Fundamentele leringen over hoe je met negatieve mensen omgaat

ONDERWERPEN: Vermijd de dualistische uitersten van angst en passiviteit – weigering om onderscheid te maken – volwassen mensen kunnen omgaan met mensen die negatief zijn – laat je niet door anderen naar beneden halen – sommige negatieve mensen kunnen niet door mensen geholpen worden – sommigen kun je met liefde helpen – ontstijg menselijke liefde – geenmedelijden met duistere krachten hoogmoed te denken dat je anderen kunt redden – niet constructieve reacties herkennen – gebruik intuïtie in plaats van intellect – herken waar jij aan gehecht bent – gehechtheid aan negatieve mensen stelt je open voor duistere krachten – liefde aanvechten – help mensen echte keuzes te maken – vermijd discussies – drie redenen waarom mensen gevangen zitten in negatieve spiralen vriendelijkheid werkt niet bij duistere krachten – verder gaan

Vraag 1: Hallo Jezus – ik voel me gezegend omdat ik in staat ben contact met je te leggen. Mijn vraag gaat over het moeten vermijden van ‘kwade’ geesten (ongezuiverde geesten die bij ons kunnen binnenkomen als wij ons niet met jouw geest vullen). Er staat op de website dat we eraan moeten werken om onze energie positief te houden en negatieve geesten te vermijden die ons naar beneden halen. Ik zie zulke mensen hier op mijn kantoor – gevuld met negativiteit, slechte vibraties – moet ik hen vermijden? Of steek ik hen mijn hand toe en probeer van hen te houden? Misschien zitten ze vol negatieve energie, omdat er nooit van hen gehouden is? Of zijn het kwade geesten? Hoe weet ik het verschil? Ik heb het gevoel dat zij gekwetst zijn en dat ik mijn hand naar hen uit moet steken en van hen houden en helpen om te helen.

Vraag 2: Ik probeer om niet om te gaan met mensen die gewoontes hebben die ik niet ondersteun, zoals excessief drinken, vloeken, enzovoort. Ik ontdekte echter dat ik niet met veel mensen omging en dat ik waarschijnlijk thuis zou zitten, vol zelfmedelijden. Dus is het beter voor mij om me te beschermen en met dergelijke mensen om te gaan of om te gaan met mensen die spiritueel gericht zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit zijn heel belangrijke vragen, en ze zijn belangrijk om verschillende redenen. Eén van de steeds weer terugkerende onderwerpen is dat mensen zijn afgedaald naar een bewustzijnsstaat waarin ze gevangen zitten in een dualistisch wereldbeeld. Wanneer je nadenkt over het onderwerp negatieve mensen en kwade geesten met de dualistische geest, heb je de neiging om naar één van twee uitersten over te hellen.

  • Het ene uiterste is een op angst gebaseerde aanpak die ervoor zorgt dat je al het mogelijke moet doen om mensen die negatief zijn of misschien door kwade geesten beïnvloed zijn, te vermijden. Dit zal er onvermijdelijk toe leiden dat je heel kritisch wordt, omdat je een maatstaf hebt gevormd om te bepalen wie negatief is en wie niet. Die maatstaf zal onvermijdelijk een uitdrukkingsvorm van jouw angsten en overtuigingsysteem zijn. Daarom zie je zoveel christenen in de grote christelijke kerken die uiterst kritisch worden op degenen die niet in overeenstemming leven met de ideale norm die door hun specifieke kerk bepaald wordt.
  • Het andere uiterste is dat je redeneert dat je gewoon van iedereen, of van iedereen op dezelfde manier, moet houden. Dit betekent dat je niet oordeelt naar menselijke maatstaven. Toch betekent het ook dat je geen onderscheid maakt naar goddelijke maatstaf. Dit kan er gemakkelijk voor zorgen dat jij je openstelt voor mensen of krachten die je willen manipuleren om je spirituele licht te stelen. Dergelijke krachten zijn uiteindelijk een bodemloze put en hoeveel liefde ze ook krijgen, het is nooit genoeg. Dus door ze jouw liefde en licht te geven, verspil jij gewoon dat licht door je parels voor de zwijnen te gooien. Helaas zie je veel mensen in de new age-beweging die deze benadering hebben.

Als je een stap terug doet en naar beide benaderingen kijkt, zie je dat ze uit dezelfde bewustzijnsstaat ontstaan, namelijk een weigering om onderscheid te maken tussen wat van God en niet van God is. Veel christenen weigeren dit te doen door zich vast te klampen aan doctrines in de buitenwereld. Ze denken dat ze hun persoonlijke onderscheidingsvermogen niet hoeven te gebruiken, omdat ze alleen maar mechanisch de doctrines en regels in de buitenwereld hoeven op te volgen die door hun kerk zijn vastgesteld. Veel new age-mensen weigeren ook om hun persoonlijke onderscheidingsvermogen te gebruiken, omdat ze denken dat ze zonder onderscheid liefdevol naar iedereen toe moeten handelen.

Zoals ik overal op de website probeer uit te leggen, is er een alternatief voor het overgaan tot één van deze uitersten. Dat alternatief is te reiken naar de Christusgeest die je aan de dualistische bewustzijnsstaat laat ontstijgen. Een belangrijk aspect van de Christusgeest is de vaardigheid om onderscheid te maken tussen wat van God en niet van God is. Wanneer mensen het Christusperspectief hebben, besef je dat het onmogelijk is om algemene antwoorden te geven op de vragen hierboven. Er zijn enkel individuele antwoorden, omdat ieder mens een uniek individu is.

Mijn punt is dat jij persoonlijk moet bepalen hoe en in welke mate jij met negatieve mensen wilt omgaan. Laat me je een paar ideeën geven die misschien kunnen helpen om je persoonlijke evenwicht hierin te vinden.

Gedachte 1
De basale vraag hoe je met negatieve mensen omgaat, kan tot de volgende vragen gereduceerd worden:

  • Moet ik negatieve mensen vermijden?
  • Moet ik hen liefhebben en daardoor ze mogelijk helpen om hun negativiteit te overwinnen?

Het antwoord op de eerste vraag hangt voornamelijk af van wie jij bent, of liever jouw niveau van spirituele volwassenheid. Als je een hoge mate van spirituele bescherming hebt opgeroepen en je voelt dat je kunt vermijden de negativiteit van mensen op te nemen, dan hoef je negatieve mensen niet te vermijden. Als je een duidelijk weet wie je bent en een duidelijk gevoel van eigenwaarde hebt gekregen, kun je met negatieve mensen omgaan zonder dat die jouw identiteitsgevoel en eigenwaarde aantasten. Als je een hoge mate van Christusonderscheid hebt, kun je met negatieve mensen omgaan zonder ten prooi te vallen aan hun subtiele pogingen om jou in hun negatieve spiralen te trekken en de baas over je te zijn.

Dus je zou kunnen zeggen dat je voor elk persoon evenwicht moet vinden. Je niveau van bescherming, eigenwaarde en Christusonderscheid zullen bepalen welk niveau van negatieve mensen met je kunnen omgaan zonder door hen meegesleurd te worden. En het komt erop neer dat als jij iemand anders wilt optrekken, jij hen niet kunt toestaan dat ze jou naar beneden trekken.

Wat betreft de tweede vraag, dit hangt grotendeels af van de andere mensen. Sommige mensen zijn zo gehuld in negatieve energie of duistere krachten dat die door geen enkel menselijk wezen kunnen worden geholpen. Enkel de kracht van de Heilige Geest heeft een kans om deze mensen uit hun negativiteit te halen, maar zelfs de kracht van de Heilige Geest kan niet tegen de vrije wil van mensen ingaan. Dus er zijn echt mensen die je niet moet proberen te helpen, tenzij je het momentum hebt om de open deur te zijn om de kracht van God door jou heen te laten werken. Die mensen kunnen niet geholpen worden, hoeveel menselijke liefde, vriendelijkheid of sympathie je hen ook geeft. Ze zullen enkel je licht afnemen en het onmiddellijk misbruiken om hun negativiteit te behouden of hun negativiteit te versterken.

Toch is het ook waar dat er veel mensen zijn die emotioneel gekwetst zijn en daarom in een negatieve spiraal gehuld zijn. Die mensen kunnen geholpen worden door hen liefde te geven, hoewel de Christusliefde veel effectiever is dan welke menselijke liefde ook.

Je ziet nu dat er een basisevenwicht moet worden gevonden. Jouw niveau van spirituele volwassenheid bepaalt met welk niveau van negatieve mensen jij kunt omgaan zonder naar beneden getrokken te worden. Maar je moet ook beseffen dat er sommige mensen zijn die niet opgetrokken kunnen worden tot ze bereid zijn hun benadering van het leven te veranderen. Voor meer hierover, zie je bij mijn verhandeling over de stadia van spirituele ontwikkeling.

Gedachte 2
Als je omgaat met negatieve mensen in de hoop ze uit hun negativiteit te halen, moet je in staat zijn om weerstand te bieden aan hun pogingen om jou naar beneden te trekken. Veel negatieve mensen zullen onderbewust iedereen naar hun niveau naar beneden proberen te trekken. Als jij je naar beneden laat trekken, heb je iemand niet geholpen en heb je voor jezelf een probleem geschapen.

Dit is niet een daad van echte Christusliefde. Het kan misschien een daad van naïeve menselijke liefde zijn, maar ik moedig je aan om de menselijke liefde te ontstijgen. Er zijn gewoon te veel mensen en krachten op deze wereld die menselijke liefde en menselijke sympathie uitbuiten. Ik kan je ervan verzekeren dat veel echte spirituele zoekers bedrogen zijn uitgekomen door zich mee te laten slepen door misleide sympathie voor negatieve mensen, duistere krachten of zelfs sympathie voor de duivel.

Er is absoluut geen reden om medelijden te voelen met duistere krachten of mensen die zich door duistere krachten laten bezitten. Je moet de Wet van Vrije Wil respecteren en accepteren dat zulke mensen het recht hebben om een negatieve spiraal rondom zichzelf te creëren. Toch moet je ook je eigen vrije wil respecteren en jouw recht om uit hun negatieve spiralen te blijven. Als spirituele zoeker heb je het recht om een positieve spiraal op te bouwen in je eigen leven en die tegen iedereen of elke duistere kracht die je in een negatieve spiraal probeert te trekken, te beschermen.

Heel veel spirituele zoekers hebben zichzelf het gevoel gegeven – vaak door hoogmoed gecamoufleerd – dat ze iemand anders kunnen veranderen of redden. Enkele mensen hebben er een heel leven aan besteed om te proberen iemand anders te redden, hetzij een echtgenoot, vriend, familielid, en uiteindelijk beseffen dat je degenen die niet kunt helpen die niet bereid zijn zichzelf te helpen.

Gedachte 3
Ik weet dat ik concepten naar je toegeworpen heb die uiterst verwarrend kunnen lijken. Hoe weet je wanneer je liefdevol moet zijn en wanneer niet? Hier is mijn suggestie. Vermijd hier een oordeel over te vormen met je dagelijkse denkgeest. Bekijk de reacties van andere mensen en let op of de volgende reacties komen:

Soms zul je een sterke aandrang voelen om iets voor iemand anders te doen, maar als je beter kijkt, zie je dat deze aandrang uit je emotionele lichaam komt. Weersta die aandrang.

Op andere momenten zul je iemand ontmoeten en je eerste indruk is dat je die persoon moet vermijden. Dan begint je intellect argumenten aan te voeren en al gauw redeneer je dat het oké is om toch met die persoon om te gaan. Vermijd dat je in die val loopt door je intuïtieve inzichten en eerste indrukken met je intellect weg te redeneren.

Ik moedig je aan om naar evenwicht te streven in alle aspecten van je leven. Met andere woorden, vermijd om tot die twee uitersten te vervallen die hierboven beschreven worden. De manier om dit te doen, is je intuïtie te volgen in plaats van je intellect en emoties. Ik geef diverse technieken op deze website om je contact met je Christuszelf te verbeteren, zodat je meer accurate intuïtieve inzichten kunt krijgen. Het is ook belangrijk om een sterke spirituele bescherming te behouden, omdat dit je helpt om met negatieve mensen om te gaan zonder door hun negativiteit meegesleurd te worden.

Je zult waarschijnlijk wel beseffen dat jij al een sterke intuïtie hebt. Als je die niet had, zou je gewoonweg niet open staan voor de leringen op deze website. Dus het komt erop neer dat je moet vermijden dat je emotionele lichaam of je mentale lichaam de baas zijn over je omgang met andere mensen. Streef ernaar om erboven te staan en laat je Christuszelf je leiden over met welke mensen je om moet gaan en in welke vorm. Als je altijd je intuïtie volgt, zal het nooit helemaal fout gaan.

Er zullen gevallen zijn waarin je probeert iemand te helpen en je na een tijdje moet toegeven dat jouw inspanningen geen vrucht dragen. Dit betekent echter niet dat je er fout aan deed door het te proberen. Het betekent enkel dat jij, wat je ook doet, hun vrije wil niet kunt uitschakelen. Enkele mensen besluiten uiteindelijk dat ze niet uit hun negativiteit gehaald willen worden. Ik kan je ervan verzekeren dat ik dit weet als spirituele leraar die al heel lang de mensheid probeert te helpen aan de door henzelf gecreëerde negatieve spiralen te ontstijgen.

Gedachte 4
Wanneer je omgaat met iemand anders vanuit het bewustzijn van menselijk medelijden of menselijke liefde, merk je dat je gehecht bent aan de uitkomst van dat omgaan met elkaar. Dus wanneer jij het gevoel krijgt dat je zo’n gehechtheid hebt, moet je alert zijn en beseffen dat je beneden het niveau van Christusliefde bent gaan zitten. Je moet dan de gehechtheid loslaten door er boven te gaan staan. Het is niet constructief voor spirituele zoekers om emotioneel gehecht te raken aan negatieve mensen. Dit is een open uitnodiging aan duistere krachten om die mensen te gebruiken om jou van je spirituele pad af te halen.

Je kunt je emotionele gehechtheid gebruiken om je persoonlijke kwetsbaarheid voor duistere krachten te ontdekken. Je kunt dan de hulpmiddelen op deze website gebruiken of andere geschikte middelen om je psyche te helen om deze gehechtheden te overwinnen en snellere vooruitgang op je pad te boeken.

Mijn punt is dat wanneer je omgaat met negatieve mensen, het uiterst belangrijk is om niet gehecht te zijn aan hen, of hun reacties op jou. Hoe meer je niet gehecht blijft, hoe meer jij het instrument kunt worden voor het licht en de liefde van God om die mensen te helpen hun emotionele wonden te helen en de negativiteit te ontstijgen. Hoe meer gehecht jij raakt, hoe gemakkelijker jij naar beneden getrokken kunt worden door hun negativiteit, waardoor je enkel hun negatieve kijk op het leven versterkt en hen zelfs nog meer verankerd in een negatieve spiraal.

Wat ik nu zeg, is dat de menselijke liefde je gehecht laat voelen en dat zal mensen niet uit hun negativiteit halen. Enkel de volmaakte liefde die alle angst uitbant, kan dit doen en wanneer je gecenterd bent in goddelijke liefde, ben je niet gehecht. Goddelijke liefde is onvoorwaardelijk, wat betekent dat je onvoorwaardelijk van anderen houdt. Wanneer je onvoorwaardelijk van iemand houdt, ben je niet gehecht aan een specifieke reactie op jouw liefde en daarom kun je niet door anderen naar beneden getrokken worden.

Gedachte 5
Het is belangrijk het feit te overwegen dat goddelijke liefde niet hetzelfde is als wat de meeste mensen als liefde zien. Veel mensen hebben de indruk dat jij als je liefdevol bent, altijd zacht, teder en vriendelijk moet zijn. Dit is gewoon niet waar. Als iemand oogkleppen opheeft en naar de afgrond toeloopt, is het niet genoeg om iemand teder te vragen te stoppen. Je moet misschien wel heel hard schreeuwen en als hij dan nog niet luistert, moet je misschien wel die oogkleppen van zijn ogen afhalen en op de afgrond wijzen.

Dit heb je me talloze malen zien doen toen ik de mensen 2000 jaar geleden uitdaagde. Toen ik de Schriftgeleerden, de farizeeërs, de tempelpriester, de geldwisselaars en de wetgeleerden uitdaagde, was ik streng en direct. Veel mensen dachten dat ik boos was en dat dergelijk gedrag niet gepast was voor de Messias of een profeet. Maar in werkelijkheid drukte ik het mannelijke aspect van goddelijke liefde uit die er heel streng op toeziet dat iemand zichzelf niet vernietigt.

Gods liefde verhindert niet dat jij jezelf vernietigt als je er echt op staat dat te doen. Toch wil Gods liefde zich ervan verzekeren dat jij, voor je een zelfvernietigende keus maakt, precies weet wat je doet en wat de consequenties daarvan zijn. Met andere woorden, Gods liefde zal niet iemand zichzelf laten vernietigen zonder dat hij weet wat hij doet. Als ze het wel weten en er toch op staan in hun negatieve spiraal te blijven, dan zal God zich terugtrekken – zoals de vertegenwoordiger van God in de Hof van Eden gedaan heeft.

Elke spirituele leraar zal proberen mensen hun opties en de consequenties van die opties te verhelderen. En dan zal de leraar mensen hun keuzes laten maken. Als mensen ervoor kiezen tegen het advies van de leraar in te gaan, dan zullen de consequenties van hun daden hun nieuwe leraar zijn.

Mijn punt is dat wanneer je omgaat met negatieve mensen, het nodig en gepast kan zijn om heel direct en streng te zijn door hun negatieve kijk op het leven aan te vechten. Als je niet bereid bent dit te doen, is het misschien beter dat je dergelijke mensen vermijdt en je richt op het opbouwen van je contact met je Christuszelf. Wanneer je dat contact legt, kun jij je Christuszelf negatieve overtuigingen van mensen door jou laten aanvechten.

Met andere woorden, er komt geen goeds uit voort als jij je menselijke geest gebruikt om overtuigingen van mensen aan te vechten. Je moet altijd je Christuszelf door je heen laten weken om deze taak te volbrengen. Laat jezelf niet vastlopen in een spiraal van menselijke argumenten en conflicten. Laat gewoon je Christuszelf door jou heen spreken en zeg de waarheid. Blijf dus niet gehecht en laat mensen naar eigen goeddunken op die waarheid reageren. Als ze consistent de waarheid verwerpen, trek je dan terug en laat je hen de consequenties van hun keuzes uit vrije wil oogsten.

Gedachte 6
Wees je ervan bewust dat er drie redenen zijn waarom mensen gevangen zitten in negatieve spiralen. Eén is onwetendheid, de tweede is gewoonte en oude impulsen, en de derde is duistere krachten. Het is mogelijk om mensen te helpen de eerste twee problemen te laten overwinnen met zachtheid. Je kunt hen inzicht proberen te geven en vriendelijk zijn om te demonstreren dat er een betere manier is om te leven dan door vast te zitten in negatieve spiralen.

Vriendelijkheid werkt echter niet voor mensen die door duistere krachten worden bezeten. De enige manier om die mensen te helpen, is door bevrijd te worden van de duistere krachten. Helaas staan die mensen er vaak niet voor open om voorgelicht te worden over hun situatie. Niet veel mensen in de wereld van tegenwoordig zullen positief reageren als je ze zegt dat ze door duistere krachten bezeten worden. Dus wat kun je dan doen?

Tenzij je een hoge mate van Christusschap bereikte hebt, moet je vermijden om direct met allerlei duistere geesten om te gaan. Ze stelen waarschijnlijk óf je energie, óf richten negatieve energie of gedachten op jou. Dus je kunt Aartsengel Michaël vragen om die geesten te binden en mensen los te snijden van hun eigen beslissingen zonder door de duistere geesten overweldigd te worden. Het meest efficiënte middel voor dit doel is Aartsengel Michaëls Rozenkrans. Door deze rozenkrans enige tijd voor negatieve mensen op te zeggen, kun je hen lossnijden van duistere geesten en dit kan hen meer openstellen voor andere benaderingen.

Wees je ervan bewust dat geen enkel spiritueel ritueel de vrije wil van mensen schendt. Als mensen niet bereid zijn om de duistere geesten los te laten, kan Aartsengel Michaël die niet afnemen. Dus er komt misschien een moment dat je die mensen hun gang moet laten gaan en je energie en aandacht aan mensen besteden die bereid zijn te groeien. Laat je Christuszelf je tonen wanneer het tijd is om verder te gaan.