De Boeddha en de Moeder begrijpen

ONDERWERPEN: Waarom de westerse mensen geïnteresseerd zijn geraakt in het boeddhisme – De ontmoeting van Boeddha en Moeder – Het mentale kader van de mannelijke God vernietigen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 23 maart 2008

Wie, mijn geliefden is de Boeddha? En wat is de relatie van de Boeddha tot de Goddelijke Moeder? De Boeddha is een Wezen dat de wezenlijke natuur van alle manifestaties in de wereld van vorm erkent. De Boeddha is een Wezen dat Eén is met wat ik de Boeddhanatuur noem, maar die wij ook de transcendente God kunnen noemen.

Zolang je op aarde geïncarneerd bent, kun je in feite de transcendente God niet rechtstreeks kennen. Maar je kunt wel weten dat de transcendente God bestaat en boven elke vorm, alle beelden, alle woorden of doctrines verheven is. Dit kun je weten door de werking van het Christusbewustzijn en het Boeddhabewustzijn dat de bewustzijnsstaat is dat het mogelijk maakt dat je weet dat er zelfs wanneer jij vastzit op de materiële wereld, de wereld van vorm, iets meer dan die wereld bestaat. En jij bent vanuit dat iets gekomen, net als de hele wereld van vorm. En de Boeddha moet een symbool van de transcendente God zijn. Het is de bedoeling dat de Boeddha transcendentie vertegenwoordigt.

De wezenlijke aard van elke vorm is dat alle vormen uitdrukkingen zijn van de transcendente God. Dat symboliseert de Boeddha op deze wereld. En daarom kun je de Boeddha niet volledig begrijpen zonder het Goddelijke Vrouwelijke te begrijpen, zoals deze hele conferentie door verscheidene meesters zo prachtig werd uitgelegd. Want de Boeddha vertegenwoordigt – niet de Vaderfiguur van God, zoals die Vader is neergezet in de door mannen gedomineerde religies.

Waarom de westerse mensen geïnteresseerd zijn geraakt in het boeddhisme
De Boeddha past niet in de traditionele rol van Vader. Maar de Boeddha vertegenwoordigt wel de transcendente God. En dat is de reden dat veel mensen in het Westen geïnteresseerd zijn geraakt in het Boeddhisme, omdat ze opgegroeid zijn in een monotheïstische religie die God afschildert als een verre Vaderfiguur, een onbereikbare Vaderfiguur, en die het Goddelijke Vrouwelijke ontkent of grotendeels negeert.

Dus voelen de mensen zich verloren, ze hebben het gevoel dat er iets verkeerd is aan dat beeld van God. Maar ze hebben niets om daarvoor in de plaats te zetten. En daardoor kijken ze naar die mysterieuze religie, het boeddhisme, dat hen een ander perspectief biedt door niet een vaststaand mentaal beeld van God te creëren en niet een cultuur te maken die zegt dat jij, tenzij je dat beeld en die aanbidding van die God accepteert, eeuwig in een gloeiende hel zult branden.

Zoals ik al eerder gezegd heb, hebben sommigen de leringen die ik heb gegeven helemaal verkeerd begrepen en zij dachten dat het boeddhisme een religie is die geen God erkent. Maar de waarheid is dat het boeddhisme niet werkt met een God die in het traditionele mannelijke beeld van God past. Maar het boeddhisme is zeker door en door een beweging, een filosofie, die het bestaan van een transcendent Wezen erkent dat alle vormen ontstijgt.

De ontmoeting van Boeddha en Moeder
Dan zullen zij, zoals we in de invocaties zeggen, wanneer de Boeddha en Moeder elkaar ontmoeten, de krachten van de duisternis verslaan. Want zie je, mijn geliefden, wanneer men het Goddelijke Vrouwelijke begrijpt, zoals het je onderwezen is, dan zie je het eenzijn van het Goddelijke Vrouwelijke en de transcendente God. En dan hebben de Boeddha en de Moeder elkaar ontmoet, zijn Eén geworden, zijn als die Ene God gezien die niet gedeeld is, en kan er dus geen scheiding in zijn Wezen bestaan. Behalve de scheiding die in de geest van individuele wezens wordt gemaakt, omdat zij hun vrije wil uitoefenen.

Dit is dus de illusie die ik kwam vernietigen, zo vele jaren geleden. Het is de illusie die Jezus kwam vernietigen, die Krishna kwam vernietigen. Want echt, we zijn een uitdrukkingsvorm van de Geest van Waarheid die diverse vormen heeft aangenomen in gevarieerde samenlevingen – en ons in een vorm tot uitdrukking brengen waarvan wij dachten dat die de mensen misschien zou aanspreken die vastzaten in een bepaald wereldbeeld, in een bepaald mentaal kader. En daarom erkennen wij – en hebben we altijd erkend – dat dankzij de aard van het materiële universum, in haar huidige vorm, het niet mogelijk is om een ultieme spirituele lering of filosofie naar buiten te brengen. En daarom proberen we nooit de ultieme, die ene absolute waarheid naar voren te brengen die alle andere religies moet vervangen.

Nee, mijn geliefden, wij proberen altijd de mentale kaders die mensen op dat moment hebben, te vernietigen. En naarmate de mensheid in gewaarzijn groeit, verhogen zij hun bewustzijn enigszins. Maar zolang zij nog in de dualiteit vastzitten, zal zelfs hun verhoogde gewaarzijn ervoor zorgen dat zij weer een mentaal kader creëren. Zoals je zag toen mensen in Europa ontsnapten, of in ieder geval gedeeltelijk ontsnapten, aan het mentale kader dat gecreëerd was door de katholieke kerk in de middeleeuwen. Ze gebruikten de wetenschap als middel om aan dat mentale kader te ontsnappen, maar, onmiddellijk daarna begonnen zij de wetenschap te gebruiken om een ander mentaal kader te creëren. En dus spelen we altijd het spel van in de vorm komen, om elk mentaal kader dat mensen op dat moment tegenhoudt, te vernietigen.

Het mentale kader van de mannelijke God vernietigen
Juist op dit moment is één van de belangrijkste mentale kaders die vernietigd moet worden de neiging van het westen om de Goddelijke Moeder en het belang van het Goddelijke Vrouwelijke te negeren of te ontkennen. Tot mijn vreugde heb ik het voorrecht om deze conferentie te verzegelen. En jullie, opnieuw, te laten weten dat jullie inderdaad het doel hebben bereikt dat wij ons voor deze conferentie gesteld hadden. Jullie hebben een stuwkracht gecreëerd, een belangrijke golf energie die een deel van dat mentale kader zal vernietigen. En daardoor krijgen de mensen de kans om een nieuwe visie te ontwikkelen, een nieuwe manier om naar het Goddelijke Vrouwelijke te kijken, zowel in mannen als vrouwen – de ware aard van het Goddelijke Vrouwelijke te erkennen en hoe het verheven moet worden in zowel mannen als vrouwen. Zodat zowel mannen als vrouwen het evenwicht vinden tussen het mannelijke en vrouwelijke in hun wezen en daardoor hun volledig potentieel bereiken.

Daarom feliciteer ik, Gautama, jullie. Ik betuig onze dankbaarheid aan jullie. En ik verzegel jullie in de grote vreugde van het hart van de Boeddha. Want mijn geliefden, wanneer je de wezenlijke aard van alles kent, weet je dat God niet een boze God in de lucht is. God is de gelukkige God, de vreugdevolle God, die in een voortdurende staat van gelukzaligheid verkeert.

En wanneer jij je de wezenlijke aard van jou realiseert, maak jij contact met die gelukzaligheid. En ik hoop echt, ik voel grote vreugde, ik visualiseer, dat we op den duur leringen en middelen naar buiten brengen die mensen in staat stellen om de zoom van het kleed van de Boeddha aan te raken en daardoor de gelukzaligheid die de Boeddha is, aan te raken. Want, als de Boeddha voor de aarde, vertegenwoordig ik natuurlijk die vlam van eeuwige gelukzaligheid voor de aarde.