Wat zou Jezus zeggen over het christelijk fundamentalisme?

ONDERWERPEN: Welke bewustzijnsstaat heeft Jezus gekruisigd? – mythische bewustzijnsstaat gebaseerd op verhalen, geen feiten – waarom Jezus in parabelen sprak – tegenwoordig zijn veel mensen in een rationele bewustzijnsstaat – neem parabels niet letterlijk – ware doel van religie – de essentie van de leringen van Jezus is het pad, en het kan rationeel worden beschreven

Vraag: Ik heb persoonlijk een paar besprekingen gehad met fundamentalistische christenen en ik vond het moeilijk om met hen te spreken. Ik zou willen weten, wat jij tegen zulke mensen zou zeggen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik zou beginnen hen te vragen of zij het een tragedie vinden dat Jezus Christus werd gekruisigd. De meesten van hen zouden ja zeggen. Ik zou hen vervolgens vragen te overwegen wie mij gekruisigd hebben. Zij zouden dan de Joden zeggen. Ik zou hen daarna vragen om het nog eens goed te bekijken. Ik zou hen willen vragen wat voor Joden hem gekruisigd hadden. Ik zou hen vragen om na te denken over de bewustzijnsstaat van de mensen die me gekruisigd hebben.

Als je de Bijbel leest, zie je dat ik werd gekruisigd door mensen die een zeer specifieke houding hadden ten opzichte van religie. Deze mensen waren niet alleen orthodoxe Joden; het waren fundamentalistische Joden. Zij hielden zich bezig met de letter van de wet en ze wilden de wet letterlijk interpreteren. Ik werd gekruisigd vanwege die specifieke bewustzijnsstaat. Ik werd gedood door Joden die die bewustzijnsstaat belichaamden. Tegenwoordig belichamen vele christenen die bewustzijnsstaat. Mijn verklaring: ”Wee, u wetgeleerden! Want jullie hebben de sleutel tot kennis weggenomen: jullie gaan zelf het koninkrijk niet in en verhinderen hen die het wel binnen willen gaan.” was bedoeld om de fundamentalistische of letterlijke benadering van religie te berispen. Deze mensen waren het Christusbewustzijn niet ingegaan. Ze trachtten te voorkomen dat anderen naar binnen gingen, omdat wanneer niemand het Christusbewustzijn bereikt, het lijkt alsof deze mensen hun benadering van religie niet hoeven te veranderen.

Een religieuze lering wordt altijd gegeven aan mensen in een bepaalde bewustzijnsstaat en de lering zal tot in zekere mate die bewustzijnsstaat weerspiegelen. In oeroude tijden, waren de mensen, zoals ik eerder beschreef, in een magische of mythische bewustzijnsstaat. Ze ontvingen religieuze leringen die aantrekkelijk waren voor hun bewustzijnsstaat. Wanneer je een spirituele lering probeert te formuleren die gericht is op mensen met een mythische bewustzijnsstaat, is je allereerste zorg niet een lering voort te brengen die op een feit gebaseerd wordt. Je allereerste zorg is een verhaal vertellen dat deze mensen zal helpen spirituele concepten te begrijpen.

Waarom onderwees ik de massa’s in parabels? Omdat 2000 jaar geleden de massa’s in een mythische bewustzijnsstaat waren. De meest effectieve manier om deze mensen te onderwijzen over de spirituele werkelijkheid was niet door hen een feitelijke of rationele lering te geven. Een dergelijke lering zou geen kans hebben gemaakt om aantrekkelijk voor hen te zijn in die bewustzijnsstaat. Daarom vertelde ik hen verhalen; ik onderwees hen in parabels. Een parabel moet niet letterlijk opgevat worden. Het is niet een feitelijk verslag van feitelijke gebeurtenissen. Het is een mythe, een verhaal dat een punt illustreert. Het was nooit de bedoeling dat ze letterlijk geïnterpreteerd zouden worden.

Zoals ik eerder al uitgelegd heb, is wat er gebeurd is de laatste 2000 jaar dat de meeste mensen uit de mythische bewustzijnsstaat zijn opgevoed naar een rationele bewustzijnsstaat. Het probleem is dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van deze ontwikkeling. Ze begrijpen niet dat de leringen die ik 2000 jaar geleden gaf, niet geformuleerd werden voor mensen in een rationele bewustzijnsstaat. Omdat zo veel mensen gehecht zijn aan het christendom, trachten ze mijn leringen vanuit een rationele bewustzijnsstaat te interpreteren.

Wanneer mensen proberen een mythe vanuit een rationele bewustzijnsstaat te interpreteren, lopen ze onvermijdelijk tegen tegenstellingen aan of dingen die kant noch wal raken. Vanwege de relativiteit van het menselijke denken, proberen de meeste mensen deze tegenstellingen op te lossen door in uitersten te gaan. Ze nemen een zwart wit perspectief aan en dit zorgt ervoor dat ze in één van twee richtingen gaan.
De ene richting zorgt ervoor dat mijn leringen gewoon kant noch wal raken. Ze zijn niet rationeel, ze zijn niet feitelijk en ze kunnen zich niet verenigen met wetenschappelijke feiten. Daarom moeten mijn leringen in hun geheel verworpen worden. Dergelijke mensen kijken naar bepaalde leringen, vergelijken ze met de huidige wetenschappelijke kennis en gebruiken de discrepanties om mijn gehele boodschap af te wijzen. Vanzelfsprekend beschouw ik dit als een onevenwichtige benadering.

Het andere uiterste wordt vertegenwoordigd door mensen die weigeren enige onvolledigheid in mijn leringen te zien. Zij zijn in de val gelopen van het denken dat als er bewezen werd dat mijn leringen onvolledig waren, mijn hele boodschap krachteloos zou worden. Omdat ze niet de noodzaak willen beseffen van voortgaande openbaringen, moeten ze het laten lijken dat mijn lering nog net zo relevant zijn als 2000 jaar geleden. Hun enige optie is te zeggen dat mijn leringen letterlijk moeten worden genomen. Ze redeneren dat mijn leringen vanuit een rationeel perspectief geïnterpreteerd moeten worden, wat inhoudt dat mijn parabels, mijn verhalen, geïnterpreteerd moeten worden als feitelijke gebeurtenissen of letterlijke verslagen. Dit is het andere uiterste door een rationele bewustzijnsstaat te gebruiken om naar een lering te kijken die aan mensen werd gegeven in een mythische bewustzijnsstaat. Ook deze reactie beschouw ik als onevenwichtig.

Ik denk dat gezond verstand het duidelijk zou moeten maken dat je mijn leringen niet kunt nemen om ze letterlijk te interpreteren. Als mensen een beetje logica zouden gebruiken om fundamentalistische interpretaties te evalueren, zouden ze spoedig zien dat deze benadering van religie gewoon kant noch wal raakt. Als je mijn leringen letterlijk neemt, moet je redeneren dat mijn parabel over de arbeiders in de wijngaard enkel betrekking heeft op mensen die in een wijngaard werken. En sinds de meeste mensen niet meer in een wijngaard werken, is die parabel in beginsel verouderd.

Nog een voorbeeld: neem mijn verklaring: “wordt het koninkrijk van de Hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen”. Een letterlijke interpretatie zou je laten geloven dat het mogelijk is het koninkrijk der Hemelen met geweld in te gaan. Het logische gevolg is dat het koninkrijk der Hemelen door Satan en zijn engelen ingenomen zou worden, omdat zij de meest gewelddadige wezens zijn die jij je maar kunt voorstellen. Het ligt voor de hand dat dit niet het geval is. Mijn bewering was bedoeld om te illustreren dat gewelddadige mensen de Hemel met geweld in willen nemen. Ze proberen het proces van spirituele groei te dwingen; ze proberen het menselijke denken te gebruiken om spirituele groei te bereiken. In werkelijkheid kunnen deze pogingen nooit werken. Het koninkrijk der Hemelen is permanent verzegeld tegen alle wezens in een lagere bewustzijnsstaat. Dit wordt duidelijk aangetoond in mijn parabel over de man die het bruiloftsfeest in wilde gaan zonder bruiloftskledij en in de buitenste duisternis werd geworpen.

Laten we dit onderwerp met rust laten. De relativiteit van de lagere geest zorgt ervoor dat mensen in extremen polariseren en door dat te doen, zien ze de middenweg niet, het uitgebalanceerde perspectief van de Christusgeest. Enkele mensen verwerpen mijn leringen omdat ze zich schijnbaar niet kunnen verenigen met wetenschappelijke vindingen. Anderen interpreteren ze letterlijk en klampen zich vast aan de onfeilbaarheid van mijn leringen. Het is mijn hoop dat enkele mensen in staat zullen zijn om de futiliteit van beide benaderingen te zien. Beide benaderingen worden gebaseerd op een verkeerd begrijpen van de ware bedoeling van religie. Zoals al verscheidene malen verklaard is, wordt religie gegeven aan mensen in een bepaalde bewustzijnsstaat en het heeft ten doel hen naar een hoger niveau te brengen. Als ze eenmaal op dat niveau zijn, zullen mensen een hogere lering nodig hebben en ontvangen ze een hogere lering.

Als je dit feit erkent, zie je de middenweg. Mijn leringen werden gegeven aan mensen in een mythische bewustzijnsstaat en ze moeten niet letterlijk opgevat worden. Je hoeft niet in uitersten te gaan door, of mijn leringen te verwerpen, of ze letterlijk op te vatten. In plaats daarvan kun jij je geest openen voor een groter begrip van mijn boodschap. Mijn basale boodschap is nog net zo relevant als 2000 jaar gleden. Mijn basale boodschap is dat er een pad bestaat dat je leidt naar een hogere bewustzijnsstaat. Destijds kleedde ik mijn boodschap in mythes en parabels aan. Tegenwoordig kan dezelfde boodschap in rationelere termen uitgedrukt worden. Dus in plaats van het Christuskind met het water weg te gooien, waarom zou je niet een rationelere lering zoeken die mijn boodschap beschrijft in hedendaagse taal?