Gevallen Engelen en seksualiteit

ONDERWERPEN: Engelen in het spirituele rijk kunnen niet vallen – niet geascendeerde sferen – de oorlog in de hemel – wezens zijn om diverse redenen gevallen – sommige engelen vielen vanwege het verlangen naar seksualiteit – licht stelen door seksualiteit – geperverteerde seksualiteit versus eenzijn – drie soorten engelen – allen geïncarneerde engelen zijn gevallen – hoe engelen weer kunnen ascenderen – maak jouw ascensie niet afhankelijk van beslissingen van anderen – avatars zijn niet gevallen – gevallen engelen moeten leren van geascendeerde meesters

Vraag: Lieve Jezus, Ik heb een vraag over gevallen engelen. Ik begrijp dat de Bijbel en het Boek Enoch, zeggen dat sommige gevallen engelen vielen door lust, omdat ze wensten te incarneren om seks te hebben met de prachtige dochters van de mensen. Omdat engelen het weten en van elkaar houden, hadden enkele engelen die dicht bij degenen staan die door lust vielen, ervoor kunnen kiezen om naar de aarde te komen om te proberen hun vrienden weer terug naar huis te brengen en toen tot de dualiteit zijn vervallen en vergeten waarom zij hier zijn? Ik besef dat deze reddingsmissie waarschijnlijk Gods wil heeft overtreden, omdat het niet de engelen niet werden geschapen om te incarneren. Als een aantal engelen vielen door een misleide reddingspoging en in de dualiteit en de reïncarnatiecyclus gevangen kwamen te zitten, hoe zouden ze dan kunnen groeien om naar huis terug te keren? Als de engelen niet geschapen werden om te incarneren, hebben ze dan wel een IK BEN Aanwezigheid? Zouden ze ook spirituele gidsen hebben, die aangesteld zijn om hen te helpen op hun pad terug naar God zoals zielen die wel werden geschapen om te incarneren? Het meeste wat ik over gevallen engelen heb gelezen, is dat ze vijandig naar God zijn of vol arrogantie. Ik vraag me gewoon af of een paar gewoon uit misplaatste liefde gevallen zijn (hun gevallen kameraden op de eerste plaats zettend in plaats van Gods plan), waarvan ik denk dat het is: van iets anders meer houden dan van God. Ik hoop echt dat je deze vraag wilt beantwoorden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (30 november 2010):

Het Boek Enoch en de Boek Openbaringen hebben gelijk dat de engelen vielen, maar het is niet juist dat die engelen uit het spirituele rijk kwamen. Omdat noch de Bijbel noch het Boek Enoch onderscheid maken tussen geascendeerde en niet geascendeerde sferen, is het een algemeen misverstand dat engelen alleen maar in het spirituele of geascendeerde rijk bestaan. Mensen hebben daarom aangenomen dat de gevallen engelen in het spirituele rijk moesten zijn geweest en het gevolg is dat veel mensen zich afgevraagd hebben hoe engelen in de hemel ooit konden vallen. Dit wordt natuurlijk nog verwarrender gemaakt door het Boek Openbaring met de bewering dat er oorlog in de hemel was en dat een paar engelen eruit geworpen werden.

De werkelijkheid is zoals we elders hebben uitgelegd, dat de wereld van vorm uit een aantal sferen bestaat. Uit die eerste drie sferen, zijn geen wezens gevallen. In de vierde sfeer vielen wezens voor de eerste keer en dit gebeurde voor de sfeer ascendeerde en deel werd van het spirituele rijk. Wezens zijn ook in de volgende sferen gevallen, tot aan de zevende, waarin jij leeft.

Mijn punt is dat er veel wezens zijn – zowel engelen als medescheppers – die gevallen zijn en wel om verschillende redenen. Sommigen vielen uit hoogmoed, sommigen vielen uit rebellie en sommigen vielen om andere redenen. Zeker, wezens zijn gevallen ten gevolge van het vervormen van elk van de zeven stralen.

Het is correct dat bepaalde engelen vielen omdat ze een fysiek lichaam wilden aannemen en seks hebben. De verklaring echter dat ze naar de dochters van de mensen smachten, is niet helemaal correct. Engelen hebben wel polariteiten, maar ze hebben niet wat jullie zien als mannelijke en vrouwelijke seks – om de eenvoudige reden dat engelen niet zijn ontworpen om nakomelingen te krijgen door middel van seks. Dus is het juister om te zeggen dat bepaalde engelen naar het niveau af wilden dalen, waarop ze een mannelijk en vrouwelijk lichaam konden aannemen en dus seks konden hebben. Het Boek Enoch laat het klinken alsof de mannelijke engelen vielen, maar dat is gewoon het product van het mannelijke vooroordeel dat je in de maatschappij van die tijd ziet. Dat is ook de reden dat God wordt afgebeeld als mannelijk wezen.

Engelen werden natuurlijk niet geschapen om een fysiek lichaam aan te nemen, dus het was een overtreding van hun oorspronkelijke ontwerp en het grotere plan om hun sfeer te verheffen. Het is echter – in algemene zin – niet een overtreding van de Wet van Vrije Wil. Als een wezen is staat is een bepaalde keus te maken, geeft de Wet van Vrije Wil je het recht om die keus te maken – zolang het wezen niet de vrije wil van anderen schendt. Met andere woorden, de engelen hadden het recht om af te dalen en een lichaam aan te nemen om seks te hebben – met elkaar.

Maar de engelen die om deze reden vielen, waren niet tevreden om seks met elkaar te hebben, maar wilden ook seks met andere evoluties, zoals geïncarneerde medescheppers. De gevallen engelen konden niet alleen seks met elkaar hebben, om de eenvoudige reden dat omdat ze vielen, zij werden afgesneden om meer dan het minimum aan licht van boven te ontvangen. Dus moesten ze om in leven te blijven licht van andere wezens stelen en dat deden zij vanzelfsprekend door middel van seks – de reden voor hun val.

Als je naar seks op de planeet kijkt, zie je dat in beginsel elke vorm van seksuele vervorming bij de engelen die vielen, wegkomt, omdat zij seks wilden. Ze kwamen met deze vervormingen aan om andere wezens zo ver te krijgen dat die hen hun licht gaven. Dit geldt voor alles van pornografie tot verkrachting. Elke vorm van seksuele activiteit die licht uit de lagere chakra’s duwt, werd oorspronkelijk door de gevallen engelen bedacht. Dit in contrast tot seks die het licht door het hart naar de bovenste chakra’s verheft en daardoor een ervaring van eenzijn opwekt tussen de man en vrouw die seks hebben.

Dus mensen die heel bedreven zijn in anderen te verleiden of die bereid zijn anderen te dwingen – zoals door seks te kopen, dwang, verkrachting of verkrachtingsdrugs – en die een aanzienlijke impuls hebben om dat te doen, zijn waarschijnlijk van de engelen die vielen door hun verlangen naar seks. Dit geldt ook voor iemand die seks met kinderen zoekt.

Nu terug naar je vraag. Het is correct dat voor elke groep wezens die viel, er anderen waren die hen gevolgd zijn. Met andere woorden, wat ik nu zeg, heeft geen betrekking op de engelen die vielen uit hun verlangen naar seks, maar op alle engelen die zijn gevallen. We kunnen over drie groepen spreken:

  • De engelen die de val in gang hebben gezet. Dit waren de wezens die het besluit namen dat voor de val heeft gezorgd en in die tijd in ieder geval een beetje bewust waren van wat zij deden. Na de val waren ze erg arrogant en ontkenden ook dat ze iets gedaan hadden dat veranderd moest worden. Ze waren ook extreem op zichzelf gericht.
  • Engelen die dienden onder de engelen die vielen. Ze waren eraan gewend hun leider te volgen en ze deden dat zonder het besluit te nemen dat de val veroorzaakt had of die beslissing te begrijpen. Na de val begrepen ze maar weinig van wat er gebeurd was, maar ze hadden gewoonlijk wel enigszins het gevoel dat er iets mis was gegaan. Ze hadden ook de neiging om hun leiders blindelings te volgen en ze waren meer gericht op het dienen van anderen dan in hun eigen behoeften te voorzien.
  • Engelen die na de val besloten af te dalen om met een reddingsactie de twee bovenstaande categorieën weer op het Pad naar Eenzijn terug te krijgen. Na de val hadden zij heel sterk het gevoel dat er iets mis was gegaan – misschien wel met Gods plan – en ze hadden er dringend behoefte aan de anderen te redden. Ze waren zo gericht op het veranderen van anderen dat ze zelden even ophielden om naar hun eigen psyche te kijken.

Begrijp je wat ik hier zeg? Juist de beslissing dat een engel wilde afdalen om anderen te redden heeft ervoor gezorgd dat die engel viel. Het was niet zo dat de engel incarneerde en later in de dualiteit terecht kwam en toen viel. Hij viel op het moment dat hij onder het niveau afdaalde, waarvoor hij ontworpen was om te dienen. Een engel werd niet geschapen om te incarneren en dus kan hij het ook niet zonder te vallen.

Dit houdt vanzelfsprekend niet in dat elke engel die geïncarneerd is, slecht is, zoals het populaire geloof zou kunnen impliceren. Veel medescheppers zijn ook gevallen en de meeste wezens deden dat niet met slechte of kwade bedoelingen. Er is geen reden om iemand te beschuldigen of zich schuldig te voelen; iedereen die door de dualiteit wordt verblind, moet gewoon uit die illusie ontwaken.

Dus dit is wat elke groep moet doen om op het echte pad te komen:

  • De aanstichters van de val moeten toegeven wat ze gedaan hebben en besluiten om hun manier van doen volledig te veranderen. Ze moeten zich niet meer op zichzelf richten, maar anderen onbaatzuchtig dienen. Theoretisch kan dit op elk moment gebeuren, vooral wanneer een wezen beseft dat hij genoeg heeft van die ervaring die hij voor de val wilde of wanneer hij met buitengewone gevolgen van zijn daden wordt geconfronteerd. In de praktijk gebeurt dat vaak pas wanneer een sfeer klaar is om te ascenderen en de gevallen wezens beseffen dat ze, óf moeten veranderen, óf naar een dichtere sfeer vallen.
  • De volgelingen moeten niet meer blindelings hun leiders volgen en de verantwoording nemen voor hun keuzes. Ze moeten zich niet meer richten op het dienen van anderen, maar in plaats daarvan moeten zij zich op zichzelf concentreren. Niet in de zin dat ze egoïstisch worden, maar in de zin dat ze de verantwoording nemen voor zichzelf en hun psyche veranderen. Tussen haakjes, veel van deze wezens volgen hun oorspronkelijke leiders niet meer en zijn in plaats daarvan degenen gaan dienen die vielen vanuit de wens om anderen te redden. Daardoor dienen ze nu op een manier waardoor ze denken dat ze anderen helpen, maar als ze nog steeds weigeren naar zichzelf te kijken, brengt dat hen niet thuis.
  • De engelen die anderen wilden redden, hebben een bijna nog moeilijker taak dan de oorspronkelijke gevallen engelen. Ze moeten toegeven dat ze gevallen zijn, ondanks hun overtuiging dat zij dat met goede bedoelingen hebben gedaan. En zij moeten toegeven dat zij dit hebben gedaan, NIET omdat God wilde dat ze het deden, maar omdat zij – hoogmoedig – dachten dat zij anderen konden hervormen of de wereld te redden of hervormen. Dus moeten zij elke behoefte of verlangen om anderen te redden of de wereld te hervormen, opgeven. Ze moeten elk gevoel loslaten dat er iets ‘mis gegaan’ is of dat er een fout in Gods ontwerp zit. Ze moeten elk gevoel loslaten dat zij het beter dan God weten en ze moeten erkennen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de keuzes die anderen maken en als zodanig kunnen ze niet willen dat die anderen veranderen. Ze moeten zich niet meer concentreren op het veranderen van anderen en in plaats daarvan proberen zichzelf te veranderen.

Begrijp je wat ik zeg? De engelen die vielen vanwege de wens om iets in een lager rijk te ervaren, deden dit uit puur egoïsme. En het is soms gemakkelijker voor hen om terug naar huis te gaan, omdat hun terugkeer enkel afhangt van hun eigen beslissingen. Bijvoorbeeld, als zo’n wezen beseft dat hij genoeg seks heeft gehad, dat kan hij relatief snel de beslissing nemen dat hij naar een hogere sfeer terug wil. Maar de engelen die vielen omdat ze anderen wilden dienen, hebben het gevoel dat ze pas kunnen terugkeren als de anderen gered zijn. Wat betekent dat hun keus om terug te keren naar huis afhangt van de keuzes van anderen – en dit houdt hen gebonden.

Om volledig te zijn, er bestaat een concept dat avatar heet, dit zijn wezens die vrijwillig zijn afgedaald om een hogere staat van bewustzijn uit te vergroten en het daardoor gemakkelijker maken voor wezens om uit de materiële wereld te ascenderen. Maar deze wezens zijn niet afgedaald met de wens om anderen te redden of een fout in Gods ontwerp te verbeteren. Ze hebben dit gedaan met de wens om hun door God gegeven individualiteit tot uitdrukking te brengen en zodoende anderen een voorbeeld te geven, een referentiekader. De engelen die vielen, willen de keuzes van anderen veranderen en zijn vaak bereid om geweld te gebruiken om dit te bereiken. De avatars hebben niet de wens om anderen te veranderen, maar willen hen enkel de keuze geven die ze daarvoor niet hadden, mensen volledig vrij laten om te kiezen. Bijvoorbeeld, een avatar zal nooit een ander de schuld geven, terwijl gevallen engelen dit uit gewoonte doen – en zij voelen zich totaal gerechtigd dit te doen.

Tot slot, engelen kunnen enkel naar een niet geascendeerde sfeer vallen. Elk wezen in een niet geascendeerde sfeer heeft een ankerpunt in het spirituele rijk waar de blauwdruk voor dat wezen ligt opgeslagen. Dit noemen wij gewoonlijk de IK BEN Aanwezigheid. Een engel die valt, zal ook spirituele gidsen hebben die zullen proberen hem te helpen terug te komen naar hogere rijken. Gevallen engelen worden echter niet begeleid door andere engelen, omdat dit het risico zou verhogen dat die engelen zouden vallen. Dus worden gevallen engelen enkel begeleid door geascendeerde meesters, wat verklaart waarom de Slang – het symbool voor de gevallen engelen – werd toegelaten in de Hof van Eden, namelijk Maitreya’s Mysterieschool.

Het verklaart ook waarom organisaties die gesponsord worden door de geascendeerde meesters, gevallen engelen toelaten. Tussen haakjes, in zulke organisaties zie je nogal eens een concentratie van de engelen die vielen vanuit de wens om anderen te redden. Dit verlangen zorgt ervoor dat ze zich aangetrokken voelen tot onze leringen, maar het zorgt er ook voor dat ze de echte bedoeling van de leringen verkeerd begrijpen. Ze zullen onze leringen vaak interpreteren op een manier die hun obsessie om anderen te redden, bevestigt. Daardoor zie je dat ze vaak onze leringen gebruiken om anderen te hervormen, te beheersen en te beoordelen in plaats van die te gebruiken om de balk in hun eigen oog te verwijderen.

Zoals ik al heel vaak heb gezegd, zegt, de Wet van Vrije Wil dat jij de enige bent die verantwoordelijk is voor je keuzes, terwijl je nooit verantwoordelijk bent voor de keuzes van anderen. Wanneer je dit begrijpt, ben je in staat elk verlangen los te laten om anderen te redden of te veranderen en plaats daarvan je op het enige richten dat jou van je eigen ascensie verzekert: jezelf veranderen. Nog eens, bestudeer mijn verhandeling over het ware pad.