Fundamentele leringen over graancirkels, Ufo’s en andere fenomenen

ONDERWERPEN: de fundamentele waarheid is dat bewustzijn fysieke omstandigheden creëert – waarom tekenen van hogere machten niet het bewustzijn van de mensen veranderen – mensen die op tekenen wachten, vertragen de komst van de Gouden Eeuw – veel mensen kunnen de open deur zijn van de geest over de materie – overwin jouw persoonlijke drama’s – richt je op het Christusschap en niet op de tekenen in de buitenwereld – het kruiswisseleffect verklaart graancirkels en Ufo’s – het leven werd niet geplant door buitenaardse wezens – hogere of lagere gedachtevormen manifesteren – jouw bewustzijn afstemmen op het astrale vlak of geascendeerde meesters

Vraag: Zijn graancirkels boodschappen van de geascendeerde meesters of hebben ze hun oorsprong in een lager rijk (zoals het mentale rijk)? Wat kunnen we ervan leren? Moeten we gealarmeerd zijn of blij dat er meer graancirkels overal ter wereld verschijnen? Dank je voor deze prachtige website.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Eerst een kort en definitief antwoord. Graancirkels zijn geen boodschappen van de geascendeerde meesters. Waarom zouden we op deze manier boodschappen zenden, wanneer we boodschappers hebben getraind die het Levende Woord kunnen voortbrengen?

Ik weet dat je erover kunt redetwisten of wij graancirkels zouden sturen als een zichtbaar teken voor degenen die niet open staan voor het Levende Woord, maar dit wordt gebaseerd op een fundamenteel verkeerd begrijpen van onze bedoeling. Je ziet, ons algemene doel is de mensheid te onderwijzen over de ene fundamentele waarheid van het leven: Je bewustzijn creëert je fysieke omstandigheden – het materiële universum is een spiegel die jou de mentale beelden die jij met je geest (waaronder alle vier niveaus van de geest) terug spiegelt (in de vorm van fysieke omstandigheden). Zo zijn de onevenwichtigheden die je momenteel op aarde vindt collectief door de mensheid gevormd en zullen enkel getranscendeerd worden wanneer mensen het collectieve bewustzijn verhogen. Het zal niet gebeuren vanwege een of ander buitenaardse macht of vorm van intelligentie.

Begrijp je wat ik hier zeg? Onze focus is op JOU en jou onderwijzen dat JOUW bewustzijn jouw omstandigheden creëert. Dat is de enige manier waarop dingen zullen veranderen: als jij bereid bent jouw bewustzijn te veranderen. Dus hoe kunnen wij mensen dit onderwijzen door een of ander zichtbaar teken te produceren dat klaarblijkelijk van een hogere bron komt? Begrijp je dat dit is wat ik zei:

Hij antwoordde: “Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen (Matteüs 12:39)

Wat is een verdorven en trouweloze generatie? Het is een groep mensen die niet bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de basale waarheid te aanvaarden dat bewustzijn de werkelijkheid schept. Zo hebben zij de epische drama’s geaccepteerd die hen lieten geloven in een externe god, de ver verwijderde god in de lucht, die zal komen om hen te verlossen zonder dat zij hoeven te kijken naar de balk in hun eigen oog. En zeker, als een fysiek teken aan dergelijke mensen wordt gegeven, zou het hun epische gedachtegang versterken en hen een excuus geven om NIET aan zichzelf te werken – en in plaats daarvan te wachten tot een hogere macht komt om al hun problemen voor hen op te lossen.

Dit is inderdaad de reden dat vele christenen wachten op mijn wederkomst, wanneer ik zogenaamd Gods koninkrijk op aarde breng zonder dat zij ook maar iets hoeven te doen. Je ziet ook veel new age of spirituele mensen die wachten op een of andere wonderbaarlijke oplossing, hetzij Ufo’s, de fysieke verschijning van geascendeerde meesters of de fysieke ascensie van de aarde naar een vijfde dimensie.

De gedachtegang doet NIETS om de fysieke manifestatie van een Gouden Eeuw tot stand te brengen. In feite werkt dit een Gouden Eeuw alleen maar tegen, omdat zovelen van de top tien procent deze passieve gedachtegang om te wachten op een teken hebben gevolgd in plaats van hun bewustzijn te verhogen en het teken van een nieuwe eeuw mede te scheppen.

Ik weet dat men zich kan afvragen waarom ik 2000 jaar geleden een aantal wonderen verricht heb en de reden daarvoor is dat mensen destijds in een lagere bewustzijnsstaat waren. Ik moest hen wekken uit een veel lagere bewustzijnsstaat dan wat tegenwoordig normaal is en zo was het nodig bepaalde wonderen te verrichten. Maar merk op dat ik niet dergelijke wonderen verrichtte wanneer dat geëist werd door bepaalde mensen. Zo deed ik het niet om indruk op mensen te maken, maar enkel om mogelijkheden van de geest over de materie te demonstreren. Dit werd natuurlijk gebruikt om het afgodsbeeld van mij als de ENIGE zoon van God op te bouwen, terwijl mijn doel was te tonen en dat alle zonen en dochters van God de open deur kunnen zijn voor God om dergelijke kunststukjes uit te voeren – want met God is alles mogelijk. Dit is nog steeds het geval en tegenwoordig zijn veel meer mensen toegegroeid naar een bewustzijnsstaat waarin ze de open deur kunnen zijn voor wonderen. Daardoor is het nu zelfs nog belangrijker dat dergelijke tekens van geest boven materie niet gezien zullen worden als komend van een of andere hogere bron of van één iemand die superieur is aan alle anderen. Daardoor zullen dergelijke tekenen alleen plaatsvinden wanneer mensen die tot stand brengen – veel mensen en niet slechts één.

Dus wat kunnen spirituele mensen leren van graancirkels? Welnu, je kunt ervan leren dat geest macht heeft over materie en dat graancirkels een product zijn van het kruiswisseleffect dat hierna beschreven wordt. Mijn punt is dat het bewustzijn van de mensheid graancirkels produceert en andere soortgelijke fenomenen (waaronder waarnemingen van Ufo’s). Door dit te erkennen kunnen mensen dus leren hun bewustzijn te verhogen en een Gouden Eeuw vormen. Door ontkenning of door onwetend hiervan te blijven, zullen mensen dergelijke fenomenen als tekenen van hogere machten zien. En daardoor zullen ze op die macht wachten om de Gouden Eeuw te brengen wat enkel de manifestatie ervan zal vertragen. Zie je mijn punt? Als het bewustzijn van de mensheid zichtbare fenomenen oplevert die worden gezien als bewijs dat er hogere krachten bestaan, hoe leren menselijke wezens dan om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen? Het enige teken waar graancirkels op wijzen is dat jouw bewustzijn deze realiteit creëert.

Je kunt er ook van leren dat jij als spiritueel persoon die open staat voor de leringen van de geascendeerde meesters, prioriteiten moet stellen en niet je aandacht op fenomenen moet richten die geen positief effect hebben op jouw persoonlijke groei en op de groei van het collectieve bewustzijn. Met andere woorden, stop te zoeken naar een teken van een hogere macht en richt je op je vereniging met die hogere macht, zodat die door JOU kan werken. Veel te veel spirituele of new age mensen zijn zo bekoord door zichtbare fenomenen dat zij zich richten op deze uiterlijke zaken in plaats van hun eigen psyche door hun waarneming te onderzoeken. Dit is natuurlijk een onderdeel van de persoonlijke drama’s van mensen, maar het zou bijzonder nuttig zijn voor de geascendeerde meesters als meer mensen hun drama’s zouden overwinnen in plaats van die te versterken.

Moet je gealarmeerd of blij zijn dat graancirkels frequenter schijnen te worden? Hoe zit het met gewoon onverschillig? Graancirkels zullen de Gouden Eeuw niet tegenhouden of brengen, dus concentreer je op dingen die de Gouden Eeuw wel brengen.

Wat produceert graancirkels (in ieder geval degenen die niet door mensen zijn gemaakt)? De eenvoudigste verklaring is het kruiswisseleffect dat uitgelegd wordt in de volgende passage uit Maitreya’s boek:

Maitreya: Zoals ik eerder al gezegd heb, worden de drie hogere rijken van deze sfeer gemaakt van energie die minder dicht is dan die van het fysieke rijk. Vanwege de vloeiender energie worden de hogere rijken gemakkelijk verdeeld in bepaalde niveaus, waarbij elk niveau een bewustzijnsniveau vertegenwoordigt en er alleen wezens huizen van wie de spirituele talenten, of het gebrek eraan, binnen een bepaald spectrum vallen. Over het algemeen werden de hogere rijken gecreëerd met maar één niveau (het identiteitsrijk werd gecreëerd met twee), en de verdeling in meer niveaus vond enkel dan plaats als de wezens in een gegeven rijk hun bewustzijn verlaagden of verhoogden. Met andere woorden, de wezens in een bepaald rijk hebben de niveaus in dat rijk gecreëerd. De wezens in het emotionele rijk hebben bijvoorbeeld de lagere niveaus van dat rijk gecreëerd, dat wat ik het astrale vlak noem en wat vele mensen als de hel hebben beschouwd. Veel mensen hebben delen van het astrale vlak gezien tijdens dromen of terwijl ze door drugs of alcohol werden beïnvloed.

Zoals gezegd, de bedoeling om deze deling toe te laten is om de meer hoger geëvolueerde wezens te beschermen tegen direct contact met de wezens die egoïstisch zijn en anderen misbruiken. Het mag duidelijk zijn dat de wezens in het fysieke rijk diezelfde bescherming zouden krijgen, maar omdat het fysieke niveau niet in lagen verdeeld kan worden, werd dit bereikt door melkwegstelsels en zonnestelsels zo ver uit elkaar te plaatsen dat fysiek reizen ertussen onmogelijk is.

Mijn punt hier is je te helpen verder te kijken dan enkele de populaire mythes die science fictionliteratuur en films hebben gecreëerd. Het leven op aarde werd niet gecreëerd of geplant door ruimtevreemdelingen die naar deze planeet kwamen in vliegende schotels. Noch zal deze planeet geteisterd worden door ruimteaasgieren op een nooit eindigende zoektocht naar de bronnen die op hun eigen planeet leeg geraakt waren. En evenmin zal de aarde gered worden door buitenaardse wezens uit de ruimte met zo’n intelligente technologie en wijsheid dat zij de problemen van de mensheid op kunnen lossen. Interplanetair reizen is mogelijk voor lagere beschavingen over korte afstanden, zoals binnen jullie zonnestelsel. Geen van de planeten in jullie zonnestelsel ondersteunt echter – meer – het leven in het fysieke rijk. De vele theorieën en zelfs waarnemingen van Ufo’s zijn te danken aan het feit dat dergelijke vormen op het astrale vlak wel verschijnen. Enkele mensen hebben hun geest afgestemd op het astrale vlak en hebben ervaringen gehad die zo echt waren dat ze fysiek leken. Er zijn zelfs plekken op aarde waar de vibraties van het fysieke rijk zo naar beneden gebracht zijn dat er – in ieder geval soms – een bepaalde kruiswissel tussen het fysieke en het astrale vlak bestaat. Dit effect kan zelfs versterkt worden door mensen die geobsedeerd raken door Ufo’s en daardoor enkele van de fenomenen creëren die ze observeren.

Merk de subtiele maar heel belangrijke vertakkingen op van wat ik tussen de regels door zeg. Alles in het fysieke rijk wordt gecreëerd door een proces dat begon in het etherische rijk, waar je pure gedachtevormen vindt die gecreëerd zijn door meesters in het spirituele rijk. Etherische gedachtevormen werden over het Ma-terlicht heen gelegd, waardoor de vibratie verlaagd werd tot het mentale niveau. Gebaseerd op de etherische gedachtevormen, werden concretere mentale beelden gevormd en het licht werd verlaagd naar het spectrum van het emotionele. Hier werden de beelden doordrenkt met emoties die het Ma-terlicht verlaagde naar het fysieke spectrum, waar het manifest werd in fysieke vorm. Dit proces heeft betrekking op zelf-bewuste wezens op alle niveaus en omdat enkele van deze wezens verblind werden door het dualiteitsbewustzijn, bevatten de lagere niveaus van het etherische, mentale en emotionele rijk veel onzuivere gedachtevormen die het licht vervormen als het er doorheen gaat. Mijn punt is dat als het licht het zuiverst mogelijke pad volgt, het het fysieke niveau kan bereiken zonder erg vervormd te worden. Toch kan het, als het licht de laagste niveaus van de mentale en emotionele rijken moet passeren, vervormd worden tot aan het punt dat de originele etherische gedachtevorm volledig verduisterd of zelfs vervangen is door een onzuivere gedachtevorm.

Je ziet nu dat de omstandigheden op de fysieke aarde ervan afhangen of geïncarneerde mensen in staat zijn de zuivere etherische gedachtevormen in manifestatie te brengen of dat ze die vervormde gedachtevormen op lagere niveaus manifesteren. Als mensen een betrekkelijk zuiver bewustzijn hebben, kunnen ze etherische gedachtevormen fysiek manifesteren zonder die te vervormen. Ze zullen dan iets creëren wat lijkt op de hemel op aarde. Maar als mensen hun bewustzijn verlagen, zullen ze de gedachtevormen manifesteren die in de lagere en emotionele rijken bestaan. Dit gebeurt op planetaire schaal bij bepaalde groepen mensen die hun collectieve bewustzijn afstemmen op bepaalde niveaus van de hogere rijken. Toch kan dit collectieve afstemmen geconcentreerd worden op bepaalde fysieke gebieden. Daarom zie je sommige gebieden met een zeer hoge en spirituele vibratie, terwijl andere gebieden de hel op aarde lijken te zijn. Dit wordt uitgebeeld in de mythe van Shangri-la die een ideale maatschappij is, maar de vele vorige beschavingen met een gouden eeuw hebben fysiek een dergelijke maatschappij gemanifesteerd.

We zien nu dat je, als mensen hun bewustzijn afstemmen op de lagere niveaus van het emotionele rijk, de absoluut laagste gedachtevormen die ooit door menselijke wezens en de verkeerde goden zijn gecreëerd, zult zien. Voeg hieraan toe dat de wezens die in de lagere emotionele rijken bestaan de energie van de mensen moeten stelen om te overleven en je ziet dat deze wezens altijd bezig zijn een vijandelijke inval in het bewustzijn van mensen te plegen. Hun allereerste inval is angst, en ze proberen altijd een angst voor iets teweeg te brengen waar mensen van denken dat ze er niets tegen kunnen ondernemen. In de middeleeuwen geloofden bijvoorbeeld veel mensen in demonen en kwade geesten die hen fysiek konden aanvallen. Ze geloofden zelfs in wezens waarvan ze dachten dat zij fysiek waren zoals draken, trollen en vele andere zogenaamde mythologische figuren. Bestonden dergelijke wezens? Ja, en ze bestaan nog steeds in het lagere fysieke rijk. Konden dergelijke wezens ooit door mensen gezien worden en konden ze mensen fysiek beïnvloeden? Het antwoord is ja, maar enkel in die zin als mensen die collectief hun bewustzijn hadden afgestemd op de lagere niveaus van het emotionele rijk. Ze hadden een ‘brug’ van bewustzijn gecreëerd die de grens tussen het fysieke en het emotionele rijk beneveld had. We zouden kunnen zeggen dat omdat alles bewustzijn is, het collectieve bewustzijn van mensen de vibraties van het fysieke rijk op het emotionele rijk hadden afgestemd, zodat een kruiswisseleffect plaats vond. Op bepaalde tijden en in bepaalde gebieden zijn mensen werkelijk draken en andere mythologische figuren tegengekomen. Waren deze wezens werkelijk fysiek? Welnu, dat hangt af van hoe je het woord gebruikt. Mensen konden bijvoorbeeld een ontmoeting hebben met een mythologisch wezen dat ze ervoeren als een volledig fysieke ontmoeting, maar toch kon dat wezen zich niet verplaatsen of vermenigvuldigen in het fysieke rijk. Het kon enkel bestaan in een gelokaliseerd gebied en enkel zolang het bewustzijn van mensen de kruiswissel mogelijk maakte.

Dit verklaart waarom er veel mensen in de middeleeuwen waren die beweerden verscheidene mythologische figuren te hebben gezien, terwijl nauwelijks iemand in een moderne, rationele maatschappij dergelijke wezens tegenkomt. Met de komst van de wetenschap geloven mensen niet in dergelijke wezens of ze geloven niet dat ze fysiek bestaan. Het gevolg daarvan is dat de brug tussen het fysieke rijk en de emotionele niveaus waar dergelijke wezens bestaan, gereduceerd is tot het punt waarop er niet langer een kruiswisseleffect bestaat.

De verkeerde goden en gevallen wezens in het emotionele rijk waren vanzelfsprekend niet blij met het feit dat hun macht om mensen te terroriseren omdat zij hun licht verkeerd gebruiken, werd gereduceerd door de komst van de wetenschap. Dus zochten ze een andere manier om een oerangst teweeg te brengen waartegen geen verdediging mogelijk leek. Dit werd pas mogelijk toen de wetenschap een punt had bereikt waarop de meest mensen beseften dat het universum zeer uitgestrekt was en geloofden dat het leven werd voortgebracht door een evolutionair proces. Het werd toen mogelijk om het concept te introduceren dat in dit uitgestrekte universum, intelligente beschavingen op andere planeten waren geëvolueerd. Naarmate de mensheid begonnen was de natuurlijke hulpbronnen op deze planeet uit te putten, hadden andere beschavingen hun planeten al verwoest en zwierven nu in hun ruimteschepen door het universum op zoek naar een planeet die nog natuurlijke hulpbronnen over had. Omdat dergelijke buitenaardse wezens uit de ruimte technologie hadden die die van de mensheid overtrof, was er geen bescherming mogelijk. En omdat mensen die in de wetenschap geloven niet de neiging hebben om in God te geloven, dachten ze dat geen enkele kracht – in de hemel of op aarde – hen tegen een buitenaardse invasie zou kunnen beschermen.

Mijn punt is dat veel van het science fiction fenomeen een werktuig van de verkeerde goden is door een nieuwe op wetenschap gebaseerde oerangst te creëren om de op religie gebaseerde oerangst van de middeleeuwen te vervangen. Zo hebben ze een nieuwe angst gecreëerd waartegen geen bescherming mogelijk schijnt. Je zou het ironisch kunnen vinden dat de wetenschap die geholpen heeft de angst van de middeleeuwen te overwinnen, nu het instrument is geworden om een nieuwe versie van diezelfde angst te creëren.

Bestaan Ufo’s? Ja, ze bestaan op enkele van de lagere niveaus van het astrale vlak. Zijn ze fysiek? Niet in die zin dat ze gebouwd werden op andere planeten in het fysieke spectrum en fysiek naar de aarde zijn gereisd. Dus hoe komt het dan dat het schijnt dat waarnemingen van Ufo’s steeds gebruikelijker worden? Omdat er een kruiswisseleffect geproduceerd wordt naarmate de mensen collectief hun bewustzijn afgestemd hebben op de niveaus van het astrale vlak waar Ufo’s gecreëerd worden door verkeerde goden. Dit effect kan in potentie toenemen en het beste wat spirituele mensen kunnen doen, is weigeren hun aandacht te richten op het fenomeen Ufo en in plaats daarvan focussen op het spirituele rijk. Mijn punt is dat de meeste spirituele zoekers spirituele groei kunnen – en zouden moeten – bevorderen zonder zich zorgen te maken over het fenomeen Ufo. Het is een feit dat hoe meer jij je richt op het fenomeen Ufo, hoe meer jij je verbindt met het astrale vlak en het fenomeen Ufo. Zodoende kun jij door spirituele bescherming op te roepen en je focus op het spirituele rijk te houden, uitstijgen boven enige verbinding met het astrale vlak en het fenomeen Ufo. De prins van het astrale vlak komt en zal niets bij jou vinden (Johannes 14:30).