Zou Intelligent Ontwerpen op openbare scholen moeten worden onderwezen?

ONDERWERPEN: beide meningen in dit debat komen niet overeen met de waarheid – een mentaal beeld scheppen van wat jij wil dat waar is, dan de waarheid daaraan aanpassen – dubbele norm bij het evalueren van bewijs – noch religie noch het materialisme kan alle vragen over de oorsprong van het leven beantwoorden – proberen te bewijzen dat je huidig inzicht je helemaal blokkeert om een hoger inzicht te krijgen – een dualistisch debat kan niet tot vooruitgang leiden – hoe de strijd om de macht de wetenschap en religie heeft geperverteerd – De dialectische worsteling van Hegel – de spirituele mensen moeten verder kijken dan deze worsteling – de mensen die open staan voor een hoger begrip moeten het debat op een hoger plan brengen – Intelligent Ontwerpen is een politieke theorie – de evolutie is geen wetenschappelijke theorie – onderwijs mensen in wetenschappelijke observaties en laat hen hun eigen conclusies trekken – het onderwerp de oorsprong van het leven staat boven de biologieles op openbare scholen – haal de politieke vraagstukken uit de biologie

Vraag: Meester Jezus, zeg alsjeblieft een wijs woord, dat tegenwoordig nodig is, over de oorsprong van het leven op aarde. Er zijn twee theorieën die tegenstrijdig zijn, die de oorsprong van het leven verklaren, die worden bepleit door twee verschillende groepen: de Evolutie en het Creationisme. Elke groep verdedigt zijn theorie krachtig. Is Intelligent Ontwerpen het antwoord op de oorsprong van het Leven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals de meeste spirituele mensen misschien wel zouden verwachten, beschouw ik het debat over Intelligent Ontwerpen als heel belangrijk – maar niet om de redenen die de meeste mensen zouden verwachten. Ik beschouw het als belangrijk, omdat het alles omvat wat de moderne maatschappij tegenhoudt en verhindert om een kwantumsprong te doen naar een nieuwe wereld die de weg naar een Gouden Eeuw zou plaveien. Zodoende biedt het debat een uitstekende kans om de misvattingen van beide kanten te zien die de intellectuele en de spirituele wereld van de Westerse maatschappij domineren. Want iedereen die spiritueel zoekende is, en vooral de mensen die bezig zijn met hun Christusschap, is dit debat een uitstekende kans om hun Christusonderscheid te verscherpen.

In tegenstelling tot wat veel mensen verwachten, vind ik niet dat één kant dit debat moet winnen. Ik hoop dat de spiritueel volwassener mensen dit debat zullen gebruiken om boven de BEIDE wereldbeelden te gaan staan die tegen elkaars mening ingaan in dit gevecht om de geest van moderne mensen. Ik hoop dat de scherpzinnigste mensen zullen zien dat beide wereldbeelden uit dezelfde bewustzijnsstaat, dezelfde benadering van het leven, ontstaan. Deze benadering is de dualistische aanpak die we in de sectie bespreken die gaat over de psychologie van de antichrist. Daardoor ontstaan beide standpunten uit de opzettelijke poging om mensen in de dualistische spelletjes vast te houden, zoals ik in de de volgende bespreking uitleg.

De benadering van het leven waar ik het over heb, is dat je begint met besluiten hoe jij wilt dat de ‘waarheid’ of de ‘realiteit’ eruit ziet. Je kunt dan een gedetailleerd mentaal beeld van de ‘waarheid’ die je zoekt creëren en het dan proberen op de ‘realiteit’ te projecteren. Je zoekt dan naar bewijs dat je wereldbeeld ondersteunt en je probeert bewijs te weerleggen dat het tegenspreekt of het betwijfelt. Bij het evalueren van bewijs, gebruik je niet dezelfde maatstaf om bewijs te ondersteunen als om bewijs aan te vechten – toch slaag je er totaal niet in om de dubbele norm te zien.

Wanneer je ‘genoeg’ hebt om het bewijs te ondersteunen, besluit je dat je beeld een absolute en onfeilbare waarheid is die boven alle twijfel verheven is. Omdat je een dualistische, relatieve aanpak hebt en de waarheid probeert te definiëren in plaats van de waarheid te zoeken, creëer je onvermijdelijk een mentaal beeld dat veel inconsistenties heeft en er niet in slaagt om alle vragen te beantwoorden. Maar toch zullen de mensen die het mentale beeld accepteren, er niet in slagen om de inconsistenties in hun eigen wereldbeeld te zien  en dit gebeurt hoofdzakelijk omdat ze weigeren de basisaannames te onderzoeken van het mentale beeld – wat veronderstellingen die niet kunnen worden bewezen, inhoudt.

In het debat over Intelligent Ontwerpen, kun je al snel inconsistenties vinden in het wereldbeeld van beide zijden. Je kunt zien dat geen van beide de logische vragen kan beantwoorden over de oorsprong van het leven. Maar toch zie je ook dat geen van beide bereid is om serieus de inconsistenties in hun eigen wereldbeeld te overwegen, hoewel ze duidelijk de problemen zien bij het wereldbeeld van de andere kant. Dit toont aan dat beide zijden een dualistische aanpak hebben – ze kijken allebei naar de splinter in het oog van hun broeder en weigeren naar de balk in hun eigen oog te kijken.

Mensen die een dualistische aanpak van het leven hebben, voelen zich gedwongen om hun wereldbeeld aan andere mensen en de maatschappij op te dringen. Het dualiteitsbewustzijn wordt op angst gebaseerd en om met je angsten om te gaan, moet je mensen hebben die jouw wereldbeeld accepteren. Het dualistische denkkader neemt aan dat als alle anderen het eens zijn met jouw wereldbeeld, het wel bewezen is dat het correct is. Vanuit een hoger perspectief is dit een totale misvatting, want de aarde was ook rond toen iedereen geloofde dat de aarde plat is. Maar wanneer mensen in het dualiteitsbewustzijn vastzitten, kunnen ze de voor de hand liggende waarheid niet zien. Daardoor blijven ze blindelings zoeken om de superioriteit van hun wereldbeeld te bewijzen.

Het probleem is dat wanneer het debat wordt gedomineerd door twee zijden, die beide de dualistische aanpak hebben, de waarheid het allereerste slachtoffer is. In het debat over Intelligent Ontwerpen, zie je dit duidelijk aan het werk. De wetenschappelijk materialisten hebben besloten dat ieder aspect van het leven kan – en MOET – worden uitgelegd als het resultaat van natuurlijke, materialistische processen en daardoor is er geen noodzaak tot een Schepper. De voorstanders van Intelligent Ontwerpen proberen wetenschappelijke theorieën te gebruiken om een religieus wereldbeeld in het openbare leven te introduceren door het op een manier te herformuleren waardoor ze denken dat het aangenaam is voor moderne mensen, of in ieder geval onmogelijk om af te wijzen. De meeste mensen die de theorie van het Intelligent Ontwerpen formuleren, hebben – ondanks hun bewering van het tegendeel – een traditioneel, christelijk wereldbeeld. En de meeste mensen die het Intelligent Ontwerpen in het openbare beleid proberen door te drukken, hebben dit wereldbeeld ook.

Een objectieve evaluatie toont aan dat beide zijden al besloten hebben hoe ze willen dat de waarheid eruit ziet en ze houden zich bezig met het debat met als enige reden de superioriteit en de dominantie van hun wereldbeeld te verdedigen en te vestigen. Zodoende probeert geen van beide zijden een hoger inzicht in de kwestie te krijgen. Geen van beiden zegt: “Laten we deze kwestie openlijk en objectief bespreken, en zien of we door de koppen samen te steken, een hoger inzicht over de oorsprong van het leven kunnen vinden.”

Zie je mijn punt? Er zit een fundamenteel verschil tussen besluiten hoe de waarheid eruit moet zien – en dan de argumenten vinden die ondersteunen wat je wilt geloven – en bezig te gaan met een oprechte zoektocht om een hoger inzicht te ontdekken dan je momenteel hebt. Beide zijden van het debat over Intelligent Ontwerpen hebben – vanaf het allereerste moment – de deur gesloten om een hoger inzicht te ontdekken die beide wereldbeelden zou kunnen vervangen, mensen te verenigen en de maatschappij vooruit te helpen. Een hoger inzicht vinden is niet de focus van het debat – de enige vraag is welke van de al bepaalde wereldbeelden dominant wordt. Dit is een disfunctioneel, dualistisch debat dat nooit de maatschappij echt vooruit kan helpen.

Dit is weer een kenmerk van de dualistische denkwijze. Mensen zoeken geen hoger inzicht – ze proberen de maatschappij niet verder vooruit te brengen – ze proberen een statische staat waarin hun wereldbeeld als de onfeilbare waarheid regeert, te handhaven of vast te leggen. Voor geschiedenisstudenten moet het niet al te moeilijk zijn te zien dat dit debat simpelweg de nieuwste strijd is in de oorlog tussen de wetenschap en religie, een conflict dat haar oorsprong vindt in hoe de katholieke kerk de vroege wetenschappers en hun pogingen om een hoger inzicht dat boven de katholieke doctrines stond, heeft behandeld.

Het is een historisch feit dat de katholieke kerk in de Middeleeuwen duidelijk de dualistische aanpak had om een kerkdoctrine te definiëren als een onfeilbare waarheid die boven twijfel verheven was. Als de kerk zei dat de aarde het centrum van het universum was, dan was de aarde het centrum van het universum en als observaties het daarmee niet eens waren, dan moesten die observaties wel fout zijn. Zodoende moet het niet moeilijk zijn te zien dat in de eerste tijd van de wetenschap we een situatie hadden waarin maar één kant een dualistische aanpak had. De wetenschappers werden gedreven door een oprechte en eerlijke zoektocht naar hogere inzichten.

De hoogst mogelijke uitkomst van deze situatie zou zijn geweest dat de katholieke kerk de opkomst van de wetenschappelijke methode had omarmd als een waardevol hulpmiddel om meer gedetailleerde inzichten te krijgen in het universum en dat de wetenschappers een niet tot compromissen bereide trouw hadden gehandhaafd aan een zoektocht naar de waarheid met een open einde. Helaas werd deze mogelijkheid niet gerealiseerd en in plaats daarvan, zoals heel vaak gebeurt, was het de laagst mogelijke uitkomst die de realiteit werd.

De katholieke kerk is hier niet alleen verantwoordelijk voor. Zodra een wetenschappelijk establishment opkwam – en invloed in de maatschappij kreeg – trok ze (zoals altijd gebeurt) mensen aan die wetenschap wilden gebruiken niet om een hoger inzicht te verwerven, maar om aan de macht te komen. Het was niet meer uitsluitend een kwestie van de waarheid zoeken, en in plaats daarvan kreeg het doel om politieke macht te verwerven, steeds meer invloed op de wetenschap. Zodoende ontstond er een dualistische strijd tussen twee tegenstanders, tegenstanders die allebei naar de absolute macht in de maatschappij op zoek waren.

Het debat over Intelligent Ontwerpen is een interessante studie over hoe de dualistische strijd van de ene kant naar de andere gaat. De katholieke kerk had eeuwenlang het intellectuele leven in Europa gedomineerd. Zoals altijd gebeurt, wordt iemand of een organisatie die de absolute macht krijgt, absoluut corrupt. Hiermee bedoel ik dat ze zich drukker maken om die macht te behouden dan om de mensen te dienen. Zodoende, proberen ze in plaats van een voertuig te zijn voor positieve veranderingen in de maatschappij, de vooruitgang tegen te houden om hun macht te handhaven. Het wordt een beperkende macht die de vrijheid van mensen afneemt (zelfs de vrijheid van denken en spreken) om die macht te handhaven.

Ik weet zeker dat de meeste wetenschappelijk georiënteerde mensen – als ze dit ooit zouden lezen – duidelijk dit mechanisme zien dat in de katholieke kerk aan het werk is. Ze zouden zeer waarschijnlijk echter heel terughoudend zijn om toe te geven dat in de wereld van tegenwoordig het wetenschappelijk materialisme dicht bij het bezetten van dezelfde positie van absolute macht is als de Middeleeuwse kerk bezat. Daardoor probeert het wetenschappelijke establishment niet alleen het Intelligent Ontwerpen te weerleggen, maar probeert in feite het debat over het materialistische wereldbeeld tot zwijgen te brengen. Een wereldbeeld dat al bijna een eeuw is onderwezen op veel openbare scholen als een absoluut, onfeilbaar en onbetwistbaar wetenschappelijk feit.

Zoals ik heb gezegd, is dit een zeker teken van een dualistisch debat – dat je het debat tot zwijgen probeert te brengen dat tot een hoger inzicht zou kunnen leiden en daardoor de maatschappij vooruit brengt. Je bent bereid om de vooruitgang van de maatschappij tegen te houden om je standpunt te verdedigen – of beter je machtspositie. Dit toont aan dat het wetenschappelijk establishment nu in ongeveer dezelfde positie zit als de kerk in de Middeleeuwen en het weerlegt het wijdverspreide geloof dat de wetenschap een altruïstische onderneming is die er alleen maar op gericht is om de waarheid te zoeken.

In werkelijkheid staat de wetenschap niet meer boven de dualistische, menselijke machtsstrijd dan de religie. Zoals ik heb gezegd, wanneer een geloofssysteem, individueel of als organisatie, absolute macht krijgt, wordt ze absoluut corrupt door die macht. Ik zeg niet dat alle moderne wetenschappers hun altruïstische zoektocht naar de waarheid hebben verloren – zoals niet alle Middeleeuwse katholieken hun altruïstische motieven waren kwijtgeraakt. Ik zeg gewoon dat wanneer een idee een gevestigde mening wordt, ze onvermijdelijk mensen aantrekt die hun gevestigde posities trachten te houden.

In werkelijkheid is dit onderdeel van de dualistische strijd die door de filosoof Hegel wordt beschreven. De Middeleeuwse kerk vormde de these en omdat ze haar positie heeft gebruikt om vrijheid te beperken, heeft ze onvermijdelijk een antithese gecreëerd. Deze antithese waren NIET de vroege wetenschappers, maar de opkomst van het wetenschappelijke establishment. Het resultaat was een nieuwe cultuur – de synthese – waarin het wetenschappelijk materialisme geleidelijk meer dominant werd. Maar omdat ze toch ook de vrijheid van denken beperkt, heeft ze haar eigen antithese gecreëerd en de beweging van het Intelligent Ontwerpen is hier één uitdrukkingsvorm van.

De dialectische cyclus van een dualistische these versus een dualistische antithese die leidt tot een dualistische synthese, kan tot in het oneindige doorgaan. Ik hoop dat in de wereld van tegenwoordig de top tien procent van de mensen hier boven gaan staan en de dialectische cyclus doorbreekt door opnieuw een eerlijke en oprechte zoektocht naar de waarheid in te stellen. Dit kan echter alleen maar gebeuren wanneer een voldoende aantal mensen zich wijden aan het bereiken van de hogere visie van de universele Christusgeest, een visie die boven de dualistische uitersten staat. En dan moeten deze mensen het debat aangaan en eisen dat alle machtsstrijd aan het licht wordt gebracht en vervangen door een oprechte zoektocht naar hogere inzichten.

Ik hoop dat mensen nu kunnen zien dat ik denk dat geen van de beide zijden in het debat de hoogste waarheid vertegenwoordigt en dat er een nieuw inzicht is over de oorsprong van het leven dat erop wacht om naar buiten te komen. Wij, de Opgevaren Schare, staan klaar om dit inzicht uit te brengen naarmate een voldoende aantal mensen hun bewustzijn verhoogt, zodat zij de open deur worden om het te ontvangen.

Dus als reactie op de vraag boven, Intelligent Ontwerpen – in haar huidige vorm – is niet het antwoord op de vraag over de oorsprong van het leven. Om het antwoord te vinden, moet je bereid zijn om zowel verder dan de Bijbelse en de materialistische verklaring te kijken. Je moet naar het hogere inzicht zoeken dat verscheidene duizenden jaren geleden niet aan de mensheid kon worden gegeven, maar tegenwoordig wel.

Kim: Het klinkt me bijna in de oren alsof je het Intelligent Ontwerpen als concept afwijst en dat verbaast me. Ik zou denken dat je het eens bent met het basale uitgangspunt van Intelligent Ontwerpen, namelijk dat er een intelligente Schepper is. Veel tegenstanders van Intelligent Ontwerpen zouden zeggen dat ze niet door een Bijbels wereldbeeld worden gemotiveerd en dat Intelligent Ontwerpen niet probeert een specifiek religieus beeld te verspreiden.

Jezus: Ik heb tot dusver over het Intelligent Ontwerpen als debat gesproken, waarin je twee zijden ziet. Dit is niet een wetenschappelijk of religieus debat, noch is het een neutraal debat om hogere inzichten te verwerven. Het is een politiek debat en zoals alle politieke debatten zijn er (ten minste) twee zijden die in een machtsstrijd zitten.

Ik ben me er heel goed van bewust dat er veel oprechte wetenschappers en denkers zijn die met de kwesties rond Intelligent Ontwerpen omgaan met altruïstische motieven als basis. Sommigen zijn echt ermee bezig om het inzicht van de mensheid over de oorsprong van het leven vooruit te brengen. Ik ben me er ook van bewust dat er veel oprechte wetenschappers zijn die op dit moment voor het materialisme zijn, maar toch hebben ze ook een oprecht verlangen naar hogere inzichten. Ik beschouw dergelijke mensen als de potentiële motiverende kracht achter de opkomst van het nieuwe inzicht waar ik het eerder over had.

Maar toch zijn niet de oprechte wetenschappers de eersten die in beweging komen bij het huidige debat over Intelligent Ontwerpen. Het debat wordt aangestuurd door mensen in het wetenschappelijke en religieuze establishment en geen van beide heeft het doel een hoger inzicht te vinden over de oorsprong van het leven. Het wetenschappelijke establishment wil het materialisme handhaven als het ongeëvenaarde wetenschappelijke wereldbeeld. Het religieuze establishment – specifiek het zogenaamde religieuze rechts – wil Intelligent Ontwerpen in zoveel mogelijk gebieden van de maatschappij brengen, te beginnen bij de openbare scholen.

Dus ik negeer niet dat er – aan beide zijden – veel mensen zijn die heel oprecht in hun benadering van het debat zijn. Maar toch heb ik nog niet specifiek over deze mensen en hun standpunten gesproken. Ik heb je mijn globale mening over het debat gegeven en de motiverende krachten achter de oppervlakkige verschijnselen.

Zoals ik hierboven heb gezegd, toen de eerste wetenschappers ontdekkingen gingen doen die buiten de katholieke doctrines omgingen, hadden ze geen dualistische aanpak. Ze waren op een oprechte zoektocht naar hogere inzichten – en dus zitten er veel mensen aan beide kanten van het debat over het Intelligent Ontwerpen. Maar tot dusver hebben die mensen nog niet echt de leiding genomen in het debat. In feite hebben de zich door de politiek gedreven mensen laten gebruiken in een dualistische strijd. De hoogst mogelijke uitkomst van het debat is dat de zoekers naar waarheid door deze manipulatie heen zien en het debat naar een hoger niveau brengen.

Kim: Terwijl we aan het spreken zijn over de politieke implicaties, wat denk je van het argument dat Intelligent Ontwerpen een wetenschappelijke theorie is die gelijk is aan de theorie over de evolutie en daardoor in de biologielessen op openbare scholen zou moeten worden onderwezen als een concurrerende – en even waardevolle – theorie over de oorsprong van het leven?

Jezus: Dit is een dualistisch argument en ik steun het niet. Ik ben het eens met degenen die zeggen dat Intelligent Ontwerpen, in haar huidige vorm, geen wetenschappelijke theorie is. Ik ben het ook eens met degenen die zeggen dat het geen religieuze theorie is. Het is een politieke theorie en het heeft een politiek doel, namelijk het openbare beleid beïnvloeden wat betreft wat er op school wordt onderwezen.

Wat er hieraan toegevoegd moet worden, is dat de evolutietheorie, in haar huidige vorm, NIET een wetenschappelijke theorie is. Het is ook een politieke theorie. Hoewel Darwin zelf relatief zuivere bedoelingen had, is zijn theorie alleen maar populair geworden omdat het wetenschappelijke establishment het kon gebruiken in haar dualistische strijd tegen het religieuze establishment. Dit was duidelijk een politiek, geen wetenschappelijk doel.

Waarom zeg ik dit? Omdat de theorie van de evolutie niet bewijst dat er geen intelligente ontwerper bestaat. Het bewijst dat bepaalde katholieke doctrines en het fundamentalistische christelijke beeld van de schepping niet correct zijn. Maar vanuit een strikt wetenschappelijk oogpunt, kan de evolutietheorie niet alle logische vragen over de oorsprong van het leven beantwoorden. Tenzij, en pas als, dergelijke vragen zijn beantwoord, kun je niet objectief uitsluiten dat de theorie veel verder dan haar oorspronkelijke vorm zou kunnen worden uitgebreid. Zodoende zou een dergelijke onvolledige theorie niet gebruikt moeten worden om de verstrekkende generalisatie te maken dat er geen intelligente Schepper bestaat en dat alle vragen een materialistische verklaring hebben. Dergelijke beweringen zijn niet wetenschappelijk, maar politiek van aard. En om echt antwoorden te vinden op de vragen over de oorsprong van het leven, is het noodzakelijk om objectief de invloed van het bewustzijn in overweging te nemen, waaronder – maar niet beperkt tot – een intelligente Schepper.

Laten we ons echter niet verliezen in deze argumenten. Het basale punt dat ik wil maken met betrekking tot je vraag, is dat Intelligent Ontwerpen niet bij de biologieles moet worden onderwezen op openbare scholen en de evolutietheorie ook niet in haar huidige vorm. Biologie is een wetenschappelijk onderwerp en zou niet moeten worden beïnvloed door politieke theorieën. Het moet onderwijzen wat wordt onthuld door wetenschappelijke observaties en de studenten antwoorden op filosofische vragen elders laten zoeken. Met andere woorden, het onderwerp de oorsprong van het leven, valt buiten het terrein van de biologielessen op openbaren scholen – tenminste zoals de wetenschap momenteel wordt gedefinieerd.

De evolutietheorie legt wel bepaalde mechanismen uit in de natuur die worden gebaseerd op observaties. Dergelijke observaties moeten in de biologieles worden onderwezen, zonder de ‘politieke’ inslag die zegt dat de evolutietheorie onfeilbare antwoorden geeft over de kwestie van de oorsprong van het leven. Ik zeg niet dat deze ideeën niet moeten worden onderwezen, maar niet bij biologie. Ze zouden bij filosofielessen of godsdienstlessen kunnen worden onderwezen, waar Intelligent Ontwerpen ook zou kunnen worden onderwezen.

Eén positieve uitkomst over het Intelligent Ontwerpen zou kunnen zijn dat het biologierooster in openbare scholen wordt ontdaan van politieke bijgeluiden en enkel onderwijst wat wordt gebaseerd op strikte observaties zonder relatie tot filosofische vragen.

Laat me terugkomen op wat ik aan het begin heb gezegd, namelijk dat ik het debat over Intelligent Ontwerpen heel belangrijk vind. Ik ben blij dat er een debat is, omdat het de mogelijkheid schept tot vooruitgang. Maar momenteel wordt het debat zo gedomineerd door politieke machtsspelletjes dat er een aanzienlijk risico is dat het weer een hoofdstuk wordt in de altijd maar doorgaande dualistische strijd in plaats van de maatschappij naar een hoger niveau te brengen. Er is nog steeds de mogelijkheid dat een nieuw inzicht naar boven komt, maar dit zal pas gebeuren als de echt altruïstische mensen erin slagen om het debat in een andere richting te sturen met een hogere visie en zuiverder motieven.