Is Johannes Paulus in aanmerking gekomen voor ascensie en is hij nu al of wordt hij gauw een geascendeerde meester?

ONDERWERPEN: Mozes moest weer incarneren – een leider maakt gemakkelijker karma – het was de bedoeling dat Johannes Paulus II de kerk moest blijven moderniseren – Johannes de 23e wist dat centraal leiderschap ouderwets was – Vaticaan II was een noodzakelijke eerste stap – Johannes Paulus II is er niet in geslaagd om de kerk te moderniseren – de zonde die nalatigheid is – er niet in geslaagd seksueel misbruik aan te pakken – hij leek integer naar de buitenwereld toe, maar in zijn innerlijk niet – overtuigingen in de buitenwereld kunnen verhinderen dat jij je goddelijke plan accepteert – neem aan dat jij het potentieel hebt om te ascenderen

Vraag: Jezus, de katholieke kerk heeft wijlen de Paus, Johannes Paulus II op de snelweg naar heiligverklaring gezet. Maar je lijkt op je website aan te geven dat die menselijke maatregelen van weinig belang zijn in het spirituele rijk. Is Johannes Paulus in aanmerking gekomen voor ascensie en is hij nu al of wordt hij gauw een geascendeerde meester?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat me je wat vergelijkingsmateriaal geven. Mozes heeft zijn ascensie niet gehaald na zijn incarnatie als Mozes. Hij moest opnieuw incarneren om bepaald karma in evenwicht te brengen dat hij had gemaakt door op situaties met boosheid te reageren. Sint Paulus is niet onmiddellijk na die incarnatie geascendeerd, maar moest opnieuw incarneren om bepaalde psychologische problemen uit te werken en karma in evenwicht te brengen.

Ik vertel je dit om te aan te tonen dat veel mensen die als grote leiders of heiligen worden beschouwd niet beslist zijn geascendeerd na de incarnatie waarin ze beroemde historische figuren waren. De reden is dat wanneer je leider bent van een grote organisatie of natie en je beslissingen miljoenen of zelfs miljarden mensen beïnvloeden, het heel gemakkelijk is om karma te maken waar tijd voor nodig is om dat in evenwicht te brengen.

Het is ook gemakkelijk om zo bezig te zijn met je positie dat er gewoon geen tijd of aandacht is om psychologische kwesties uit te werken. Sommige levensstromen redeneren trouwens dat omdat ze op zo een hoge positie in de menselijke maatschappij zijn benoemd, zij niet meer aan hun psychische proberen hoeven te weken. Anderen schuiven ze gewoon terzijde omdat hun aardse missie hen belangrijker toe lijkt dan de globale missie om hun ascensie te halen.

In het geval van Johannes Paulus II vormde het inderdaad een onderdeel van zijn plan dat hij zou proberen leider in de katholieke kerk te worden en ernaar te streven paus te worden. Maar het was ook onderdeel van zijn goddelijke plan dat hij het proces zou voortzetten om de katholieke kerk naar de 21e eeuw te brengen dat door Paus Johannes de 23e in gang werd gezet.

Als je het leven van Johannes de 23e bestudeert, zie je dat hij een duidelijke visie had dat de gecentraliseerde leiderschapsstructuur van de katholieke kerk ouderwets was en hervormd moest worden. Hij wist ook dat de vele katholieke doctrines herzien moesten worden om niet alleen de veranderende tijden te weerspiegelen, maar ook de waarheid van mijn innerlijke leringen, waar hij een goed inzicht in had. Je zult zien dat Johannes de 23e eigenlijk werd doodverklaard door de conservatieve elementen in het kerkleiderschap omdat hij te modern was. In werkelijkheid zat hij veel meer op één lijn met mijn ware leringen en met de behoefte aan een moderne kerk die die leringen weerspiegelt dan het conservatieve katholieke leiderschap.

Ik zeg hiermee niet dat ik of Moeder Maria het eens zijn met alles wat er gedurende het overleg dat bekend staat als Vaticaan II is gebeurd. Maar ik zeg dat dit overleg een noodzakelijke eerste stap was in een proces dat erin hadden kunnen culmineren dat de hele katholieke kerk werd hervormd en in een levende, levensvatbare organisatie veranderd die een bepaalde toekomst zou hebben gehad in de volgende spirituele cyclus.

Als dit proces was doorgegaan in de geest van Paus Johannes de 23e, dan zou er nu veel vooruitgang zijn geboekt. Je had niet die drastische daling in lidmaatschap gezien die je de laatste decennia ziet. Je had ook gezien dat de kerk veel beter had kunnen omgaan met het afhandelen van het schandaal over het seksmisbruik in plaats van het proberen te verbergen en in principe de benadering hebben dat als je iets maar lang genoeg negeert, het misschien wel weg gaat.

Wat ik je nu zeg, is dat Moeder Maria stevig achter Paus Johannes de 23e en zijn pogingen om de katholieke kerk te hervormen, stond. En ik kan je trouwens ook zeggen dat Johannes de 23e geascendeerd is naar die incarnatie. Dit is niet alleen te danken aan die laatste incarnatie, want hij had mijn innerlijke leringen geïnternaliseerd en zijn eigen Godvlam van Vrede tot op het punt dat veel mensen de Aanwezigheid van Vrede om hem heen konden voelen.

Ik vertel het je omdat het je een perspectief op Johannes Paulus II kan geven en zijn pausschap. Je zult zien dat hij een heel conservatieve paus was. In zijn privéleven had hij veel mystieke neigingen, maar hij vond het moeilijk om die in daden om te zetten om de kerk te moderniseren en haar op één lijn te brengen met mijn innerlijke leringen.

Gedeeltelijk vanwege de moordaanslag en gedeeltelijk vanwege zijn opvoeding in een conservatieve omgeving in Polen, besloot hij om zijn mystieke neigingen privé te houden en een administrateur te worden die doorging met wat zijn conservatieve rolmodellen als de enig ware koers voor de kerk beschouwden. Hij gebruikte ook de behoefte om het communisme te bestrijden als excuus om de kerk niet te hervormen en viel daardoor ten prooi aan de eeuwenoude neiging om de vijand in de buitenwereld je te laten afhouden van de vijand binnenin jou te bestrijden. Dit kwam heel erg ongelukkig uit en duidelijk niet op één lijn met het goddelijke plan dat hij en zijn spirituele leraren voor deze incarnatie hadden gepland. (Hoewel de acties van de paus wel effect op de buitenwereld hadden door de tegenstand tegen het communisme aan te wakkeren, de ware oorzaak van de val van het communisme kwam gedeeltelijk vanwege haar eigen innerlijke tegenstrijdigheden en gedeeltelijk door het vastbesloten gebedswerk dat door een groot aantal studenten van Saint Germain werd gedaan.)

Hoewel Johannes Paulus wel een goed en spiritueel leven heeft geleid, en hoewel hij veel goede dingen heeft gedaan, heeft hij in feite meer karma gemaakt dan hij tijdens die incarnatie in evenwicht heeft gebracht. Zie je, karma maken hoeft niet beslist te betekenen dat je daden moet doen die mensen als goed of slecht beschouwen. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat je karma maakt door de zonde van het nalaten, waardoor je een belangrijke taak niet afmaakt dat jij in principe had kunnen doen.

Johannes Paulus had daadwerkelijk een groter potentieel om de katholieke kerk in een moderne spirituele organisatie te veranderen dan wie ook maar in de recente geschiedenis, maar hij is er in de meeste gevallen niet in geslaagd. Dit heeft karma gecreëerd voor hem en daardoor moet hij naar de aarde terugkeren om het in evenwicht te brengen. Bovendien heeft hij ernstig karma gemaakt door de manier waarop hij, als allerhoogste leider van de kerk, er niet in is geslaagd om openlijk en strijdlustig het schandaal over seksmisbruik aan te pakken.

Omdat hij de enige persoon was die de macht had om het standpunt van de kerk een bepaalde richting op te sturen, valt een grote portie van het karma dat werd opgewekt door de individuele priesters de paus toe. Hoewel hij niet persoonlijk het misbruik heeft begaan, had hij het kunnen tegengaan en hij had veel kunnen doen om toekomstig misbruik te verhinderen. Hij had ook veel meer kunnen doen om de kwestie af te handelen op een manier die het openbare image van de kerk had kunnen verbeteren in plaats van veel van haar geloofwaardigheid te verspelen.

Daarom zal Johannes Paulus II pas een geascendeerde meester worden als hij weer geïncarneerd is en zijn karma in evenwicht heeft gebracht. Bovendien heeft zijn levensstroom sterk het verlangen beter te worden en een tweede kans te krijgen om de katholieke kerk te hervormen.

Hoewel Johannes Paulus de joden de hand toestak, voldeed hij nog steeds niet aan het ware potentieel van zijn pausschap met betrekking tot de katholieke kerk veranderen in een universelere spirituele organisatie. Dat doen had een complete hervorming van de katholieke doctrines en de leiderschapsstructuur vereist en veel meer autonomie gegeven aan lokale katholieke leiders, zodat zij zich konden aanpassen aan de omstandigheden in hun land.

Daarom is Johannes Paulus niet in aanmerking gekomen voor ascensie. Ik vertel je dit om je de werkelijkheid te tonen dat je niet alle mensen met dezelfde maatstaf kunt beoordelen. Iedereen heeft een unieke missie en afhankelijk van die missie, is het misschien niet genoeg om een zogenaamd goed leven te leiden. Daarom heb ik gezegd dat jij, tenzij je gerechtigheid die van de Schriftgeleerden en farizeeërs overtreft, niet het koninkrijk zult betreden.

Ik zeg hiermee niet dat Johannes Paulus een Schriftgeleerde, een farizeeër of een hypocriet was. Hij was natuurlijk integer bij de dingen die de buitenwereld betroffen, maar hij had niet de integriteit om trouw te blijven aan zijn hoogste innerlijke visie. En hij stond er niet voor open om zich bewust zijn goddelijke plan te herinneren. Deze openheid is de enige manier om je ervan te verzekeren dat jouw incarnatie voldoet aan haar hoogste potentieel.

Ik realiseer me dat wanneer een ziel de dichte energie van planeet aarde betreedt, het gemakkelijk is om je goddelijke plan te vergeten. Maar elke levensstroom kan zich, door een open hart en geest te houden, zijn goddelijke plan weer ontdekken. Het probleem begint wanneer mensen een of ander systeem in de buitenwereld gebruiken om overtuigingen te accepteren die hun goddelijke plan tegenspreken. Hierdoor krijgt de levensstroom vaak tegenzin om het goddelijke plan te kennen. De reden hiervoor is dat als de levensstroom zich zijn goddelijke plan zou herinneren, hij zijn leven zo drastisch zou moeten omgooien dat hij een schikking zou moeten treffen met wat de uiterlijke geest heeft besloten wat de absolute waarheid is. Daardoor kiest de levensstroom er, vaak onderbewust, voor om onwetend te blijven, zodat hij niet door die drastische veranderingen hoeft heen te gaan die hij onwenselijk acht. Dit is inderdaad het geval bij Johannes Paulus en het is de belangrijkste reden dat hij niet voor ascensie in aanmerking komt.

Ik weet dat deze openbaringen verrassend en voor sommigen zelfs beledigend zullen zijn, maar ik hoop dat anderen die zullen gebruiken om hun inzicht in het geweldige belang van je bewust je goddelijke plan herinneren en je vermogens en bronnen inzetten om dat goddelijke plan uit te voeren. Je maakt niet alleen karma als jij je goddelijke plan niet ten uitvoer brengt, maar je geeft ook je levensstroom het sterke gevoel van een gemiste kans die het heel moeilijk maakt om de aarde achter te laten.

Met andere woorden, er niet in slagen om je goddelijke plan ten uitvoer te brengen kan je levensstroom zo’n sterk verlangen geven om naar de aarde terug te keren en het in orde te maken dat jij niet wilt ascenderen. Dus ik hoop dat mensen de hulpmiddelen gebruiken die wij bij de Transcendence Toolbox geven, waaronder de rozenkransen van Moeder Maria en het decreet aan de Grote Goddelijke Leider, om hun goddelijke plan te ontdekken en dat plan volledig ten uitvoer te brengen.

Denk eraan dat jij je persoonlijke plan moet vervullen dat individueel is voor jou. Loop daarom niet in de val van de verleiding van de duivel door te redeneren: “Nu, als iemand die zo spiritueel is als de paus, niet voor zijn ascensie in aanmerking komt, wat voor kans maak ik dan?” Niemand weet echt wat zijn of haar talenten zijn en dus zou je het leven altijd moeten benaderen als een kans om in aanmerking te komen voor jouw ascensie in dit leven. Loop niet in de val door te denken dat je beslist grote publieke of daden in de buitenwereld moet verrichten om te ascenderen. Denk aan mijn uitspraak dat enkel degenen die als kleine kinderen worden, het koninkrijk kunnen ingaan. Concentreer je op het uitvoeren van je persoonlijke goddelijke plan. Gebruik de voorbeelden van andere mensen om je te bemoedigen, maar gebruik geen voorbeelden van anderen om je te laten ontmoedigen. Jouw pad is uniek en je kunt enkel je goddelijke plan kennen door naar binnen te gaan en contact te maken met jouw Christuszelf.