De Diplomatie van de Violette Vlam voor een hogere Visie in Europa

ONDERWERPEN: Een realistische beoordeling van de situatie in Europa – Wat wel en niet werkt – Het Alpha-aspect van hogere principes – Beschouw jezelf als de open deur

Geascendeerde meester Saint Germain, 23 juni 2012

IK BEN Saint Germain en ik ben dankbaar dat ik de gelegenheid krijg om een boodschapper in het fysieke octaaf te hebben die de open deur kan zijn om de portie Licht die ik in de hoofdstad Brussel, België, die ook het hoofkwartier is van veel van de hoofdkwartieren van de Europese Unie en het Parlement en Commissies, wil verankeren. Ik zal daarom zowel hier een bepaalde vlam verankeren boven de belangrijke gebouwen hier in deze hoofdstad en ook in Straatsburg, Frankrijk, en alle Europese naties die faciliteiten voor de Europese Unie hebben, als nationaal parlement. De vlam die ik ga verankeren is een aspect van de violette vlam die je misschien de diplomatie van de violette vlam zou kunnen noemen. Het is de vlam die ik droeg toen ik, als de Wonderman van Europa door heel Europa reisde en in veel hoofdsteden kwam die nu nog steeds hoofdsteden zijn.

Maar het is natuurlijk niet de diplomatie die je gewoonlijk op aarde tegenkomt. Ik wil geen vlam verankeren die de neiging versterkt die je in veel diplomatieke kringen ziet, omdat die bepaalde heilige koeien hebben waar je niet over mag spreken, bepaalde onderwerpen die je niet mag aansnijden uit angst om de andere kant van je te vervreemden of bepaalde gevoeligheden en overgevoeligheden te beledigen die natuurlijk allemaal aan het menselijke bewustzijn ontspringen – want alleen het ego kan maar beledigd worden.

Ook wil ik niet een andere neiging versterken die je in de menselijke diplomatie ziet, waarbij het doel is dat iets verborgen blijft. Of waarvan het doel is om de andere kant te manipuleren zodat zij doen wat wij zogenaamd van hen willen. Maar vaak zijn mensen zich er natuurlijk niet eens bewust van wat zij willen, of wat de beste oplossing is. Het wordt allemaal een groot spel waarin iedereen probeert te krijgen wat zij het beste vinden, maar niemand heeft de moeite genomen om naar de hogere visie te reiken, die ik, Saint Germain, ken als de beste voor Europa en de wereld.

Een realistische beoordeling van de situatie in Europa
De vlam die ik ga verankeren, is de violette vlam van diplomatie, vermengd met de eerlijkheid die van de Eerste Straal komt, zodat het dan de vlam aanvult die Hercules in Berlijn heeft verankerd en nog andere vlammen die wij hier al eerder hebben verankerd.

Eerlijkheid is het fundament van ware diplomatie: een realistische beoordeling van de situatie. Vervolgens, wanneer je die realistische beoordeling van de situatie krijgt, wordt het duidelijk dat het niet uitmaakt of je door de bril met het Franse perspectief, of het Duitse perspectief, of het Griekse perspectief, of het Britse perspectief, of welk ander nationaal perspectief ook kijkt.

Wanneer je een realistische beoordeling van het probleem hebt, wordt het duidelijk wat de weg vooruit is en dat zal de nationale belangen overstijgen. Wij leven in een tijdperk waarin de belangen van het geheel duidelijk het belang van één enkele natie overstijgen. Wijs zijn de naties die dit kunnen inzien. En er zijn, natuurlijk, naties in Europa die dit kunnen zien, hoewel zeker niet alle die lid zijn van de Europese Unie.

De kwestie die moet worden besproken is of die naties – die niet de totale belangen kunnen zien, omdat zij zo gericht zijn op hun enge nationale belangen – of die naties het dan wel echt waard zijn om in de Europese Unie te blijven, of er lid van te worden. Hoe kunnen wij ooit een hoger doel bereiken, als wij altijd op onze tenen om die nationale gevoeligheden of die naties heen moeten lopen die niet bereid zijn naar het grotere perspectief te zoeken?

Net zoals de koningen destijds, toen ik op dit werelddeel rondreisde als de Wonderman van Europa, die niet verder keken dan hun enge eigenbelang. In veel gevallen waren dit niet eens nationale belangen, maar gewoon het handhaven van hun eigen positie in de maatschappij. Omdat zij niet bereid waren verder te kijken dan die enge belangen, konden zij en wilden zij niet de visie begrijpen die ik voor een Verenigd Europa had. En tegenwoordig is dat, natuurlijk, nog steeds zo.

Als je niet bereid bent verder dan die enge belangen te zien, hoe kun je dan ooit de visie voor het geheel begrijpen, de visie voor een ware Europese Unie die niet alleen op geld wordt gebaseerd, maar op een hogere visie? Die hogere visie kan in twee verschillende schakeringen komen, de Alpha en Omega.

Wat in Europa begint op te komen, is zoals ik heb gezegd, de realistische beoordeling van de situatie van het financiële probleem en het probleem met het geldstelsel zelf. Dit heeft zich nog niet wijd verbreid met betrekking tot de bereidheid om het geldstelsel zelf te onderzoeken, maar er ontstaat een groeiend bewustzijn dat er nieuwe en praktischer oplossingen nodig zijn en dat er daarom een heel nieuwe aanpak van de economie noodzakelijk is.

Wat wel en niet werkt
Dit is het Omega-aspect, waardoor je door de ervaringen die je in het Moederrijk hebt, in het materiële rijk, geleidelijk aan gaat zien wat wel of niet werkt. Daarom is het niet een kwestie van nationale belangen, het is geen persoonlijke voorkeur, het is geen kwestie van een ideologie of religie; het is simpelweg kijken naar wat de praktische oplossing is, wat er wel of niet werkt. Wat blijft overeind en wat zakt in elkaar onder het eigen gewicht in steeds kortere tijdspannes naarmate de cycli worden versneld. Dit bewustzijn begint te groeien onder veel Europese leiders en dit is zeker een verdienste van degenen die bereid zijn om een realistische beoordeling van het huidige financiële systeem te maken.

Er zijn natuurlijk veel andere aspecten van de Europese Unie die in datzelfde licht moeten worden bekeken. Wij kijken er trouwens naar uit om te zien of die tamelijk geforceerde oplossing, of die noodgedwongen stootkracht, om naar het financiële systeem te kijken zich ook over andere gebieden van de samenleving verspreidt. Wat werkt, wat werkt niet?

Zoals ik al eerder op dit Europese werelddeel heb gezegd, komt er een moment waarop het nodig is om de waarde van natiestaten te onderzoeken. Wat wat zie je in de Verenigde Staten? Je ziet één nationale staat die veel lokale staten heeft die zich niet als individuele landen beschouwen, maar zich als een deel van de unie beschouwen.

Dit moeten wij natuurlijk ook in Europa bereiken, wil de Europese Unie volledig aan haar potentieel voldoen. Natuurlijk hebben wij nog een hele weg te gaan, omdat Europa zoveel naties heeft waarvan de geschiedenis heel ver teruggaat, sommige wel duizend jaar. Hoe gooi je duizend jaar geschiedenis overboord in één generatie? Nu, dat kan niet altijd. Ik ben realistisch genoeg om dat in te zien.

Niettemin zeg ik dat het nodig is om te gaan nadenken of natiestaten in deze tijd wel praktisch zijn. Is het praktisch over natiestaten te spreken of is het misschien wel praktischer om over regio’s te gaan praten die zulke geografische overeenkomsten en gelijkenissen hebben dat zij eigenlijk als een eenheid zouden moeten worden bekeken die de nationale grenzen overstijgt? Wat is eigenlijk in het beste belang van alle mensen die in die eenheid wonen, welke taal ze ook spreken, welke nationale vlag er ook op de gebouwen van hun hoofdstad wappert?

De violette vlam, een realistische en eerlijke diplomatie, zal zich zeker beginnen te verspreiden vanuit die brandpunten omdat die vandaag wordt uitgegeven en door het massabewustzijn en door het bewustzijn van de mensen van de regering en in de administratieve kringen aan het werk gaat. Je gaat zien dat hier en daar vragen opborrelen.

De zieners, de visionairen, de schrijvers, zullen met nieuwe ideeën komen, zoals al, in zekere mate, is gebeurd. Zij zullen zien dat de enige manier om vooruit te komen, met de financiële crisis als basis, is door een sterkere politieke eenheid die bekwamer de moeilijke beslissingen neemt die moeten worden genomen in situaties die nog nooit eerder zijn voorgekomen. Daarom zijn er geen modellen, er zijn geen politieke theorieën of ideologieën die werken. Het is een kwestie van kijken naar wat praktisch is.

Het Alpha-aspect van hogere principes
Daarnaast kijk ik er natuurlijk naar uit dat er op enig moment het Alpha-aspect bijkomt, waarbij je ziet dat een hogere eenheid ook op hogere principes kan worden gebaseerd. Dit betekent niet religie of religieuze principes. Dit betekent, zoals wij al heel vaak hebben gezegd, de opkomst van een universele benadering van het leven.

Met spiritueel bedoel ik eenvoudig dat je erkent dat er iets naast het materiële universum is. Er is een geest, een bewustzijn, die bepaalde principes kan definiëren die verder gaan dan menselijke wezens kunnen definiëren die, zoals de filosofen die op dit werelddeel zijn opgegroeid in diverse tijdperken hebben gezegd, niet altijd de waarheid kunnen kennen, of in ieder geval niet de waarheid kunnen kennen vanuit een bepaalde bewustzijnsstaat.

Als jij student bent van de geascendeerde meesters, zou je in ieder geval eens een snelle blik moeten werpen op een paar belangrijke filosofen op de wereld die dit probleem met waarneming hebben afgehandeld. Zij hebben gekeken naar hoe mensen eigenlijk iets weten en hoe je kunt zien wat betrouwbare kennis is. Zie eens wat de filosofen daarover hebben gezegd en dat zou je misschien een ander perspectief kunnen geven op wat wij als geascendeerde meesters de laatste paar jaar hebben gezegd.

Dat wij over waarneming spreken, komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. We zijn ons er heel goed van bewust wat de filosofen hebben gezegd, helemaal tot Plato en de grot van Plato aan toe, die wij eerder hebben genoemd. Maar ook veel filosofen in de middeleeuwen, tijdens de Verlichting, en zelfs in de moderne tijd, hebben het probleem waarneming en kennis aangepakt.

Waar komt kennis vandaan? Komt die alleen uit deze wereld of komt die uit een hoger rijk? Als dit niet uit een hoger rijk komt, moeten wij toegeven dat er grenzen zijn aan wat de menselijke geest kan bevatten, omdat de menselijke geest onafscheidelijk is verbonden met subjectiviteit. Als wij objectieve kennis willen, moeten wij verder dan het menselijke niveau gaan. Hoe doen wij dat? Nu, dat kan alleen maar als wij erkennen dat er iets is waar wij niet bij kunnen, dat er iets is dat verder gaat dan het menselijke bewustzijn en het menselijke niveau.

Er zijn filosofen die hier intelligent mee zijn omgegaan, en hoewel hun taalgebruik en hun manier van redeneren ietwat duister is, moet een student van een geascendeerde meester het wel kunnen vatten. Ik moedig je aan om er in ieder geval een vluchtige blik op te werpen en niet onwetend te blijven van wat er in filosofische kringen omgaat. Er zijn trouwens filosofen die de open deur zijn om te worden geïnspireerd door de geascendeerde meesters. Wij proberen niet met mensen in een religieuze context te werken, wij werken met mensen op alle niveaus van de samenleving.

Beschouw jezelf als de open deur
Daarom zijn wij op zoek naar studenten van geascendeerde meesters die de open deur worden voor de energie en het licht dat door jullie chakra’s kan worden uitgebracht, zoals wij nu in China hebben gezegd. Het is trouwens nodig dat jullie die de serieuze studenten van geascendeerde meesters zijn, jezelf in die hoedanigheid gaan zien. Waar je ook heen reist, of waar je ook woont, je kunt er alert op zijn en je er bewust van zijn wat er in de wereld om jou heen gebeurt. Wanneer er zich bepaalde situaties voordoen, kun jij je afstemmen en beseffen dat wij, de geascendeerde meesters, licht willen realiseren om die situatie in evenwicht te brengen, nu, dan kun jij de open deur daarvoor zijn.

Je kunt de oproepen doen, naar bepaalde plaatsen reizen en oproepen doen, of je kunt eenvoudig mediteren en visualiseren en voelen hoe het licht door jou heen stroomt en je richt het door je bewuste aandacht op die situaties waarbij, het licht, ineens, het ontbrekende ingrediënt wordt, de ontbrekende schakel tussen het menselijke en goddelijke niveau.

Iemand die geïncarneerd is, moet de open deur zijn, anders kan het licht niet naar het fysieke octaaf afdalen. Dat is de wet. Het wordt tijd dat jullie erkennen dat jullie het potentieel hebben om aan die wet te voldoen en de open deur te zijn. Dit is je wettige recht. Dit is je wettige erfenis. Dit is onderdeel van jouw goddelijke plan. Daarom zijn jullie hier. En bij het dagen van het Aquariustijdperk en de Gouden Eeuw van Saint Germain heb ik veel mensen nodig die de open deur willen zijn.

Begin dus een omslag in je bewustzijn te maken. Overwin de neiging om je op jezelf te richten, en je gebrek aan eigenwaarde, door te denken dat je aan een bovenmenselijke maatstaf moet voldoen om de open deur voor Saint Germain te zijn. Erken dat juist op dit moment de boodschapper op een openbaar vliegveld zit, niet gestoord door de mensen en de drukte om hem heen, en hij is gewoon de open deur voor het gesproken woord.

Zelfs als je niet de open deur bent voor het gesproken woord, kun je natuurlijk de open deur zijn voor het licht door te visualiseren. We hebben vele invocaties en decreten gegeven die, als zij op bepaalde openbare plaatsen op kritieke momenten zouden worden uitgesproken – wanneer er beslissingen worden genomen of er gebeurtenissen plaatsvinden – grote invloed kunnen uitoefenen, omdat jij dan een kelk hebt waar het licht in kan stromen.

Natuurlijk zijn wij op zoek naar velen van jullie die geen structuur meer nodig hebben, omdat je gewoon in een situatie kunt zijn, je op die situatie kunt afstemmen door je vaardigheid om op het Moederrijk af te stemmen. Je kunt op ons in het geascendeerde rijk afstemmen en dan kun jij spontaan de open deur worden en de oproepen doen die er moeten worden gedaan, of het licht uit te brengen dat wij willen uitgeven. Dit is jullie potentieel.

Jezus heeft gezegd: Ga naar je privé vertrek om te bidden. Dit is volkomen juist. Maar ik zeg: Ga af en toe eens uit jouw privé vertrek om de open deur te zijn voor het licht. Zeg je decreten op openbare plaatsen op, waar je maar kunt. Ik zeg het niet om jullie te laten opvallen, maar zoals je kunt zien is het mogelijk om op een heel drukke plek zitten zonder dat je opvalt. Ik zal je een middel geven: je kunt de mantel van onoverwinnelijkheid, onzichtbaarheid en onkwetsbaarheid rondom je oproepen. Die zal je in veel gevallen verzegelen zonder dat de andere mensen zich er zelfs maar bewust van zijn wat jij aan het doen bent.

Ik heb het Licht verankerd dat ik wilde verankeren. Mijn uitgave is klaar. De uitgaven van deze reis van onze boodschappers van de Oostzeelanden, naar Duitsland, naar China, naar Beijing, naar Shanghai, naar Melbourne, terug naar Shanghai, terug naar Beijing, en nu naar Brussel en terug naar de Oostzeelanden, loopt ten einde. Ik ben oneindig dankbaar dat wij de gelegenheid hebben gekregen om licht uit te brengen en wij kijken ernaar uit om de ervaring, vooral de ervaring in China, te gebruiken om nog meer leringen uit te brengen over deze natie en haar mogelijke toekomst. Ik verzegel deze uitgave en deze, wat we wel een epische, reis zouden kunnen noemen, in hogere zin. Dus zeg ik: Saint Germain BEN IK. En de uitgave is compleet.