Het Japanse volk heeft vrijwillig aangeboden om de wereld te gevaren te onderwijzen van nucleaire technologie

ONDERWERPEN: Opnieuw nadenken over onze relatie tot de planeet – Japan heeft de neiging zich te isoleren – de economische problemen in Japan – een geritualiseerde samenleving onderdrukt individualiteit en creativiteit – rituelen kunnen de natuur niet onderdrukken – het Japanse volk heeft in een situatie heel lang geleden atoomwapens gebruikt – het verzinken van het continent Mu – levensstromen helpen verder te komen door hen te gebruiken om de wereld iets te leren – het Japanse volk heeft zich vrijwillig aangeboden om de wereld de gevaren van nucleaire technologie te onderrichten – als nucleaire wapens niet in Japan waren gebruikt dan zouden ze later zijn gebruikt met een vernietigender effect – de opwarming van de aarde heeft nucleaire kracht aantrekkelijker gemaakt – nucleair afval is gevaarlijker dan CO2 – de geascendeerde meesters kunnen niet mensen waarschuwen die niet voor hen openstaan – mensen hun lessen op de harde manier te laten leren als zij dat willen – fysieke zelfvernietiging is beter dan spirituele zelfvernietiging

Vraag: Zou je ook commentaar willen geven op: a) de huidige situatie in Japan met betrekking tot de aardbevingen en andere rampen die daar vandaag gebeurd zijn?

Vraag: Zou Jezus wat inzicht willen geven met betrekking tot de enorme aardbeving, de tsunami en de kerncentraleproblemen in Japan.

Vraag: Zou je iets willen zeggen over de tragedies in Japan die veroorzaakt zijn door de recente aardbeving. Help Japan alsjeblieft en iedereen kan de waarheid zien en hiervan leren.

Vraag: Zou je commentaar willen geven op de recente ramp in Japan? De gebeurtenis heeft zo een sterke psychische invloed dat op een of andere manier mijn uiterlijke geest er niet mee om kan gaan zelfs al leef ik aan de andere kant van de wereld.

Vraag: Waarom werd er geen waarschuwing van boven gegeven? Het lijkt me toe dat het absoluut stil was boven. Ik ben er absoluut zeker van dat er een goede reden voor is, maar persoonlijk kan ik er niet één bedenken.

Vraag: Ik vraag me af of Jezus en St. Germain nog iets te zeggen hebben over de aardbeving en tsunami in Japan, evenals de recente gebeurtenissen in Libië en Jemen. Ik weet dat er iets moet gebeuren om de mensen te wekken voor het hogere potentieel in dit Jaar van de Moeder, maar wij bidden ervoor dat de veranderingen met zo weinig mogelijk slachtoffers gepaard gaan.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

In dit Jaar van de Moeder zullen er gebeurtenissen plaats hebben die ervoor zorgen dat mensen hun relatie met de planeet waarop ze leven opnieuw gaan bekijken, zelfs de materie zelf. Daardoor is, wanneer je zogenaamde natuurrampen zoals in Australië, Nieuw Zeeland en Japan ziet, de beste manier om van dergelijke gebeurtenissen te leren door eens goed te kijken naar de houding en de diepere overtuigingen van de meerderheid van de mensen die het betreft. Ik heb het hier niet over hun uiterlijke religies of politieke ideologieën, maar de dieper gaande overtuigingen die met het leven in het algemeen te maken hebben en vooral degenen die te maken hebben met de relatie van mensen met het materierijk.

Dit is natuurlijk niet altijd gemakkelijk, omdat er nogal wat verscheidenheid in een bevolking kan zitten. Bijvoorbeeld, de bevolking van Australië en Nieuw Zeeland, zijn veel diverser dan de bevolking van Japan. Er zijn algemene overeenkomsten doordat alle drie naties de neiging hebben om zich te isoleren, hoewel om andere redenen. Maar voor mensen die in zo een specifieke cultuur zijn opgegroeid, is het niet zo moeilijk om de overtuigingen te gaan begrijpen die de meeste mensen in een natie hebben. Vooral door gebruik te maken van het laatste boek ‘Healing Mother Earth’.

Een aantal jaren geleden gaf Moeder Maria een lijst van hoe natuurrampen corresponderen met de spirituele gifstoffen:

Onwetendheid – aardbevingen
Boosheid en haat – vulkanische uitbarstingen
Hoogmoed – hevige winden en stormen
Hebzucht – vuur
Afgunst en jaloezie – overstromingen
Niet willen, niet zijn en niet geloven – ijs of kou

En hoewel deze lijst behulpzaam kan zijn als uitgangspunt, is ze natuurlijk tamelijk algemeen. Dus als je echte de hoogst mogelijke les wilt leren, moet je de bevolking van dichter bij bekijken en deze heel subtiele overtuigingen en houdingen ten opzichte van het leven in het materiële rijk, herkennen. Dit zijn houdingen en overtuigingen die veel verder gaan dan ze gecategoriseerd zijn met een beschrijving door één woord van een spirituele gifstof.

Laten we als voorbeeld eens kijken naar de bevolking van Japan die tamelijk homogeen is. Japan heeft een eeuwenlange traditie om zich te isoleren, een gescheiden cultuur te creëren en zich vervolgens superieur aan alle anderen te voelen; en daardoor andere culturen met achterdocht en zelfs vijandigheid te bekijken. Er is een gevoel dat ze bedreigd worden door alles wat niet in het mentale kader past dat niet door de cultuur gecreëerd is, en daardoor de neiging om met boosheid op alles te reageren wat als bedreiging gezien wordt.

Dus het Japanse volk heeft een heel beperkt en heel gesloten mentaal kader gecreëerd. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom Japan niet in staat is geweest om zich aan te passen aan de economische crisis en eruit te komen die het land al meer dan 10 jaar in haar greep heeft. Denk je dat het probleem is dat de Japanse leiders niet slim genoeg zijn om de economie te reorganiseren? Nee, het antwoord is dat het Japanse volk over het algemeen niet bereid is om de veranderingen door te voeren – vooral de psychische veranderingen – die noodzakelijk zijn. Het economische model dat Japan welvarend heeft gemaakt, werkt gewoon niet meer – omdat de tijden veranderd zijn – en toch willen te veel mensen zich nog aan hun dromen vastklampen dat ze een economisch imperium hebben gecreëerd dat ‘eeuwig’ zal duren.

Dit is natuurlijk de eeuwenoude droom van de mensheid, namelijk om een imperium te creëren dat ‘eeuwig’ zal duren. Het is ook een van de dromen die het meest waarschijnlijk door ‘Moeder Natuur’ vernietigd zal worden, omdat de tweede wet van de thermodynamica alle structuren zal afbreken die niet voortdurend aan het transcenderen zijn.

Iets wat je nog meer ziet in de Japanse cultuur, is de neiging om een hooglijk geritualiseerde maatschappij te creëren. De Boeddha probeerde te doen wat ik getracht heb te doen, namelijk een spirituele lering geven die moeilijk in een formele en geritualiseerde religie omgezet kon worden. Toch zijn de Japanners erin geslaagd om deze los geweven filosofie te gebruiken om hun neiging te versterken om ieder aspect van het leven in een ritueel te veranderen dat blindelings opgevolgd moet worden. In dat opzicht worden ze enkel overtroffen door de Tibetanen die een vorm van boeddhisme gecreëerd hebben die nog meer geritualiseerd is.

Het effect van een dergelijke geritualiseerde maatschappij is dat ze de verscheidenheid en variaties probeert te onderdrukken. Maar individualiteit is juist de bron van creativiteit, dus wanneer het onderdrukt wordt, wordt een maatschappij minder creatief en dan kan ze zich vanzelfsprekend net meer aanpassen aan de onvermijdelijke veranderingen in de tijd.

Nog een effect is dat een geritualiseerde maatschappij de natuur wil onderdrukken en zelfs de natuur in haar mentale kader passen. En juist daarom heeft het Japanse volk zich juist gevestigd in een gebied dat de neiging heeft tot zowel hevige stormen als aardbevingen. Ze moeten leren dat hun rituelen de natuur niet kunnen onderdrukken, en helaas hebben ze tot nu toe de les niet op de gemakkelijke manier willen leren. Als de Japanse cultuur het boeddhisme niet eeuwen geleden had geritualiseerd, had ze in feite deze les eeuwen geleden al kunnen leren. Zoals het nu is, moet het volk het op de moeilijke manier leren en als de les niet geleerd wordt, zullen de zogenaamde natuurrampen in de nabije toekomst Japan met toenemende intensiteit raken.

Eén van de manieren waarop een bepaalde groep zielen een mentaal kader kan overwinnen dat ze gecreëerd hebben, is door zich te mengen met zielen uit heel andere groepen. Toch heeft het Japanse volk – als zielsgroep – hier heel lange tijd weerstand aan geboden, wat de reden is dat ze nog steeds homogeen zijn en een heel gesloten mentaal kader hebben.

Heel erg lang geleden had deze zielsgroep ook een heel geritualiseerde cultuur geschapen die het geloof in hun eigen superioriteit had ontwikkeld en hun recht om te onderdrukken en vernietigen wat zij als barbaarse culturen zag. Ze ontwikkelden ook het vermogen om nucleaire technologie te gebruiken voor wapens en ze gebruikten dergelijke wapens om andere landen te vernietigen. Dit vormde een onderdeel van wat er de oorzaak van was dat het zogenaamde Moederland of Mu verzonk. Let erop dat juist de onderdrukking van individualiteit ervoor zorgt dat andere culturen gezien worden als niet-individuen of niet-menselijk, waardoor ze denken dat het acceptabel is om hen uit te roeien. Let er ook op dat wat er echt voor gezorgd heeft dat het Moederland verzonk, de poging was om Moeder Natuur te dwingen in de geritualiseerde maatschappij te passen die door de mens gecreëerd werd in plaats van de natuur en de maatschappij met de Geest mee te laten stromen.

Nu moet je weten dat wij, de Opgevaren Schare, niet op de manier naar mensen kijken zoals de meeste geïncarneerde mensen. We hebben geen verkeerde oordelen en we koesteren geen vijandigheid of verlangens om een groep mensen te straffen ongeacht wat ze in het verleden gedaan hebben. Onze enige zorg is hoe we een bepaalde groep zielen kunnen helpen hun mentale kader te transcenderen en hogerop in bewustzijn te komen.

De wens om een zielsgroep te helpen in beweging te komen heeft twee hoofdaspecten:

  • Het Alpha-aspect is dat om verder te komen, er niets beters is voor een zielsgroep dan andere mensen leren niet te doen wat deze specifieke groep in het verleden heeft gedaan.
  • Het Omega-aspect is dat als mensen het niet gemakkelijk leren, ze zelf moeten ervaren wat ze anderen aangedaan hebben.

Aangezien de Japanse zielsgroep nucleaire wapens in het verleden heeft gebruikt, krijgen ze de kans om verder te komen door twee maal blootgesteld te worden aan de gevaren van nucleaire technologie. Toch is het ook hun kans om de wereld een les te leren.

Als je naar de mensheid kijkt, zie je dat in principe alle technologie die ooit ontwikkeld is, altijd gebruikt is. Dus was het voorspelbaar dat nucleaire wapens gebruikt zouden zijn om mensen de vernietigende effecten ervan te laten zien. Vanwege hun misbruik in het verleden, was het Japanse volk de eerst kandidaat die in aanmerking kwam om de rest van de wereld te onderrichten over de effecten van nucleaire wapens. Ik zeg hiermee niet dat de Japanse zielsgroep het enige volk is dat ooit nucleaire wapens misbruikt heeft.

Wat ik zeg, is dat de Japanse zielsgroep – in samenwerking met de geascendeerde meesters die hun groei regelen – besloten om zich vrijwillig aan te bieden om de wereld deze les te leren. Dit stelde hen in staat om heel oud karma terug te betalen en het gaf hen de kans om hun mentale kader te vernietigen. Maar omdat de les uit WO2 nog niet helemaal geleerd werd, boden de groep en haar leiders vrijwillig aan om de wereld nog een les te leren door de aardbeving/tsunami en haar effect op de kerncentrale van Fukishima.

Wij, de Opgevaren Schare, beschouwen beide handelingen als heel moedig van deze zielsgroep. Het is een geweldige kans om karma terug te betalen door de wereld een essentiële les te leren. Stel je eens voor wat er gebeurd zou zijn als de Amerikanen niet besloten hadden om nucleaire wapens in Hiroshima en Nagasaki te gebruiken. In die tijd hadden de Amerikanen maar twee bommen, dus er was geen gevaar dat de situatie zou escaleren.

Als de bommen niet gebruikt waren, hadden de mensen niet een helder beeld van het vernietigende effect gehad. Maar omdat ze wel gebruikt werden, is er een nu een recentere registratie in het collectieve bewustzijn van hoe vernietigend juist die technologie is. En aangezien dit met oudere registraties overeenkomt, was dit genoeg om in de koude oorlog te voorkomen dat nucleaire wapens gebruikt werden.

Als nucleaire wapens niet tegen Japan gebruikt waren, zouden ze waarschijnlijk gebruikt zijn in een conflict tussen de USSR en de USA en dat zou gebeurd zijn wanneer nucleaire arsenalen al in veel groter formaat gebouwd waren. Daardoor kun je het potentieel wel zien dat een nucleaire oorlog geëscaleerd zou zijn met veel vernietigender gevolgen.

Neem de huidige situatie. De laatste jaren heeft het debat over de opwarming van de aarde aan kracht gewonnen en het gevolg is dat het opwekken van nucleaire energie veel naties aantrekkelijk is gaan toe lijken. Veel landen overwegen al om kernenergie op te wekken om maar niet CO2 uit te stoten. Plotseling werd CO2 als een grotere bedreiging voor de planeet gezien dan kernafval.

Maar zoals ik in mijn verhandeling over de opwarming van de aarde uitleg, is er maar weinig van waar in het debat. Zodoende ontstaat er een grotendeels gemanipuleerd debat met als gevolg dat als veel landen een kerncentrale zouden bouwen, dit een ernstige vergissing zou zijn. Het probleem met kernenergie is dat het heel duur is, dus als een natie erin geïnvesteerd heeft, is het niet waarschijnlijk dat ze de technologie niet gebruiken. Wat inhoudt dat als er eenmaal krachtcentrales gebouwd zijn, ze waarschijnlijk kernafval opwekken voor de rest van hun geplande leven. En natuurlijk is kernafval veel gevaarlijker – vooral in vibratie – voor de omgeving dan CO2.

Het echte probleem is dat als een groot aantal kerncentrales in de komende jaren gebouwd wordt, Saint Germain waarschijnlijk in staat zal zijn om nieuwe vormen van energietechnologie uit te brengen voor ze te oud worden. En daardoor zou de mensheid deze enorme investering doen zonder goede bedoelingen. Het zou gewoon een kleine machtselite op korte termijn heel rijk maken en het zou waarschijnlijk de implementatie van nieuwe technologie tegenhouden.

Zoals je ziet, heeft het ongeluk in Japan er al voor gezorgd dat veel naties opnieuw gaan nadenken over kernenergie of er zelfs voor zorgen dat ze besluiten om geen nieuwe kerncentrales te bouwen. Dus, opnieuw, de Japanse zielsgroep heeft de wereld de kans geboden om een belangrijke les te leren. Het blijft afwachten of het volk van deze zielsgroep hun eigen les zal leren en echt begint het mentale kader te ontmantelen waarin ze al tienduizenden jaren zitten.

Nog een laatste opmerking over de vraag waarom er geen waarschuwing was. De dictaten die met Nieuwjaar gegeven werden, waren zeker een waarschuwing voor dit jaar. We geven niet specifieke waarschuwingen aan groepen mensen die niet openstaan voor onze leringen. En historisch gezien is er onder het Japanse volk nooit grote interesse geweest voor de leringen van de geascendeerde meesters. Dit komt vooral door de neiging om alles te ritualiseren. Het is heel moeilijk om een lering te ritualiseren die door de Heilige Geest gegeven wordt (hoewel een paar het geprobeerd hebben), en daardoor zal een lering weinig aantrekkingskracht uitoefenen op mensen die op rituelen gericht zijn.

Dus zelfs als we een specifieke waarschuwing gegeven hadden door een willekeurige boodschapper, hoe waarschijnlijk is het dan dat voldoende aantallen van het Japanse volk er aandacht aanhad geschonken? Bovendien, wat voor zin heeft een waarschuwing wanneer er niet genoeg mensen zijn die de rozenkransen of decreten op zouden zeggen, of een poging doen om hun bewustzijn te veranderen. In een geval zoals dit, is het niet constructief dat mensen in de rest van de wereld een ramp verkleinen waarvan het de bedoeling is dat het Japanse volk er wat van leert en hen heel oud karma in evenwicht laat brengen.

Vooral in dit Jaar van de Moeder, moeten bepaalde gebeurtenissen plaats vinden, omdat er geen andere manier is waarop mensen bereid zijn hun lessen te leren en hun mentale kaders te onderzoeken. Het simpele feit is dat voor mensen enig spiritueel inzicht beginnen te ontwikkelen, het noodzakelijk is om mededogen naar een hoger niveau te tillen. Als je mededogen op het persoonlijke niveau laat blijven, krijg je het gevoel dat het onrechtvaardig of verkeerd is dat ‘schijnbaar’ onschuldige mensen gekwetst worden door een ramp en dat er niets gedaan werd om hen te waarschuwen.

Maar wanneer je begrijpt dat de globale bedoeling van het leven is om te groeien in bewustzijn, zie je dat een hoger mededogen daadwerkelijk is dat mensen toegestaan wordt hun lessen te leren in overeenstemming met hun eigen keuzes van vrije wil. Je ziet ook dat noch God noch geascendeerde meesters mensen straffen. Maar als mensen niet open staan voor een lering van boven, moet hen toegestaan worden dat ze hun lessen leren door het gevolg te zien van hun bewustzijn in het materierijk.

Hoewel dit groot lijden kan creëren, en historisch gezien ook heeft meegebracht, zie je als geascendeerde meester het feit dat in het eeuwige perspectief niets van wat er op aarde gebeurt, permanente gevolgen heeft. Als je eenmaal een les geleerd hebt, zal het lijden waar je doorheen gegaan bent je niet permanent aantasten. Wat een levensstroom zal beïnvloeden is de bewustzijnsverandering.

Ik ben me er volledig van gewaar dat door de tijd heen mensen natuurrampen als straf van God gezien hebben. Maar de oorzaak van deze overtuiging is dat mensen niet bereid zijn om verantwoording te nemen voor zichzelf en te erkennen dat Moeder Natuur gewoon uitvergroot wat er in het collectieve bewustzijn zit.

De effecten van spirituele blindheid of onwetendheid zijn dat hele culturen een gesloten systeem worden. Als een dergelijk systeem gesloten mag blijven, zullen de mensen er lange tijd in vast zitten, tot het zo een klein mentaal kadertje wordt dat hun leven heel erg gaat lijken om de vele visioenen van de hel die gevoelige mensen door de eeuwen heen hebben gezien. Zoals we uitgelegd hebben, is de hel niet een fysieke plek die door God geschapen is, maar een ‘plek’ in bewustzijn die door de keuzes van vrije wil door mensen gemaakt worden. Deze ‘plek’ is niet op de aarde, maar in een lager rijk.

De naakte waarheid is dat wanneer levensstromen eenmaal naar dat lagere niveau afdalen, ze veel moeilijker te bereiken zijn met een spirituele lering. Daarom is het geen mededogen om mensen door te laten gaan in de neerwaartse spiraal die er onvermijdelijk voor zorgt dat ze zo laag in bewustzijn afdalen dat ze niet meer op aarde kunnen incarneren. Daarom heeft deze planeet beloofd om de mensen een vergroot uitbeelden te geven door natuurrampen als manier om hen te helpen te ontwaken en hun mentale kaders te vernietigen.

Begrijp je waarom dit een grotere vorm van mededogen is? De geascendeerde meesters zouden gemakkelijk kunnen toekijken en een groep levensstromen naar een lagere bewustzijnsstaat laten wegzinken, door zichzelf ongeschikt maken om op aarde te incarneren. Ze zouden naar een lager niveau afdalen waar veel meer lijden is, maar die de aarde in een veel oorspronkelijker vorm zou houden.

Maar door het grotere mededogen van de geascendeerde meesters, mag de ‘aardemoeder’ het thuis van vele zielen zijn die in een lage bewustzijnsstaat zijn. De ‘prijs’ die de aardemoeder daarvoor betaalt, is dat ze deze zogenaamde natuurrampen haar lichaam laat teisteren. Maar dit is natuurlijk in overeenstemming met de bedoeling van de aarde, namelijk om te dienen als platform naar groei voor een heel grote verscheidenheid van levensstromen.

Noot: Voor een gedetailleerder uitleg van deze bedoeling, zie het boek ‘Master Keys to Spiritual Freedom’. Voor meer inzicht in hoe het bewustzijn de fysieke planeet beïnvloedt, die het boek ‘Healing Mother Earth’.