Keurt Allah de Jihad goed?

ONDERWERPEN: De Koran werd als openbaring van Aartsengel Gabriël gegeven – de ware bedoeling van een religie – het was niet de bedoeling dat een religie een oorlog voerende religie was – de ware aard van God die woorden ontstijgt – waarom de islam een oorlog voerende religie werd – niet één ware religie – de manier die de mens goed toe lijkt – de innerlijk strijd en de worsteling met de buitenwereld – spirituele oorlog – de ware betekenis van de Jihad – een oorlog voerende cultuur vervormde de Jihad in een strijd tegen andere mensen – is een derde wereldoorlog nodig? De overtuiging overwinnen dat je mensen moet doden in naam van God – denk eens naar over het gebod: Gij zult niet doden

Vraag: Zou het mogelijk zijn om wat verduidelijking te krijgen vanuit het niveau van de geascendeerde meesters over de term ‘Jihad’? Nu we weten dat de terroristen die gebruiken om hun geweld tegen het leven te promoten. Maar ik heb andere interpretaties gehoord die schijnen te betekenen dat het de oorlog in het zelf is, dat het hogere zelf het lagere zelf overwint. Er zijn veel christenen die zeggen dat het moslimgeloof slecht is. Maar het lijkt mij dat de interpretatie van het moslimgeloof onjuist is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat me beginnen met de religie de islam te bespreken. In tegenstelling tot wat veel christenen lijken te geloven, is de religie de islam een ware religie. Wanneer ik ware religie zeg, bedoel ik een religie die oorspronkelijk door God werd geïnspireerd, of liever door de geascendeerde meesters.

De geascendeerde meesters is een lichaam van spirituele wezens, veel van hen hebben ooit in een fysiek lichaam op aarde rondgelopen en zijn naar het spirituele rijk geascendeerd. We dienen als de spirituele leraren van de mensheid en in onze rol van leraar zijn wij degenen die nieuwe religies en spirituele leringen bij de mensheid brengen. Daarom hebben moslims geen gelijk als ze zeggen dat de Koran aan de mens werd gegeven door directe inspiratie, of openbaringen, van aartsengel Gabriël.

Laat me meteen daaraan toevoegen dat hoewel de islam een ware religie is, het niet de enig ware religie is. Zoals ik gedetailleerd elders uitleg, is er meer dan één ware religie. Vanzelfsprekend zijn ik en alle andere leden van de geascendeerde meesters ons ervan bewust dat menselijke wezens het heel erg moeilijk kunnen accepteren dat er meer dan één ware religie is. Dit niet accepteren, wat onvermijdelijk leidt tot extremisme en fanatisme, is echter een product van de mens en niet een product van God.

Laat me duidelijk zeggen dat ik lid ben van de geascendeerde meesters. Aartsengel Gabriël is ook lid van de geascendeerde meesters. Daarom weet ik heel goed wat de oorspronkelijke goddelijke bedoeling was die ten grondslag lag aan het geven van de Koran en de ware leringen van de islam aan de mensheid. Ik kan je ervan verzekeren dat God nooit de bedoeling heeft gehad om van de islam een oorlog voerende religie te maken, net zo min als het christendom.

Zoals ik in mijn uitspraken over de oorlog in Irak heb uitgelegd, is er geen oorzaak die, in de ogen van God, het doden van menselijke wezens rechtvaardigt. Laat degenen die oren hebben om te horen, mijn woorden horen, of het nu christenen, joden of moslims zijn. Hier in de hemel bestaat er niet zoiets als een heilige oorlog. Er bestaat wel zoiets als spirituele oorlogsvoering en daar kom ik later op terug.

Laten we nu de overduidelijke kwestie in overweging nemen waarom de islam, bijna vanaf het begin, een oorlog voerende religie is, die bepleitte dat ongelovigen bekeerd of gedood zouden moeten worden. In het boek ‘Save Yourself‘ spreek ik uitvoerig over de ware bedoeling van de religie. Laat mij de discussie kort samenvatten door te zeggen dat een ware religie altijd door de geascendeerde meesters wordt gegeven. De bedoeling van een ware religie is nooit een absolute, complete of een onfeilbare doctrine over God te geven.

Menselijke wezens zijn momenteel in zo’n lage bewustzijnsstaat dat ze gewoon niet in staat zijn om de volledige waarheid over God en Gods wezen te begrijpen of te accepteren. Bovendien zou de waarheid over Gods wezen nooit in woorden kunnen worden beschreven, zelfs niet in de woorden van een taal die zo rijk is als het Arabisch. De ware aard van God kan door de mens worden gekend, maar enkel door een directe, innerlijke, mystieke ervaring die alle woorden en concepten die je op aarde ziet, transcendeert.

Mijn punt is dat wanneer de geascendeerde meesters een nieuwe religie of spirituele lering uitbrengen, het nooit onze bedoeling is om ‘de enig ‘ware religie’ te creëren of een onfeilbare doctrine te geven. Een nieuwe spirituele lering wordt altijd aan mensen gegeven met een bepaalde bewustzijnsstaat. Daarom wordt de religieuze lering altijd aangepast aan het bewustzijn van die mensen, die vanzelfsprekend diepgaand wordt beïnvloed door de tijd en de omstandigheden waarin ze leven. Ons doel is een spirituele lering te geven die hoger is dan wat de mensen momenteel hebben, maar niet zoveel hoger dat ze niet in staat zijn om hem te bevatten of niet bereid zijn die te accepteren. Met andere woorden, een nieuwe spirituele lering is een afgemeten reactie op een specifieke situatie, je zou misschien kunnen zeggen een specifieke crisis in de zaken van de mens. Dit was ook het geval bij de islam.

Als je objectief naar de tijd en omstandigheden kijkt waarin de islam opkwam, zie je dat het op vele subtiele manieren werd aangepast aan het bewustzijnsniveau van de mensen. Daarom werden er al vanaf het begin bepaalde interpretaties aan de oorspronkelijke spirituele leringen gegeven, waardoor het leek alsof het bedoeling van de islam was dat het de enig ware religie zou worden die alle andere religies verving. Als je echter objectief naar de geschiedenis kijkt, zie je dat mensen uit veel andere religies ook die interpretatie aan hun religie gaven en vanzelfsprekend konden die beweringen niet allemaal waar zijn.

Laat degenen die oren hebben, mijn woorden horen, en als ze bereid zijn hun hart te openen voor de waarheid van God, zal ik nu, voor eens en voor altijd, een eind maken aan de discussie over welke religie de enig echte religie is. Laat me heel duidelijk stellen dat als iemand beweert dat zijn religie de enig ware religie is, die persoon dan boven alle twijfel verheven demonstreert dat hij de aard en het wezen van God niet heeft begrepen.

Ik begrijp dat veel fundamentalistische mensen uit diverse religies, waaronder de religie de islam, bezwaar maken tegen deze bewering. Maar juist de essentie van de islam is volledige overgave aan de wil van God. Als je echt bereid bent om je alles aan de wil van God over te geven, moet je bereid zijn om naar de waarheid van God te reiken. Hoe kun je weten wat de wil van God is, tenzij je de waarheid van God bezit? En hoe kun je de wil van de mens opgeven, tenzij je de wil van God kent? De waarheid van God staat, juist door haar aard, boven alle interpretaties van de mens en gaat daaraan voorbij.

Het is een belangrijkste idee op deze website dat de mensheid naar een lagere bewustzijnsstaat is afgedaald waarin hij de waarheid van God niet meer kan zien. Daarom maken ze mentale beelden, ze maken afgoden en interpretaties, en proberen die dan aan de waarheid die God heeft gecreëerd, op te leggen. Zoals de Bijbelboeken zeggen, God laat niet met zich spotten, wat betekent dat Gods wet en Gods realiteit op geen enkele manier door menselijke overtuigingen en interpretaties worden beïnvloed.

Daarom kan ik zeggen dat omdat ik een geascendeerde meester ben en daarom één met de waarheid, dat er veel deugdelijke wegen zijn die naar Gods koninkrijk leiden. Zoals ik echter 2000 jaar geleden heb gezegd, is er een weg die je mens goed toe lijkt, maar die eindigt in de weg naar de dood. De weg die de mens goed toe lijkt, beschrijft deze website als de uiterlijke benadering van religie. Het is de benadering die ervoor zorgt dat mensen fanatiek en dogmatisch worden. Het is de benadering die ervoor zorgt dat mensen voor de illusie vallen, een illusie die nooit van God is gekomen, dat hun religie de enig ware is of superieur aan alle andere.

De gevaarlijke illusie hier is dat mensen zich bezig houden met de strijd in de buitenwereld om te bewijzen dat hun religie de enig ware is. In plaats daarvan zouden ze zich, als ze zich druk maakten over hun verlossing, bezig moeten houden met de innerlijke strijd door de innerlijke mystieke leringen te benutten van hun eigen religie.

Ik kan je ervan verzekeren dat degenen die dit innerlijke pad omarmen, het nauwe en smalle pad, binnen de context van hun religie, spoedig zullen ontdekken dat het religieuze conflict het meest zinloze conflict is van alle menselijke conflicten. Het enige conflict, de enige strijd, die betekenis heeft in de ogen van God, is de spirituele strijd, het spirituele oorlog voeren, waardoor de ziel strijdt om de krachten te overwinnen die haar wegtrekken bij het koninkrijk van God.

Die krachten bevatten ook de innerlijke krachten van het lagere zelf, het dualistische denken, en het menselijke ego en het is het ware doel van de islam, het christendom, en alle andere ware religies om mensen een uitweg te bieden uit die lagere bewustzijnsstaat.

Dit spiritueel oorlog voeren is de ware betekenis van de Jihad. De Jihad was nooit bedoeld als oorlog voeren in de buitenwereld, waardoor moslims zich bezig houden met het doden van ongelovigen. Dit is een verkeerde interpretatie die er door de mens aan is gegeven door een oorlog voerende cultuur. Als je objectief naar de historische omstandigheden kijkt waarin de islam werd gegeven, zie je dat die werd gegeven aan mensen die diep verdeeld waren en op de rand van zelfvernietiging door oorlog voeren en decadentie. De islam werd gegeven in de hoop dat deze mensen zich zouden kunnen verenigen door overgave aan de wil van God.

Helaas hebben veel moslims een mengsel van de ware leringen van de islam en hun oorlog voerende cultuur gemaakt, in plaats van volledig de centrale boodschap van de islam te omarmen, namelijk die van onvoorwaardelijke overgave aan de wil van God en waarheid van God. Daarmee werd de cultuur van oorlog voerende mensen, net als ook bij de vroeg christelijke kerk en vooral door de formatie van de katholieke kerk gebeurd is, over de ware leringen van de islam heen gelegd.

In plaats van verenigd te zijn in ware, spirituele eenheid, die alleen tot stand kan komen door totale overgave aan de wil van God, werden de Arabische mensen verenigd in een gevecht tegen een vijand in de buitenwereld. Deze mensen waren niet in staat hun oorlog voerende cultuur achter zich te laten en omdat de islam hen zei dat ze moesten ophouden elkaar als vijand te zien, moesten ze een vijand in de buitenwereld in het leven roepen, namelijk ongelovigen. Ik zou misschien wel kunnen zeggen dat dit specifieke psychologische mechanisme de oorzaak is van de oorlogen die we door de hele geschiedenis heen hebben gezien, waaronder de oorlogen tussen het christendom en de islam, het opkomen van Nazi-Duitsland en de oorlogen tussen Joden en Arabieren die tegenwoordig nog steeds aan de gang zijn.

Laat mij opnieuw zeggen, zoals ik elders heb gezegd, dat vanwege dit hele psychologische mechanisme, deze onwil om zich over te geven aan de wil en de waarheid van God, planeet aarde een kruitvat is geworden. Er bestaat een reëel risico dat de wereld spoedig in een belangrijk conflict tussen christenen, moslims en joden terecht komt.

Kan dit conflict worden vermeden? Laat me duidelijk zeggen dat menselijke wezens dit conflict niet alleen kunnen vermijden. Enkel de interventie van God kan dit conflict vermijden. Maar God komt niet tussenbeide en voorkomt conflicten, tenzij menselijke wezens het hem niet alleen vragen, maar het hem vragen door hun bereidheid te tonen om de ware, hogere principes van zowel de islam, het judaïsme en het christendom te belichamen.

Wat ik hier zeg, is dat wij, de geascendeerde meesters, tegen beter weten in hopen dat een kritieke massa christenen, joden en moslims plotseling zullen ontwaken en beslissen dat het de tijd is om met deze gekte op te houden. Dat het tijd is om religie vanuit een andere hoek te benaderen. Dat het tijd wordt om de overtuiging te overwinnen dat jij je medemensen in naam van God mag doden.

Als een dergelijk ontwaken plaats zou vinden, kan ik je beloven dat we een militair conflict op grote schaal zouden vermijden, dat in potentie deze planeet in een derde wereldoorlog zou kunnen meeslepen. Maar ik moet je ook zeggen dat als een dergelijk ontwaken niet plaats vindt, en heel spoedig plaats vindt, wij, de geascendeerde meesters, niet zien hoe zo’n oorlog kan worden vermeden.

Het is gewoon een feit dat wanneer de menselijke wezens weigeren hun alles over te geven aan de wil van God, zij zich opgeven voor de school van de harde klappen. Op deze school moeten ze iets leren door de consequenties van hun daden te oogsten, door te oogsten wat ze hebben gezaaid. Degenen die de wind van het religieuze conflict en het fanatisme hebben gezaaid, zullen de wervelstorm oogsten van een militair conflict en oorlog.

Ik hoop bijvoorbeeld dat we niet een derde wereldoorlog hoeven om mensen te wekken en de verkeerde overtuiging los te laten dat de middelen het doel kunnen heiligen en dat God het doden van andere menselijke wezens door de vingers ziet.

Laat de mensen ontwaken en beseffen dat het Oude Testament, dat zowel moslims, christenen en joden eerbiedigen, duidelijk zegt: “Gij zult niet doden.” Het Oude Testament noemt nergens voorwaarden waarin het wel geoorloofd is om te doden. De simpele reden is dat er niet zulke voorwaarden in de ogen van God zijn.

Laat degenen die oren hebben, deze woorden horen en laat ze besluiten, of het nu moslims, joden of christenen zijn om eens en voor altijd het concept van een heilige oorlog tegen hun medemens achter zich te laten. Laten ze zich maar bezighouden met de heilige oorlog tegen de krachten op deze wereld die tegen de bedoelingen van God ingaan en de manifestatie van Gods koninkrijk op aarde proberen te verhinderen.

Laat me het zo helder als kristal maken dat het koninkrijk van God niet op aarde wordt gemanifesteerd zolang menselijke wezens geloven dat ze elkaar in naam van God kunnen doden.