De scheiding tussen kerk en staat

ONDERWERPEN: een evenwichtiger aanpak is nodig – de ware intentie van de Stichters – een kerk moet geen macht uitoefenen over de burgerlijke regering – het meest basale mensenrecht – de machtselite versus de bevolking – geen macht op aarde kan rechten afnemen – een natie onder God – universele spiritualiteit – het extremisme overwinnen – een waarschuwing aan Amerika – de aanvallen van 9/11

Vraag: kun jij de kwestie van scheiding tussen kerk en staat bespreken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Recente gebeurtenissen hebben een nieuwe focus op de Amerikaanse Constitution gelegd, vooral de kwestie van de scheiding van kerk en staat. Ik bespreek deze kwestie, omdat ik duidelijk zie dat net als de andere kwesties op aarde, er een polarisatie in het debat plaatsvindt. De tegenover elkaar staande groeperingen komen op en elk van hen beweert de enige waarheid te hebben.

Op dit moment bezit geen van beide groeperingen de waarheid, laat staan de enige waarheid. Ik wil een evenwichtig perspectief op het debat brengen in de hoop dat het misschien de mensen voorlicht die bereid zijn om verder te kijken dan de gepolariseerde standpunten, de zwart-wit standpunten en die de kwestie evenwichtig benaderen.

Als je de Onafhankelijkheidsverklaring en de Grondwet met een open geest leest, bestaat er geen enkele twijfel over dat de Stichters een natie wilden stichten met een duidelijke scheiding tussen kerk en staat. Maar toch moet ik je zegen dat er nauwelijks iemand in de regering van de Verenigde Staten, het wettelijke establishment en de media is die een correct inzicht lijkt te hebben in het oorspronkelijke plan dat de grondslag vormt voor de scheiding tussen kerk en staat van de Stichters.

De essentiële kwestie is hier dat hoewel ze inderdaad van plan waren om kerk en staat te scheiden, ze geen scheiding tussen de staat en alle religies, of liever spiritualiteit, van plan waren.

Waarom zagen de Stichters duidelijk de noodzaak om de scheiding tussen kerk en staat in de Grondwet te beschrijven? Omdat ze zich pijnlijk bewust waren van wat er in Europa al eeuwenlang aan de hand is. Ze waren vastbesloten om al het mogelijke te doen om te voorkomen dat de Verenigde Staten het misbruik van macht dat zo duidelijk in de geschiedenis van het Europese vasteland te zien is, zich zou herhalen.

Eén van de grote problemen in Europa was de opkomst van de katholieke kerk als totalitaire macht die probeerde om ieder aspect van het leven in katholieke naties in hun macht te krijgen. Zelfs in een paar protestantse naties bestond de duidelijke neiging van een bepaalde kerk om te veel macht uit te oefenen op de civiele regering. Ik zeg dit niet om de katholieke kerk of een andere kerk apart te zetten. Ik wijs er simpelweg op dat door de hele geschiedenis heen religieuze mensen de neiging hebben om rigide en dogmatisch te worden en alle andere religies tot zwijgen willen brengen of verwijderen behalve die van henzelf. In de loop van de geschiedenis heeft dit er bij de religieuze autoriteiten toe geleid dat ze hebben geprobeerd om civiele regeringen te gebruiken om wat ze als concurrerende religies zagen, buiten de wet te stellen.

De Stichters zagen duidelijk dat het meest basale mensenrecht het recht van iedere persoon is om een directe, persoonlijke relatie tot God te hebben, een relatie dat enkel gezag op aarde het recht geeft om dat te vervormen of te manipuleren.

Denk eens zorgvuldig na over de woorden in de Declaration of Independence:
“Wij houden deze waarheden voor vanzelfsprekend dat alle mensen als gelijken zijn geschapen, dat zij door hun Schepper met bepaalde onvervreemdbare rechten zijn begiftigd.”

De Stichters hadden hun les geleerd dat door de hele geschiedenis van het menselijke ras heen een kleine elite heeft geprobeerd om de gewone bevolking in hun macht te krijgen en te manipuleren. Deze machtselite zal alle beschikbare middelen gebruiken, waaronder de civiele regering en de religieuze autoriteiten uit die tijd. Het hoofddoel van de Stichters was een Constitution te schrijven die het zo moeilijk mogelijk zou maken voor een machtselite om de bevolking van de Verenigde Staten te domineren.

Om tegen deze neiging van de elite in te gaan, zagen de Stichters duidelijk dat de Constitution het bestaan van een gezag moest erkennen dat boven het menselijke, of aardse, gezag uitgaat. Als je niet erkent dat er een macht is die boven alle menselijke macht staat, dan kun je het elitarisme en de machtsstrijd niet voorkomen die de vrijheid van de mensen ondermijnt.

Om een echt vrije natie te stichten, moet men erkennen dat ieder menselijk wezen rechten heeft die geen aardse leider of institutie mag afpakken. Met andere woorden, noch een civiele regering, een dictator, een koning, of zelfs een religieuze leider, heeft het gezag om de rechten die God aan mensen heeft gegeven, af te nemen.

De Stichters hadden hun les van de geschiedenis geleerd die duidelijk aantoont dat als je eenmaal een menselijk institutie laat beweren dat die de allerhoogste macht heeft, het onvermijdelijk is dat die macht dan wordt misbruikt. Helaas lijkt het alsof de meeste moderne Amerikanen, beschermd door hun Constitution, de les van de geschiedenis zijn vergeten die de Stichters wel duidelijk was. De meeste moderne Amerikanen zijn vergeten dat hun vrijheid, en zelfs de overleving van hun natie, berust op het concept van rechten die door een hoger gezag zijn gegeven, namelijk God. Als mensen deze les niet waren vergeten, hoe hadden we dan ooit een situatie kunnen krijgen waarin de regering, de media en de gerechtshoven oprecht discussiëren over en overwegen of alle keren dat een religie wordt genoemd uit alle aspecten van de regering van de Verenigde Staten moeten worden geschrapt?

De Stichters wilden een scheiding tussen kerk en staat, omdat ze niet wilden dat er één dominante kerk zou opkomen die in de Verenigde Staten deed wat de katholieke kerk in Europa had gedaan. De Stichters wilden nooit een staat stichten waarin het reciteren van gebeden in openbare scholen werd verboden door het Supreme Court, een gerechtshof dat belast was met de bescherming van de Constitution.

De Stichters konden zich absoluut niet voorstellen dat juist de institutie die ze hadden gemaakt met de bedoeling om de Constitution te beschermen, op den duur zo zou degraderen en vervormd raken dat ze in feite juist het principe aanviel en ondermijnde waar de Constitution op berust, namelijk dat deze natie een natie onder God is. De Stichters konden zich niet voorstellen dat Amerikanen zouden kunnen vergeten dat deze natie door alleen het gezag van God te accepteren dat boven elke aards gezag staat, het kan overleven.

Wanneer je naar het feit kijkt dat de Stichters de scheiding van kerk en staat in de Constitution hebben beschreven, zie je duidelijk dat hoewel het zeer spirituele mensen waren, zij niet een sektarische aanpak hadden van religie. Met andere woorden, ze geloofden niet dat hun specifieke kerk de enig ware kerk was. Als ze in de val hadden vastgezeten die door de sektarische benadering van religie werd gepresenteerd, dan hadden ze de scheiding van kerk en staat niet in de Constitution beschreven. Ze hadden er dan aan gewerkt om hun eigen kerk tot de dominante kerk in die nieuwe republiek te maken.

Wanneer je de Constitution leest, zie je dat de Stichters zeer religieuze, of beter spirituele, mensen waren. Hun benadering van spiritualiteit was juist de universele, niet sektarische, evenwichtige benadering die ik op deze hele website voorsta. De Stichters geloofden in, en leefden, de universele spiritualiteit die ik 2000 jaar geleden heb gepredikt en die door iedere waarachtige leraar is gepredikt die ooit het oppervlak van deze door oorlogen verscheurde planeet heeft begunstigd.

Mijn punt is dat de enige manier om het debat rondom de scheiding tussen kerk en staat op te lossen, is dat een kritieke massa mensen moet beginnen deze universele spiritualiteit te omarmen en te leven. Alleen wanneer dit gebeurt, kunnen we hopen dat de onevenwichtige standpunten worden voorkomen die het debat laten ontsporen.

Het debat wordt tegenwoordig door twee tegengestelde factoren gedomineerd. De ene is het religieuze gelijk, namelijk christelijke kerken die een letterlijke of fundamentalistische interpretatie van de Bijbelboeken omarmen. Het doel van deze beweging is om de Verenigde Staten te dwingen om zich aan de letterlijke of fundamentalistische interpretatie van de christelijke religie aan te passen.

De andere groepering wordt gedomineerd door mensen die geloven in de religie van het wetenschappelijk materialisme. Deze mensen geloven dat er geen God bestaat en dat er nog nooit een God is geweest. Daarom hebben zij tot doel om alles uit ieder aspect van de Amerikaanse regering te schrappen wat verband houdt met God en spiritualiteit, en indien mogelijk, de Amerikaanse manier van leven.

Ik moet eerlijk zeggen dat beide tegenover elkaar staande groeperingen geen voeling hebben met het originele plan van de Stichters van deze natie. De Stichters wilden niet een natie vormen die door een specifieke kerk werd gedomineerd. Ze wilden dat alle mensen de vrijheid hadden om naar de kerk te gaan zonder dat hun relatie tot God werd gedicteerd door een aards gezag. Op dezelfde manier wilden de Stichters geen natie stichten waarin elk noemen van God of spiritualiteit werd verbannen uit elke institutie van de regering.

De Stichters hadden een universele aanpak van spiritualiteit en hun hoop en droom was dat de meeste Amerikanen die universele aanpak zouden omarmen. Tot dusver is deze droom niet uitgekomen, maar het is nooit te laat. Het is nog steeds mogelijk dat een kritieke massa Amerikanen begint verder te zien dan de extremistische posities die door beide zijden bij de kwestie worden ingenomen. Het is nog steeds mogelijk dat een kritieke massa Amerikanen de middenweg van het Christusbewustzijn omarmt.

Mijn doel voor deze website is mensen ervan bewust maken van deze middenweg, die een levensvatbaar alternatief biedt, in feite het enig levensvatbare alternatief, voor de eeuwige menselijke machtsstrijd.

Ja, ik ben daadwerkelijk Jezus Christus en ik weet dat sommige mensen zullen zeggen dat ik wil dat iedereen christen wordt. Maar als je deze website oprecht bestudeert, zie je wel dat dit niet mijn bedoeling is. Ik wil dat iedereen een hogere bewustzijnsstaat omarmt en bereikt die de relativiteit en dualiteit van het menselijke denken ontstijgt. Dit is de boodschap die ik 2000 jaar geleden predikte en dit is de boodschap die ik tegenwoordig nog preek. Moge degenen die oren hebben om te horen mijn woorden horen en hun natie en Constitution redden om geen meer slachtoffers te maken in de machtsstrijd die op deze planeet wordt gestreden sinds de eerste mens tot een lagere bewustzijnsstaat verviel.

Ik houd van deze natie en veel van mijn collega’s de geascendeerde meesters ook. Het is echt de bedoeling dat deze natie een natie onder God is. Er zijn mensen in deze natie en je vindt ze aan beide zijden van het verhaal, die geloven dat het Amerikaanse volk het recht heeft om te doen wat ze met deze natie willen doen door hun huidige overtuigingen.

Zoals ik overal op de website uitleg, heeft God de mensen vrije wil gegeven. Daarom is het Amerikaanse volk inderdaad vrij om te doen wat haar behaagt met de natie.

Maar toch ontkom ik er niet aan om je te waarschuwen voor wat er met Amerika zal gebeuren als Amerika in de richting van tegenwoordig blijft gaan. Het is gewoon een feit dat Amerika werd gesponsord door bepaalde geascendeerde wezens die veel licht aan de vorming en de groei van deze natie hebben gegeven. Juist deze spirituele sponsoring heeft de Verenigde Staten van Amerika in staat gesteld om een welvarend en machtig land te worden. Maar momenteel zit Amerika in een neerwaartse spiraal door haar macht te misbruiken en het originele plan los te laten dat de grondslag is om deze natie te stichten. Als die neerwaartse trend zich voortzet, kan het sponsorschap uit deze natie worden teruggetrokken. Als dit zou gebeuren, zou de Verenigde Staten door een stadium heengaan die heel erg lijkt op de ineenstorting van het Romeinse Rijk.

Veel Amerikanen geloven momenteel dat het deze natie door hun eigen vindingrijkheid en door hard te werken is opgebouwd. Ik doe geen afbreuk aan de vindingrijkheid en het harde werken van het Amerikaanse volk. Maar wat deze natie natuurlijk heeft opgebouwd, is het Licht van God dat door het Amerikaanse volk stroomt. Zoals ik heb gezegd, ben ik het niet, maar de Vader in mij doet het werk.

Als het spirituele licht zou worden teruggetrokken, zou het Amerikaanse volk door een ruw ontwaken heengaan en ontdekken dat vindingrijkheid en hard werken niet kunnen garanderen dat hun natie het overleeft. Alleen het sponsorschap en de bescherming van de geascendeerde meesters kan de overleving van Amerika garanderen.

Laat me in dat opzicht even kort noemen dat de terroristische aanvallen van 11 september 2001 een duidelijke aanwijzing waren dat het Amerikaanse volk een scheur in hun spirituele bescherming van dit land hebben gemaakt. Deze terroristische aanvallen zijn, hoe verschrikkelijk ze ook in de ogen van de meeste Amerikanen lijken, maar een zwakke echo van de dingen die er met deze natie zouden kunnen gebeuren als ze haar spirituele sponsoring zou verliezen.

Ik zeg dit niet om op een of andere manier als onheilsprofeet te klinken. Ik zeg het om aan te geven dat er veel op het spel staat in het debat over de Constitution betreffende de scheiding tussen kerk en staat. Als Amerika deze kwestie niet oplost door een universele aanpak van spiritualiteit te omarmen, kan de neerwaartse spiraal niet worden omgekeerd. De sleutel om de neergaande trend om te keren, is het terugkeren van de spirituele principes niet alleen in de Constitution, maar juist de stichting van deze natie.

Wij, de geascendeerde meesters, kijken naar dit debat, en we houden bijna onze adem in, omdat we weten hoeveel er op het spel staat. Dit is niet zomaar een debat over een of andere academische kwestie. Dit is HET debat over de meest essentiële kwestie voor deze natie. Blijft het Amerikaanse volk God in hun regering toelaten, of zegt ze tegen God: “We hebben je niet meer nodig?”