hadden.”

Word je bewust van de noodzaak dat het economische systeem getransformeerd moet worden
Wat er ook zou gebeuren als gevolg van dit bewustzijn, is dat de consumenten in het westen zouden ontwaken en beseffen dat als zij goederen zouden kopen die werden gefabriceerd onder redelijke en verantwoorden omstandigheden, hun loonstrookje hen ineens zou vertellen dat ze iets niet kunnen aanschaffen. En dit zou dan leiden tot het feit dat zij erkennen dat de waarde van hun arbeid systematisch van hen is gestolen. En daarom is er behoefte aan een nieuwe bewustwording onder de westerse consumenten – vooral de middenklasse, die in slaap zijn gewiegd door hun goede comfortabele levensstijl – van het feit dat er een paar serieuze en drastische veranderingen in de economie moeten plaatsvinden. Omdat de westerse naties ook moeten ingrijpen en niet een kleine economische elite zodanig op de loop laten gaan met de economie dat zij de kip met de gouden eieren doden.

En zoals we al eerder hebben gezegd, het stijgen van de prijzen van onroerend goed is een systematische manier om de banken en de makelaars de waarde van de arbeid van de mensen te laten stelen. Want wanneer de prijzen van een huis verdubbelen, dan verdubbelt het bedrag aan rente dat de koper moet betalen in die dertig jaar hypotheekschuld niet – die gaat exponentieel omhoog. En dit houdt in dat de consument een ongehoord bedrag moet betalen van zijn of haar inkomen om die hypotheek terug te betalen – waarvan de overgrote deel rente is die aan de banken en makelaars moet worden betaald. De makelaars en de banken hebben een egoïstisch belang om de huizenprijzen tot onmetelijke hoogte te laten stijgen, of in ieder geval tot je de instorting ervan begint te zien, waardoor de consumenten de rente niet meer kunnen betalen. En daardoor begint het hele systeem onder haar eigen gewicht om te vallen.

De mensen die van zo’n onevenwichtigheid in de economie het meest profiteren, zijn niet degenen die ontwaken en zeggen dat zij er iets aan zullen doen om dat te veranderen. En daarom moeten wij zien dat er meer bewustzijn bij de westerse consumenten ontstaat, zodat zij de dingen niet kunnen laten afglijden, dat zij zich daarvan bewust moeten zijn, ze moeten de verantwoording nemen voor alle aspecten van hun maatschappij. En ze moeten zeggen wat ze duidelijk als onrechtvaardige en onevenwichtige omstandigheden zien.

Eén van de belangrijke lessen die de mensen in het Vissentijdperk moest leren, is juist dat er niet één verlosser, niet één persoon is, of één regering, of één organisatie de mensheid komt redden. Want de mensen zelf – vooral de top tien procent, maar ook de meerderheid, de top vijftig procent van de bevolking – die moeten verantwoordelijk zijn, die moeten zichzelf wekken en de verantwoording nemen voor hun maatschappij en hun natie. Want anders zal de laagste tien procent hun natie en hun beschaving meesleuren in een neerwaartse spiraal die zichzelf zal vernietigen in overeenstemming met de tweede wet van de thermodynamica, zoals we al heel vaak hebben uitgelegd. Maar we blijven het uitleggen, omdat er zoveel mensen op de wereld zijn die deze elementaire waarheid niet begrijpen.

Laat de waarheid in de Amerikaanse regering aan het licht komen
Het volgende agendastuk voor het jaar 2008 heeft specifiek betrekking op Amerika en het Amerikaanse volk. Het is heel belangrijk dat voor het einde van het presidentschap van Bush, het Amerikaanse volk de hoogst mogelijke les leert die zij kan leren van de acht jaar regering Bush. En dit maakt het ook noodzakelijk dat veel dingen die het Amerikaanse volk in hun eigen regering, in hun president, in de regering en in zichzelf liever niet zien, worden blootgelegd. Daardoor wil ik graag dat zowel jullie, de spirituele mensen in Amerika, als de mensen overal ter wereld oproepen doen in jullie invocaties en het beeld visualiseren dat wat verborgen is, onthuld wordt en dat wat God over de Amerikaanse natie en de regering Bush wil onthullen, ook daadwerkelijk dit komende jaar aan het licht wordt gebracht.

Want er zijn mensen in de regering Bush die denken dat zij de vele problemen gemakkelijk voor zich uit kunnen blijven schuiven en er met één oog naar kijken, tot zij opstappen en het daarna wordt vergeten. Maar wij, de geascendeerde meesters, willen – uit liefde voor het Amerikaanse volk – dat deze dingen aan het Amerikaanse volk worden onthuld, zodat het Amerikaanse volk de grootst mogelijke kans krijgt om de lessen te leren van wat er gebeurt wanneer die haar eigen regering dol laat draaien onder het mom dat het voor de nationale veiligheid moet in de strijd tegen de externe vijand het terrorisme.

Ik ontken niet dat er een vijand in de buitenwereld is in de vorm van de militante islam die er echt op uit is om zoveel mogelijk chaos op de planeet te creëren als maar mogelijk is. Maar wat ik nu zeg, is dat het Amerikaanse volk moet inzien hoe die vijand in de buitenwereld buiten proporties werd opgeblazen en gebruikt als excuus voor diverse problemen. Waar één van is, zoals wij hebben gezegd, om de Amerikaanse natie en het Amerikaanse leger als marionet te gebruiken voor de plannetjes van de internationale machtselite.

Maar daarnaast wil ik graag dat jullie inzien hoe deze situatie is gebruikt als excuus om de limieten te testen van hoever het Amerikaanse volk bereid is te gaan met betrekking tot het opgeven van hun burgerrechten in naam van de nationale veiligheid. En tot dusver moet ik zeggen, dat het Amerikaanse volk bereid is om veel verder te gaan dan zij had moeten gaan door niet te protesteren tegen wat duidelijk een uitholling van hun burgerrechten is – die niet noodzakelijk is om de nationale veiligheid te verzekeren.

Je kunt je regering niet toestaan aan een systematisch misbruik van mensenrechten te beginnen – en tegelijkertijd de regering al dat misbruik laat afdekken en ermee wegkomt dat ze het afdekt – en dan tegelijkertijd te denken dat je kunt vermijden dat je een uitholling van jullie eigen mensenrechten kunt vermijden. Want zoals ik nu al verscheidene keren heb gezegd, zijn degenen die vastzitten in een bepaalde denkwijze, niet de mensen die stoppen met hun onevenwichtig gedrag. Want zij kunnen niet verder zien dat die denkwijze. Het is heel simpel. Als de mensen in jullie eigen regering niet verblind werden door de filosofie dat het doel de middelen heiligt, zouden zij de mensenrechten van gevangenen in Guantanamo Bay of ergens anders niet schenden. En juist omdat ze verblind zijn door die filosofie, kun je niet van ze verwachten dat zij uit zichzelf stoppen. Je moet – als volk – voor je rechten opkomen en zeggen: “Genoeg is genoeg! We kunnen dit niet laten doorgaan.”

Iets anders wat aan het licht moet worden gebracht, is hoe deze regering systematisch corruptie heeft toegestaan in en om de strijd tegen het terrorisme en vooral rondom de oorlog in Irak. Omdat aan privébedrijven in de Verenigde Staten werd toegestaan om onbehoorlijke winsten te maken onder het mom van geheimhouding – want er werd geen toezicht op geplaatst. En dan krijg je een situatie die neerkomt op het oude gezegde: “Alle macht wordt misbruikt en absolute macht wordt absoluut misbruikt.”

Wanneer privébedrijven de regering hun diensten in rekening mogen brengen zonder toezicht te houden op welke diensten er geleverd zijn en wat redelijke kosten voor die diensten zouden moeten zijn, denken die bedrijven onherroepelijk dat ze het beloofde land hebben gekregen en dat ze toegang hebben tot een oneindige bron van rijkdom. Want de regering zal alleen maar extra geld blijven drukken of de nationale schuld laten oplopen die toekomstige generaties moeten terugbetalen. Hoe kun je verwachten dat een bedrijf de rem zet op hun eigen bekwaamheid om winst te maken? Zodoende moet er, opnieuw, transparantie en toezicht zijn. En als je de noodzaak tot nationale veiligheid een atmosfeer laat creëren waarin privébedrijven en de regering denken dat zij alles maar onder het kleed kunnen vegen in naam van geheimhouding, dan krijg je systematisch misbruik, in alle geledingen van de regering en in de privésector die bij die situatie betrokken zijn.

En opnieuw, als ze eenmaal worden meegezogen in die neerwaartse spiraal, kunnen ze zich er niet aan onttrekken, en daardoor moet het publiek en de media de rol van waakhond op zich nemen. En jullie, de spirituele mensen, moeten hier oproepen voor doen. En jullie, die de Amerikaanse spirituele mensen zijn, moeten beseffen dat jullie je misleide loyaliteit aan jullie eigen natie moeten loslaten, waardoor jullie je niet zo druk maken over of de natie in verlegenheid wordt gebracht. Want het is beter dat jullie natie in verlegenheid wordt gebracht en haar les leert dan dat je dingen onder het kleed veegt, zodat jullie vrijheden systematisch worden afgenomen. Maar dit gebeurt zo geleidelijk onder het mom van geheimhouding, dat niemand beseft wat er is gebeurd – tot een kritieke massa bereikt waardoor het daarna veel moeilijker wordt om jullie vrijheden terug te krijgen.

Gematigde moslims moeten ontwaken en in opstand komen tegen het extremisme
Tot slot een kwestie die in 2008 moet worden uitgebracht, is natuurlijk de hele situatie rondom het Midden-Oosten en de hele islamitische wereld. Vooral de mensen in de islamitische wereld moeten inzien dat, tenzij de gematigde mensen in de islam in dit jaar eindelijk in opstand komen tegen het extremisme – het onmogelijk wordt om de escalatie van conflicten tegen te houden die de islamitische wereld letterlijk uiteen zal scheuren. En je denkt misschien dat dit tot een oorlog tegen het westen zal leiden, maar ik zeg je dat het geen oorlog tegen het westen is. Want als de kat eenmaal uit de zak is, bij wijze van spreken, zal er in de islamitische naties zoveel binnenlandse strijd zijn dat ze heel erg weinig energie, wapens en aandacht over hebben om tegen het westen te strijden; ze houden zich in de eerste plaats bezig met hun eigen broeders doden.

Als er geen drastische omslag in het collectieve bewustzijn in de islamitische wereld in het jaar 2008 komt, nu dan wordt het bijna onmogelijk om dat soort conflicten te voorkomen die je in de film over Al Andalus vergroot zag uitgebeeld, waarbij je zag dat de islamitische groeperingen tegen elkaar aan het vechten waren en daardoor het koninkrijk dat ze in Spanje hadden gevestigd in stukken opdeelden. En ik kan je ervan verzekeren dat er een groot aantal breuken in de islamitische wereld zal komen waardoor hele naties in potentie zouden kunnen verdwijnen en oplossen in kleinere gebieden, elk geregeerd door hun eigen opperhoofd of krijgsheer die tegen alle anderen is. Zoveel onrust is het potentieel van de islamitische wereld die letterlijk verschroeide aarde wordt, waardoor hele steden kunnen worden vernietigd, hele culturen kunnen bijna worden weggevaagd. Jullie die de spirituele mensen zijn buiten de islam, moeten visualiseren dat de gebreken in de hele benadering van spiritualiteit in de islamitische wereld aan het licht komen, waaronder hoe ze het Goddelijke Vrouwelijke zijn kwijtgeraakt of haar hebben vernietigd.

Jullie moeten de matrix handhaven, dat vrouwen in de islamitische wereld eindelijk ontwaken en hun eigen stem laten horen. Want, opnieuw, de veranderingen die in de islamitische wereld moeten worden doorgevoerd zijn zo dramatisch dat die niet van de mannen zullen komen, die worden verblind door hun mannelijke ego – door te denken dat hun monotheïstische religie de enige ware religie is en dat hun aanpak van religie de enig ware aanpak van religie is. Dus enkel de vrouwen – en een klein aantal mannen dat evenwicht heeft bereikt – hebben het potentieel om het uit te spreken en dat evenwicht, een evenwichtiger aanpak, tot stand te brengen.

Dit is natuurlijk een kwestie die een belangrijke ondersteuning vraagt van de mensen buiten de islamitische wereld. Want wat zag je precies bij de recente moord in Pakistan? Het was niet zozeer de moord op een bepaalde politica, maar een poging om de invloed van vrouwen in de politiek en de religie in de islamitische wereld te vermoorden. Het was een poging om de gematigde, evenwichtige invloed van het vrouwelijke element in de islamitische wereld tegen te houden en door te gaan met de paar duizend jaar oude cyclus om niet alleen systematisch vrouwen in fysieke zin te onderdrukken, maar om het Goddelijke Vrouwelijke te onderdrukken. En daardoor onevenwichtigheid na onevenwichtigheid, conflict na conflict, in het leven te roepen, zonder doel en waar geen eind aan komt – maar dat simpel het mannelijke ego is dat een gesloten systeem is geworden en daarom de ene zelfvernietigende situatie na de andere schept, en niet in staat is dat te stoppen.

Je moet de matrix, de visie, handhaven en de oproepen doen dat de islamitische wereld eindelijk ontwaakt. En wat er ook voor nodig is om de islamitische wereld te wekken – zelfs als het grote verlegenheid schept – moet je visualiseren dat het soms nodig is – omdat de mensen zo gevangenzitten – dat er een grote ramp gebeurt die de mensen eindelijk bewust maakt van de noodzaak om het anders te doen.

De nieuwe rol van de Goddelijke Moeder
Dit zijn zeker niet de enige kwesties die onder de aandacht van de mensen moeten worden gebracht in het jaar 2008. Maar het zijn de belangrijkste die ik jullie op dit moment wil geven. En om jullie niet te overweldigen, zal ik jullie daarna meer geven naarmate het jaar vordert en wij zien dat het constructief noodzakelijk is dat wij meer leringen over deze kwestie naar buiten brengen. Maar de globale boodschap die ik jullie geef, is dat ik, Maria, een nieuwe rol op mij neem die in dit jaar 2008 begint, door actiever, directer, meer op de man af te zijn, meer als de tijgerin die haar jongen verdedigt, meer als het beeld van Kali dat je in het oosten ziet – van de Goddelijke Moeder die haar nakomelingen verdedigt tegen wie hen wil verslinden. Want ik zal inderdaad duidelijker spreken dan ik ooit daarvoor heb gedaan. Zelfs zodanig dat ik mijn website in een andere en directere onthulling van het Goddelijke Vrouwelijke zal transformeren en de noodzaak om het Goddelijke Vrouwelijke in het spirituele leven op deze planeet te brengen om evenwicht te brengen in de door mannen gedomineerde aanpak van religie – die waarachtig niets anders dan conflicten kan veroorzaken, en niet enkel alleen maar steeds grotere conflicten oplevert als die niet door het vrouwelijke in alle wezens in evenwicht worden gebracht.

Dus met dankbaarheid voor de bereidheid om mij het podium te verschaffen dat me in staat heeft gesteld om deze rede te houden, verzegel ik jullie in het hart van de Goddelijke Moeder, in de vurigheid van mijn hart. Want de Moeder zal daadwerkelijk haar eigen mensen verdedigen tegen iedereen die hen probeert te verslinden. En ik kan jullie ervan verzekeren dat als jullie denken – in de door mannen gedomineerde religies – God de Vader almachtig is, God de Moeder almachtig is in het materiële rijk. Want God de Moeder is niet van God de Vader gescheiden. God de Moeder IS God de Vader die zich in het materiële rijk tot uitdrukking brengt.

Dus God IS Vader, God IS Moeder – nooit de één zonder de ander. En deze waarheid moet de komende jaren door de mensheid erkend worden. En ik, Maria – als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder op aarde – zal zeker mijn aandeel leveren om die boodschap over te brengen. Wees dus verzegeld in de liefde van mijn hart en ontvang het vuur van de Goddelijke Moeder als stuwkracht voor jou, voor jouw eigen groei, afhankelijk van jouw eigen bereidheid om jullie goddelijke plan te vervullen en dit komende jaar, en de jaren daarna, erover te spreken. Zodat wij samen boven zoals beneden kunnen zijn en de boodschap naar buiten brengen dat de Goddelijke Moeder terug is – en dat zij hier blijft!