Fundamentele leringen over hoe je moet reageren wanneer anderen misbruik van jou maken

ONDERWERPEN: Kijk in relaties naar kansen om te groeien – de feitelijke uitkomst van een situatie is minder belangrijk dan groei – de ware betekenis van de andere wang toekeren – jouw onschuld bewaren – wees niet passief – vader- en moederliefde het misbruik laten stoppen – je eigen karma en wonden helen – praktische stappen om met misbruik om te gaan – geef iedereen een kans om te groeien, waaronder jij – ga op zoek naar niet gehecht zijn – wanneer je niet gehecht bent verbetert de situatie vaak of kun jij verder – een stapsteen op jouw pad

Vraag: Gegroet, Allereerst, dank je voor deze prachtige voorlichtende site. Die versterkt mijn spiritueel bewustzijn en spirituele groei. Mijn vraag: Ik weet dat het mijn verantwoording is om te vergeven en bidden voor mensen die mij schade berokkenen, is het dan spiritueel acceptabel om aangifte te doen tegen mensen die discrimineren en iemand op het werk pesten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een uitstekende vraag die één van de belangrijke dilemma’s raakt van het menselijke bestaan en mij ook de kans geeft om een algemeen misverstand op te ruimen over mijn oproep om de andere wang toe te keren. Laat mij jou een lering geven over hoe wij, de geascendeerde meesters, zulke situaties bekijken.

Laat mij eerst zeggen dat bij elke communicatie over en weer tussen menselijke wezens, het de zorg van de geascendeerde meesters altijd is om alle betrokkenen de kans op maximale groei te geven. Wij zijn niet zozeer bezig met de specifieke uitkomst van een situatie als wel met de groei van alle mensen die hierbij betrokken zijn. Laat mij dus met dat in het achterhoofd, deze situatie en miljoenen andere situaties die dagelijks overal ter wereld plaats vinden, bespreken. De essentie van de situatie is dat één persoon de Wet van Liefde overtreedt door aan anderen te doen wat hij of zij wil dat anderen aan hem of haar doen. De vraag wordt dan hoe de persoon die aan de ontvangende kant van deze handeling zit, op de situatie moet reageren.

Je allerbelangrijkste zorg moet zijn hoe je moet vermijden om negatieve consequenties voor jezelf te creëren. Om dit doel te bereiken, moet je gehoor geven aan mijn oproep om de andere wang toe te keren. Wanneer je de ware betekenis van de andere wang toekeren, begrijpt, zie je dat dit inhoudt dat je op alle situaties met onvoorwaardelijke liefde reageert. Wanneer je met die vorm van liefde reageert, vermijd je dat je in de val trapt om je bezig te houden met negatieve menselijke gevoelens, zoals het gevoel van slachtoffer zijn, angstgevoel, gevoelens van boosheid of zucht naar wraak. Wanneer je dergelijke gevoelens omzeilt, zal de Prins van de wereld niets bij jou vinden. Dan maak je geen negatieve consequenties, wat betekent verkeerd kwalificeerde energie of karma, door die situatie. Je kunt in feite door de situatie heen gaan en je zuiverheid en onschuld bewaren zonder bevlekt te worden door de handelingen van de ander. Dit voorkomt dat je meegesleept wordt in een negatieve spiraal die je eigenlijk verbindt met de persoon die je misbruikt, in plaats van je met de Christuszelf in je te verbinden.

Dat gezegd zijnde, is het essentieel te beseffen dat de andere wang toekeren, niet inhoudt dat je een pacifist wordt en je passief door anderen laat misbruiken. Dit is een subtiel punt dat door veel christenen die wel het belang inzien van op situaties reageren met liefde, verkeerd begrepen is, maar niet begrijpen dat goddelijke liefde twee kanten heeft. Zoals Moeder Maria in haar verhandeling beschrijft, heeft God twee aspecten, namelijk de uitbreidende kracht van de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder.

Wanneer je de andere wang toekeert en vermijdt je met negatieve gevoelens bezig te houden, gebruik je het Moederaspect van goddelijke liefde. Dit is de vlam die je in staat stelt om zuiver en niet-gehecht te blijven wanneer je met een gruweldaad die je op deze wereld ziet, geconfronteerd wordt. Toch is het belangrijk voor jou om ook de actievere vlam van de Goddelijke Vader te gebruiken. Dit is de vlam die je in staat stelt om de gepaste actie te ondernemen die zowel jou als andere mensen de grootst mogelijke kans geeft om door die situatie te groeien.

Wanneer je de twee aspecten van goddelijke liefde begrijpt, kun je iemand die jou misbruikt daar niet mee door laten gaan, omdat je weet dat het iemand op den duur zal schaden. Dus juist vanwege die onvoorwaardelijke liefde voor de ander, zul je spontane actie ondernemen om het misbruik te stoppen. Dat zag je mij doen toen ik de Schriftgeleerden, de farizeeërs, de Sadduceeën, de tempelpriester en alle anderen die de op angst gebaseerde aanpak van religie bevorderd hebben, aanvocht.

In jouw specifieke situatie zou ik het volgende aanbevelen:

  • Kijk eerst naar jezelf en verzeker je ervan dat je totaal niet gehecht bent. Als het moet, gebruik je de Rozenkrans van Vergeving om alle negatieve gevoelens te boven te komen die je voor die persoon voelt. Gebruik Aartsengel Michaëls Rozenkrans om je te beschermen tegen duistere krachten die ervoor zouden kunnen zorgen dat je negatieve gevoelens krijgt, of je slachtoffer voelt.
  • Wanneer jij je bewust bent van de spirituele kant van het leven, krijg je een unieke kans om aan de situatie te werken door de spirituele hulmiddelen te gebruiken die wij op deze website geven. Ik zou bijvoorbeeld aanbevelen om Aartsengel Michaëls Rozenkrans op te zeggen en specifiek de binding van alle duistere krachten oproept die de andere persoon gebruiken en die de persoon gebruiken om zich bezig te houden met niet liefdevol gedrag. Je zou ook de oproep moeten doen om het antizelf van die persoon te binden dat voorkomt dat iemand ziet dat zijn of haar gedrag verkeerd is. Je zou misschien ook Moeder Maria’s invocaties of de decreten van de Violette Vlam kunnen gebruiken om al het karma dat je met die persoon zou kunnen hebben, te verteren.

Laat mij je wat vergelijkingsmateriaal geven. Als je negatieve gevoelens hebt ten opzichte van de andere persoon, dan heb je, of bepaalde blokkades in jouw eigen psyche, of je hebt karma met die andere persoon uit vorige levens. Het zou daarom uiterst zorgvuldig van je zijn om deze blokkades op te lossen voor je verder gaat.

  • Wanneer je niet meer gehecht bent, maak je de andere persoon er duidelijk van bewust dat zijn of haar gedrag onacceptabel is en dat je zou willen dat dit ophield. Als de persoon er positief op reageert en oprecht bereid is met het gedrag te stoppen, kan dit misschien genoeg zijn. Als de persoon niet oprecht of negatief reageert, de persoon kalm vertelt dat je de juiste autoriteiten in jouw bedrijf zult inschakelen en indien noodzakelijk aangifte doet van seksuele intimiteiten.
  • Nadat je met hem gesproken hebt, ga je naar juiste persoon in je bedrijf en stelt hem van de situatie op de hoogte zonder een officiële klacht in te dienen. Geef hem gewoon de kans om te groeien door op de situatie te reageren naar hen goeddunkt. Vertel hen dat je met die persoon hebt gesproken en gevraagd om met dat gedrag op te houden en als het ophoudt, heb je geen wens om verder actie te ondernemen. Maar geef hem wel de kans om actie te ondernemen als de persoon die je pest hetzelfde eerder bij anderen heeft gedaan.
  • Als het gedrag niet stopt, ga je terug naar de autoriteiten in je bedrijf en dien je een officiële klacht in. Vraag hen om ervoor te zorgen dat dit gedrag niet door blijft gaan.
  • Als de autoriteiten van je bedrijf niets doen om het problematische gedrag te stoppen, moet je aangifte doen.
  • Als je bedrijf dan nog steeds niets doet om het gedrag te stoppen, dan, en alleen dan, ga je naar het gerecht voor een officiële rechtszaak tegen de persoon die je kwelt en tegen het bedrijf dat niets gedaan heeft om het te stoppen.

Je kunt deze geleidelijke aanpak op de meeste andere situaties aanpassen. Maar wees je er toch van gewaar dat je in elke situatie waar andere mensen bij betrokken zijn, altijd hun vrije wil moet respecteren. Daarom moet je naar beste vermogen doen wat het juiste is en dan niet-gehecht blijven aan de resultaten van jouw actie. Als mensen niet reageren zoals jij denkt dat het moet, houd je dan niet met negatieve gevoelens bezig. Gebruik in plaats daarvan de spirituele hulpmiddelen om bescherming en verlichting voor hen op te roepen. Als ze niet veranderen, roep je Gods oordeel op over de situatie.

Als er nog steeds geen verandering is, blijf je niet-gehecht. In sommige gevallen weigeren andere mensen aan alle oproepen om te veranderen te voldoen, maar wanneer je de gepaste actie hebt ondernomen om hen de kans te geven te veranderen, zul je op een punt komen dat je aan jouw verplichtingen ten opzichte van hen voldaan hebt. Je hebt misschien wel het gevoel dat je verder moet. Wanneer dat gebeurt, laat je de situatie gewoon los of je laat elke gehechtheid aan de situatie of een specifieke uitkomst achter je.

Als je niet-gehecht kunt blijven, zul je altijd van de situatie groeien, en als je groeit, zal je ervaring met die situatie verbeteren, zelfs als de situatie in de buitenwereld niet verandert. Maar wanneer je toch verandert, zul je vaak ontdekken dat situaties in de buitenwereld vanzelf veranderen en je ontdekt dat je naar een hoger niveau bent gestegen dan daarvoor.

Kun je zien dat jij, door de geleidelijke aanpak te doen, alle mensen die erbij betrokken zijn, de maximale kans geeft om te groeien door de situatie zonder in de val te trappen dat je met boosheid of wraak zoeken, reageert? In de eerste plaats geef jij jezelf de kans om door de situatie te groeien in plaats van je tot slachtoffer te bestempelen of wraak te zoeken. Wanneer je gehechtheid voelt aan een specifieke uitkomst van een situatie, weet je dat je één van de blokkades voor je persoonlijke Christusschap bent tegengekomen. Gebruik daarom de kans om die blokkade te verwijderen en doe een gigantische sprong om te zijn wie je echt bent in plaats van de Prins van deze wereld iets van jou te laten zeggen door mensen met een zwakke wil.

Laat me zeggen dat de sleutel tot persoonlijk Christusschap is op alle situaties reageren met liefde. En de sleutel om met liefde hierop te reageren, is dat er aan liefde twee aspecten zitten. Het ene is het Moederaspect die je in staat stelt om de andere wang toe te keren en er niet-gehecht aan te blijven. Het andere is het Vaderaspect dat je in staat stelt om een handeling op dezelfde manier als Christus te verrichten, die tegengesteld is aan de dualistische menselijke handeling, door de situatie te stoppen en te voorkomen dat die escaleert in een neerwaartse spiraal voor iedereen die erbij betrokken is.

Ik heb in feite 2000 jaar geleden deze lering al gegeven, maar die werd nooit helemaal door de schrijvers van het Evangelie opgeschreven, omdat ze die lering niet volledig begrepen hadden. En bepaalde fragmenten die wel werden opgeschreven in de oorspronkelijke Bijbelboeken, werden verdraaid of eruit geredigeerd, zodat christenen tegenwoordig een eenzijdig beeld van mijn leringen over goddelijke liefde hebben. Daarom hebben zoveel christenen een passieve aanpak van het leven en geloven dat ze de andere wang moeten toekeren en een situatie waarin misbruik wordt gemaakt van iemand maar door laten gaan. Aan de andere kant reageren veel mensen op dergelijke situaties met boosheid, in plaats van inzicht dat om echt de andere wang toe te keren, je niet-gehecht moet zijn, zodat de Prins van deze wereld niets bij jou vindt.

Ik weet dat met liefde op alle situaties reageren, een delicaat evenwicht is en een grote uitdaging voor mensen die opgegroeid zijn in de gepolariseerde wereld van tegenwoordig. Toch is het ook een grote kans voor groei, omdat het jou in staat stelt om alle situaties alles stapsteen te gebruiken voor je pad naar persoonlijk Christusschap.