Wat zou Jezus zeggen over het moderne christendom?

ONDERWERPEN: het christendom van tegenwoordig staat ver af van de visie van Jezus – veel christenen wijzen Jezus in hun hart af – een horizontale beweging – de dualistische geest wil de waarheid niet weten – schept een beeld en zoekt alleen naar bewijs om dat te steunen – niet open voor communicatie van Jezus – Jezus wilde een rechtstreekse lijn van progressieve openbaringen – verticaal denken van de Christusgeest – de levende kerk en het Levende Woord – eenheid in diversiteit – sleutel is individueel Christusschap – het overvloedige leven – wij kunnen Jezus autoriseren om zijn macht op aarde te gebruiken – de vlam van onvoorwaardelijke liefde van Jezus

Vraag: Wat vindt Jezus van het moderne christendom?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit is een vraag die alle oprechte christenen en veel spiritueel georiënteerde mensen die zichzelf niet als christen beschouwen, zouden moeten stellen. En vervolgens zouden ze het antwoord in hun eigen hart moeten zoeken waar ik het hun rechtsreeks kan geven. Ik zal je echter een aantal algemene ideeën geven die je een gevoel zullen geven hoe ik, Jezus Christus, denk over de religie die beweert mij op aarde te vertegenwoordigen.

Allereerst wil ik zeggen dat het moderne christendom zo gevarieerd is dat het bijna onmogelijk is een uitspraak te doen zonder een ver reikende generalisatie te geven die onvermijdelijk voor sommige mensen onrechtvaardig zal zijn. Ik herken duidelijk dat er miljoenen mensen zijn die oprecht en toegewijd mijn leringen naar hun beste kunnen volgen gezien de gefragmenteerde en vervormde versies van mijn leringen die hen ter beschikking zijn gesteld.

Ik moet je echter vertellen dat het christendom dat ik vandaag de dag op aarde zie, ver van mijn oorspronkelijke visie en bedoeling afstaat, dat als ik geen kosmisch wezen was die zich in het middelpunt van de vrede van God bevindt, ik werkelijk zou huilen bij de gedachte aan wat er had kunnen zijn.

Als mijn ware, innerlijke leringen voor mensen op aarde beschikbaar waren gemaakt, zou deze planeet al een gouden eeuw van vrede, voorspoed en vooruitgang zijn ingegaan. Ik kwam met een visie van zo’n gouden eeuw en ik heb die visie nog steeds voor de aarde. Maar ik moet je zeggen dat voordat er zich ooit op aarde zo’n gouden eeuw zou kunnen manifesteren, voor het koninkrijk van mijn Vader zich ooit op aarde zou kunnen manifesteren, vele veranderingen nodig zijn.

Ik zou graag willen dat degenen die beweren mijn volgelingen te zijn, degenen die beweren christen te zijn, de allereersten zouden zijn om welgemeend deze veranderingen te overwegen en ze na te streven. Maar vanuit een realistisch standpunt denk ik dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat deze wens vervuld wordt. Het droevige feit bestaat dat veel orthodoxe christenen hun geest zo sterk hebben afgesloten dat het niet waarschijnlijk is dat ze voor mijn innerlijke leringen openstaan. Sommige mensen hebben hun geest zo laten inpakken door verkeerde ideeën en doctrines dat wanneer ik in hun eigen hart tot hen spreek, zij mijn woorden wegredeneren of ze zelfs als het werk van de duivel beschouwen. Het droevige feit doet zich voor dat zelfs ik, Jezus Christus, weinig opties heb om het moderne christendom te veranderen in de beweging die ik zou willen.

Als je mijn verhandelingen in de Leringen sectie bestudeerd hebt, ken je al enkele van mijn bezorgdheden over het christendom. De belangrijkste zorg is natuurlijk dat het pad van individueel Christusschap bijna geheel is verwijderd.

Laten we proberen enige afstand te nemen van de ongelooflijke diversiteit van de duizenden kerken en sekten die beweren mij te vertegenwoordigen, zodat we naar het bos kunnen kijken in plaats van door de bomen verblind te worden.

Een horizontale beweging
Het echte probleem van het moderne christendom is, dat het, zoals ik zou zeggen, een horizontale beweging geworden is. In mijn antwoorden op de vragen over reïncarnatie heb ik je een voorbeeld gegeven van hoe de Bijbel een aantal toespelingen op reïncarnatie maakt. Ik heb je ook verteld hoe sommige theologen een zeer uitgedachte manier van redeneren hebben toegepast om deze passages uit te leggen zonder reïncarnatie te noemen.

Als je naar het moderne christendom kijkt, kun je letterlijk duizenden voorbeelden vinden van dit soort verzonnen, horizontale redeneringen. Het is hoogst verbazingwekkend voor mij hoe sommige mensen de meest ingewikkelde en gekunstelde argumenten bedenken om het punt te bewijzen dat ze al van te voren als juist hebben vastgesteld. Waarom doen ze zoveel moeite te bewijzen dat hun idee juist is, als het minder moeite kost (zij het een ander soort moeite) om de Levende Waarheid rechtsreeks van mij te ontvangen?

We zijn nu bij een cruciaal punt in deze leringen aangeland. Ik zal je nu uitleggen wat de hele essentie van het probleem op planeet aarde is. Dat probleem komt voort uit het belangrijkste kenmerk van het menselijke denken.

De hele essentie van het menselijke denken is dat ze niet de werkelijkheid wil weten. Ze wil de waarheid niet weten. Het menselijke denken kijkt niet naar bewijzen en gebruikt dan dat bewijsmateriaal om te beredeneren wat waar zou kunnen zijn. Het menselijke denken schept een beeld, een afgod, en besluit dat dit de waarheid moet zijn, dat dit de werkelijkheid moet zijn, dat dit God moet zijn. Vervolgens zoekt ze naar bewijzen die het beeld ondersteunen, waarvan al vastgesteld is dat het waar moet zijn. Het negeert, ontkent of redeneert schaamteloos elk bewijs weg dat het gekozen idee niet ondersteunt.

Wanneer je naar het moderne christendom kijkt, zie je deze neiging aan het werk. In alle eerlijkheid, dit is niet uniek voor het christendom. Je kunt deze neiging in ieder aspect van leven op deze planeet aan het werk zien. Toch was het mijn aanvankelijke hoop dat juist de kerk die beweert mij te vertegenwoordigen, niet ten prooi zou vallen aan deze tendens van het menselijke denken.

Als een ziel zich met het menselijke denken identificeert, maakt de ziel een beslissing over wat waar is. De ziel schept een beeld, een afgod, van wat het wil dat waar is. Nadat een ziel dat valse beeld geaccepteerd heeft, weigert ze elk bewijs aan te nemen dat het beeld niet steunt. Daarom ziet de ziel alleen bewijsmateriaal dat het beeld verdedigt en dus wordt de ziel een zichzelf vervullende profetie. Ze wordt spiritueel blind.

De geldwisselaren
Juist hierom berispte ik herhaaldelijk de autoriteiten van de Joodse kerk. Daarom wierp ik de tafels van de geldwisselaars omver, die mijn Vaders huis in een plaats van handel en exploitatie hadden veranderd. Deze kerkelijke autoriteiten hadden de traditie van de profeten verlaten. Het idee van een profeet is dat één mens zijn of haar bewustzijn naar zo’n niveau verheft dat God door die mens tot de mensen kan spreken. Op die wijze heeft God een manier om met mensen te communiceren die naar het lagere bewustzijn zijn afgedaald. God kan een hogere waarheid brengen en als mensen besluiten die waarheid aan te nemen, dan hebben ze een reddingslijn die het hen mogelijk maakt naar een hogere bewustzijnstaat op te klimmen.

De Joodse kerk had de traditie van de profeten verlaten. Daarom had de kerk geen toegang meer tot het Levende Woord van God en wat hen restte was het Woord van God dat hen in het verleden was gebracht te interpreteren. Dat is precies de reden waarom de Farizeeën en Sadduceeën ontelbare uren aan zinloze discussies besteedden over een of ander punt in de wet in plaats van naar het Levende Woord uit te reiken en het aan de mensen te brengen.

Ik zag heel duidelijk de dwaling en het gevaar van deze ontwikkeling en daarom zei ik dat ik kwam om de wet en de profeten te vervullen. Hoe had ik me voorgesteld dit te gaan doen? Door het vestigen van een rechtstreekse lijn van progressieve openbaringen waardoor ik het Levende Woord van God kon spreken, zelfs als ik niet meer op aarde was. Ik was van plan dat Levende Woord direct door mijn volgelingen te laten spreken die het pad van individueel Christusschap hadden bewandeld en die een niveau van Christusschap hadden bereikt dat hen in staat stelde om als mijn woordvoerder of boodschapper te dienen.

Als die traditie die ik in de vroege jaren van de christelijke beweging ingesteld had, in stand was gebleven, dan zou het moderne christendom een alternatief hebben gehad voor de horizontale, relatieve kibbelarij over de interpretatie van de Bijbel.

Heel bot gezegd, wie heeft de Bijbel nodig wanneer het Levende Woord van God in hun midden stroomt? Wie moet de Bijbel interpreteren wanneer ze een hoger inzicht rechtsreeks uit de bron van kennis, het Christusbewustzijn, kunnen krijgen?

Het menselijke denken heeft een oneindig vermogen relatieve argumenten over een of ander idee aan te voeren. Zolang christenen daarom vanuit de relativiteit van het menselijke denken over een of ander punt uit de Bijbel blijven ruzie maken, blijven ze in hun huidige staat van verdelingen en conflicten vastzitten.

Wat is het alternatief? Het alternatief voor de horizontale redeneerprocessen van het menselijke denken is het verticale proces om naar de Christusgeest uit te reiken. Zolang je de horizontale manier van het menselijke denken volgt, (de weg die een mens goed toe lijkt) kun je eeuwig blijven zoeken, zonder de waarheid van God te vinden. Op elk moment echter zal het eenvoudig uitreiken naar de hogere weg van het Christusbewustzijn je in staat stellen boven het bewustzijn van ruzie en verwarring uit te stijgen. In plaats van de onzekerheid en twijfel van het menselijke denken, kun je de zekerheid en het innerlijke weten van de Christusgeest bereiken.

De levende kerk en het levende woord
Toen ik naar de aarde kwam, kwam ik om de ware levende kerk te stichten.
De levende kerk moet op het Levende Woord gebaseerd zijn.
Het Levende Woord kan alleen door het Christusbewustzijn overgebracht worden.
Het Christusbewustzijn kan zich alleen op deze wereld manifesteren door een individueel menselijk wezen.

Het was niet mijn bedoeling om op aarde bekend te worden als de enige persoon die ooit in de volheid van het Christusbewustzijn heeft geleefd. Ik ben een spirituele leraar. De enige manier voor elke leraar om succesvol te zijn, is zichzelf te dupliceren door leerlingen op hetzelfde bewustzijnsniveau als dat van de leraar te brengen.

Ik ben de leraar van het Christusbewustzijn en het was mijn bedoeling mijzelf te dupliceren en ontelbare andere mensen in de volheid van hun individuele Christusschap op aarde te laten rondlopen. Als niemand mijn voorbeeld volgt, dan heb ik als leraar gefaald.

Wanneer je het proces begint om persoonlijk Christusschap te bereiken, ga je onvermijdelijk voorbij zien aan alle uiterlijke delingen die uit het menselijke denken voortkomen.
Je ziet de eenheid achter de diversiteit.

Het was de bedoeling dat de levende kerk die ik kwam brengen op het Christusschap gebaseerd zou zijn, een staat van bewustzijn die mensen aan de verdelingen en onenigheden zou laten ontsnappen die op aarde gevonden worden. Daardoor zouden mijn volgelingen tot eenheid kunnen komen als het ene lichaam van God op aarde.

Ik heb me nooit voorgenomen om mijn leringen de bron van conflicten en verdelingen te laten zijn. Ik heb nooit gewild dat mijn volgelingen, of degenen die beweren mijn volgelingen te zijn, in hun verschillende kerken zouden zitten en relatieve argumenten zouden bedenken over een of ander punt in de Bijbelboeken die 2000 jaar geleden werden uitgebracht. Waarom zou ik willen dat mijn volgelingen over de Bijbel zouden twisten, wanneer ze het Levende Woord rechtstreeks van mij konden ontvangen?

Ik wil mijn volgelingen niet verdeeld zien. Ik wil niet dat het christendom in ontelbare kerken en sekten opgedeeld is die met elkaar concurreren of zelfs vijandig tegenover elkaar staan. Tegenwoordig zijn er duizenden kerken die beweren mij te vertegenwoordigen en veel ervan beweren de enige echte kerk van Jezus Christus te zijn.

De enige, echte kerk
In werkelijkheid hoeft er maar één kerk van Jezus Christus te zijn en dat is de levende kerk, de innerlijke kerk, het pad naar persoonlijk Christusschap. Ik bedoel hiermee niet dat ik de opkomst van één totalitaire christelijke kerk wil zien die alle andere kerken zal verdelgen.
Ik heb geen problemen met het bestaan van verschillende kerken.

Mijn leringen zijn heel uitgebreid. Mijn leringen hebben veel verschillende aspecten en elk aspect wordt bedacht om een bepaalde groep mensen aan te spreken. Ik heb daarom geen probleem met verschillende groepen mensen, in verschillende kerken georganiseerd, die zichzelf waarnemen als mensen die een bepaald aspect van mijn leer volgen. Bijvoorbeeld, één kerk kan genade benadrukken terwijl een andere de nadruk op de goede werken kan leggen.

De enige manier echter waarop deze verdeling ooit zou werken, is als alle kerken, en de leiders en leden van die kerken, zichzelf zien als onderdeel van één beweging, namelijk de levende kerk gebaseerd op het Levende Woord.

Ik ben een spirituele leraar; ik ben geen totalitaire dictator. Mijn Vader in de hemel is geen totalitaire dictator. De hemel kent een oneindig grote verscheidenheid en er is ruimte voor veel verscheidenheid op aarde. Maar in de hemel beseft iedereen dat de oneindige variatie voortkomt uit de fundamentele eenheid van God.

God heeft er geen behoefte aan de vorming van één kerk op aarde te zien. Ik zie geen noodzaak de vorming van één Christelijke kerk te zien. Ik wil graag zien dat alle mensen die zichzelf christen noemen en die zichzelf als mijn volgelingen beschouwen, zullen leren voorbij de uiterlijke verdelingen en verschillen te zien en het pad naar individueel Christusschap gaan bewandelen. Ik wil dat mijn ware volgelingen zichzelf zien als deel van het ene lichaam, het onverdeelde lichaam, van God op aarde.

De hele bedoeling van mijn komst naar deze planeet was om de weg vrij te maken voor het in volledige fysieke manifestatie verschijnen van mijn Vaders koninkrijk. Daarom zei ik: “Ik ben gekomen opdat allen leven mogen hebben, het leven in overvloed.” Gods koninkrijk is het leven in overvloed.

Gods koninkrijk op aarde
Gods wens voor deze planeet is om de huidige onvolmaaktheid en het huidige lijden weg te nemen en zijn koninkrijk op aarde te vestigen. God wil planeet aarde de volmaaktheid zien manifesteren zoals die al in de spirituele wereld gemanifesteerd wordt. Met andere woorden, God wil dat de aarde hier beneden zijn koninkrijk wordt, zoals de hemel zijn koninkrijk boven is. Zo Boven, zo beneden.
Daarom zei ik: “Wees daarom volmaakt, zoals je Vader in de Hemel volmaakt is.”

Mijn oorspronkelijke wens voor de christelijke beweging was dat het een voorloper zou worden om Gods koninkrijk in fysieke manifestatie te brengen. Ik wil daarom mijn volgelingen als de Christuswezens beneden zien, zoals ik en mijn spirituele broeders en zusters, de Christuswezens Boven zijn. Ik wil mijn volgelingen deel van de universele broeder-/zusterschap van licht zien worden en als vertegenwoordigers van de kosmische Christus op aarde zien rondlopen.

Dit is de visie die ik voor het vroege christendom had. Ik heb die visie nog steeds voor iedereen die mijn ware leringen durft te volgen. Maar zoals ik je al talloze malen in deze leringen heb gezegd, is de ware sleutel om dat doel te bereiken, de besluiten uit vrije wil genomen door degenen die op aarde zijn.

Ik ben Jezus Christus. Ik ben een kosmisch wezen met zo’n macht dat je nauwelijks in staat bent deze te doorgronden. Ik kan mijn krachten echter niet op aarde gebruiken, tenzij ik door degenen die op aarde leven daartoe gemachtigd wordt.

Ik heb degenen nodig die bereid zijn mijn handen en voeten te zijn.
Ik heb degenen nodig die bereid zijn het lichaam van God op aarde te zijn.
Om echter lid van het lichaam van God op aarde te worden, moet je het menselijke denken te boven komen en haar neiging om verdeeldheid en conflicten te scheppen waar die niet bestaan.

Ik kan accepteren dat verschillende groepen christenen, verschillende aspecten van mijn leringen benadrukken. Maar ik kan niet accepteren dat deze groepen zichzelf zien als strijdig met andere groepen christenen of religieuze mensen.

Ik wil dat jullie een oprechte poging doen het bewustzijn van het menselijke denken achter je te laten dat maakt dat je een conflict ziet tussen jezelf en degene die jij als andere mensen waarneemt. Die andere mensen zijn je vijanden niet. Achter de uiterlijke façade, zijn ze je spirituele broeders en zusters. Ze zijn mijn spirituele broeders en zusters.
Daarom zei ik: “Alles wat je voor één van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.”
Daarom zei ik je, je naaste lief te hebben als jezelf en anderen lief te hebben zoals ik je heb lief gehad en nog steeds lief heb.

Geen enkel aantal theologische argumenten kan ooit Gods koninkrijk op aarde manifesteren. Maar zelfs een klein aantal harten verenigd in liefde, kan de open deur worden voor dat koninkrijk om naar deze duistere wereld af te dalen.

Mijn vlam van onvoorwaardelijke liefde
Ik ben Jezus Christus en ik kom naar deze planeet met de vlam van onvoorwaardelijke liefde.

Ik heb jullie onvoorwaardelijk lief gehad en ik heb jullie nog steeds onvoorwaardelijk lief.
Maak alsjeblieft tijd vrij om diep in je hart te gaan en jezelf mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou te laten voelen.

Sta die onvoorwaardelijke liefde toe je te transformeren en je boven de betrekkelijkheid en voorwaardelijkheid van het menselijke denken uit te tillen.
Aanvaard die transformatie en als je voelt dat die een kritiek niveau bereikt, laat die innerlijke verandering dan in je uiterlijke acties zichtbaar worden.

Laat mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou je hart vullen en dan overstromen in je gedachten, gevoelens, woorden en daden. Durf vervolgens die onvoorwaardelijke liefde te laten zien tegenover iedereen die je ontmoet.
Laat je hart de beker worden die overstroomt van Gods onvoorwaardelijke liefde.

De sleutel om Gods koninkrijk op aarde te brengen, is eenheid tussen hemel en aarde te creëren.
Om eenheid tot stand te brengen, moeten we verdeeldheid overwinnen.
De enige manier om verdeeldheid te overwinnen is door Gods onvoorwaardelijke liefde te omarmen.

Zolang er voorwaarden aan je liefde verbonden zijn, kan er geen eenheid tussen jou en jouw God zijn. Wanneer je accepteert dat Gods liefde onvoorwaardelijk is, verdwijnen alle uiterlijke verdelingen. Ze worden gewoon verteerd door het alles verterende vuur van onvoorwaardelijke, goddelijke liefde.

Ik ben die onvoorwaardelijke liefde en ik bied je die onvoorwaardelijke liefde aan. Zul je mijn liefde aannemen?