Het wordt tijd om de valse profeten te ontmaskeren die leiders in de christelijke kerken zijn

ONDERWERPEN: Wat verborgen is, wordt onthuld – de blinde leiders van het christendom zullen worden ontmaskerd – moet verantwoording nemen voor eigen verlossing – absolutistische kerken trekken dominees aan met psychische problemen – Jezus kan Ted Haggard niet redden – een gesloten kerk maakt het de mensen moeilijk om hun psychische problemen op te lossen  sleutel tot verlossing is psychologische heelheid – zonde is verdeeldheid in de psyche – herboren door heling van de psyche – het koninkrijk van God is in de psyche – oude Bijbelboeken kunnen niet helpen om moderne problemen op te lossen – een probleem onderdrukken lost het niet op – je kunt de weg naar de hemel niet kopen door iets in de kerk te doen – Ted Haggard zat bij de mensen die Jezus 2000 jaar geleden vervolgden – veel hoofdrichtingen van kerken gebaseerd op de loochening van de Levende Christus – tijd om de valse profeten te ontmaskeren – veel valse profeten zijn de leider in christelijke kerken.

Vraag: Ik zou graag Jezus’ mening willen horen over de recente verwijdering van pastor Ted Haggard, de voorganger van de Evangelical New Life Church in Colorado, die seksuele immoraliteit heeft bekend. Waarom zou iemand voorganger in een Christelijke kerk willen worden, als hij een probleem heeft dat in strijd is met wat zijn kerk predikt? Wat voor invloed hebben zijn evangelische overtuigingen – die heel erg lijken te verschillen van wat Jezus op deze website predikt, en om heel eerlijk te zijn wat Jezus in de Bijbel zegt – op deze situatie gehad?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (11 november 2006):

Zoals ik overal op deze website uitleg, betreden we een tijdperk waarin het bewustzijn van de mensheid verhoogd wordt. Dit gebeurt hoofdzakelijk omdat de top tien procent van de meest spiritueel volwassen mensen als voorlopers voor een nieuw spiritueel bewustzijn dienen. Eén gevolg hiervan is dat zaken die decennia lang, eeuwen of zelfs millennia lang verborgen zijn gebleven, zichtbaar zullen worden. Dit heeft betrekking op zowel het persoonlijke leven van mensen, als op bredere kwesties. Het doel van deze onthulling is het onderscheid tussen wat echt en onecht is duidelijker te maken, zodat mensen een betere kans krijgen om de werkelijkheid boven de dualistische onwerkelijkheid die door het menselijke ego in het leven is geroepen, te kiezen. Als je een verwijzing uit de Bijbel wilt, hier is er één:

Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. (Marcus 4:22)

Het wordt in toenemende mate moeilijker voor mensen een positie in een kerk te hebben die beweert Christus te vertegenwoordigen, terwijl ze iets in hun persoonlijke leven verborgen blijven houden. Het zal steeds moeilijker voor mensen worden om hun hypocrisie te verbergen, om hun onvermogen of hun onwil om in de praktijk te brengen wat ze prediken – te doen wat ze zeggen – te verbergen. Het zal ook moeilijker voor kerken worden een façade op te houden dat ze Christus vertegenwoordigen, terwijl hun doctrines geen voeling hebben met mijn Levende Waarheid. De meest dramatische onthulling – tot dusver – van zulke inconsistenties is het schandaal van seksueel misbruik in de katholieke kerk. Pastor Haggard is gewoon nog een voorbeeld en ik kan je verzekeren dat anderen zullen volgen met onthullingen van uiteenlopende soorten inconsistenties. Degenen die het meest welsprekend – en arrogant – zijn in het verkondigen van de superioriteit van hun kerk en haar doctrines, zijn in feite degenen die de grootste kans lopen ontmaskerd te worden.

Het effect ervan zal niet alleen zijn om hun nederiger te maken, maar ook – hopelijk – om hen en hun volgelingen bewust te maken van het feit dat ze hebben nagelaten mijn gebod op te volgen:

Laat ze maar. Het zijn blinden die blinden leiden. En als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil. (Matteüs 15:14)

Vanzelfsprekend ben ik bereid Ted Haggard en zijn volgelingen te helpen, maar ik kan in feite niets voor hen doen zolang ze niet bereid zijn hun blindheid onder ogen te zien en toe te geven dat ze een door mensen gemaakte lering gevolgd hebben die ver afstaat van de werkelijkheid van Christus. Zij zullen dat echter alleen kunnen doen wanneer ze verantwoording voor zichzelf nemen en toegeven dat de sleutel tot verlossing niet een verlosser van buitenaf is. Zoals ik op deze hele website uitleg, is de echte sleutel tot verlossing het Christusbewustzijn, wat betekent dat je de deling in je eigen psyche moet overwinnen – door de balk uit je eigen oog te trekken, het ego, dat ervoor zorgt dat je een huis bent dat tegen zichzelf verdeeld is.

Zoals uit het bestuderen van het katholieke seksschandaal kan worden opgemaakt, is het een onmiskenbaar feit dat kerken die een absolutistisch geloofssysteem hebben, mensen tot het geestelijke ambt aantrekken die een verscheidenheid aan psychische problemen hebben. Deze mensen koesteren vaak de hoop dat door voorganger te worden, ze ofwel hun problemen kunnen onderdrukken, of dat God op een of andere manier de problemen van hen zal wegnemen, zodat ze hem beter kunnen dienen. Dit is de droom van een automatische verlossing die zo karakteristiek voor het menselijke ego is. Ik zeg hiermee niet dat dit op alle voorgangers van toepassing is, maar het geldt voor een aanzienlijk deel van hen, een veel groter deel dan de meeste mensen bereid zijn toe te geven.

Vanzelfsprekend zal het geloofssysteem en de leringen van de evangelische kerk mensen aantrekken die niet de verantwoording voor hun eigen psyche of voor hun eigen verlossing genomen hebben. Dat is de reden dat ze worden aangetrokken tot een geloofssysteem dat hen neerzet als passieve wezens die het touw zijn in de touwtrekkerij tussen God en de duivel. In het geval van Ted Haggard, kon hij redeneren dat zijn seksuele neigingen door de duivel veroorzaakt werden – die door zijn geestelijke ambt bedreigd werd en hem dus probeerde te vernietigen. In werkelijkheid is de reden een deling in zijn eigen psyche die hij vele levens terug veroorzaakt heeft – een feit dat hij zou ontkennen. Niettemin zal het probleem pas weggaan als hij stopt met zoeken naar oorzaken buiten hem en stopt met het zoeken naar een verlosser van buitenaf om het bij hem weg te halen.

Helaas geeft het evangelische geloofssysteem hem geen middelen om een dergelijk proces van innerlijk zelfonderzoek uit te voeren. In plaats daarvan geeft het zijn ego het volmaakte excuus om alle aandacht naar buiten te richten. Zeker, hij kan beweren dat hij de verantwoording neemt, maar hij wordt nog steeds beïnvloed door een geloofssysteem dat de oorzaak van het probleem neerzet als de duivel en de oplossing als de verlosser van buitenaf, namelijk ik, Jezus, die zogenaamd al het werk voor hem gaat doen.

De naakte waarheid is dat ik Ted Haggard niet kan redden. Ik kan hem helpen zijn psyche te helen en heel te worden, maar dat kan ik pas doen wanneer hij naar de balk in zijn eigen oog wil kijken en erkennen dat hij die gecreëerd heeft en dat hij die moet verwijderen door bewust de onvolmaakte overtuigingen die er de oorzaak van zijn, te overwinnen. Nadat hij begint aan zijn heelheid te werken, kan hij uiteindelijk de hogere bewustzijnsstaat ingaan, het bewustzijn dat ik het koninkrijk Gods noemde, zoals overal in de Bijbel wordt aangehaald.

Dus moet het duidelijk zijn voor degenen die oren hebben om te horen dat een geloofssysteem dat onderwijst dat de Bijbel onfeilbaar is – en dat de moderne religieuze mensen niets anders nodig hebben om hun problemen op te lossen – een gesloten denkkader zal creëren dat het heel moeilijk maakt voor mensen om hun psychische problemen te overwinnen. En om heel eerlijk te zijn, alle problemen die de mensen bekend zijn, beginnen in de psyche. Dus, de echte sleutel tot verlossing is om naar psychische heelheid te streven, zodat je niet langer een huis bent dat tegen zichzelf verdeeld is.

Totdat Ted Haggard en de meerderheid van de christenen dit levensfeit erkennen, zullen ze buiten mijn bereik blijven. Het belijden van Jezus Christus als je Heer en Verlosser – en daarbij te denken dat ik al het werk voor je zal doen door je zonden weg te nemen – zal je niet dichter bij heelheid brengen. Het zal je problemen alleen maar naar je onderbewustzijn schuiven, waar ze in kracht zullen toenemen, totdat ze zelfs met meer kracht dan daarvoor opnieuw aan de oppervlakte komen. Er is niets verborgen dat niet gemanifesteerd zal worden.

De essentie van het probleem hier is dat teveel christenen zonde definiëren als iets wat je onder invloed van de duivel gedaan hebt. In werkelijkheid is zonde een besluit om een dualistische leugen te accepteren, die dan vervolgens een deling in je psyche veroorzaakt. Vanzelfsprekend worden veel van dit soort leugens door de duivel bedacht, maar jij moest wel het besluit nemen om die leugen te accepteren en daarom kun jij alleen het besluit nemen om die leugen ‘ongeaccepteerd’ te maken.

Zodoende is de kern van zonde een besluit dat je genomen hebt – vaak in een leven dat ver teruggaat in de tijd. Ik zou door een daad van genade de gevolgen van dat besluit kunnen weghalen, maar ik kan je niet – vanwege de wet van vrije wil – van gedachten laten veranderen en dat besluit ongedaan maken. Alleen jij kunt dat en daarom kan ik je zonden pas absolveren wanneer je het oorspronkelijke besluit dat de zonde veroorzaakte, teniet doet. Zou ik dit wel doen, dan zou je dit alleen van de karmische last bevrijden en je zo de macht geven om zelfs nog meer te zondigen – wat je onvermijdelijk zult doen totdat het oorspronkelijke besluit ongedaan wordt gemaakt.

Ik weet dat de meerderheid van de christenen dit vurig zal ontkennen, maar je moet jezelf gewoon een aantal logische vragen stellen. Als het werkelijk waar is dat het verspillen van mijn bloed aan het kruis de zonden van de mensen – die uit het verleden, het heden en de toekomst – heeft weggenomen, waarom heb ik dat dan niet gewoon gezegd en verder geen leringen gegeven? Als mijn bloed de zonden van de mensen heeft weggenomen, waarom zou ik me dan druk maken om zoveel leringen te geven die tot doel hebben de geest en handelingen van mensen te veranderen? Als ik betaal voor de zonden van de mensen, waarom dan mijn best doen om te proberen ze te laten ophouden met zondigen? Daarom zei ik:

5 Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. (Johannes 3)

Denk je dat ‘herboren worden’ misschien op een innerlijk proces zou kunnen duiden, waardoor je alle delingen in je psyche overwint en een nieuw persoon in Christus wordt? Niet door een uiterlijke stap van mij als je Heer en Verlosser te belijden, maar door een innerlijk proces waardoor je het koninkrijk van God kunt ingaan, waarvan ik zei dat die op een heel speciale plaats te vinden is:

Men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het! Of daar is het! Maar weet, het koninkrijk van God is in u.” (Lukas 17:21).

Vanzelfsprekend wilde ik dat ik de miljoenen Christenen zou kunnen helpen die in een dergelijk absolutistisch geloofssysteem vastzitten. Helaas vormen zulke geloofssystemen zo een ondoordringbaar mentaal kader rondom de geest van mensen dat er vaak een heel dramatische gebeurtenis voor nodig is om dat kader te kraken. Zodoende heeft het katholieke seksschandaal de geest van veel katholieken wel geopend en ik heb goede hoop dat enkele van Ted Haggards vroegere volgelingen hun geest net zo voor mijn echte leringen openstellen. Helaas is de prijs dat veel mensen al hun geloof verliezen.

Ik blijf wensen dat mensen uit vrije wil hun geest openstellen, zodat we niet meer van die ernstige schandalen hoeven te zien die het geloof van mensen in elke religie aan het wankelen brengt. Toch moet ik de mensen waarschuwen dat hoe steviger ze aan absolutistische geloofssystemen vasthouden, des te krachtiger de slagen zullen zijn die ze zullen afbreken. Dit is geen tijd die zacht omgaat met instituten of voorgangers die vasthouden aan doctrines die nooit in overeenstemming zijn geweest met mijn leringen, maar die nu achtergelaten worden door de voorwaartse beweging van het leven zelf.

Kim: Ik heb net gelezen dat Ted Haggard zal deelnemen aan een rehabilitatieprogramma onder toezicht van een aantal prominente evangelische voorgangers. Het zal uit vier elementen bestaan:

• Hij moet zich onderwerpen aan zijn raadgevers.
• Hij moet zijn zonden toegeven.
• Hij moet de benadeelden schadeloos stellen.
• Hij moet nederigheid betrachten.

Wat vind je van een dergelijk programma?

Jezus: Het onderstreept gewoon wat ik eerder zei, namelijk dat fundamentalistische kerken niet de middelen hebben om mensen te helpen diepe psychische problemen te overwinnen. Kijk eens hoe de wereld de laatste 2000 jaar veranderd is. Kijk hoeveel meer kennis de mensheid over de wereld en over de menselijke psyche heeft. Bedenk dan hoe onwerkelijk het is dat een Bijbel die al bijna 17 eeuwen onveranderd is, het mogelijk zal maken om te helpen problemen op te lossen waarmee mensen in de moderne wereld geconfronteerd worden.

Bedenk eens hoe weinig mensen 2000 jaar geleden iets van de psyche wisten. Hoe had ik de leringen over het menselijke ego, die ik tegenwoordig geef, kunnen geven – de mensen zouden ze toen gewoon niet begrepen hebben, wat ik indertijd probeerde uit te leggen:

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. (Johannes 16:12)

Deze quote alleen al zou voldoende moeten zijn om te verhinderen dat christenen een gesloten denkkader creëren en om ze open te houden om naar mijn Levende Woord te luisteren. Maar christenen die staan op de onfeilbaarheid van de Bijbel, weigeren het Levende Woord aan te nemen en als gevolg daarvan hebben ze geen andere keuze dan om psychische problemen te onderdrukken in plaats van ze op te lossen. Dit is een stelselmatig probleem dat de kern vormt van de gangbare doctrines en zo kan de kerk van Ted Haggard hem gewoon niet helpen zijn probleem te overwinnen, want de kerk en zijn dogma’s hebben hem geholpen dit jarenlang te onderdrukken. Het is een fundamenteel levensprincipe dat je een probleem niet kunt oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat dat het probleem gecreëerd heeft of in stand houdt.

Het werkelijke probleem hier is dat Ted Haggard – en de meeste voorgangers die hun ambt op een of andere wijze misbruiken – een diepe deling in zijn psyche heeft. Hij heeft één persoonlijkheid die zich maar al te graag aan de autoriteit van zijn raadgevers onderwerpt, zijn zonden toegeeft, schadeloosheid te bewerkstelligen en nederigheid betoont. Dus zal het gemakkelijk voor hem zijn om een dergelijk programma te volgen, maar totdat het onderliggende probleem wordt aangepakt, komt hij niet dichter bij heelheid. Dus kan de kerk– op een bepaald moment in de toekomst – beweren dat hij volledig genezen is, maar onder de oppervlakte zal er niets veranderd zijn.

Kim: In de officiële brief die Ted Haggard naar zijn kerk zond, zei hij zich verscheidene jaren van het probleem bewust te zijn geweest en daadwerkelijk hulp heeft gezocht, maar dat dit het probleem niet opgelost heeft.

Jezus: En de reden is dat hij hulp zocht binnen het gesloten denkkader van zijn christelijke geloofssysteem. Maar wanneer je probeert op grond van een bepaald geloofssysteem een probleem op te lossen en het probleem verdwijnt niet, dan is het tijd om verder dan dat geloofssysteem te kijken. Zoals Einstein zei, als je hetzelfde blijft doen en verschillende resultaten verwacht, ben je niet goed wijs. Maar wanneer mensen in een fundamentalistisch geloofssysteem zijn komen vast te zitten, kunnen ze deze overduidelijke waarheid niet zien en zodoende hebben ze geen andere optie dan te proberen het probleem te onderdrukken.

Kim: Het lijkt erop dat dit precies is wat Ted Haggard gedaan heeft. Hij zei dat toen hij het probleem niet te boven kwam, hij gestopt is met erover praten om te voorkomen dat hij de mensen die hij liefheeft verder kwetste.

Jezus: En de laatste bewering is gewoon een typische verdediging van het ego. Hoewel dit het misschien was wat zijn uiterlijke geest dacht, is de werkelijkheid dat hij een punt bereikt had waarop hij – op een bepaald niveau – besefte dat zijn christelijke overtuigingen hem gewoon niet konden helpen het probleem te overwinnen. Dus in een poging om te voorkomen dat hij zich aan de macht van het ego zou onttrekken, slaagde het ego erin aan zijn trots te appelleren en liet hem aan zijn geloofssysteem vastklampen in plaats van verder te kijken. In plaats van hulp te zoeken op de enige plaats waar het gevonden zou kunnen worden – buiten zijn mentale kader – besloot hij zich aan dat kader vast te klampen en zichzelf te dwingen aan de uiterlijke maatstaven ervan te voldoen. Zijn ego slaagde erin hem te laten geloven dat als hij de rol van oprechte vertegenwoordiger van Christus zou spelen, hij één zou worden, zonder met de gespleten psyche, die een product van het ego is, aan de slag te moeten.

Kim: Ted Haggard zegt in feite in de brief dat zijn publieke persoonlijkheid geen leugen is, die was alleen maar onvolledig. Voor mij lijkt het erop alsof hij zegt dat hij werkelijk de pastor is die iedereen kende. Hij heeft alleen maar die andere kant die hem in een andere richting trekt, maar als dat verwijderd zou kunnen worden, zou hij weer dezelfde pastor zijn die ze kenden.

Jezus: Een uitspraak als deze zou opmerkzame mensen de essentie van het probleem moeten tonen. Dit toont alleen maar aan hoe ver Ted Haggard ervan af is om werkelijk zijn probleem toe te geven. Hij klampt zich nog steeds vast aan het geloof dat, omdat hij als pastor al deze uiterlijke dingen gedaan heeft – met de gedachte dat hij ze voor Christus gedaan heeft en dat ik ze goedkeur – zijn publieke imago echt is en niet op een leugen gebaseerd wordt. Dus hoeft hij alleen maar die ‘slechte’ persoonlijkheid zien kwijt te raken om automatisch de goede persoonlijkheid te worden.

Maar zoals ik op een voorzichtige manier geprobeerd heb te zeggen, is hij pastor in een kerk waarvan het hele geloofssysteem niet met de werkelijkheid van Christus overeenkomt. Zijn hele benadering van zijn geestelijk ambt is zodoende op een leugen gebaseerd en daarom heeft hij het niet voor mij of voor andere mensen gedaan. Hij heeft het gedaan omdat hij diep van binnen gelooft dat, door al deze uiterlijke dingen in een christelijke kerk te doen, God hem gewoon wel zal moeten redden. Hij heeft geprobeerd zijn plaats in de hemel te kopen zonder zichzelf te veranderen, zonder de balk uit zijn eigen oog te trekken, zoals ik in de egoverhandelingen uitleg.

De naakte waarheid hier is dat Ted Haggard – en veel mensen met hem – een zo diepe deling in de psyche heeft dat beide persoonlijkheden van hem onecht zijn. Ze worden beide op het dualiteitbewustzijn, de leugens van de antichrist, gebaseerd. Er bestaat ENKEL één mogelijkheid voor mensen zoals hij om hun problemen te overwinnen en dat is dat ze uiteindelijk zien dat beide – of alle – uiterlijke persoonlijkheden uit het ego voortkomen en op leugens gebaseerd zijn. Vervolgens moeten ze zich op de rots van Christus werpen en om leiding vragen om bewust deze dualistische leugens die tot deling leiden te doorzien en te berispen. Ze moeten letterlijk spiritueel herboren worden, wat een veel dieper proces is dan wat evangelisten en andere christenen herboren worden noemen.

Kim: Je klinkt behoorlijk streng en het klinkt alsof je niet veel hoop meer voor zulke mensen hebt?

Jezus: Wel, ik handhaaf altijd het volmaakte concept, maar de Christusgeest ziet alles, waaronder het probleem dat overwonnen moet worden voor het volmaakte concept gemanifesteerd kan worden. Daardoor zie ik ook dat pas als mensen bereid zijn naar het centrale probleem te kijken, ze nog niet eens begonnen zijn aan het proces om het probleem te overwinnen – hoe ze zichzelf ook door uiterlijke daden of verklaringen laten misleiden, zelfs uiterlijke overtuigingen die uit het ego voortkomen.

Als je de hele waarheid wilt weten, Ted Haggard is maar één van de vele zielen die al heel lang op deze planeet zijn en vele malen gereïncarneerd zijn en vaak in verschillende kerken machtsposities proberen in te nemen. Hij hoorde bij de groep die mij 2000 jaar geleden vervolgd heeft, namelijk de fundamentalistische Joden die de Levende Christus niet wilden erkennen toen ik in levenden lijve voor hen stond. In plaats daarvan gebruikten ze hun eigen letterlijke interpretaties van de oude Bijbelboeken bij hun pogingen om mij te veroordelen of mij vast te zetten. Ze wilden niet dat ik deed wat de Levende Christus altijd doet: De mentale kaders van mensen aanvechten om hen te helpen zien dat ze hogerop moesten gaan.

Ted Haggard is echt een van de blinde leiders en als hij genezen moet, dan moet hij bereid zijn de deling in zijn psyche te erkennen die helemaal teruggaat tot zijn allereerste rebellie tegen de Levende Christus, een gebeurtenis die plaatsvond voordat hij voor de eerste keer op deze planeet incarneerde. Dus, zijn echte probleem is dat hij zich niet echt aan de autoriteit van de Levende Christus onderworpen heeft. En het feit dat hij in dit leven een vooraanstaande pastor is in een kerk die beweert de Christus te vertegenwoordigen, doet niets aan dat feit af.

Het feit is dat de ‘letterlijke kerken’ – en ik schaar de katholieke kerk die op de denkwijze van Petrus wordt gebaseerd daar ook onder – op een fundamentele ontkenning van de autoriteit van de Levende Christus gebaseerd zijn. In plaats van de ware autoriteit van de Levende Christus te erkennen, volgen ze een uiterlijke autoriteit – een aardse, door mensen gemaakte autoriteit – die een letterlijke interpretatie van de Bijbel tot het allerhoogste gezag uitroept. Kijk eens wat de Schriftgeleerden en Farizeeën 2000 jaar geleden met mij gedaan hebben. Ze gebruikten de Bijbel om mij het recht te ontzeggen de Levende Waarheid van Christus te brengen – door van mij te eisen dat ik me zou conformeren aan een door mensen gemaakte uitleg van de Bijbel, die nooit het onfeilbare woord van God was, noch bedoeld was dat te zijn. Het was precies dezelfde denkwijze die je bij zoveel fundamentalistische predikanten van tegenwoordig ziet – toch hebben deze mensen het lef te beweren dat zij de echte vertegenwoordigers van Christus zijn.

Wat denk je dat Ted Haggard en de evangelische leiders over deze website zouden zeggen? Ze zouden hem afkeuren als het werk van de duivel en mij, de Levende Christus, als een valse Christus verwerpen. In werkelijkheid zijn zij de valse Christussen, en sommigen van hen zijn dezelfde zielen – opnieuw gereïncarneerd en in een positie om te kunnen beweren dat ze de Christus vertegenwoordigen – van wie ik gezegd heb:

U hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. (Johannes 8:44)

Ik weet dat sommigen gechoqueerd zijn door mijn directheid en denken dat ik wat mededogen zou moeten tonen. Toch heb ik al veel te lang mensen zien beweren dat ze de enig ware vertegenwoordigers van Christus zijn, terwijl ze de leugens van de antichrist, vermomd als onfeilbare leringen verspreiden. Het is gewoon tijd deze mensen en hun leugens te ontmaskeren en dus neem ik deze gelegenheid te baat om aan een nieuwe fase te beginnen die ik zeker zal uitbreiden als de kans zich voordoet – en die komt. Er zullen vele nieuwe onthullingen van verkeerde praktijken in zowel kerk als staat komen.

Je zult je herinneren dat ik toen ik aan het kruis hing, zei:

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. (Lucas 23:34)

Nu, ze weten nog steeds niet helemaal wat ze doen, maar het is de hoogste tijd dat zij – of in ieder geval anderen – het gaan weten. En als ze niet willen zien waar ze mee bezig zijn, dan moet mijn vergeving – die hen de gelegenheid gegeven heeft om te blijven reïncarneren – teruggetrokken worden, zodat ze hun oordeel onder ogen moeten zien, of de knie buigen voor de autoriteit van de Levende Christus, of door hun eigen arrogantie veroordeeld te worden, de arrogantie die ze laat geloven dat ze het beter dan Christus, zelfs beter dan God, weten.

Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. (Matteüs 7:15)

Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. (Matteüs 24:11)

Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. (Matteüs 24:24)

Het wordt tijd dat degenen die zich mijn volgelingen noemen, wakker worden en beseffen dat nu een aantal van deze valse profeten verschijnen en vooraanstaande posities in christelijke kerken hebben ingenomen. Ze beweren Christus te vertegenwoordigen, maar kijk verder dan de buitenkant en je zult de roofzuchtige wolven zien die de Levende Christus ontkennen en alles waar ik voor sta. Het is tijd om wakker te worden en op te houden de blinde volgelingen van de blinde leiders te zijn.