De hiërarchie van geascendeerde meesters

door Kim Michaels

Laten we beginnen met onze gezichtshoek op aarde. Zoals elders wordt uitgelegd, wordt het universum gemaakt van energie die binnen een bepaald spectrum vibreert. Net boven dit spectrum is het laagste niveau van het spirituele rijk. Hierboven zitten nog andere rijken, die zich door 6 sferen uitbreiden (de van ons is de zevende) tot de Schepper. In elk van die sferen bestaat een hiërarchie van spirituele wezens.

Zoals elders wordt uitgelegd, werd het materiële rijk door wezens geschapen in het rijk dat in vibratie boven ons ligt. Daarom noemen we deze wezens gewoonlijk geascendeerde meesters. De meesters gebruiken ook de naam ‘Opgevaren Schare’ en dit verwijst naar alle wezens in alle sferen die boven ons liggen. Veel van deze wezens treden echter met ons op aarde in wisselwerking.

Dus vanuit ons gezichtspunt kunnen wij spreken over diverse lagen in een hiërarchie die bestaat in de sfeer die meteen boven ons ligt. Laten we eens naar de bekendste kijken:

Pas geascendeerde meesters
Wanneer een wezen uit de materiële wereld ascendeert, is er gewoonlijk enige tijd nodig om het pas verworven gewaarzijn te ontdekken en het spirituele rijk waar hij dan bewust toegang tot heeft. Toch zijn een aantal meesters al betrokken geweest bij het onderwijzen van menselijke wezens voor ze zijn geascendeerd, dus ze zouden onmiddellijk kunnen beginnen aan een baan als leraar.

De Chohans
Zoals elders wordt beschreven zijn er zeven spirituele stralen die in principe het energiespectrum vormen waar het materiële universum uit is gemaakt. Om het spirituele pad te bewandelen en ons voor de ascensie te kwalificeren, moeten wij meesterschap op alle stralen verwerven. Daarom kunnen we het spirituele pad zien als een gestructureerd proces, waarin wij van elk van de zeven stralen leren.

Om dit leren te vergemakkelijken heeft elke straal diverse geascendeerde meesters die proberen ons te helpen voor de initiaties van hun straal te slagen. De leider van deze groep leraren heet de ‘Chohan’. Daarom heeft elke straal een Chohan, die een soort hoofd is van een specifieke school.

De Chohans presenteren zich gewoonlijk als mannelijk of vrouwelijk. Niet alle chohans hebben een tegenhanger van de complementaire polariteit. Bijvoorbeeld, een mannelijke chohan heeft misschien wel geen vrouwelijke metgezel, óf omdat de vrouwelijke tegenhanger nog niet geascendeerd is óf omdat die verder is gegaan naar andere rijken en niet rechtstreeks met de aarde werkt.

De Aartsengelen
Een tak van de geascendeerde wezens die niet geschapen zijn om te incarneren, zijn de aartsengelen. Engelen hebben veel verschillende taken, maar vanuit ons gezichtspunt zijn de engelen die ons helpen om te groeien het nuttigst. Deze engelen zijn ook volgens de zeven stralen georganiseerd.

Naar groepen engelen wordt vaak verwezen als troepen en elke troep heeft een leider, die de titel ‘aartsengel’ draagt. Dus is er een aartsengel voor elk van de zeven stralen. De aartsengelen zijn altijd mannelijk, maar ze hebben ook vrouwelijke polariteiten, die de ‘Archeia’ heten. De vrouwelijke polariteit van Aartsengel Michaël is bijvoorbeeld Archeia Faith (Geloof, Vertrouwen).

De Elohim
Het materiële universum wordt geschapen uit de energie van de zeven stralen en dit wordt gedaan door de vibratie van de straal te verlagen met een bepaalde factor. Een mentale blauwdruk wordt dan aan deze energie opgelegd om de grondstructuren te vormen voor het materiële universum.

De wezens die dit proces in werking hebben gesteld en er toezicht op houden, worden vaak de ‘Elohim’ genoemd, maar ze kunnen ook ‘God en Godin’ worden genoemd. Nogmaals, er is een mannelijke en vrouwelijke polariteit op dit niveau. Bijvoorbeeld, Elohim Hercules heeft een vrouwelijke polariteit die Amazonia heet.

De Centrale Zon
Het hoogste niveau geascendeerde wezens dat wij kennen, wordt vertegenwoordigd door twee wezens die Alpha en Omega heten. Er wordt wel eens gezegd dat zij in de ‘Centrale Zon’ verblijven, maar dit is niet een fysieke zon in het materiële universum. Het is een ‘plek’ in het spirituele rijk.

Zoals uitgelegd zijn er zes sferen boven ons niveau. Elke sfeer vormt een hiërarchische structuur, die enigszins te vergelijken valt met een piramide. In elke sfeer is een centrale zon waarin twee wezens verblijven, die Alpha en Omega heten. In de allereerste sfeer is het allerhoogste niveau dat van Alpha en Omega, namelijk de wezens die directe uitdrukkingsvormen zijn van de Schepper.

Het is echter belangrijk dat je begrijpt dat wat je hier ziet een lineaire presentatie is en de lineaire geest is niet in staat om de non-lineaire werkelijkheid van het spirituele rijk te begrijpen. Daarom is het belangrijk dat je niet al te veel belang hecht aan de woorden of de interpretatie ervan. Om de non-lineaire realiteit van het spirituele rijk te begrijpen, moet je dat rechtstreeks ervaren.

 

Andere titels in de hiërarchie:

Goden en Godinnen
Hoewel de Elohim soms Goden en Godinnen worden genoemd, zijn er andere geascendeerde wezens die het niveau hebben bereikt dat door een God wordt vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld er bestaat een Godin Liberty, een Godin van Gerechtigheid (Portia) en de Godin van Genade (Kuan Yin).

Solar Logoi
Elk planetair systeem heeft een zon en elke fysieke zon heeft een polariteit van twee solaire hiërarchen die het mogelijk maken dat de zon de open deur is tussen het materiële en het spirituele rijk. Als de energie niet constant vanuit het spirituele rijk naar een planetair systeem zou stromen, zou er in dat systeem geen leven mogelijk zijn. De hiërarchen van onze fysieke zon zijn Helios en Vesta.

Heer van de Wereld
Voor elke planeet is er een wezen dat het ambt Heer van de Wereld bekleedt. Dit is een wezen dat Boeddha is geworden, wat inhoudt dat hij meester is over de ruimte. Daarom handhaaft dit wezen letterlijk het spirituele evenwicht voor de aarde, zodat ze in de ruimte kan bestaan. De Heer van de Wereld voor de aarde is Gautama Boeddha.

De Planetaire of Individuele Christus
Voor elke planeet is er een wezen dat het ambt van Christus bekleedt. Ongeacht de sektarische aard van het christelijke geloof, is de ‘Christus’ een universeel woord dat eenzijn tussen de Schepper en zijn schepping betekent. Daarom kun je alleen maar ascenderen als je het Christusbewustzijn krijgt en de illusie van gescheidenheid hebt overwonnen. Toen Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de vader dan door mij” sprak hij niet over de persoon in de buitenwereld maar het Christusbewustzijn. Momenteel bekleedt Jezus het ambt van Planetaire Christus voor de aarde.

De Kosmische Christus
Voor elke planeet is er een meester die het ambt bekleedt dat het universele Christusbewustzijn voor die planeet vertegenwoordigt. Heer Maitreya bekleedt dat ambt voor de aarde. Hij was ook de meester die (op een vervormde en primitieve manier) werd afgebeeld als de ‘God’ in de Hof van Eden. De waarheid van die mythe is dat Heer Maitreya de toezichthouder was en is in het spirituele schoollokaal (soms ook wel Mysterieschool genoemd) waarin levensstromen worden voorbereid om op aarde te incarneren en leren om te gaan met de initiaties die door de dichtheid van dit rijk tot uitdrukking worden gebracht.

Wereldleraren
Er zijn wezens die toezicht houden op de vooruitgang van het bewustzijn van de mensheid in het algemeen en bepalen hoe ze mensen het beste de universele lessen kunnen onderwijzen. Zij bepalen ook welke nieuwe leringen er worden uitgebracht, gebaseerd op de vooruitgang (of het gebrek daaraan) in het collectieve bewustzijn. Dit ambt wordt momenteel bekleed door Jezus en Kuthumi samen.

De Karmische Raad, de Heren van Karma
De geascendeerde meesters proberen de mensen op twee niveaus te onderrichten. Het ene is dat ze spirituele leringen geven en ons aanmoedigen  om die te gebruiken voor zelfobservatie, die tot zelftranscendentie leidt. Het andere is wat je noemt de ‘Harde Leerschool’ waarmee ze ons de fysieke consequenties van onze bewustzijnsstaat laten ervaren. Dit is wat men populair wel ‘slecht karma’ noemt.

Er zijn acht geascendeerde meesters die toezicht houden op de karmische aspecten van een lering. Het is belangrijk dat je beseft dat het populaire concept ‘slecht karma’ nooit bedoeld is om iemand te straffen. De bedoeling ervan is enkel degenen te onderrichten die zichzelf onbereikbaar hebben gemaakt voor een spirituele lering.

Het gevolg is dat de Karmische Raad de terugkeer van het karma van iemand kan tegenhouden, als ze schatten dat de persoon de les die erbij hoort heeft geleerd, of er dichtbij is. Aan de andere kant kunnen ze ook het karma versneld laten terugkeren als iemand die in een negatieve spiraal zit, andere mensen misbruikt.

De Karmische Raad voert een heel complexe taak uit door niet alleen te kijken naar elke levensstroom op aarde afzonderlijk, maar ook naar groepen en de mensheid als geheel. Zij bepalen wie er op aarde mag incarneren en ze bepalen soms dat een bepaalde levensstroom zijn kansen heeft verbruikt en niet meer hier mag incarneren.

De Karmische Raad onderricht ook op een directere manier wanneer wij tussen twee incarnaties inzitten. Samen met andere spirituele leraren, helpen leden van de Karmische Raad de details in te vullen voor de volgende incarnatie, op basis van een evaluatie van welke omstandigheden het beste een levensstroom helpen om zijn les te leren en zijn goddelijke plan te vervullen (het geschenk dat wij meebrengen).

De huidige leden van de Karmische Raad zijn: De Grote Goddelijke Leider, De Godin Liberty, Pallas Athena, Nada, Portia (de Godin van Gerechtigheid), Kuan Yin (de Godin van Genade), Elohim Cyclopea en Vajrasattva.

De Dhyani Boeddha’s
In het traditionele boeddhisme worden ze beschouwd als de ‘oerboeddha’s’, wat betekent dat ze nooit zijn geïncarneerd zoals Gautama. Er zijn zes in het geascendeerde rijk en ze vertegenwoordigen elk het tegengif van een specifiek spiritueel gif. Door de Aanwezigheid van de Dhyani Boeddha’s op te roepen, ontvang je hulp om het gif te transcenderen.