Fundamentele leringen over abortus

ONDERWERPEN: In een gepolariseerd debat, bezit geen enkele kant de waarheid – Het ene extreme: de keuze voor – kun je een goede keus maken zonder dat je de consequenties begrijpt? – een ander uiterste: voor het leven – de evenwichtige kijk van de Christusgeest – het leven is een kans – veel levensstromen wachten om te kunnen incarneren – een zwangerschap is altijd een unieke karmische kans voor iedereen die erbij betrokken is – de maatschappij moet degenen beschermen die zichzelf niet kunnen beschermen – in een ideale maatschappij zouden vrouwen het recht moeten hebben op een abortus, maar ongewenste zwangerschappen zijn uiterst zeldzaam – in de maatschappij van tegenwoordig is het het beste voor iedereen als abortus illegaal was – nationaal karma door abortus – het beste belang van vrouwen is keuzes maken die op de hoogste inzichten worden gebaseerd – problemen ontstaan omdat mensen keuzes maken die hun opties in de toekomst beperken – er is een manier om uit de menselijke problemen te komen – de beste keus maak je voor je zwanger raakt – contraceptie is geen zonde – jouw hogere wil en je bewuste wil – adoptie is totaal acceptabel – de behoefte om vrouwen te helpen in spiritueel opzicht te groeien – abortus en overbevolking – de bevolkingsgroei werpt de machtselite omver – de machtselite probeert de grootte van de bevolking te beperken in zover zij dat kunnen beheersen – de overbevolking is een mythe die bedacht is om de ongelijke verdeling van de rijkdom te rechtvaardigen – de aarde is ontworpen om 10 miljard mensen te huisvesten die in overvloed leven

Kim: Jezus ik ben zeer terughoudend om abortus naar voren te brengen, omdat het zo’n complexe kwestie is. Toch vind ik dat mensen aan beide zijden van het debat over abortus, de opmerkingen verkeerd zullen begrijpen in je verhaal over de man die dokter heeft gedood die abortussen pleegde. Ik denk dat beide zijden jouw opmerkingen zullen gebruiken om hun standpunten te verdedigen. Dus ik voel de behoefte om jouw mening over abortus te verhelderen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ja, ik ben het ermee eens dat abortus een complexe kwestie is en op een bepaald moment zal ik er meer gedetailleerde leringen over geven. Laat me nu echter een heel compacte lering over abortus geven.

Laat me beginnen te zeggen dat het debat over abortus het volmaakte voorbeeld is van waar ik het over had in mijn bespreking van de scheiding tussen kerk en staat. Wanneer een debat in twee uitersten wordt gepolariseerd, is het het eerste slachtoffer de waarheid, het evenwichtige perspectief van de Christuswaarheid.

Het ene uiterste: de keus voor abortus
Het huidige debat over abortus is vervormd door twee extremistische standpunten. De ene is het geloofssysteem van het wetenschappelijk materialisme dat zegt dat er geen God is en daarom geen hoger gezag. Het gevolg is dat het aan de mensen wordt overgelaten om te bepalen wat goed of fout is. De misvatting van dit standpunt is, zoals ik in mijn opmerkingen heb gezegd over de man die een dokter die abortussen pleegde, heeft gedood, wordt Gods wet niet veranderd door menselijke overtuigingen en meningen. Dus wanneer de mensen die voor abortus zijn, beweren dat een vrouw het recht moet krijgen om te beslissen wat ze met haar eigen lichaam doet, hebben ze tegelijkertijd gelijk en ongelijk.

Ik begrijp duidelijk en erken dat er veel mensen zijn in de beweging die voor abortus is, dat zij handelen met de oprechte wens om zwangere vrouwen in nood te helpen. Ik weet ook dat deze mensen echt in hun zaak geloven en geloven dat het een rechtvaardige zaak is. Zoals ik heb gezegd, is de Wet van Vrije Wil een fundamentele wet in het universum. De bedoeling van het leven is juist om mensen de kans te geven te leren door hun vrije wil te gebruiken. Daarom kan men misschien redeneren dat een vrouw het recht heeft om een niet geplande of ongewenste zwangerschap af te breken.

Het probleem is dat dit standpunt vaak wordt aangeprezen door mensen die volgelingen zijn van het wetenschappelijk materialisme. Daarom erkennen deze mensen het bestaan van Gods wet niet en het feit dat niemand aan de gevolgen van haar daden kan ontkomen. De belangrijke kwestie is hier dat jij, tenzij je volledig de potentiële consequentie begrijpt van een bepaalde situatie, niet in staat bent om een volledig vrije keuze te maken over de kwestie.

Met andere woorden, tenzij een vrouw bewust de spirituele consequenties van een abortus begrijpt, worden de consequenties niet veranderd door haar geloof of ongeloof in Gods wet, ze kan niet een echt vrije keuze maken. Daarom is het simpel een feit dat de mensen die een vrouw aanmoedigen om abortus te plegen, in feite deze vrouwen aanmoedigen om de wet van God te schenden en zodoende spirituele consequentie te scheppen, of liever karma, die hun levensstroom misschien in verscheidene levens moet terugbetalen. Ik geloof vast dat als een vrouw echt de spirituele implicaties van abortus begreep, zij er waarschijnlijk niet voor zou kiezen om abortus te plegen.

Nog een uiterste: voor het leven
Laat me nu naar de andere kant van het debat gaan, namelijk de mensen die voor het leven zijn. De meeste mensen die voor het leven zijn, hebben een orthodox of fundamentele christelijke achtergrond en daardoor wordt hun benadering van het debat over abortus zwaar beïnvloed door christelijke overtuigingen. Nogmaals, ik erken volledig dat de meeste mensen oprecht zijn en echt in hun zaak geloven.

Maar zoals ik toch overal op de website probeer uit te leggen, is het christendom afgestapt van mijn ware leringen en mijn ware intentie. Zoals ik elders heb uitgelegd, is de mensheid naar een rationeler bewustzijnsstaat gegaan. Helaas hebben de meest orthodoxe christenen deze rationele bewustzijnsstaat niet omarmd. Daarom bevinden ze zich in de moeilijke situatie dat ze christelijke doctrines moeten verdedigen, doctrines die niet van mij komen maar door menselijke wezens werden gemaakt om politieke redenen.

Omdat de moderne christenen de mensen geen rationele verklaring kunnen geven voor deze doctrines, blijft hen niets anders over dan dezelfde middelen te gebruiken dan de orthodoxe kerken al 2000 jaar doen, namelijk de mensen angst aan te jagen met hellevuur en vervloeking. In een rationeel tijdperk werkt deze aanpak gewoonweg niet meer.

In het rationele tijdperk van tegenwoordig is het veel moeilijker geworden om het gedrag van mensen te veranderen door middel van angst. In plaats daarvan moet je hen een rationeel inzicht geven dat ze toont wat in hun eigen beste belang is. Omdat het orthodoxe christendom niet bereid is terug te kijken en de politieke vergissingen te corrigeren die vroeger door de kerkvorsten zijn gemaakt, hebben ze geen efficiënte manier om hun standpunten aan mensen in een rationeel tijdperk uit te leggen.

Het evenwichtige standpunt van de Christusgeest
Hoewel er nog veel meer te zeggen valt over wat er achter de schermen van het debat over abortus wordt gezegd, zal ik mij in het belang van bondigheid richten op wat er verloren is gegaan in de strijd tussen deze twee extremistische standpunten. Wat er verloren is gegaan, is het evenwichtige perspectief van de Christusgeest. Dit perspectief is geconcentreerd op het feit dat het leven op planeet aarde een kans is om levensstromen te laten groeien. Om het meeste voordeel te halen uit deze kans, moet een levensstroom een fysiek lichaam bewonen.

Wanneer een vrouw zwanger wordt, biedt die zwangerschap een specifieke levensstroom de unieke kans om de materiële wereld binnen te komen en zijn goddelijke plan uit te voeren. Er zijn op dit moment een groot aantal, dat enthousiast en vol verlangen wachten op de kans om een fysiek lichaam te bewonen. Vanwege de veranderende demografie, en grotendeels vanwege abortussen, zijn er veel levensstromen die niet de kans hebben gekregen om deze wereld binnen te komen. In veel gevallen heeft dit het ideale pad voor de groei van deze levensstromen vertraagd en ernstig gecompliceerd.

Dus elke zwangerschap biedt de best mogelijke kans aan één bepaalde levensstroom. Wanneer je volledig de waarheid van karma en reïncarnatie begrijpt, besef je dat de meeste levensstromen in veel levens een heel ingewikkeld net van banden met andere levensstromen hebben opgebouwd. Voor levensstromen zich definitief kunnen bevrijden van het aardse vlak, moeten zij de schulden terugbetalen aan levensstromen die zij in vorige levens schade hebben berokkend. De beste manier om dit doel te bereiken, is door samen met deze levensstromen in een gezin of een groepssituatie te incarneren.

Daarom biedt een zwangerschap niet alleen een kans aan de binnenkomende levensstroom, maar biedt ook aan de ouders van die levensstroom. Wanneer een vrouw een abortus heeft, aborteert ze niet alleen de spirituele kans voor het kind. Ze aborteert ook haar eigen kans om karma met die levensstroom in evenwicht te brengen. Ze aborteert de kans van alle levensstromen die haar kind had kunnen ontmoeten tijdens zijn leven.

Ik ben me ervan gewaar dat de meeste mensen die naar de extremistische standpunten zijn overgeheld, heftig zullen verwerpen wat ik net heb gezegd. Maar toch moet ik jullie opnieuw zeggen dat God niet met zich laat spotten. De wetten van God zijn niet veranderd door wat mensen geloven of niet geloven.

Ik kan je ervan verzekeren dat ik veel levensstromen advies geef en moet troosten die sterven, terugkijken om hun leven en dan duidelijk de consequenties van hun keuzes inzien. Ik kan je ervan verzekeren dat maar weinig mensen geen spijt hebben van hun fouten en die het beter hadden gedaan als zij het beter hadden geweten. Ik kan je ervan verzekeren dat er maar weinig vrouwen zijn die geen spijt hebben van een abortus. Met andere woorden, als een zwangere vrouw de spirituele consequenties van een abortus volledig begreep, zouden de meeste vrouwen er vrijwillig voor kiezen het kind te houden.

Laat me je in dat opzicht duidelijk maken dat in veel gevallen een vrouw haar karma in evenwicht kan brengen door de binnenkomende levensstroom de kans te geven te incarneren. Het is niet nodig dat de vrouw haar kind opvoedt. Daarom is vanuit een spiritueel perspectief, adoptie in veel gevallen een totaal acceptabel alternatief voor abortus. Het biedt een win-win situatie die een kans biedt aan alle levensstromen die erbij betrokken zijn.

Kim: Hoe zit het dan met de maatschappij. Zou de Verenigde Staten abortus moeten blijven legaliseren, of zou het moeten worden verboden?

Jezus: Wanneer je echt begrijpt dat abortus de kans op spirituele groei voor een levensstroom wegneemt, net zoals moord, zie je duidelijk dat abortus een schending is van Gods wet van de vrije wil. Het verhindert dat een binnenkomende levensstroom zijn vrije wil kan uitoefenen net als bij het doden van een mens. Als een maatschappij het verboden maakt om iemand te doden of zelfmoord te plegen, hoe kan die maatschappij dan toestaan dat een ongeboren kind wordt gedood?

Men erkent het feit dat de lagere aspecten van de menselijke natuur ervoor kan zorgen dat mensen egoïstische daden plegen die de rechten van andere mensen schenden. Daarom wordt in alle beschaafde landen erkend dat de maatschappij zich moet bemoeien met de bescherming van degenen die zichzelf niet kunnen beschermen. Dit is zeker van toepassing op het ongeboren kind dat geen stem heeft en daarom op geen enkele manier de beslissingen van de moeder kan beïnvloeden, beslissingen die diepgaand de levensstroom van het kind beïnvloeden.

Laat me zeggen dat in een ideale maatschappij alle mensen helder inzicht zouden hebben in de spirituele waarheid. Dan zouden ze volledig de consequenties van een abortus begrijpen. Als een vrouw duidelijk inzicht had in de spirituele consequenties van abortus, zou de Wet van Vrije Wil verordenen dat de vrouw een abortus zou mogen plegen zonder door de maatschappij te worden berispt. In een ideale maatschappij zouden vrouwen echter een veel beter inzicht hebben in hun recht om seksuele exploitatie te vermijden. Ze zouden betere middelen hebben om hun eigen seksuele verlangens in de hand te houden en ze zouden weten hoe zij zichzelf moeten beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. Dus zouden ongeplande en ongewenste zwangerschappen in een ideale maatschappij hoge uitzondering zijn en niet zo vaak voorkomen als in de maatschappij van tegenwoordig. Wat ik nu zeg, is dat in een verlichte maatschappij het aantal vrouwen dat een abortus wil, zo klein zou zijn dat de kwestie om abortus te legaliseren relatief onbelangrijk zou zijn.

In een verlichte maatschappij vereist de Wet van Vrije Wil echter wel dat de rechten van de moeder in evenwicht moeten zijn met de rechten van het ongeboren kind. Daarom zou zelfs een verlichte maatschappij er misschien wel voor kiezen om abortus te verbieden.

In de niet verlichte maatschappij van tegenwoordig zou het in het beste belang van iedereen zijn, inclusief de maatschappij zelf, dat abortus verboden werd. Dit zou niet alleen de rechten van de ongeboren kinderen beschermen, maar het zou de vrouwen ook beschermen tegen het scheppen van consequenties voor hun levensstroom, omdat de meeste vrouwen ervoor zouden kiezen dat te vermijden als ze echt begrepen wat er op het spel stond. Het wordt algemeen erkend dat één van de bedoelingen om wetten te maken, is om mensen tegen zichzelf en elkaar te beschermen.

Laat mij bovendien nog zeggen dat net als een individueel persoon karma kan maken, een hele natie dat ook kan. Momenteel hebben de Verenigde Staten en vele andere naties die abortus toestaan, ernstig nationaal karma gemaakt. Nogmaals, de mensen aan beide zijden van het debat zullen dit feit negeren of ontkennen. Maar zoals ik nu al vele malen heb gezegd, is de wet de wet en die wordt niet veranderd door de meningen van mensen. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat een land ernstig karma maakt die de hele natie de komende generaties kan beïnvloeden. Zodoende komen de zonden van de vader echt terug bij de kinderen van de derde en vierde generatie.

Kim: Hoe zit het met de belangen van de vrouw. Ik zie veel mensen die zich bezig houden met het debat over abortus vanwege de oprechte wens om vrouwen te helpen. Hoe kunnen deze mensen het best hun energie kanaliseren, zodat ze vermijden dat ze voor een extremistisch standpunt aan het werk zijn?

Jezus: Bij alles wat je krijgt, krijg inzicht. De oplossing van elk probleem moet beginnen bij beter inzicht in het probleem.

Ik zou deze mensen aanmoedigen om diepgaander inzicht in de spirituele kant van het leven te ontwikkelen. Ik begrijp volledig dat veel mensen die zich tegenwoordig zorgen maken over het helpen van vrouwen die een ongeplande zwangerschap onder ogen moeten zien. Ik begrijp ook dat de mensen op het eerste gezicht misschien denken dat mijn suggestie simplistisch is en juist de fysieke behoeften van een zwangere vrouw negeert. Maar toch is mijn standpunt verre van simplistisch.

Zoals ik op deze website probeer uit te leggen, ontstaan alle problemen in principe uit het feit dat menselijke wezens naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald waarin ze hun situatie niet meer begrijpen. Daarom blijven mensen problemen scheppen; ze stapelen fout op fout, tot het lijkt alsof er geen uitweg meer is. Wanneer je naar de huidige sociale problemen kijkt, is het heel begrijpelijk dat mensen het uit wanhoop opgeven en denken dat er geen oplossing is. Maar toch moet ik je zeggen dat hoewel het gevoel van hopeloosheid begrijpelijk is, dit op een illusie wordt gebaseerd.

Mensen hebben hun huidige problemen geschapen, omdat ze geen duidelijk inzicht hebben in de spirituele en materiële wetten die God heeft gebruikt om het universum te scheppen. Daarom schenden mensen constant die wetten en scheppen problemen die hun vrijheid beperken. De enige uitweg uit deze impasse, is dat mensen een diepgaander inzicht krijgen in de spirituele waarheid. Als mensen dit inzicht zouden krijgen en de wetten van God correct leerden te gebruiken, zouden ze heel snel de overgrote meerderheid van problemen die je nu op aarde ziet, oplossen, en dan bedoel ik echt oplossen.

Laat me een hele duidelijke uitspraak doen. Er is een oplossing voor ieder probleem. De sleutel om die oplossing te vinden, is beseffen dat ieder probleem is geschapen door mensen die naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald. Daarom is de enige manier om de oplossing te vinden, verder reiken dan die bewustzijnsstaat. Enkel door verder te reiken dan de relatieve, dualistische, egoïstische standpunten van de lagere geest, enkel door naar de middenweg van het Christusbewustzijn te reiken, het evenwichtige perspectief van het Christusbewustzijn, het hogere inzicht van het Christusbewustzijn, zullen mensen in staat zijn om de spirituele oplossing voor menselijke problemen te vinden.

Let er nogmaals op dat planeet aarde een schoollokaal is voor levensstromen. Mensen krijgen twee manieren om hun lessen te leren. Ze kunnen zichzelf op één lijn brengen met de waarheid en de realiteit van God en daardoor hulp van boven ontvangen. Of ze kunnen zich van die hulp afsnijden en daardoor zichzelf inschrijven bij de school van de harde klappen. Momenteel hebben mensen het verlichte perspectief afgewezen dat God hen maar al te graag geeft. In plaats daarvan hebben mensen ervoor gekozen om te leren door de consequenties van hun acties.

Wat er op dit moment gebeurt, is dat mensen de wetten van God in zo grote mate overtreden dat ze zichzelf letterlijk inkaderen. Helaas heeft de mensheid voor een groot deel nog niet het punt bereikt waarop ze bereid zijn die situatie te veranderen. Ze bereiken misschien niet dit keerpunt, ze bereiken misschien niet de bodem, tot ze zoveel problemen hebben geschapen dat ze letterlijk het gevoel krijgen dat ze zich niet meer kunnen bewegen.

Ik ben een spirituele leraar en ik sta altijd klaar om ieder mens te helpen die naar het verlichte perspectief van de Christusgeest reikt. Ik wil niet dat mensen zichzelf in een hoekje afschilderen waar ze het gevoel hebben dat er geen uitweg is. Ik ben naar de aarde gekomen om mensen te tonen dat er natuurlijk wel een uitweg is uit de lagere bewustzijnsstaat.

Die manier is een hoger inzicht, een hogere bewustzijnsstaat, wat ik het Christusbewustzijn noem. Ieder menselijk wezen heeft het potentieel om die uitweg te ontdekken en te volgen door innerlijk contact te maken met zijn of haar Christuszelf. Dit is het pad dat ik op deze website probeer te beschrijven. Door dat pad te volgen kan ieder mens beginnen zich te vereenzelvigen met de Christusgeest. Daardoor kunnen mensen geleidelijk aan op het punt van eenheid met het Christuszelf komen, zodat ze letterlijk kunnen zeggen: “Ik ben de weg, de waarheid en het Leven.”

Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat die het probleem heeft geschapen.

Kim: Je zei dat iedereen vrije wil heeft. Hoe kan de vrije wil van een vrouw het best worden beschermd in verband met de abortuskwestie?

Jezus: Zoals ik zei, de Wet van Vrije Wil kan niet van de Wet van Oorzaak en Effect gescheiden worden. Geen enkel intelligent persoon kan het feit ontkennen dat alles wat je doet bepaalde consequenties heeft. Alleen degenen die anderen proberen te manipuleren, zullen proberen de illusie te creëren dat het mogelijk is om iets te doen zonder dat het consequenties heeft.

Daarom zou ieder menselijk wezen moeten weten dat wanneer hij/zij zich met een bepaalde actie bezighoudt, er mogelijk consequenties aan vastzitten. Als je een bepaalde consequentie niet wilt ervaren, dan moet je de noodzakelijke acties ondernemen om die consequenties te vermijden voor het een manifeste realiteit wordt. Dus wat ik nu zeg, is dat de beste tijd om je vrije wil te gebruiken, is voor een vrouw zwanger wordt.

Omdat we in een rationeel tijdperk leven, is het gewoonweg niet mogelijk dat een vrouw (in een geïndustrialiseerde natie) niet weet dat seks tot zwangerschap kan leiden. Net zo zou geen enkele vrouw zich er niet bewust van kunnen zijn dat er manieren zijn om seks te hebben zonder zwanger te worden. Met andere woorden, in tegenstelling tot de doctrines van de katholieke kerk, is het tot acceptabel voor God dat een vrouw bepaalde middelen gebruikt, waardoor ze seks kan hebben zonder zwanger te worden. Met andere woorden contraceptie is geen zonde.

Een vrouw heeft dan talloze mogelijkheden om haar vrije wil uit te oefenen. Ze kan ervoor kiezen zichzelf op te voeden in het gebruik van anticonceptiemiddelen. Ze kan ervoor kiezen om anticonceptiemethoden te gebruiken die geen negatief effect op haar lichaamschemie of hormonale evenwicht hebben. Ze kan ervoor kiezen te beseffen dat ze niet verplicht is om het object te zijn van de seksuele exploitatie door mannen, ongeacht de druk waar ze misschien aan wordt blootgesteld. Ze kan ervoor kiezen te beseffen dat de uitdaging die menselijke wezens krijgen, is om seksuele behoeften te beheersen in plaats van de lichaamschemie hun leven te laten beheersen. Door deze opties te gebruiken en intelligente keuzes te maken, zou dit de meeste vrouwen in staat moeten stellen om een ongeplande en ongewenste zwangerschap te vermijden.

Wat ik nu zeg, is dat hoewel veel levensstromen wachten om te incarneren, een vrouw het recht heeft om middelen te gebruiken die zwangerschap voorkomen. Als de vrouw zulke middelen gebruikt en toch nog zwanger wordt, moet de vrouw erkennen dat iets groters haar bewuste wil aan de kant heeft geschoven.

In veel gevallen kan de innerlijke kennis van de levensstroom er eigenlijk voor zorgen dat een vrouw zwanger wordt zonder bewust te willen dat dit gebeurt. De reden hiervoor is dat de vrouw, diep in het geheugen van haar levensstroom, weet dat ze er op een bepaalde tijd voor heeft gekozen om geboorte te geven aan het kind.

Maar de vrouw heeft haar opties nog niet uitgeput. Zoals al eerder is gezegd, is het zeer acceptabel dat veel vrouwen een kind laten adopteren. Dit geeft dan alle levensstromen die erbij betrokken zijn, inclusief de levensstromen van de adoptieouders die geen kinderen kunnen krijgen, de maximale kans op groei.

Laat me in dat opzicht vermelden dat je, wanneer je karma en reïncarnatie helemaal begrijpt, beseft dat de keuzes die je in dit leven maakt de keuzes die je in een toekomstig leven kunt maken, kunnen beperken. Ik kan met absolute zekerheid zeggen dat een vrouw wanneer zij ervoor kiest om abortus te plegen, karma voor zichzelf maakt die haar toekomstige keuzes zullen beperken. Als een vrouw zichzelf echter beschermt tegen een ongeplande zwangerschap, toch zwanger raakt en dan ervoor kiest om haar kind te laten adopteren, ze haar toekomstige keuzes niet beperkt.

De waarheid over vrije wil is dat al je keuzes consequenties hebben, en een aantal van die consequenties zullen je opties beperken. Je kunt niet allebei hebben. Je huidige keuzes kunnen je vaardigheid om keuzes in de toekomst te maken, beperken. Als je dit niet erkent, gebruik je niet echt je vrije wil. Je laat jezelf simpelweg manipuleren door tijdelijke druk, hetzij door uiterlijke omstandigheden of door onopgeloste aspecten in je eigen psyche. De belangrijke uitdaging van het leven is zowel je innerlijke als uiterlijke beperkingen te boven te komen en daardoor op een verlichte manier je vrije wil te gebruiken die jou brengt waar je echt heen wilt met je leven.

Ik besef volledig dat in de niet goed voorgelichte maatschappij van tegenwoordig, veel jonge vrouwen niet begrijpen dat zij een alternatief hebben. Ze zitten volledig ingekaderd door de druk die door de lagere geest wordt gecreëerd, hetzij in zichzelf, in de mensen om hen heen of in de lagere cultuur waarin ze leven. Ik doe geen afbreuk aan de noodzaak om zulke vrouwen te helpen hun situatie te verbeteren. Ik moedig sterk aan dat diverse groepen zulke vrouwen op alle mogelijke manieren helpen. Ik wijs er gewoon op dat je door die vrouwen aan te moedigen abortus te plegen, de levensstromen niet helpt groeien.

Het zou veel beter werken om het vrouwen gemakkelijker te maken door niet geplande zwangerschappen te vermijden en voor adoptie te kiezen in plaats van abortus. Ik moedig mensen ook aan te beseffen dat de manier om zulke mensen echt te helpen is door een hoger spiritueel inzicht te krijgen dat het hen mogelijk maakt om permanent hun huidige omstandigheden te ontstijgen. Geef je iemand die verhongert een vis of een visnet?

Kim: Hoe zit het met de angst dat de aarde snel overbevolkt zou raken zonder abortus en we het milieu zouden vernietigen?

Jezus: ik erken volledig dat er veel mensen zijn die zich oprecht zorgen maken over het milieu, die in werkelijkheid ontstaan uit de liefde van de aardemoeder, zelfs liefde voor het vrouwelijke aspect van God. Maar dan moet ik je toch zeggen dat veel van deze mensen om de tuin zijn geleid om aan de zaak van het elitarisme mee te werken.

Opnieuw, dit is een heel complexe kwestie en er valt nog veel meer over te zeggen. De essentie van de kwestie is echter dat je het concept overbevolking niet kan scheiden van het feit dat een kleine elite, al millennia lang, heeft geprobeerd de macht te krijgen over de gewone bevolking. Steeds weer opnieuw is de macht van deze machtselite omvergeworpen door de groei van de bevolking boven een bepaalde grens.

Dit werd duidelijk in het middeleeuwse Europa gedemonstreerd toen de adel niet meer haar bevoorrechte positie kon behouden, omdat de bevolking het niveau was ontgroeid waarop die houdbaar was door de ongelijke distributie van de bronnen. In de wereld van tegenwoordig heb je een soortgelijke situatie waarin de geïndustrialiseerde naties de rol van de adel op zich hebben genomen en de minder ontwikkelde naties de rol van de lagere klassen spelen.

Laat me duidelijk stellen dat overbevolking een mythe is. Het is een illusie die wordt gecreëerd met de bedoeling om een elitair systeem te handhaven dat wordt gebaseerd op de ongelijke verdeling van Gods bronnen. God heeft nooit de vorming van zo’n elitair systeem aangemoedigd. God heeft een planeet voor zich gezien waarop elk menselijk wezen in het overvloedige leven zou delen. Wat er is gebeurd, is dat een kleine elite een immense hoeveelheid rijkdom heeft vergaard door kunstmatige schaarste aan rijkdommen en bronnen te creëren.

Toen de zeven Elohim planeet aarde ontwierpen, werd die ontworpen om met gemak 10 miljoen mensen te onderhouden. Met de huidige ongelijke distributie van bronnen, is het waar dat de planeet geen 10 miljoen mensen zou kunnen onderhouden. Maar toch is dit het product van de mens en niet het product van God.

Daarom zouden de mensen die zich zorgen maken over het milieu, een spirituele oplossing moeten zoeken die het elitarisme en de onrechtvaardigheid van deze planeet kan verwijderen. Daardoor zou de aarde weer op één lijn kunnen komen met het oorspronkelijke ontwerp en ze zou met gemak 10 miljard levensstromen kunnen onderhouden. Dit zou de planeet dan in staat stellen om aan de voor haar bedoelde rol te voldoen, haar door God verordende rol, als podium voor de evolutie van levensstromen.

Nogmaals, dit zijn complexe kwesties die niet gemakkelijk in een paar woorden kunnen worden verklaard. Daarom ben ik me ervan bewust dat ik enkele mensen misschien in de war maak. Ik moedig mensen aan om meer vragen te stellen en dan zal ik graag meer gedetailleerde inzichten verschaffen. Als je eenmaal inzicht hebt, zul je vrede krijgen.