Wat zou Jezus zeggen over protestantse kerken?

ONDERWERPEN: een onbevooroordeelde blik werpen op de geschiedenis van het christendom – Luther ging niet zo ver als nodig was – wat er uit het vroege christendom werd weggelaten – wat men eruit heeft gehaald om politieke redenen is nu niet meer nodig – verlossing komt niet door een kerk – genade neemt de macht van een individu af – werken verdienen Gods genade – het pad naar Christusschap ontbreekt aan het christendom – veel moderne christenen staan open om het christendom opnieuw te evalueren – vernieuwing is mogelijk met de innerlijke leringen van Jezus

Vraag: Wat wil Jezus graag dat er met de protestantse kerken gebeurt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is mijn grote wens dat Christenen een vastbesloten poging zouden doen om met een objectieve blik terug te kijken op de geschiedenis van het christendom. Ik zou willen dat christenen de geschiedenis van het christendom met een open geest en een open hart evalueren, eerlijk vaststellen waar vergissingen het christendom zijn binnengeslopen en dan een oprechte poging doen om die fouten te corrigeren. Dit is niet moeilijk als je bereid bent zonder vooroordeel naar de geschiedenis van de christelijke religie te kijken.

Ik zou willen zien dat katholieken deze poging ondernemen, maar ik denk dat het veel waarschijnlijker is dat het initiatief door protestanten genomen wordt. Per slot van rekening zijn de protestantse religies gebaseerd op het feit dat één persoon zag dat de katholieke kerk hervorming nodig had. Daarom zouden alle protestantse religies per definitie meer open moeten staan om het christendom te hervormen dan de meeste katholieken. Als je per slot van rekening accepteert dat de katholieke kerk niet onfeilbaar is, waarom zou je dan enkele van de feilbare beslissingen van de autoriteiten van die kerk in stand houden?

Als je zonder vooroordelen naar de protestantse religies kijkt, zul je al gauw ontdekken dat Martin Luther correct de noodzaak tot hervorming van de katholieke kerk schatte, hij werd iets beperkt door zijn tijd. Hij groeide op in middeleeuwse tijden, en zijn kijk op het leven werd gevormd door de tijd en door de katholieke kerk. Een eerlijke evaluatie van de situatie zou aantonen dat Martin Luther zijn verlangen naar hervorming niet zo ver doorgevoerd heeft als het gekund had.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is dat Martin Luther correct geobserveerd had dat de katholieke kerk veel elementen had toegevoegd aan het christelijke geloof die niet een onderdeel waren van mijn oorspronkelijke leringen. Hij trachtte deze elementen te verwijderen en in het algemeen was dit geen slecht idee. Het grootste probleem met de katholieke kerk was echter niet het feit dat de kerk iets aan mijn oorspronkelijke leringen had toegevoegd. Het grootste probleem was dat de vroeg katholieke kerk, zelfs de vroeg christelijke kerk van voor de formatie van de Rooms katholieke kerk, veel elementen had weggehaald die deel uitmaakten van mijn oorspronkelijke leringen. Ik geef Martin Luther hiervan niet de schuld, omdat het voor hem in die tijd moeilijk was om te weten wat eruit was gehaald.

Tegenwoordig is dat heel anders. De moderne wetenschap heeft mensen onschatbare middelen gegeven om het verleden te onderzoeken. Een oprechte poging om deze middelen toe te passen op de geschiedenis van de christelijke religies zou spoedig onthullen dat veel dingen opzettelijk uit mijn oorspronkelijke leringen werden weggelaten. Dit werd door de vroege kerk gedaan en in veel gevallen werd het om politieke redenen gedaan. Die redenen zouden misschien in die tijd enige waarde hebben gehad, maar ze zijn vandaag van geen enkele waarde meer. Een oprecht christen zou bereid moeten zijn naar deze feiten te kijken en een poging te doen om terug te zetten wat er uitgehaald werd om de verkeerde redenen. Door de moderne onderzoeksmethoden te combineren met de ontdekkingen van geschriften, zoals de Nag Hammadi bibliotheek en de Dode Zee rollen, zou veel vooruitgang geboekt kunnen worden.

Laat me een paar voorbeelden noemen van hoe de vroeg protestantse kerk beïnvloed werd door de katholieke kerk en daardoor gebouwd op de vergissingen die door die kerk gecreëerd werden. De katholieke kerk heeft altijd beweerd altijd de enige weg naar verlossing te zijn. Toen Martin Luther besefte dat hij de kerk niet van binnenuit kon hervormen en hij besloot dat hij afstand moest nemen van de kerk, hij een manier moest vinden om deze bewering te omzeilen.

Als mensen oprecht geloofden dat de enige weg naar verlossing door lidmaatschap van de katholieke kerk was, had hij weinig kans dat ze een tak van het christendom die buiten de kerk viel, zouden volgen. Om de angsten van mensen te verlichten dat ze niet gered zouden worden, ontwikkelde Luther een doctrine dat verlossing niet door de kerk geschiedt maar door genade. Verlossing werd niet door een aardse hiërarchie verschaft maar exclusief door God.

Dit is niet een onjuist idee. Zoals ik in dit boek heb verklaard, is er geen automatische verlossing. Geen aardse organisatie kan je verlossing garanderen of voorkomen. Het probleem met Luthers manier van redeneren is dat het teveel de nadruk weghaalde bij het gedrag van het individu. Door te verklaren dat het exclusief door genade verkregen werd, werd het moeilijk voor mensen om te zien hoe ze persoonlijk aan hun verlossing konden werken. Genade lijkt iets mysterieus te zijn dat eigenmachtig verschaft kan worden door een godheid met wie de mensen weinig of geen verbinding voelen. Tussen haakjes, deze zet ging tegen onze pogingen in om de mensheid op te voeden in een rationelere bewustzijnsstaat. In het Vissentijdperk was het de bedoeling dat mensen een rationeel inzicht zouden krijgen in de wetten van God, zodat ze konden zien hoe ze hun verlossing zouden kunnen verwezenlijken.

Veel protestanten zien een enorme kloof tussen hun huidige niveau van bewustzijn en verlossing en ze zien geen logisch of systematisch pad om die kloof te overbruggen. Dit heeft ertoe geleid dat enkele protestantse kerken het idee ontwikkelden dat verlossing gegarandeerd wordt als je Jezus Christus tot je Heer en Verlosser verklaart. Voor de meeste mensen raakt het kant noch wal dat iemand als Adolf Hitler Christus op zijn sterfbed zou kunnen accepteren en automatisch gered zou kunnen worden.

Zoals ik beschreven heb in dit boek en in ‘The Christ is born in You’, is er inderdaad een systematisch en logisch pad om je verlossing te verwezenlijken. Ik zeg hiermee niet dat je gered kunt worden zonder genade. Niemand is ooit verlost zonder de genade van God, die genade wordt echter niet willekeurig of zonder onderscheid verschaft. Om de genade van God te ontvangen moet je die genade verdienen en je doet dit door je acties, je overtuigingen en je houding. Met andere woorden je kunt Gods genade verdienen door je werken.

Een voorbeeld van hoe de vroege protestantse kerk hierin een beetje te ver ging, is de verwijdering van het concept van heiligen. Het is waar dat het concept van de heiligen door de katholieke kerk erbij gevoegd is, dit was echter een nuttige toevoeging. Eén van de belangrijkste problemen die de katholieke kerk gecreëerd heeft, is dat ze mij tot een afgod verheven heeft die niemand durft te volgen. Zoals ik in dit boek en in ‘The Christ is born in You’ verklaard heb, kwam ik om een voorbeeld te stellen van een universeel pad waartoe alle mensen de bekwaamheid hebben om het te volgen. Toen de vroeg katholieke kerk me tot God verhief, konden de mensen me niet langer meer als voorbeeld zien. De traditie van heiligen verlichtte dit probleem enigszins, omdat mensen nu konden zien dat het voor hen mogelijk was om een hoger bewustzijn te bereiken, een staat van heiligheid. De meeste heiligen begonnen als reguliere mensen die door hun devotie heiligheid bereikten. Dit voorzag de mensen van een pad dat zij ook konden volgen.

Toen de protestantse kerk de heiligen eruit haalde zonder de eerdere vergissingen om mij tot de status van God te verheffen terug te draaien, creëerden ze in feite een nog grotere kloof tussen mensen en mij dan wat je onder katholieken tegenkomt. Vanzelfsprekend beschouw ik dit als een ongelukkige ontwikkeling.

Ik weet dat veel moderne christenen, evenzeer katholieken als protestanten, niet bereid zullen zijn om door het proces te gaan om de christelijke overtuigingen opnieuw te evalueren. Ze willen zich op hun gemak blijven voelen. Ze willen mij en mijn leringen in het kleine kader houden waarin zij voelen dat zij me in hun macht hebben. Ze willen niet dat de Levende Christus uit het kader springt en hun zelfvoldaanheid verstoren en hun gevoel van dat, zolang zij hun huidige religie volgen, God hen gewoon moet redden. Ze willen hun droom van een automatische verlossing niet loslaten.

Gelukkig zie ik ook veel moderne christenen die al begonnen zijn aan het proces om eerlijk en oprecht het christelijke geloof opnieuw te evalueren. Waar je deze christenen ook vind, ik prijs hen voor hun pogingen en voor hun eerlijkheid. Ik moedig dergelijke mensen zeer aan om hun pogingen voort te zetten en zich uit te spreken tegen de status-quo.

Het was de bedoeling dat de christelijke religie de belangrijkste religie van het Vissentijdperk zou worden. Naarmate we het Watermantijdperk ingaan, zal de christelijke religie spoedig verouderen, tenzij ze met de tijd meegaat. Ik kan je ervan verzekeren dat in het nieuwe tijdperk een christelijke religie die gebaseerd is op huidige dogma’s en doctrines, gewoon niet kan overleven. Als een oprechte poging gedaan wordt om mijn oorspronkelijke leringen aan het licht te brengen en in ere te herstellen, vooral de leringen die ik niet aan de massa’s kon geven, maar enkel aan mijn discipelen heb gegeven, zou het christendom niet hernieuwd kunnen worden. Als het mij toegestaan werd om nieuwe leringen te geven, zou het christendom niet alleen overleven, maar ook bloeien in het nieuwe tijdperk.

Om dit te laten gebeuren, moeten miljoenen christenen bereid zijn om door het soms pijnlijke proces te gaan om in beginsel ieder aspect van hun huidige overtuigingen opnieuw te evalueren. Zal dit proces plaats vinden? Zullen mensen bereid zijn dit te doen? Ik kan het je eerlijk niet zeggen, omdat het aan de vrije wil van de individuele mens ligt. Ik kan je echter vertellen dat mijn grootste hoop om het begin van dit proces te zien, de vele christenen zijn van wie veel tot een protestantse religie behoren, die open staan voor, en actief op zoek zijn naar, een groter begrip van het christelijke geloof.