Steunt Jezus de doodstraf?

ONDERWERPEN: De dualistische geest heeft heel complexe situaties in het leven geroepen waar geen eenvoudige antwoorden op zijn – oog om oog – onbuigzame wetten voor een lage bewustzijnsstaat Gods wet is bedacht om de vrije wil te begeleiden, wat betekent dat jij je eigen situatie schept – het verval tot de dualiteit heeft de mensen verblind voor die waarheid – Jezus heeft een hogere wet gegeven dan de Wet van Mozes – straf versus beloning – verlicht eigenbelang – egoïstische mensen denken dat als je aan de macht bent, jij gelijk hebt – om anarchie te voorkomen, moet de samenleving stevige consequenties bepalen – twee niveaus van egoïsme: onbeteugeld en berekenend – de dood is de allergrootste angst en risico – in een ideale samenleving geen doodstraf – daar niet op dit moment – hoe je de maatschappij op een hoger niveau brengt – help de mensen in te zien dat wij onze eigen situatie scheppen met ons bewustzijn – doden is moreel nooit verdedigbaar – absolute rechtvaardiging versus praktische rechtvaardiging – ook op de drugshandel toegepast – een betere manier om met criminelen om te gaan – criminelen leiden aan een spirituele kwaal –het voertuig van de ziel helen – pijn kan geen pijn compenseren – van straf naar behandeling – hoger inzicht is nodig

Vraag: Lieve Jezus, dank je wel voor je diepzinnige leringen vol inzichten op deze website.
Met mogelijk abortus als uitzondering heerst er bij de Amerikanen weinig meer verdeeldheid over sociale kwesties dan de doodstraf. Wat denk jij over dit onderwerp? Is de doodstraf wettig en/of moreel te verdedigen in het geval van moord? Is er een betere of humanere manier op met misdadigers om te gaan die zulke daden plegen dan de doodstraf?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik begrijp waarom deze kwestie de Amerikanen heel erg heeft verdeeld. Het feit is dat het gewoon een uiterst complexe kwestie is en daarom is het niet verwonderlijk dat mensen het moeilijk vinden om de vele ingewikkeldheden die ermee te maken hebben, uit te zoeken. In feite moet ik je zeggen dat ik zelf geen definitief antwoord op deze vragen heb. Ik besef dat dit veel mensen zal verrassen. De waarheid over die situatie is echter dat de mensen, omdat zij vast zijn komen te zitten in de relativiteit van het menselijke denken, een situatie hebben geschapen die bijna heel erg complex is. Er zijn heel veel ingewikkelde lagen waar je niet een simpel allesomvattend antwoord op kunt geven voor een vraag als de doodstraf. Dus zonder een heel boek te schrijven over deze ene kwestie, laat mij een paar ideeën geven om over na te denken.

Ik heb elders uitgelegd dat er cycli zijn in de spirituele evolutie van de mensheid. Tijdens de tijd van het Oude Testament, werd de wet gebaseerd op het principe van oog om oog, tand om tand. Met andere woorden, het principe was dat wat jij iemand anders aandoet, iemand anders in de maatschappij jou aandoet. Als jij iemand doodt, zal de maatschappij jou doden.

Wanneer je het Christusbewustzijn begint te verwerven, ervaar je en accepteer je dat God een God van onvoorwaardelijke liefde is. Je zult je daarom op een natuurlijke manier beginnen af te vragen hoe de God van onvoorwaardelijke liefde een wet zou kunnen maken met zulke brute gevolgen. Je kunt dit alleen maar begrijpen wanneer je, zoals ik in het boek ‘Save Yourself’ uitleg, beseft dat het nooit de bedoeling was dat een religie een absolute of onfeilbare waarheid of doctrine gaf. Religie is altijd het antwoord op een crisis, en de crisis is dat menselijke wezens naar een zeer laag bewustzijnsniveau waren afgedaald. In de tijd van het Oude Testament was de mensheid naar zo’n laag bewustzijnsniveau afgedaald dat de enige manier om hen op een hoger niveau te brengen, was door ze een strenge en onbuigzame wet te geven.

Alles wat de geascendeerde meesters doen, heeft de bedoeling om mensen een correct inzicht in God en hun relatie tot God te geven. Onderdeel van dit inzicht is dat God een raamwerk van wetten heeft gemaakt en God heeft menselijke wezens de vrije wil gegeven om te doen wat ze maar willen binnen dat raamwerk. Hoewel mensen echter kunnen doen wat ze maar willen, moeten ze ook de consequenties van hun daden dragen.

Na de zondeval, wat natuurlijk het verval tot een lagere bewustzijnsstaat was, daalden mensen af naar een bewustzijnsstaat waarin ze geen herkenning of inzicht hadden in wat ik net verteld heb. Ze begrepen gewoon niet dat zij hun eigen situatie hadden gecreëerd. Om ze dichter bij dat inzicht te brengen dat zij hun ellende zelf hadden gecreëerd en dat wat ze uitzenden door het universum wordt weerspiegeld, werd de Wet van Mozes gegeven. Het principe van deze wet is dat als iemand een ander doodde, de maatschappij de doodstraf zou geven. Daardoor konden de mensen dan direct inzien dat hun daden onontkoombare consequenties hadden.

Je ziet dat ik in mijn Bergrede een hogere wet heb gegeven. In plaats van oog om oog, tand om tand, heb ik de mensen gezegd dat ze anderen moesten behandelen zoals ze zelf behandeld wilden worden. In essentie is de boodschap hetzelfde. Je schept je eigen situatie. Het universum weerspiegelt naar jou wat jij uitzendt, dus als je wilt dat het universum jou op een bepaalde manier behandelt, moet je beginnen andere mensen zo te behandelen.

Omdat mensen naar een hoger bewustzijn waren opgeklommen, kon ik de positieve versie geven van de onheilspellender versie die de mensen hadden ontvangen in de tijd van het Oude Testament. De versie van het Oude Testament wordt gebaseerd op het idee van straf. Mijn versie werd gebaseerd op de belofte van een beloning. De versie van het Oude Testament zei: “Als je dit doet, zul je worden gestraft.” Mijn versie zei: “Als jij mensen op de juiste manier behandelt, dan word je beloond.” Dezelfde boodschap op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht, beide zijn aangepast aan een bepaald bewustzijnsniveau.

Zoals ik in de verhandeling heb uitgelegd die ik hierboven noem, was het niet de bedoeling dat de leringen die ik 2000 jaar geleden heb gegeven de laatste spirituele leringen zouden zijn die er op deze planeet werden gegeven. Die waren aangepast aan het bewustzijnsniveau dat de meeste mensen in die tijd hadden. Het was de bedoeling dat de mensen zouden toegroeien naar een groter inzicht over de waarheid van het leven en hun relatie tot God. Tegenwoordig is het niet de bedoeling dat mensen handelen op basis van de belofte van een beloning. Het is de bedoeling dat mensen leren dat wat ze doen, hen beïnvloedt, en daarom is het in hun eigen grootste belang om Gods wetten en principes na te leven en andere mensen te behandelen zoals zij zelf willen worden behandeld. Je handelt niet vanuit de hoop op een beloning, je handelt omdat je weet dat dit juist is en iedereen er profijt van heeft.

Nu terug naar de doodstraf. Zoals ik heb gezegd, was de wet uit het Oude Testament gericht op een bepaald bewustzijnsniveau. Het is gewoon een feit dat bepaalde mensen naar zo’n laag bewustzijnsniveau zijn afgedaald dat je niet met hen kunt praten. Ze begrijpen gewoonweg het concept van verlicht eigenbelang niet. Ze zitten zo gevangen in het menselijke denken dat ze totaal op zichzelf gericht zijn en ze denken alleen maar na over wat in hun belang is op korte termijn. Zulke mensen zijn totaal egoïstisch en ze doen absoluut alles om te krijgen wat in hun eigen belang is.

Als er geen controle en evenwicht is die het gedrag van zulke mensen in de hand moeten houden, krijg je een maatschappij die snel aftakelt naar anarchie en de wet van de jungle waarin degene die de macht heeft, gelijk krijgt. Om dit te voorkomen, moet een beschaafd land iets doen om het gedrag van die mensen in de hand te houden en te verhinderen dat ze hun enge eigenbelang ten uitvoer brengen. Deze mensen zijn in zo’n lage bewustzijnsstaat dat het enige wat hen dwingt hun gedrag in de hand te houden, of pure angst, of de berekenende evaluatie is dat het risico te groot is vergeleken met de beloning.

Laat mij twee niveaus van egoïsme die je bij mensen ziet, aanpakken. Eén is wat ik ongecontroleerd egoïsme zou willen noemen en zulke mensen worden gewoon zo verteerd door hun egocentrische verlangens dat ze niet capabel zijn om over de consequenties van hun acties na te denken. Met andere woorden, zulke mensen zien gewoon niet dat hun acties negatieve consequenties hebben voor andere mensen of ze erkennen niet dat die consequenties een legitieme reden zijn om bepaalde acties niet uit te voeren. Zulke mensen vinden het heel moeilijk om hun handelingen te beheersen en het enige wat een kans heeft om die te beperken, is het strenge en onbuigzame dreigement van straf. Enkel pure angst zal deze mensen beïnvloeden.

Het andere aspect van egoïsme is wat ik berekenend egoïsme zou willen noemen. Deze mensen zijn heel goed in staat om hun handelingen onder controle te houden. Ze hebben gewoon de vaste overtuiging dat zij een of ander superieur recht hebben om te doen wat in hun grootste belang is. Terwijl de bovengenoemde groep vaak eindigt als kleine of gewelddadige criminelen, zijn de laatsten de intellectuele, berekenende criminelen. In feite zitten veel van deze mensen in posities waarin ze hun egoïstische belangen kunnen nastreven zonder door de maatschappij als crimineel te worden beschouwd.

Mijn punt is hier dat deze mensen niet op pure angst reageren, omdat ze altijd proberen uit te rekenen hoe ze kunnen vermijden dat ze worden gepakt. Dus deze mensen maken een koele en berekenende inschatting van het risico in vergelijking tot de potentiële beloning. Als ze denken dat de weegschaal ten gunste van hen doorslaat, zullen ze doen wat ze willen, omdat hun basale overtuiging is dat het doel de middelen heiligt. Als ze denken dat ze er mee weg kunnen komen, zullen ze het doen.

Beide types mensen, zijn niet in staat om die hogere principes te herkennen of dat de zorg voor anderen een richtlijn zou moeten zijn om hun gedrag in te houden. Dus wat kan zulke mensen afhouden van een andere richting opgaan dan handelen uit egoïsme? Er is maar één ding wat voor de allergrootste angst zorgt, namelijk de dood. Er is maar één ding dat het allergrootste risico vormt, namelijk de dood.

Mijn punt is hier dat zolang er nog mensen gevangen zitten op die twee bewustzijnsniveaus, het gewoon niet mogelijk is, of in elk geval niet praktisch, om de doodstraf af te schaffen. Als je dat zou doen, zou je het de maatschappij extreem moeilijk maken om met mensen om te gaan die in extreem egoïsme gevangen zitten.

Vanzelfsprekend is dit niet een ideale situatie. Ik kijk uit naar de dag waarop de doodstraf door de mensheid kan worden afgeschaft. Vanzelfsprekend keur ik niet de situatie goed dat een maatschappij die een menselijk wezen doodt. Ik heb dit gedetailleerd uitgelegd in mijn verhandeling over de oorlog in Irak en waarom er geen rechtvaardige oorlogen zijn. Dus het komt erop neer dat je een disfunctionele situatie hebt zolang je een maatschappij hebt waarin doden nodig is, of als noodzakelijk wordt gezien. Ik ben echter een spirituele leraar en als zodanig heb ik geleerd om een praktische realist te zijn. Ik weet dat in een ideale maatschappij de doodstraf niet nodig is, maar ik weet ook dat we die op dit moment niet hebben. Laat me dit nader uitleggen.

Zoals hierboven gezegd, bestaat er een evolutionair proces dat erop gericht is om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. In dit proces zijn een paar mensen veel verder dan de gemiddelde persoon, terwijl nog een andere minderheid achteraan komt. Dus wanneer je nadenkt over wat juist is voor de planeet, moet je alle bewustzijnsniveaus in aanmerking nemen.

Wat betreft de doodstraf heb je een groep mensen op deze planeet die correct heeft aangevoeld dat de doodstraf niet ideaal is en dat die niet helemaal te rechtvaardigen is volgens Gods wetten. Ik kan deze mensen enkel prijzen voor hun gevoel van afstemming en onderscheidingsvermogen. Als product van hun geavanceerde spirituele ontwikkeling stemmen zij zich af op het feit dat de doodstraf in het ideale geval zou moeten worden verwijderd.

Ik ben het volledig eens met dit standpunt, maar toch is de vraag wanneer de mensheid eraan toe is om de doodstraf af te schaffen. En zoals ik boven heb uitgelegd, is dat op dit moment niet het geval. Daarom zou het opbouwender zijn als zulke mensen ophielden met demonstraties tegen de doodstraf en in plaats daarvan eraan zouden werken om de maatschappij op zo‘n niveau te brengen dat de doodstraf ouderwets wordt.

Wat is er voor nodig om een maatschappij op dat punt te brengen? Nu, zoals ik overal op de website uitleg, is de enige echte oplossing voor de problemen op deze aarde het Christusbewustzijn. De reden is dat de huidige omstandigheden op deze planeet het product zijn van de lagere bewustzijnsstaat, het dualistische denken. Vanwege de relatieve standpunten van deze lagere bewustzijnsstaat hebben mensen omstandigheden geschapen die niet op één lijn zijn met de principes die God heeft gebruikt om het universum te creëren. Daarom zullen deze omstandigheden zichzelf onvermijdelijk vernietigen en daarom zie je dat er heel veel gebieden in huidige maatschappij zijn die een een proces zitten van verval en zelfvernietiging.

De enige manier om uit deze neerwaartse spiraal te komen, is dat een kritieke massa mensen hun bewustzijn moet verhogen tot het niveau van het Christusbewustzijn. Dit begint al te gebeuren, maar we hebben nog niet de kritieke massa bereikt die de maatschappij en de mensheid op een aanzienlijk hoger niveau brengt. Ik heb goede hoop dat het in de komende twee decennia gebeurt, maar vanwege de onvoorspelbaarheid van menselijke wezens heb ik geen garantie daarvoor.

Als mijn visie voor de aarde echter uitkomt, zou het bewustzijn van de mensheid naar een hoger niveau worden verhoogd. Het effect hiervan zou zijn dat alle mensen een meer begrip zouden krijgen van hoe zij hun eigen situatie creëren. Daarom heb ik gezegd dat als ik opgetild word, ik alle mensen tot me trek. Als een kritieke massa mensen hun individuele Christusschap manifesteert, zal het bewustzijn van ieder menselijk wezen op de planeet worden verhoogd.

Een aantal mensen zal tegen deze groei rebelleren, maar ze zullen gewoon worden verwijderd en geen kans meer krijgen om op deze planeet te incarneren. Dus wanneer het bewustzijn van de mensheid naar een bepaald niveau wordt verhoogd, zal de doodstraf niet meer nodig zijn. Wanneer dit gaat gebeuren? Mensen die geïncarneerd zijn, moeten die vraag beantwoorden.

Is de doodstraf wettig en/of moreel te verdedigen in het geval van moord?

Ik zou willen verwijzen naar mijn verhandeling over de oorlog in Irak die meer details bevat over waarom het doden van een menselijk wezen nooit gerechtvaardigd is volgens de wetten van God. Ik zeg in die verhandeling dat oorlog nooit helemaal te rechtvaardigen is en hetzelfde geldt voor elke vorm van doden, waaronder de doodstraf. Ik zeg echter ook dat bepaalde oorlogen onvermijdelijk zijn.

De reden daarvoor is dat mensen omstandigheden hebben gecreëerd die zo ver afstaan van het ideaal dat God zich voorstelt, dat het soms nodig is om middelen te gebruiken die niet op één lijn zijn met de wetten van God. Met andere woorden, omdat veel mensen zich naar een totaal egoïstische en egocentrische bewustzijnsstaat hebben laten afdalen, moet de maatschappij extreme maatregelen nemen om andere burgers te beschermen tegen de egoïstische daden van die mensen. En als deze mensen alleen maar reageren op pure angst of het extreme risico om dood te gaan, dan moet de maatschappij de doodstraf gebruiken. Is dat moreel te rechtvaardigen? Dat hangt af van hoe je moreel definieert.

Als je moreel in absolute zin gebruikt, zeg je dat de absolute maatstaf om moreel gedrag te beoordelen, de wet van God is. Volgens deze wet is de doodstraf niet moreel te verdedigen. We hebben echter geen ideale omstandigheden op deze planeet. In plaats daarvan zitten wij een belangrijke spirituele crisis. In zo’n crisis kan het nodig zijn dat je extreme maatregelen moet toepassen om de maatschappij verder te brengen. Daarom kan het noodzakelijk zijn dat je de doodstraf gebruikt. In zekere zin is dat doen te verdedigen, maar het probleem is dat sommige mensen niet begrijpen dat het alleen maar als reactie op een crisis te rechtvaardigen is en wanneer die crisis is opgelost, die maatregel niet meer verdedigd hoeft te worden of nog nodig is.

Zie je het fijne onderscheid hierin? De doodstraf is op dit moment te rechtvaardigen als stoplap voor een crisis. Omdat de crisis echter zo ver van de wet en waarheid van God is verwijderd, zou het verkeerd zijn te zeggen dat de doodstraf te verdedigen valt in absolute zin.

Laten we nu eens nadenken over de doodstraf met betrekking tot moord. Wanneer je mijn eerdere opmerkingen over mensen die alleen maar de andere kant opgaan uit pure angst of met een extreem risico als dreigement, meeneemt, zie je dat de doodstraf niet zou moeten worden beperkt tot moordgevallen. Het is gewoon een relikwie uit de tijd van het Oude Testament en de wet van oog om oog. Als jij iemand doodt, word je gedood.

Ik weet dat de volgende bewering veel mensen zal schokken. Maar zolang de maatschappij het nodig acht de doodstraf te handhaven, zou deze vorm van straf niet alleen op moordgevallen moeten worden toegepast. Die zou ook moeten worden toegepast om misdaden met een heel hoog potentieel op economische winst of misdaden die iemands kans op een productief leven vernietigen. Laat me als één voorbeeld het produceren, smokkelen en verkopen van verslavende drugs noemen.

Naar mijn mening is de drugshandel gewoon een moderne versie van slavernij. Je kunt in de tijd teruggaan en voorbeelden vinden waarin mensen slaven hielden die werden gedwongen in de mijnen te werken onder onmenselijke omstandigheden. Deze mensen werd slechts het allernodige gegeven om hen in leven te houden en ze werden op zo’n onmenselijke manier behandeld dat het iedere beschrijving tart.

Nu zijn er een aantal democratische naties die zichzelf als de meest beschaafde naties beschouwen die de aarde ooit heeft gezien. Deze naties zijn trots op het feit dat zij al lang geleden de slavernij hebben afgeschaft. Maar te midden van hun zogenaamde beschaving laten ze zowel legale als illegale activiteiten toe die mensen spiritueel tot slaaf maken van verslavende chemische substanties. Vanuit spiritueel standpunt is dit betreurenswaardig. Hier zijn geen excuses voor mogelijk. Het is absoluut onacceptabel.

Elk nadenkend mens kan zien dat de illegale drugshandel wordt gedreven door één ding en maar één ding, namelijk het potentieel op enorme winst. Elk nadenkend mens kan zien dat hoe groter de winst, hoe groter het risico dat mensen willen nemen. Dus de enig effectieve manier om de illegale drugshandel te bestrijden, is het evenwicht tussen risico en beloning veranderen. En omdat de potentiële winst zo hoog is, is er maar één risicofactor die de kans heeft om de hoop op een beloning af te houden, en die factor is de dood.

Als een maatschappij de doodstraf aan een moordenaar oplegt, dan moet ze de doodstraf ook opleggen aan mensen die in illegale drugs op grote schaal handelen. Veel van deze drugs leiden niet alleen, langzaam maar zeker, tot de dood van het fysieke lichaam, maar leiden ook tot de spirituele dood van de levensstroom. In feite kan ik je zeggen dat wanneer het aankomt op jezelf karma op de hals halen, degenen die betrokken zijn bij de handel in illegale en legale drugs ernstiger karma maken dan veel moordenaars. Andere misdaden die de doodstraf garanderen, zijn de seksuele exploitatie van kinderen door kinderen te verkopen aan de slavernij, prostitutie of kinderpornografie.

Is er een betere of humanere manier op met misdadigers om te gaan die zulke daden plegen in plaats van de doodstraf?

Vanzelfsprekend is er een betere manier om met mensen om te gaan die daden plegen die de doodstraf garanderen. Helaas zit de westerse maatschappij niet op een punt waarop ze is uitgerust om deze manieren te implementeren. Om echt effectiever met criminelen om te gaan, zou de maatschappij een veel dieper inzicht moeten verwerven en omarmen over de spirituele ontwikkeling van de levensstroom.

Omdat de maatschappij tegenwoordig opgesplitst wordt door de strijdende groeperingen van de orthodoxe religie en de materialistische wetenschap, is dit inzicht niet ontwikkeld. Noch de orthodoxe religie noch de materialistische wetenschap, in hun huidige vorm, kunnen als instrument dienen om dit nieuwe inzicht naar buiten te brengen. Veel van de elementen van dit inzicht zijn al naar buiten gebracht, maar nog niet door de maatschappij omarmd. Tot de oorlog tussen religie en wetenschap is opgelost, zal de maatschappij waarschijnlijk niet de methoden en het inzicht benutten die nodig zijn om criminelen effectief te helpen bij hun spirituele groei.

Dit is al een heel groot onderwerp op zich, dus zonder in een ellenlange discussie te belanden, laat me je simpelweg het belangrijkste probleem aangeven.

Het probleem op de wereld van tegenwoordig is dat de maatschappij vastzit tussen twee niveaus in de spirituele evolutie van de mensheid. Het oude niveau werd gedomineerd door een lagere bewustzijnsstaat en in deze bewustzijnsstaat was het nodig om misdaad met het dreigement van straf, zoals de doodstraf, tegen te houden. Het nieuwe bewustzijnsniveau, waar de maatschappij al naar op weg is, wordt gebaseerd op een veel dieper inzicht in de spirituele evolutie van de levensstroom. Volgens dit hogere inzicht verdient een misdadiger geen straf. Een crimineel is ziek en verdient een behandeling.

Het sleutelelement dat momenteel ontbreekt, is het inzicht van de levensstroom. Wanneer ik zeg dat een crimineel ziek is, heb ik het niet over een fysieke en zelfs niet psychologische ziekte zoals de materialistische wetenschap momenteel begrijpt. Ik heb het over een spirituele omstandigheid, een toestand van de levensstroom. Daarom is een crimineel iemand die spiritueel ziek is een spirituele behandeling nodig heeft.

Misdaad is het effect van een wond of gespletenheid in het voertuig van de ziel. De ziel heeft haar heelheid verloren en daarom voert die egoïstische handelingen uit. De waarachtige en liefdevolle manier om met zo’n levensstroom om te gaan, is door te helpen die heelheid terug te krijgen. Dit leidt tot het helen van het individuele voertuig van de ziel en tegelijkertijd wordt het bewustzijn van de hele maatschappij erdoor verhoogd. Met andere woorden, het is een win-win situatie voor iedereen. Je ziet dat ik in mijn leven de mensen heb omarmd die door de maatschappij werden afgewezen en ik heb geprobeerd om hen te helpen hun heelheid terug te krijgen.

Dit zou de bedoeling van de justitiële systemen op de wereld moeten zijn. En dit houdt in dat het woord ‘justitieel systeem’ ouderwets is. Alleen een disfunctionele maatschappij gelooft dat je, wanneer een persoon iemand anders pijn heeft toegebracht, het evenwicht (gerechtigheid) kunt herstellen door die persoon pijn te doen. Je herstelt het evenwicht en daardoor lever je spirituele gerechtigheid, door de oorzaak van die pijn weg te nemen, namelijk het gebrek aan heelheid van de persoon die de daad heeft gepleegd.

Het huidige systeem van criminelen straffen is een verlies-verlies situatie. Maar heel weinig criminelen zijn hervormd door te worden gestraft voor hun misdaad, dus wordt hun bewustzijn niet verhoogd. Het gevolg is dat het bewustzijn van de maatschappij niet wordt verhoogd. Wat er met veel criminelen gebeurt nadat ze in de gevangenis hebben gezeten, is in feite dat hun bewustzijn zakt en zij de rest van de maatschappij met zich meeslepen.

De komende decennia moeten de strafsystemen van de beschaafde wereld afstand moeten nemen van bestraffing en behandelingen gaan geven. Het probleem is dat het heel moeilijk wordt om een nieuw systeem te creëren vanwege de huidige oorlog tussen de wetenschap en de religie. Wetenschappelijke materialisten hebben momenteel het monopolie op de wetenschap van de psychologie. En veel orthodox religieuze mensen proberen hun monopolie op de religie te houden. Geen van beide zijden zal bereid zijn om de aanpassingen te doen die nodig zijn om een strafsysteem te creëren dat gebaseerd wordt op het waarachtig begrijpen van wat de spirituele noden van de levensstroom zijn.

Ik heb er goede hoop op dat veel mensen al zijn begonnen om die behoefte in te zien om een dieper inzicht in de ziel te ontwikkelen. Ik prijs de vele mensen die al aan het werk zijn om zo’n inzicht naar alle gebieden van de maatschappij te brengen, waaronder het strafsysteem. Ik moedig mensen zeer aan om door te gaan met hun inspanningen, hoe onmogelijk de kansen ook lijken.

Ik zou deze mensen echter willen aanmoedigen om gebruik te maken van de inzichten die op deze website worden gegeven. In de eerste plaats moedig ik alle mensen aan om hun afstemming op hun Christuszelf te verbeteren en zichzelf te zien als onderdeel van een team waarin de geascendeerde meesters ook zitten. Ik moedig ze aan om over mijn opmerking na te denken dat bij de mens dit onmogelijk is, maar dat met God zijn alles mogelijk.

Menselijke kracht alleen kan niet de noodzakelijke overgang naar een maatschappij bewerkstelligen om de doodstraf af te schaffen en criminelen op de manier te behandelen die ze verdienen door het feit dat het gewonde levensstromen zijn. Maar wanneer menselijke kracht wordt gecombineerd met goddelijke kracht, kan deze verandering echt plaatsvinden.

Alles is echter onderworpen aan de vrije wil van menselijke wezens, dus ik kan alleen maar wachten tot een kritieke massa mensen hun geest en hart openstelt voor de goddelijke oplossing die al aanwezig is en enkel naar het materiële rijk moet worden gebracht door hun geest en hart.