Waarom totalitaire samenlevingen op den duur mislukken

ONDERWERPEN: De materie krijgt vorm door informatie – Een elite die boven Gods wetten staat – Stop met het zenden van op geweld gebaseerde impulsen – Twee landen in één – Een vrije economie is noch kapitalistisch noch communistisch – Voorspoed wordt bepaald door de rijkdom die wordt geproduceerd – hoe totalitaire samenlevingen de hele geschiedenis door zijn ingestort – Door opzettelijke onwetendheid kon de elite de Sovjet Unie in haar macht krijgen – Het Russische volk en zelfbestuur – Interne tegenstellingen zorgen voor de instorting van samenlevingen – Samenlevingen en evolutionaire cycli – Samenlevingen die worden gebaseerd op bruut geweld – De Karmische Raad beheert terugkerend karma – De omstandigheden die je tegenwoordig in Rusland ziet – Geen uitstel voor het terugkerend karma van Rusland – Het Russische volk heeft het potentieel tot creativiteit en respect – De mogelijke veranderingen die Rusland te wachten staan – Het is nooit te laat om oproepen te doen

Geascendeerde meester Moeder Maria , 7 april 2014

Mijn geliefde harten, IK BEN de geascendeerde meester Moeder Maria. Ik kom met jullie diverse kwesties bespreken die ik nu openbaar wil maken. Het doel met deze bespreking is niet beslist om jullie tijdloze leringen te geven; mijn doel is meer om bepaalde omstandigheden te bespreken die nu op dit moment belangrijk zijn op globale, wereldwijde schaal. Het is om jullie een soort indruk te geven van hoe wij, de geascendeerde meesters, naar de aarde kijken en de gebeurtenissen die zich op dit moment ontvouwen.

De materie krijgt vorm door informatie
Laat mij eerst een onderwerp nemen waar ik in mijn laatste verhandeling over heb gesproken, namelijk die van de spirituele mensen op aarde en de uitdaging die jullie krijgen. Ik heb gesproken over de noodzaak om zorgvuldig te zijn met de informatie die je tot je neemt. Als je naar de laatste ontdekkingen kijkt op het gebied van de subatomaire fysica, zie je dat het wetenschappers in toenemende mate duidelijk wordt dat de basale eenheid, de basale factor, die de vorm van de vormwereld bepaalt, informatie is.

Ik heb al eerder gezegd dat alles uit het Ma-terlicht wordt gemaakt en dat het Ma-terlicht elke vorm kan aannemen. Ik heb ook onderricht dat de materie niet uit zichzelf vorm aanneemt. Een bewust, van zichzelf gewaar wezen moet er op inwerken en die moet een bepaalde matrix over het Ma-terlicht heen leggen. Die matrix is begiftigd met energie om het de kracht te geven om het Ma-terlicht vorm aan te laten nemen, maar wat de vorm van die matrix bepaalt, is de de informatie die werd gebruikt om het te ontwerpen.

Er zijn twee elementen die de vormwereld vormen: er is een beweging, of energie, en er is een ontwerp, vorm of informatie. Iets kan een bepaalde vorm aannemen door de informatie die werd gebruikt om de matrix te ontwerpen die over het Ma-terlicht heen werd gelegd. Dit is natuurlijk het diepste niveau waarop energie materie wordt, van de energie die in het spirituele rijk begint, die doorsijpelt naar het identiteitsniveau, dan het mentale niveau, en dan uiteindelijk de grens over naar het materiële frequentiespectrum.

Het kan lijken alsof er een enorme afstand tussen het rijk van subatomaire deeltjes en het dagelijkse leven van menselijke wezens op aarde bestaat. Juist omdat er zo’n enorme afstand lijkt te bestaan hebben mensen, zelfs wetenschappers, de actuele conclusies en implicaties van de wetenschappelijke ontdekkingen nog niet geaccepteerd. Als je even uit de beslommeringen van iedere dag stapt en naar de ontdekkingen van de wetenschap kijkt, zie je dat er eigenlijk maar één conclusie kan zijn. Als alles, zelfs het meest basale niveau van de vormwereld, door informatie wordt bepaald, dan is er niets belangrijker voor menselijke wezens dan hun leven op de allerbeste informatie te baseren.

Een elite die boven Gods wetten staat
Het wordt dan mogelijk dat je in de geschiedenis een heel duidelijke tendens ziet. Je ziet dan een aantal samenlevingen, die meestal totalitaire samenlevingen worden genoemd. Wat wij, de geascendeerde meesters, zouden zeggen, is dat de definitie van een totalitaire maatschappij is dat het een samenleving is waarin een kleine elite over de gewone bevolking regeert. De elite is erin geslaagd om zich in een positie te plaatsen, waarin die een speciale status krijgt, die speciale privileges krijgt. Die kan dingen doen en ermee wegkomen waar de gewone man, de gewone vrouw, het grootste deel van de bevolking, niet mee kan wegkomen. De elite staat boven de gemeenschappelijke wet.

Wij hebben natuurlijk leringen gegeven over de gevallen wezens die tegen God rebelleerden in een ander rijk, die door verscheidene rijken heen zijn gevallen en in deze laatste sfeer zijn terechtgekomen en hier absoluut rebelleren tegen God en God ontkennen. Wat die geïncarneerde gevallen wezens proberen te doen is niet alleen zichzelf boven de wet plaatsen; zij proberen in feite zichzelf boven de natuurwetten te plaatsen. Zij proberen zichzelf als een elite met privileges te vestigen en de eisen die de natuurwetten op aarde stellen, worden opzij gezet voor hen omdat de mensen voor hen slavenwerk verrichten om hen die privileges te geven. Er zijn natuurlijk bepaalde natuurwetten die zij niet opzij hebben kunnen zetten, hoewel zij dat tegenwoordig zeker proberen en in vorige meer geavanceerde tijdperken zoals Atlantis wel hebben geprobeerd. Zij hebben heel erg hard geprobeerd om de wet van sterfelijkheid te overwinnen, zodat zij zich ervan konden verzekeren dat zij langer in hun fysieke lichaam konden blijven.

Stop met het zenden van op geweld gebaseerde impulsen
Er zit een limiet aan hoe ver zij hiermee kunnen komen. Welke technologie en chemicaliën ze ook proberen te gebruiken, er bestaat nog steeds een limiet aan hoe ver je het leven in een fysiek lichaam kunt verlengen. De reden is heel eenvoudig. Dat is de Wet van Oorzaak en Gevolg of de Wet van Karma.

Wanneer jij als individu een op geweld gebaseerde impuls naar de kosmische spiegel zendt, wat de vier niveaus in het materiële universum inhoudt, zal die op geweld gebaseerde impuls naar jou terugkeren. Wanneer die terugkeert, kan die heel goed de tijdspanne van jouw fysieke lichaam beperken. Je kunt maar weinig doen om dat te vermijden. Nu, er is iets wat je kunt doen. Je kunt ophouden met op geweld gebaseerde impulsen uit te zenden, maar dat is natuurlijk iets wat degenen die in het gevallen bewustzijn vastzitten heel moeilijk vinden. Zij zouden het gevoel krijgen dat het hele doel van hun leven onder voeten zou wegzakken. Zij zouden vrezen dat hun macht en hun controle over het leven zou verdwijnen.

Als je een beetje beter kijkt, zie je dat die mensen – die zich in machtsposities hebben geplaatst – geloven dat als zij macht over andere mensen hadden, dan de allerhoogste macht hadden, wat inhoudt dat zij ook bepaalde macht over de natuurwetten of zelfs Gods wetten hadden. Dit geloven zij natuurlijk op bewust niveau. Op dieper niveau is de waarheid dat die wezens weten dat zij geen macht over de natuurwetten of zelfs Gods wetten kunnen uitoefenen. In hun angst en frustratie hierover proberen zij de tijdelijke sensatie te krijgen dat zij macht en controle hebben door macht over andere mensen en de samenleving te krijgen. Zij proberen hier op aarde een tijdelijk koninkrijk te vormen ter vervanging van het koninkrijk waarvan zij weten dat zij het niet kunnen krijgen zonder het gevallen bewustzijn los te laten.

Je ziet veel samenlevingen waarin zij zo’n tijdelijk koninkrijk op aarde hebben gevestigd. Het leek erop of een bepaalde leider met het ene na het andere kon wegkomen en dat niets hem kon tegenhouden. Het leek alsof een kleine elite de leider steunde die speciale privileges had die nooit verloren konden gaan of nooit van hem afgenomen.

Juist daarom zit er bepaald uitstel tussen het moment in de tijd dat je een op geweld gebaseerde impuls uitzendt en de terugkerende stroom die uit het fysieke universum terugkomt, de kosmische spiegel, het wel lijkt alsof een bepaalde leider en een bepaalde machtselitegroep een koninkrijk hier op aarde kan vormen dat schijnbaar door geen enkele machtselite hier op aarde kan worden bedreigd; die wordt onherroepelijk bedreigd door de terugkerende stroom van wat er is uitgezonden.

Twee landen in één
Wat zijn de middelen die deze machtselite groepen, die in die bevoorrechte posities neerstrijken, gebruiken? Wanneer je er oppervlakkig naar kijkt, zie je dat zij vanzelfsprekend fysieke kracht gebruiken, vaak militaire kracht, politieke macht of economische macht en dat is natuurlijk ook het geval. Als je een samenleving bekijkt die door een kleine elite wordt geregeerd, zie je dat zij hun positie hebben gebruikt om een staat te vormen waarin er in essentie twee landen in één bestaan. Elk land dat als een coherente eenheid fungeert, moet wetten hebben. Maar in een elitair land, is er geen officiële wet die in de boeken staat, en die, zogenaamd, voor alle mensen geldt en dan is er een onofficiële wet die alleen op de elite van toepassing is. Dit betekent dat hoewel de meerderheid van de bevolking de officiële wet moet opvolgen, de elite ermee weg kan komen.

De officiële wet wordt natuurlijk gemaakt om de mensen tot slavernij voor de elite te dwingen en zij, zolang de mensen die wet opvolgen, de status-quo houden, waarbij de elite aan de macht is. De mensen kunnen zich niet van het juk van de elite bevrijden als zij de officiële wet opvolgen. Iedereen die bezwaar maakt tegen de elite kan, daarom, gemakkelijk door de elite als een rebel worden bestempeld, iemand die de wet niet respecteert. Wat interessant is, is dat degenen die zelf de wet totaal niet respecteren het eerste roepen dat iemand die tegen hun elitaire regering protesteert, de wet overtreedt.

In zo’n elitaire samenleving wordt een staat van ongelijkheid gevormd. Er bestaat ongelijkheid tussen de elite en de gewone bevolking. Er kan zelfs, in een aantal moderne elitaire samenlevingen een bepaalde groep mensen zijn – die soms de middenklasse worden genoemd, maar niet beslist wat je gewoonlijk met een middenklasse associeert – en die mensen profiteren in feite van de status-quo. Zij hebben niet de macht en privileges van de elite, maar omdat zij de volgende in rang zijn na de elite, hebben zij meer macht en privileges dan de gewone bevolking.

Je krijgt dan een soort buffer tussen de elite en de gewone bevolking, en dit kan een dempend effect hebben op de wens van de gewone bevolking om het juk van de elite af te werpen. De meeste leden van de gewone bevolking kent iemand, waarschijnlijk in hun eigen familie, die deel uitmaakt van de zogenaamde middenklasse. Zij hebben misschien dromen en ambities om tot die klasse te kunnen opklimmen. Ineens is er een soort onwil gevormd om de status-quo te verstoren, want hoewel het niet goed voor de gewone bevolking is, zijn mensen misschien in staat om individueel wel op te klimmen tot de middenklasse waar het leven in ieder geval draaglijk, misschien wel wenselijk, is.

Deze status van de ongelijkheid voor de wet heet gewoonlijk corruptie. Je kunt tegenwoordig naar iedere samenleving op de wereld kijken en de algemene indexen voor corruptie gebruiken die door de internationale gemeenschap zijn ontwikkeld. Je kunt naar de meest corrupte landen kijken en onmiddellijk weten of ze daar een kleine machtselite hebben die de meeste macht heeft. Hoe groter de macht, hoe meer corruptie.

Er zijn natuurlijk momenten in de geschiedenis waar dit niet op van toepassing is, om de eenvoudige reden dat er niet voldoende informatie aanwezig was over het niveau van corruptie. Er zijn ook momenten waarop corruptie niet alleen maar een kwestie van geld uitwisselen is. Het is niet een kwestie van dat de elite eigenlijk gunsten van de publieke officials koopt. Het is een kwestie van op andere manieren gunsten veilig stellen die je niet zo gemakkelijk kunt traceren, omdat er geen geld wordt uitgewisseld. In het algemeen zie je dat hoe hoger het niveau van corruptie is, hoe minder vrijheid, rechten en voorspoed er voor de gewone bevolking is.

Een vrije economie is noch kapitalistisch noch communistisch
Het moet wel duidelijk zijn dat in een elitaire samenleving geen vrijheid en rechten voor de gewone bevolking kunnen zijn. Maar waarom dan geen voorspoed? De reden is dat in een elitaire samenleving je eigenlijk geen echt voorspoedige economie kunt krijgen. Hoe komt dat? Dat komt, omdat de enige manier om een echt voorspoedige samenleving te hebben, bij een vrije economie kan zijn.

Het is je misschien opgevallen dat er een langdurige discussie over de economische verdiensten van de twee met elkaar strijdende systemen van de laatste eeuw zijn, namelijk het communisme en het kapitalisme. Het is je misschien ook opgevallen dat wij, de geascendeerde meesters, het kapitalisme niet beschouwen als gericht op wat mensen in het westen vaak beweren, namelijk een vrije economie. Het kapitalisme is een elitair systeem dat zich richt op het concentreren van rijkdom en privileges in handen van een kleine elite. Misleide mensen in het westen beweren vaak dat het kapitalisme en de vrije markteconomie hetzelfde zijn, maar dat is niet zo. In een vrije markteconomie is de economie vrij, wat inhoudt dat er geen speciale privileges zijn. Het is niet mogelijk om gunsten te kopen, zodat jouw bedrijf het beter dan andere zaken kan doen, omdat die beschermd wordt door de wet, terwijl die van anderen niet worden beschermd.

De geschiedenis van het kapitalisme is natuurlijk de geschiedenis van kleine elitegroepen, of zelfs individuele personen, die het democratische systeem en de vrije markteconomie proberen te ondermijnen door privileges te kopen of veilig te stellen voor zichzelf en hun eigen bedrijf. In landen die een wat wij vrije, democratische grondwet noemen, hebben, is het veel moeilijker om privileges te krijgen. Hoewel de economie in het westen duidelijk door de machtselite wordt gemanipuleerd, kan dit niet in die mate als in een meer totalitaire samenleving gebeurt, zoals de Sovjet Unie, China, of Nazi-Duitsland, of andere totalitaire samenlevingen die je overal op de wereld hebt.

Voorspoed wordt bepaald door de rijkdom die wordt geproduceerd
Waar ik jullie op wijs, is dat het welvaartsniveau van de gewone bevolking wordt bepaald door het welvaartsniveau dat de economie van een bepaald land produceert. Het welvaartsniveau geproduceerd door de algemene economie van een land wordt bepaald door hoe vrij de economie is. Hoe totalitairder een samenleving is, hoe minder de algemene welvaart kan en zal worden geproduceerd. Hoe meer corruptie je ziet in een samenleving, hoe minder algemene welvaart er door de economie van die samenleving wordt geproduceerd. Je kunt, opnieuw, naar het niveau van corruptie en de gemiddelde levensstandaard van de gemiddelde persoon in een bepaald land kijken, en dan zie je duidelijk aan de internationale historische statistieken dat hoe groter de corruptie is, hoe lager de levensstandaard van de gemiddelde persoon. Er kunnen hier en daar een paar verwachtingen op tijdelijke basis zijn, maar op de lange termijn zit er in het algemene patroon een duidelijk verband.

De reden is natuurlijk dat als je de economie met een machine vergelijkt, corruptie datgene is dat weerstand of traagheid aan de machine toevoegt. Je weet aan de motor van jouw auto dat die alleen maar kan blijven lopen, omdat alle interne delen met een olielaag zijn bedekt. De olielaag vermindert de weerstand van de metaaldelen die tegen elkaar aan wrijven. Als de olie wegloopt, wordt de interne weerstand in de motor groter tot de motor vastloopt en niet meer kan lopen. Als je een substantie in de motor zou doen die niet als olie functioneert, en de weerstand verlaagt, maar als een soort lijm werkt die de weerstand verhoogt, dan zou die motor ook vastlopen.

Nu, corruptie is hetzelfde als stroop in de motor van je auto doen. In plaats van een vrij stromende economie – waarin de mensen dingen doen die feitelijk werken, wat in feite weer andere mensen helpt – wordt er nu een kunstmatig element aan toegevoegd. Ineens wordt alles moeilijker, duurt langer en kost meer. Vanwege deze interne logheid, wordt er een plafond gevormd voor het niveau van rijkdom dat door die natie kan worden geproduceerd. Hoe groter de corruptie, hoe lager het niveau van rijkdom dat een natie kan produceren.

Hoe totalitaire samenlevingen de hele geschiedenis door zijn ingestort
Wanneer je goed naar de geschiedenis kijkt, zie je dit in alle totalitaire naties. In sommige gevallen zijn naties erin geslaagd om dit op tijdelijke basis te omzeilen door kunstmatige maatregelen te nemen, voornamelijk de introductie van buitenlands kapitaal. Maar als je naar een natie kijkt als een geïsoleerde natie, zie dat als de corruptie omhoog gaat, als het elitarisme omhoog gaat, dan gaat de algemene, algemene rijkdom van die natie naar beneden. Dit leidt onherroepelijk tot een lagere levensstandaard voor de gemiddelde inwoner van dat land. Wanneer de levensstandaard te laag wordt, vormt dat de basis voor een opstand onder de bevolking en de omverwerping van de elite.

Dit is precies wat er in het feodale middeleeuwse Europa is gebeurd. Het is door de hele geschiedenis heen ook in andere samenlevingen gebeurd. Wat er natuurlijk ook kan gebeuren, is dat het niveau van interne traagheid zo groot wordt dat de economie zichzelf niet meer in stand kan houden en het land dus gewoon door de interne traagheid die ze in haar economie in het leven heeft geroepen, instort. De machine komt knarsend tot stilstand, de motor loopt vast en het land valt van binnenuit uit elkaar.

Het meest prominente voorbeeld van dit proces in de moderne tijd is natuurlijk de Sovjet Unie. Waarom stortte de Sovjet Unie in? Omdat de economie zich niet meer staande kon houden, gedeeltelijk vanwege de interne traagheid, gedeeltelijk vanwege de inherente, onvermijdelijke noodzaak om een heel hoog niveau van militaire alertheid en agressiviteit tegen de vijand van buitenaf te handhaven die aan het systeem werd toegevoegd. De definitie van een communistisch land is juist dat die tegenover een ander soort systeem staat, dat het kapitalistische systeem wordt genoemd en dit zorgt onherroepelijk voor een militaire confrontatie. Dit legt natuurlijk enorme druk op de economie van het communistische land. Maar niet de vijand van buitenaf zorgt voor de instorting van het land, maar de interne tegenstellingen en de traagheid van het systeem zelf.

Waarom geef ik zo’n lange verhandeling over die krachten? Omdat juist op dit moment één van de, laten we zeggen, bepalende gebeurtenissen natuurlijk de situatie in de Ukraine is. Je hebt gezien dat Rusland na mijn laatste verhandeling de provincie De Krim met militaire macht heeft overgenomen. Er was geen rechtstreeks gevecht, maar het was wel een militaire overname. Wat zit hierachter? Wat zit er achter dat bepaalde groepen in oost Ukraine nu gewelddadige overnames in openbare gebouwen organiseren, terwijl wij het erover hebben? Wat zit er achter de opeenhoping van Russische troepen aan de grens van oost Ukraine en de algemene consensus dat dit wel eens gewoon een stap kon zijn om delen van of heel Oost-Ukraine, of misschien wel heel Ukraine, over te nemen?

Door opzettelijke onwetendheid kon de elite de Sovjet Unie in haar macht krijgen
Wat hier achter zit, is een psychologische factor, een psychologisch gebrek, zouden wij kunnen zeggen. Ik heb al eerder gezegd dat wanneer een elite de samenleving overneemt, zij de middelen in de buitenwereld, geweld, militaire en economische macht gebruiken. De feitelijke, diepere, betekenis die een elite van haar positie van privileges verzekert, is informatie, of liever, gebrek aan informatie of disinformatie. Als je naar het diepste niveau gaat van de gevallen psychologie, zie je dat die door juist door het karakter ervan wordt gebaseerd op disinformatie. Men zou kunnen zeggen dat disinformatie het gebrek aan accurate informatie is; maar dit is geen passief gebrek. Dit is een opzettelijk, willens en wetens, en agressief gebrek omdat de ware informatie opzettelijk wordt afgedekt of ontkend door disinformatie, verkeerde informatie, die wordt gegeven en waar men dan van beweert dat het juiste informatie is. Daarom is het geen passieve onwetendheid, maar opzettelijke onwetendheid.

De hele Sovjet Unie werd opgebouwd op deze opzettelijke onwetendheid. De theorieën van Karl Marx en de interpretaties ervan door Lenin werden op opzettelijke disinformatie gebaseerd. Zelfs in een zogenaamd democratische natie, kan de machtselite alleen maar bestaan, omdat de mensen niet weten wat zij achter de façade doen. Niettemin was de disinformatie in een land als de Sovjet Unie veel uitgebreider dan het ooit in een democratisch land was.

Waarom denk je dat er geheime politie was? Waarom denk je, zoals je aan de historische feiten kunt zien, dat de naties die door de Sovjet Unie werden overgenomen, met geweld onderdrukt moesten worden en 20% van de bevolking in concentratiekampen werd uitgeroeid om een opstand te voorkomen en informatie te verspreiden die een bedreiging vormde voor het voortbestaan de de Sovjet Unie? Waarom denk je dat de pers in de Sovjet Unie zo streng onder controle werd gehouden? Waarom denk je dat dit heel snel de instorting van de Sovjet Unie leidde, toen die controle werd opgeheven?

Het Russische volk en zelfbestuur
De enige reden dat de Sovjet Unie zolang kon bestaan, kwam omdat de mensen in de Sovjet Unie gewoon geen informatie hadden over het feit dat het in de westerse wereld niet zo slecht was als het regime beweerde. In plaats daarvan hadden de meeste mensen in het westen genoten van een toegenomen levensstandaard waar de mensen in de Sovjet Unie alleen maar van konden dromen. In feite konden de burgers er in de Sovjet Unie niet eens over dromen dat zij dezelfde levensstandaard zouden krijgen die men gemiddeld in het westen had. Alleen omdat men hier in de Sovjet Unie gemiddeld geen kennis van had, kwam men niet in opstand tegen het onderdrukkende systeem.

Juist vanwege de hoeveelheid disinformatie die in de Sovjet Unie aanwezig was, helemaal tot aan het eind toe, en zelfs tegenwoordig, waren er veel mensen in de Sovjet Unie, vooral Rusland, die de innerlijke krachten en tegenspraken die voor de instorting van de Sovjet Unie hebben gezorgd, niet begrepen.

Hoe kwam dat? Omdat het Russische volk, zoals wij al vaker hebben gezegd, niet bereid is om de verantwoordelijkheid te dragen om zichzelf te regeren. Het is heel gemakkelijk een externe vijand aan te wijzen die hen bedreigt, en daarom moeten zij de innerlijke vijand tot de strenge leider bombarderen die de bedreiging van buitenaf kan tegenhouden. Er bestaat een tendens onder het Russische volk dat zij het eigenlijk niet willen weten. Zij willen niet precies weten wat er precies in hun land gebeurt.

Dit was wel enigszins begrijpelijk in de tijd van de Sovjets, omdat zij geen toegang tot informatie hadden, maar tegenwoordig hebben genoeg mensen toegang tot het internet, waardoor zij toegang hebben tot informatie van buitenaf. Maar de meeste mensen doen hier niet hun voordeel mee. Zij willen het gewoon niet weten. Zij willen zich op hun dagelijkse leven richten, en dan geloven dat hun leiders wel doen wat het beste voor hen en hun land is. Zij willen eigenlijk geloven dat de machtselite in hun land doet wat het beste voor de mensen en niet wat het beste voor henzelf is.

Interne tegenstellingen zorgen voor de instorting van samenlevingen
Mijn geliefden, wanneer in de geschiedenis van deze planeet heb je ooit een machtselite gezien die het beste deed voor het volk en niet voor zichzelf? Maar heel zelden, als dat al ooit is gebeurd. Wanneer halen wij de beroemde quote van Einstein aan dat als je hetzelfde blijft doen en andere resultaten verwacht, jij gek bent? Het is waanzin te verwachten dat als je een kleine elite de economische machine van je land laat overnemen de levensstandaard dan ook toeneemt. Het is waanzin dat je verwacht dat je een kleine elite de media laat beheersen, om de informatie die je krijgt te controleren en dit dan zal leiden tot een hogere levenstandaard voor de gemiddelde persoon. Het is waanzin dat je verwacht dat jij toestaat dat jouw land één van de hoogste niveaus van corruptie ter wereld heeft en dat dit ook nog leidt tot een hogere levensstandaard voor de gemiddelde persoon.

Dat kan gewoon niet, omdat het tegen de natuurwetten en de wetten van de economie ingaat. Het gaat tegen de wetten van de geschiedenis in. Wat voor de instorting van de Sovjet Unie heeft gezorgd, was geen vijand van buitenaf, het westen. Wat voor de instorting van de Sovjet Unie heeft gezorgd, waren de interne tegenstellingen en de interne traagheid door het feit dat de economie niet vrij was. Dit kwam gedeeltelijk door het communistische systeem die een limiet stelde, een systematische limiet, aan de economie, maar die ook in hoge mate te wijten was aan corruptie die een praktische limiet aan het niveau van rijkdom dat kon worden geproduceerd, stelde.

Er zijn mensen in Rusland die, te wijten aan opzettelijke onwetendheid, niet hebben toegegeven dat de instorting van de Sovjet Unie niet werd veroorzaakt door een macht van buitenaf, maar de interne vijand, het systeem zelf. Die mensen dromen van een nieuw Russisch imperium dat macht en respect krijgt, denken zij, gelijk aan die van de Sovjet Unie. Voor hen waren de mensen op De Krim van Russische afkomst slechts middelen in hun grotere spel. De mensen van Russische afkomst in Oost-Ukraine zijn maar tools, net als de mensen van Russische afkomst elders. De leden van de elite geven niets om de gemiddelde persoon. Zij proberen opnieuw een imperium te scheppen dat hen een gevoel van macht en controle geeft.

Samenlevingen en evolutionaire cycli
Als je echt een stap terug doet uit de bijzonderheden en naar het grote plaatje kijkt, wat is er dan eigenlijk gebeurd toen de Sovjet Unie instortte? Op één niveau was het de dood van het ‘Tijdperk van Ideologieën’. Er zijn diverse imperiums op de wereld die op een bepaald geloofssysteem, een bepaalde ideologie, werden gebaseerd. Je had natuurlijk een katholiek imperium dat bijna heel West-Europa overnam in de middeleeuwen. Dan was er het communistische imperium. Je had het kapitalistische rijk in het westen.

Toen de Sovjet Unie instortte, was dat niet alleen de dood van het communisme: het was ook de dood van het kapitalisme. Wat men in het algemeen niet begrijpt, wat men in feite nauwelijks begrijpt, is dat de instorting van de Sovjet Unie eigenlijk het einde markeerde van het tijdperk waarin ideologische imperiums op deze planeet werden toegestaan. Wat menselijke wezens niet begrijpen, is dat de instorting van de Sovjet Unie in feite niet door de krachten op aarde zelf werd opgewekt. Maar door grotere krachten werd verordend die wij misschien wel kosmische of spirituele krachten kunnen noemen.

De Grote Karmische Raad die de evolutie op aarde in de gaten houdt, heeft een geleidelijk stappenplan voor de evolutie van de levensstromen op aarde. Dit plan is enigszins flexibel met betrekking tot tijd, maar niet flexibel met betrekking tot cycli. De evolutie van de mensheid is een onderwijsproces. Zoals je in de onderwijssystemen op aarde ziet, zijn er bepaalde niveaus. Er is een kleuterschool waar de kinderen bepaalde testen, bepaalde examens, bepaalde initiaties, krijgen. Dan bestaat er nog een hoger niveau met hogere testen. Daarna komen nog de middelbare school en de universiteit.

Samenlevingen die worden gebaseerd op bruut geweld
Het laagste niveau dat je in de recente geschiedenis hebt gezien, was het tijdperk waarin men imperiums mocht bouwen met alleen bruut militair geweld. Dit waren tijden waarin je het Romeinse Rijk, de Hunnen, Attila de Hun en Dzjengis Khan tegenkwam. Je hebt ook andere grote veroveraars gezien die imperiums probeerden op te bouwen zonder ideologische inslag maar slechts met de wens om met bruut geweld iets te overwinnen. Dit mocht van de Karmische Raad, omdat het noodzakelijk werd geacht dat de mensen dit bewustzijnsniveau, waarmee je bereid bent om met bruut geweld iets te nemen, uitvergroot zou zien.

Men wilde de mensen laten begrijpen wat ervan terecht zou komen en hoe bijvoorbeeld een imperium dat op geweld werd gebaseerd, zoals het Romeinse Rijk, een tegenstander in het leven riep wat tot de zogenaamde barbaarse overname van Rome heeft geleid. Het Romeinse Rijk heeft natuurlijk zelf een op geweld gebaseerde impuls opgewekt die natuurlijk door de kosmische spiegel werd gereflecteerd en zo tot de opkomst van een kracht heeft geleid met als doel het Romeinse Rijk vernietigen, omdat het Romeinse Rijk vastbesloten was om de hele wereld over te nemen. Men herkent in het algemeen niet dat het Romeinse Rijk niet door die kracht van buitenaf werd vernietigd. Dat gebeurde door de innerlijke krachten, de logheid, die door het rijk zelf werd opgewekt. Die interne logheid maakte dat het zo kwetsbaar werd dat krachten van buitenaf het konden overnemen. Zonder die interne traagheid had er geen invasie van buitenaf kunnen komen die het Romeinse Rijk kan kunnen veroveren en vernietigen.

Er was een tijd waarin de Karmische Raad toestond dat zulke imperiums konden ontstaan. Wanneer zich zo’n imperium begon af te tekenen, werd het terugkerend karma enige tijd uitgesteld, omdat het werd toegelaten om zijn agressieve bedoelingen in bepaalde mate uit te vergroten om de mensen aan te tonen wat er met bruut geweld kon gebeuren. Wanneer het imperium een bepaald niveau had ontwikkeld, liet de Karmische Raad het karma terugkomen en dat zorgde in de meeste gevallen voor een snelle instorting van dat regime.

Deze tijd van het opbouwen van imperiums met bruut geweld, deze cyclus waarin dit werd toegestaan, liep tegen de tijd van de Renaissance ten einde, toen men een hogere aanhang aan principes begon te krijgen. Maar het gevolg van die hogere aanhang aan principes was echter dat het ook voor de mensheid mogelijk werd om ideologieën met agressievere bedoelingen dan daarvoor te ontwikkelen, en dit heeft tot de ontwikkeling van het communisme geleid. Ik besef dat er andere ideologische imperiums zijn geweest, waaronder het katholieke imperium, maar begrijp de algemene trend hier.

Er was een tijd waarin de mensheid van het niveau van kleuterschool door de ontwikkeling van imperiums met bruut geweld te zien naar het hogere niveau ging door imperiums te zien die zich door een ideologie ontwikkelden. Opnieuw werd het nodig geacht om dit fysiek te zien ontluiken om de mensen bewust te maken van de begrenzingen van deze benadering. Ik zeg nu dat de vorming van de Sovjet Unie eigenlijk werd toegestaan, omdat de onmiddellijke terugkeer van karma dat werd opgewekt in de vroege jaren en decennia van de Sovjet Unie werd uitgesteld. Dit werd gedeeltelijk gedaan om de Sovjet Unie een rol te laten spelen om een andere ideologisch imperium tegen te houden, namelijk het Nazisme.

De Karmische Raad beheert terugkerend karma
De Karmische Raad liet de Sovjet Unie groeien door wat van het terugkerend karma uit te stellen. Natuurlijk werd dit alleen maar gedaan om de mensheid toe te staan om op het fysieke niveau het gevolg van dit bewustzijnsniveau uitvergroot te zien worden. Toen de Sovjet Unie in voldoende mate was uitvergroot, ontsloot de Karmische Raad opnieuw het terugkerende karma dat door de Sovjet Unie zelf was opgewekt. De karmische oogst vergrootte de factoren waar wij al over hebben gesproken bij de innerlijke weerstand die ervoor zorgt dat de economie knarsend tot stilstand komt.

Ik geef jullie nu het kosmische perspectief van hoe het op aarde werkt. Je kunt wel denken dat menselijke wezens de baas zijn. De machtselite nu en in vorige tijden hebben altijd geloofd dat zij de macht hadden over wat er op aarde gebeurde, maar dat is niet zo. De Karmische Raad heeft de macht vanwege de simpele reden dat als de Karmische Raad niet het karma van de mensheid tegenhoudt, dan zouden de meeste samenlevingen op aarde al heel lang geleden zijn ingestort. De mogelijkheid bestond dat de hele planeet werd opgeblazen en er geen mogelijkheid meer zou zijn om een imperium op te bouwen. Men zou kunnen zeggen dat de gevallen wezens de macht hebben in die zin dat zij het karma opwekken dat een hele planeet kan opblazen, maar de Karmische Raad heeft de optie om dat terugkerende karma voor onderwijsdoeleinden tegen te houden.

De omstandigheden die je tegenwoordig in Rusland ziet
Wat is de bedoeling van deze lange verhandeling? Ik wijs er simpel op dat het huidige leiderschap in Rusland, waaronder Vladimir Putin, het beeld heeft vervormd wat voor de instorting van de Sovjet Unie heeft gezorgd. Dit vervormde beeld zorgt ervoor dat zij aan het geloof vasthouden dat Rusland wordt bedreigd door een vijand van buitenaf en daarom moet toestaan dat er een interne kracht opstaat die de mensen in de macht heeft. Te veel mensen van de Russische bevolking hebben ook die mening en daardoor is dit mogelijk. Daarom proberen Vladimir Putin en de mensen die achter hem staan, in ieder geval een paar daarvan, opnieuw een imperium te vormen dat het respect krijgt dat zij denken dat de Sovjet Unie had.

Die mensen geloven dat de Sovjet Unie een deugdelijk imperium was dat het had kunnen overleven als er geen tussenkomst van een vijand van buiten was geweest. Zij geloven ook dat de Sovjet Unie en de militaire macht in de Sovjet Unie het Russische volk respect bij de rest van de wereld heeft opgeleverd. Zij geloven dat respect uit angst voortkomt. Ze geloven dat de manier om ervoor te zorgen dat andere mensen jou respecteren, is door hen jou te laten vrezen. Dit komt omdat het Russische volk nog steeds de neiging heeft alleen de soort leiders die zij vrezen, te respecteren.

Ik heb gezegd dat er kosmische krachten zijn waar geen imperium op aarde tegenop kan. Hoe machtig ook, dit kan niet tegen het terugkerend karma van hun eigen daden op. Geen enkel imperium kan dat om de eenvoudige reden dat hoe machtiger een imperium op aarde wordt, hoe krachtiger de impuls die op geweld wordt gebaseerd, die het naar de kosmische spiegel zendt. De kosmische spiegel reflecteert niet alleen wat je uitzendt, het wordt ook vermenigvuldigd. Hoe machtiger het imperium dat jij op aarde vormt, hoe krachtiger de karmische oogst bij jou is. Hoe meer macht jij hebt, hoe meer jij je eigen vernietiging versnelt. Het enige dat dit kan voorkomen, is, zoals ik net heb uitgelegd, dat de Karmische Raad opzettelijk je karmische oogst een poosje tegenhoudt, maar slechts een tijdje.

Wat proberen Vladimir Putin en zijn leiders tegenwoordig te doen? Zij proberen een Russisch imperium op te zetten dat de macht heeft en respect krijgt van de rest van de wereld, omdat de wereld niet alleen de militaire macht vreest, maar ook de onvoorspelbaarheid van Rusland. Maar heeft Vladimir Putin een ideologie? Nee. Hij probeert niet opnieuw een communistisch imperium op te bouwen, want hij gelooft niet helemaal in het communisme.

Geen uitstel voor het terugkerend karma van Rusland
Er was een tijd waarin het karmisch werd toegestaan dat ideologische imperiums konden ontstaan. Die tijd is nu voorbij. Wat probeert Putin? Hij keert terug naar de eerdere cyclus van imperiums creëren op basis van alleen bruut geweld, maar die cyclus liep al lang geleden ten einde, wat betekent dat het terugkerend karma niet wordt uitgesteld voor jouw op geweld gebaseerde impulsen.

Wat ik zeg, is het volgende: De Karmische Raad zal geen karma uitstellen van agressieve handelingen die door Rusland worden ondernomen, of het nu in Ukraine is of ergens anders. Er is geen periode van barmhartigheid. Er is een bepaald oponthoud, omdat het een poosje duurt voor jouw op geweld gebaseerde impuls door de vier niveaus van het materiële universum heen sijpelt, maar geen uitstel meer van karmische oogst.

Wat Rusland op De Krim heeft gedaan, is een op geweld gebaseerde impuls. Wat zij al eerder deden door de regering Yanukovych te steunen in Ukraine heeft een op geweld gebaseerde impuls opgewekt. Wat zij doen door onrust in de oostelijke provincies van Ukraine te wekken, is een op geweld gebaseerde impuls. Alles wat zij vanaf nu doen, is een agressieve daad die een op geweld gebaseerde impuls genereert, en in betrekkelijk korte tijd komt dat vermenigvuldigd terug door de kosmische spiegel en het zal Rusland en het Russische leiderschap met volle kracht treffen.

Helaas raakt het ook de Russische bevolking die door hun onwil om het te weten, dit laten gebeuren. Zij hebben in stilte toegekeken en de erosie van de vrije pers toegelaten. Zij hebben in stilte toegekeken om de corruptie tot een niveau te laten stijgen dat hoger is dan in de Sovjet Unie. Dit alles is gebeurd onder het leiderschap van Vladimir Putin, zelfs in de jaren dat hij niet in de regering zat, maar achter de schermen president was. Hoewel ik niet een speciale datum wil vaststellen, voorspel ik dat deze cyclus in de Russische geschiedenis van korte duur is. We hebben het terugkerend karma al laten passeren, omdat genoeg op geweld gebaseerde impulsen dat hebben geschapen, zodat wanneer die in het fysieke rijk terecht komen, leiden tot een snel eind van de regering van Vladimir Putin en de mensen die achter hem staan.

Je zult daarom – binnen een paar jaar – dramatische veranderingen in Rusland zien. We vragen degenen onder jullie die de open deur zijn voor onze lering om deze visie te hebben en oproepen te doen om die veranderingen zo vredig mogelijk te laten verlopen. We vragen jullie om de visie te hebben dat Rusland een militaire confrontatie vermijdt die slechts desastreus voor Rusland kan zijn. Wij vragen ook om de visie te hebben dat Rusland de overgang kan maken van de neerwaartse spiraal zonder belangrijke interne onrust en opstanden. Dit is mogelijk, maar het vraagt om een snelle omslag in bewustzijn en bij deze omslag moeten zoals altijd de spirituele mensen het speerpunt vormen.

Het Russische volk heeft het potentieel tot creativiteit en respect
Zoals ik in mijn laatste verhandeling heb gezegd, voelen wij, de geascendeerde meesters, veel liefde voor het Russische volk. Wij zien natuurlijk het potentieel voor de toekomst van Rusland en het Russische volk. Maar dit is een creatief potentieel, geen potentieel met geweld als basis. Wij zien een ontwikkeling waarin de Russische natie zal opkomen en zich ontvouwen tot haar volledig creatief potentieel en het Russische volk het respect krijgt waar zij zo naar verlangt – niet met geweld, niet door andere mensen jou te laten vrezen, maar jou bewonderen vanwege jouw creativiteit, jouw cultuur en jouw menselijkheid.

De Sovjet Unie was een onmenselijk imperium. De Russen hebben veel onmenselijkheid te verduren gehad, maar de mensen die veel onmenselijkheid te verduren kregen, hebben het potentieel om een omslag te maken en tot hun eigen menselijkheid op te stijgen. Dit is het ware potentieel van alle mensen die zijn onderdrukt en vervolgd. Het is (tussen haakjes) het hogere potentieel van het Joodse volk, dat nog niet tot bloei is gekomen te wijten aan de op angst gebaseerde elite die de staat Israël regeert. Opnieuw, je hebt een op angst gebaseerde elite die Rusland regeert, en de ontluiking tegenhouden van de menselijkheid van het Russische volk.

Realistisch gezien, zie je dat Rusland gerespecteerd wil worden door het westen, maar ze begrijpen niet dat het westen op het respect van individuele rechten van alle menselijke wezens wordt gebaseerd. Het wordt niet gebaseerd op respect voor de macht van een elite, maar de rechten van allen. Als je met een op geweld gebaseerde elitaire samenleving komt en dan denkt dat jij je met geweld door het westen kan laten respecteren, door ervoor te zorgen dat ze bang voor jou zijn, dan heb je het gewoon mis.

Het westen respecteert je wanneer jij de principes van het individuele recht op vrijheid respecteert, waarop zij hun samenleving hebben gebaseerd, niet in een paar gevallen, maar eeuwenlang. Dat zullen ze respecteren en ze respecteren jou zoals je bent, omdat de hele westerse denkwijze wordt gebaseerd op het respect voor het individuele menselijke wezen dat inherent waardevol is. Het westen wordt gebaseerd op de overtuiging van goedheid en de creativiteit van het individuele menselijke wezen. Wanneer jullie, het Russische volk, vrij die goedheid en die creativiteit tot uitdrukking gaan brengen, dan krijg je ogenblikkelijk het respect dat je wilt. Mensen dwingen om jou te respecteren werkt nooit. Dat zorgt er alleen maar voor dat je respect verliest en daardoor verlies jij ook jouw zelfrespect wanneer jouw op geweld gebaseerde avonturen uit zichzelf instorten, zoals onvermijdelijk het geval is.

De mogelijke veranderingen die Rusland te wachten staan
Je zult de komende weken, maanden, en zelfs jaren, zien dat de huidige Russische regering schijnbaar succesvol is met het overnemen van territorium en zichzelf als macht te vestigen die niemand kan negeren. Maar op de enigszins langere termijn zie je dat het instort en heftige gevolgen heeft voor de standing van Rusland in de wereld, voor de Russische economie, en voor de gemiddelde Russische burger. De dingen gaan niet beter tot Rusland vrijheid en gelijkheid gaat omarmen, de elite, de controle van de pers, en de corruptie op alle niveaus van de Russische samenleving, afschaft.

Hier is een enorme verandering voor nodig, maar wij, de geascendeerde meesters, hebben het volmaakte concept dat deze verandering mogelijk is. Het is mogelijk. Wij vragen jullie, de spirituele mensen, zowel binnen als buiten Rusland die visie te hebben en de oproepen te doen dat deze verandering niet alleen op het etherische en mentale niveau, maar ook in het emotionele en fysieke rijk, plaatsheeft.

Het is nodig om oproepen te doen voor de zuivering van het emotionele lichaam van Rusland en de voormalige Sovjet Republieken van al die overblijfselen, als die beesten en geesten, die tijdens de Koude Oorlog zijn gegenereerd. Er is behoefte aan oproepen voor het stoppen en verteren van de angstspiralen die nu aan het oppervlak zijn gekomen, niet alleen in Rusland, maar ook in veel van de voormalige Sovjet Republieken.

Het is nooit te laat om oproepen te doen
Dit is niet om iemand te bevoordelen, omdat het ervoor zorgt dat mensen overal troebele oordelen hebben en op angst gebaseerde, tijdelijke, beslissingen nemen. Ik heb al gevraagd om oproepen te doen die alles blootleggen wat ontmaskerd moet worden en zoals je ziet hebben die oproepen succes gehad door in ieder geval een paar meer verborgen intenties van het Russische leiderschap bloot te leggen, zodat de leiders in het westen de tientallen jaren oude illusie te boven komen dat Rusland eraan toe is om een normale natie, een democratische natie te worden die op het respecteren van mensenrechten, de rechten van andere landen, en internationale wetten, wordt gebaseerd.

Dit was niet beslist een naïeve illusie; het was zoals wij al hebben gezegd, een uitdrukkingsvorm van het volmaakte concept, de volmaakte visie, voor ogen houden. Het was mogelijk dat Rusland al door die transitie heen was. Het werd uitgesteld, niet alleen door één man, want Vladimir Putin is eigenlijk niet zo machtig als hij graag gelooft, maar het werd vertraagd door de onwil van de meerderheid van het Russische volk om hun bewustzijn te veranderen, zoals wij hebben beschreven, zowel hier als in eerdere dictaten in en over Rusland.

Het is nooit te laat. Het is slechts een kwestie hoe veel terugkerend karma de Russen moeten zien voor zij hun bewustzijn willen veranderen. Wij hopen dat het met zo weinig mogelijk terugkerend karma lukt en wij hopen dat je de visie ook hiervoor hebt. Ik wil geen angst kweken in een natie en een volk dat al zo belast wordt met angst. Maar ik vertrouw erop dat geen enkele natie het terugkerende karma kan vermijden wanneer de Karmische Raad niet bereid is om die uit te stellen.

Mijn geliefden, ik heb nog veel meer tegen jullie te zeggen, maar laat dit op dit moment genoeg zijn en ik kom weer met nog een aflevering, waarin, hoop ik, meer tijd is voor een vrolijker boodschap.