Je kunt het Verleden niet te boven komen als je niet naar het Verleden kijkt

ONDERWERPEN: Je kunt niet helen waar je niet naar wil kijken – Je echte waarde erkennen, is geen hoogmoed – Denk na over het enigma van het zelf – Je overwint superioriteit niet met valse nederigheid – Durf jezelf te waarderen – Het geheim om je ego te boven te komen – De Duitsers zijn niet de enigen die de oorlog hebben veroorzaakt – Jullie vormen de speerpunt – Economische crisis en oorlog – Jullie werken door het collectieve bewustzijn

Geascendeerde Meester Master MORE, 31 oktober 2008

Hoe heel je de psyche van Europa, mijn geliefden? Welnu, je heelt die door te inspireren – en door mensen het voorbeeld te geven – van méér zijn. Want hoe kun je helen wat minder is zolang jullie vastzitten in het bewustzijn dat je minder bent? Ik kom jullie met grote vreugde en een bepaalde zwierigheid in mijn stap – die je misschien aan mijn houding kunt zien – op deze conferentie begroeten. Wij hadden een soort concurrentie in de hemel over wie er het eerst zou mogen spreken op deze conferentie, want wij hebben maar weinig tijd, maar ik ben met een vastberaden houding naar voren gestapt en heb gezegd: “Ik ZAL als eerste spreken!”. En ze hebben allemaal gezegd: “Dan zij het zo!” Want ik ben geloofwaardiger in het geascendeerde rijk dan hier op aarde helaas – zoals met ieder van ons het geval is.

Want de mensen op aarde aanbidden liever hun gesneden beelden van God en de geascendeerde meesters in plaats van de echte. Maar jullie hebben bewezen dat dit veranderd kan worden. Jullie hebben bewezen dat jullie bereid zijn om boven de verafgoding te staan – en de verheerlijking van het zelf – die ervoor zorgt dat mensen afgoden aanbidden. Jullie hebben bewezen dat jullie bereid zijn om niet alleen verder dan de afgoden te reiken die door traditionele religies in het leven zijn geroepen en die niet-religie: het materialisme. Jullie hebben bewezen dat jullie bereid zijn verder dan de psychologische idolen, de spirituele afgoden, zelfs jullie eigen gevoel van een gescheiden zelf, te gaan en te zien dat wij, de geascendeerde meesters, niet zo ver bij jullie vandaan zijn. Omdat we jullie eigen hogere Wezen zijn, omdat jullie jezelf als onderdeel van die Hiërarchie van Licht beschouwen.

Je kunt niet helen waar je niet naar wil kijken
Dit is dus echt de sleutel, de sleutel om de psyche van Europa te helen. Want wat heeft de scheur, de wonden in de psyche veroorzaakt? Welnu, is dat niet de illusie van gescheidenheid? De illusie dat de mensen van hun God gescheiden zijn, of de illusie dat er geen God bestaat. En dan volgt, onvermijdelijk, de illusie dat ze van elkaar gescheiden zijn, en dat sommige beter zijn, en sommige superieur zijn, en sommige slecht zijn en sommige in treinwagons geladen moeten worden en naar concentratiekampen afgevoerd moeten worden en dan in de gaskamers geduwd.

Want dat is natuurlijk de extreme uitkomst van de illusie van gescheidenheid, omdat je serieus gelooft dat je beter af bent wanneer jij je medemensen, mannen, vrouwen en kinderen, vermoordt. Dit is zeker een extreme illusie zoals jullie allemaal kunnen inzien, maar ik spreek het naar het fysieke vlak uit, omdat ik niet graag wil dat je ervoor terugschrikt te beseffen wat er al eeuwen in dit werelddeel aan de hand is. Omdat hier, daadwerkelijk, het bewustzijn van gescheidenheid aanwezig is – de illusie dat al onze problemen veroorzaakt worden door die andere mensen en als wij er maar vanaf kunnen komen door hen als het moet te doden, onze problemen wel ophouden. En dit zorgt natuurlijk voor de illusie die verhindert dat de mensen precies doen wat Jezus heeft gezegd, namelijk naar de balk in je eigen oog kijken. En hoe kun je dan je eigen psyche helen? Hoe kun je de psyche van een natie helen? Hoe kun je de psyche van een werelddeel helen, als je niet bereid bent ernaar te kijken en te zien dat als jij je leven wilt verbeteren, JIJ dan moet veranderen?

Je moet bereid zijn om jezelf te veranderen en je kunt dit niet zolang je op anderen projecteert dat zij verantwoordelijk zijn voor jouw problemen. Dit is trouwens het bewustzijn dat jullie allemaal hebben gekregen. Jullie hebben allemaal, stuk voor stuk, de verantwoording voor jullie eigen pad in het leven gedragen. Sommigen van jullie hebben misschien nog niet herkend dat jullie dit gedaan hebben, maar ik vraag jullie om eerlijk tegen jezelf te zijn, te herkennen dat je daadwerkelijk, in ieder geval gedeeltelijk, de verantwoordelijkheid voor jezelf, voor je eigen lot, je eigen groei, je eigen psyche op je genomen hebt – anders had je hier gewoonweg niet kunnen zijn.

Je echte waarde erkennen, is geen hoogmoed
Je zou de waarde van de leringen die wij hebben gegeven, niet herkend hebben, want je zou nog steeds bij een spirituele beweging zitten die haar eigen versie had van de o zo subtiele leugen dat je gered kunt worden zonder naar de balk in je eigen oog te kijken. Je kunt gered worden door een ritueel in de buitenwereld te doen, die goeroe te volgen, of Jezus Christus tot je Heer en Verlosser te verklaren, zoals de christenen nu al zo lang geloven dat men zich erover verbaast. Ze waren per slot van rekening al gestopt te geloven dat de aarde plat was, dus hoelang geloven ze dan nog in de illusie dat een almachtige en al-liefhebbende God maar één zoon zou kunnen hebben?

Wanneer zullen ze erkennen dat ze allemaal zonden en dochters van God zijn, want hoe hadden ze anders kunnen ontstaan. Maar jullie beginnen dit in jezelf te herkennen, en dan vraag ik jullie nog één stap verder te gaan. Ik vraag jullie er serieus over na te denken dat hoewel je bent opgevoed met het geloof dat jij je waarde niet mag erkennen – omdat het tot hoogmoed kan leiden – ik je vraag te erkennen dat dit een illusie is. Dit is een complot dat door de verkeerde leraren en jouw ego is beraamd.

Ik heb het hier niet over hoogmoed – de menselijke verwaandheid – die je laat denken dat jij beter bent dan anderen. Maar het gevoel van gescheidenheid waar ik het over heb, als de oorzaak van de conflicten in Europa, kan niet op individueel niveau overwonnen worden, tenzij jullie zowel de hoogmoed van je ego dat zich superieur voelt aan anderen en de niet-hoogmoed van je ego dat zich inferieur voelt of denkt dat je jouw eigen eigenwaarde niet mag erkennen, te boven komt. Jullie moeten de middenweg vinden, het evenwicht tussen deze extremen zoals jullie goed van ons geleerd hebben, want er is altijd een middenweg die de dualistische uitersten ontstijgt. En in dit geval moet jij, om het te vinden, erkennen dat je eigen waarde erkennen als unieke uitdrukkingsvorm van God geen hoogmoed, geen verwaandheid, is. Het is realisme – realisme – en tot jij je eigenwaarde erkent als medeschepper met God, als een geïndividualiseerde uitdrukkingsvorm van het Wezen van de Schepper zelf, ben je niet in staat om aan dat gevoel van gescheidenheid te ontsnappen.

Want de verkeerde leraren en je ego zouden je natuurlijk willen laten geloven dat je het gevoel van gescheidenheid te boven kunt komen door naar een of andere lering in de buitenwereld te luisteren. Maar zoals wij al eerder hebben gezegd, kun je een bewustzijnsstaat niet overwinnen met dezelfde bewustzijnsstaat die het probleem heeft geschapen. Dus je kunt gescheidenheid niet te boven komen door je nog meer af te scheiden, wat veel spirituele mensen trouwens gedaan hebben en nog steeds doen.

Denk na over het enigma van het zelf
Want omdat de christenen zeggen dat hun religie de enige superieure religie is, hebben zij zich apart gezet van alle andere mensen op deze planeet. En als jij je apart zet van de andere mensen, hoe kun je dan gescheidenheid te boven komen? Je zou naar eenzijn met Christus kunnen streven, maar wat heeft Christus gezegd: “In zo verre je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je aan mij gedaan.” En hoe kun je dan daadwerkelijk dat gevoel van gescheidenheid overwinnen door je nog meer af te scheiden en de spirituele hoogmoed op te bouwen dat jij, omdat je tot een bepaalde religie behoort – of een bepaalde etnische groep, ras of nationaliteit –dan superieur bent aan anderen?

Wanneer je een realistisch zelfgevoel, eigenwaarde, krijgt, wat zie je dan? Je ziet dat je niet een gescheiden wezen bent dat op dit klein planeetje rondrent. Je ziet zelfs dat wij, de geascendeerde meesters, niet van jou gescheiden zijn. We zitten niet hierboven in de hemel en zweven rond op een roze wolk, terwijl jullie daar op aarde aan allerlei rampen ondergaan. Jullie zijn uitdrukkingsvormen van ons en wij zien jullie ook zo. We willen jullie alleen maar helpen jezelf ook zo te beschouwen, zodat wij zo boven zo beneden één kunnen zijn. Want daar worden wij blij van – wanneer jij jouw eenzijn met ons durft te bevestigen.

Hoe kan dit daadwerkelijk bereikt worden? Ik vraag jullie na te denken over of er een bepaald mysterie is – wat niet zozeer een mysterie is als een enigma, een raadsel dat je moet oplossen – die is dat je een individuele uitdrukkingsvorm van het Wezen van de Schepper bent, dus je hebt wel een gescheiden zelfgevoel. Maar toch ben je een uitdrukkingsvorm van het Wezen van de Schepper, dus je komt uit die Ene, en ieder ander ook. Jullie moeten dit overdenken tot elk van jullie stuk voor stuk individueel de Aha-erlebnis krijgt die je laat zien dat je inderdaad een apart individu kunt zijn – een individuele uitdrukkingsvorm van die Ene BENT – maar ook dat gevoel van eenzijn met die Ene en met alle andere uitdrukkingsvormen van die Ene hebben. Maar je kunt dat alleen wanneer jij beseft dat jij meer bent dan jouw gescheiden zelf, meer dan jouw ego, en dat alle andere mensen ook meer zijn dan hun gescheiden zelf, meer dan deze uiterlijke kenmerken.

Je overwint superioriteit niet met valse nederigheid
De haat tussen verschillende groepen mensen – de vijandigheid, de conflicten – ontstaat uit de illusie dat wij meer zijn, terwijl de anderen minder zijn. Zie je dat ze hier in dit land Duitsland, dit superioriteitsgevoel met hen op de loop hebben laten gaan in de (19)30-jaren en zelfs daarvoor? En hoe dit heeft geleid tot de blindheid van het volk door de blinde leider te volgen, die hen tot deze extreme vorm van superioriteit heeft gebracht van ‘Deutschland über Alles’ waardoor ze serieus geloofden dat zij tot een superieur ras behoorden, dat er onvermijdelijk toe heeft geleid dat zij een inferieur ras gingen definiëren?

Want hoe kan één ras superieur zijn, tenzij je een tegenovergestelde dualistische polariteit definieert en dus een ras krijgt dat inferieur is? En door inferieur te zijn, minder dan menselijk te worden en daarom als een dier, of zelfs een levensvorm die nog minder is dan een dier, uitgeroeid mag worden. Want ik durf te beweren dat er mensen waren, die de Joden slechter behandelden dan hun eigen dieren. En wat is dan de sleutel om dit te overwinnen? Nu, niet dat jij jezelf minder maakt, zoals je hier in Duitsland hebt gezien, waar sommige mensen na de oorlog doorheen zijn gegaan – en waar de natie als geheel bijna doorheen gegaan is – zo’n diep schuldgevoel en grote schaamte dat ze er zelfs niet naar durfden te kijken en het te erkennen.

Er bestaat een nationaal bewustzijn, zelfs een continentaal bewustzijn, dat de Duitsers op een of andere manier hun superioriteitsgevoel moesten compenseren en door de tegenovergestelde polariteit van inferioriteit heen moesten en zich minder maken en dat andere naties in Europa hen hiermee moesten helpen. Omdat je de eeuwenoude rivaliteit tussen diverse naties ziet, door elkaar naar beneden te halen en één natie te verheffen tot de dominante.

Durf jezelf te waarderen
En waar ik nu op aanstuur, is de erkenning dat we niet graag willen zien dat iemand op aarde minder wordt, of zich minder maakt. We willen graag dat alle mensen méér worden. Wij, de geascendeerde meesters, beschouwen de mensen niet als slecht, niet als het kwaad, als het niet waard om naar een hoger niveau getild te worden. Wij hebben het volmaakte concept. We zien het potentieel dat allen verheven kunnen worden en daarom willen wij niet graag straffen. We willen niet graag dat mensen zich schamen. We willen niet graag een natie, geen enkel volk, betuttelen. Want we zien altijd verder dan de uiterlijke kenmerken. Zie je niet dat je niet aan het superioriteitsgevoel of het gevoel van gescheidenheid kunt ontstijgen door je minder te maken?

Er zijn mensen die denken, dat om hoogmoed te vermijden zij zichzelf nederig moeten maken. Maar zie je hoogmoed, is het ene uiterste. Nederigheid op de menselijke manier is het andere uiterste, de andere polariteit. Je ontsnapt niet aan de dualiteit door van de ene polariteit naar de andere te springen. Je ontsnapt aan de dualiteit door de middenweg te zoeken.

Ik vraag jullie elk individueel om wat tijd te reserveren in je drukke agenda en te gaan zitten; niet om rituelen te doen, niet om rozenkransen op te zeggen, ook niet om leringen te lezen, niet om te denken, niet om te analyseren. Maar wat tijd te nemen en gewoon te gaan zitten en te waarderen – te waarderen wie je bent, God te waarderen, de geascendeerde meesters te waarderen, de natuur te waarderen, andere mensen te waarderen, iets te waarderen wat je hart opent. En wanneer jij dan jouw hart hebt geopend, waardeer dan jezelf. Niet jouw ego, niet jouw gescheiden zelf, maar jouw ware Zelf als individuele uitdrukkingsvorm van God, als de absoluut unieke uitdrukkingsvorm van God. En erken dan dat jij méér bent dan jouw gescheiden zelf.

Het geheim om je ego te boven te komen
Jullie kennen allemaal de uitdrukking ‘De natuur verafschuwt een vacuüm’. Welnu, je kunt jouw gescheiden zelf, jouw ego, niet te boven komen door dat gescheiden zelf te vernietigen. Want je kunt niet leven zonder zelfgevoel. Dat is de prijs die je betaalt om een individuele, van zichzelf bewuste uitdrukkingsvorm van God te zijn.

Je moet een zelfgevoel hebben, en degenen die het zelf proberen te vernietigen, kunnen zelfs geen spirituele vooruitgang boeken. Zelfs al denken sommige van hen dat ze dat wel doen – het is niet zo. Je kunt geen spirituele vooruitgang boeken door van jezelf een vacuüm te maken. Je kunt alleen spirituele vooruitgang boeken door de dualiteit te overwinnen en te erkennen dat jij méér bent, omdat jij uit een groter spiritueel wezen voortkomt op het spirituele niveau dat net boven het materiële universum ligt. En dat spirituele wezen komt uit een nog groter spiritueel wezen en die Hiërarchie van Licht gaat helemaal door tot aan de Schepper.

Zo kun je het gescheiden zelfgevoel overwinnen door méér te Zijn. En daardoor zie je dat dit op individueel niveau werkt waardoor je niet je eigen gescheidenheid kunt overwinnen, maar het werkt zelfs nog meer zo op nationaal en zelfs op planetair niveau, omdat jij spiritueel niet kunt groeien als jij je in een vacuüm bevindt. Zoals je trouwens ziet bij veel mensen in Europa die de traditionele religie hebben opgegeven – en met een goede reden – maar er nog niet iets anders voor hebben gevonden. En daarom worden ze gemakkelijk heen en weer geslingerd tussen diverse extreme uitdrukkingsvormen die hen een identiteitsgevoel geven.

Want zie je niet dat het Nazisme en Hitler bepaalde mensen een heel duidelijk bepaald identiteitsgevoel aanbood, dat hen daarna op een gemakkelijke manier – de schijnbaar gemakkelijke uitweg – uit de staat van in een vacuüm zijn haalde, van geen duidelijke identiteit hebben, geen duidelijk gevoel over wie zij zijn? Dit is de aantrekkingskracht van alle totalitaire ideologieën – het Marxisme, het Nazisme, alle andere die je hebt gezien. Het is de aantrekkingskracht van het materialisme, het gevoel dat materiële dingen je god zijn en jouw doel in het leven. Het is de aantrekkingskracht van macht en degenen die macht zoeken. Alleen door iets te vinden dat boven de aarde staat – omdat je begint te erkennen dat jij méér bent dan deze materiële identiteit – pas dan kun je aan het gevoel ontsnappen van de materiële identiteit.

Maar om dit te doen, moet je de programmering te boven komen van zowel de kerk als niet-kerkelijke materialistische filosofieën dat jij geen spiritueel wezen bent – of tenminste geen uniek spiritueel wezen – en zeker geen zoon of dochter van God. En om dit te doen, moet je bereid zijn wat tijd te reserveren om in de spiegel te kijken – ik bedoel dit niet fysiek, maar als metafoor – in de spiegel van je ziel te kijken en te erkennen dat je echte Wezen méér is dan deze uiterlijke dingen.

De Duitsers zijn niet de enigen die de oorlog hebben veroorzaakt
En daardoor kun jij je losmaken uit de problemen die je in de buitenwereld hebt – niet alleen fysieke problemen, maar ook psychologische problemen – zodat je met deze problemen kunt omgaan op een afstandelijke manier, omdat ze geen pijn bij jou veroorzaken, want je kijkt ernaar op een neutrale, objectieve manier zonder je ermee te vereenzelvigen. Want zolang jij je met een bepaald probleem vereenzelvigt, raak je overmand door de pijn die met dat probleem verband houdt. En om dat gevoel van overmand worden te vermijden, nu, dan moet je gewoon weigeren naar het probleem te kijken. En dit zie je bij de mensen in Europa wanneer het op de Tweede Wereldoorlog aankomt en het hele verwrongen bewustzijn dat die oorlog heeft veroorzaakt.

Want ik zeg jullie, jullie hebben misschien geleerd – als je buiten Duitsland bent opgegroeid – dat die door Hitler en de Nazi’s en de Duitsers werd veroorzaakt, maar zo is het niet. Die oorlog was natuurlijk een uitdrukkingsvorm van de collectieve psyche van Europa en iedere natie afzonderlijk heeft op één of andere manier aan die collectieve psyche bijgedragen. Dus als je eerlijk wilt zijn, zie je dat iedere natie afzonderlijk, een bijdrage levert aan de stand van zaken die je tegenwoordig in Europa ziet en die je in het verleden hebt gezien. En daarom moet elke natie en het volk van die naties om het litteken dat door de Tweede Wereldoorlog is veroorzaakt te genezen, bereid zijn om naar het probleem te kijken, naar die wond te kijken.

Wat er tot dusver in Europa is gebeurd, is simpelweg dat Europa en de volken in Europa een afstand tussen hen en het hele raadsel van de Tweede Wereldoorlog hebben geschapen. En dit heeft de pijn verminderd, maar het heeft er helaas toe geleid dat velen geloven dat we het verleden het verleden kunnen laten zijn zonder er eerlijk naar te kijken. Maar ik zeg dat je een beslissing niet ongedaan kunt maken zonder naar die beslissing te kijken. Want de balk in jouw eigen oog is een verkeerde beslissing, een dualistische beslissing, die jij in het verleden hebt genomen. En alleen JIJ kunt die beslissing ongedaan maken door een beter besluit te nemen, door een besluit te nemen dat niet wordt gebaseerd op het gevoel van minder zijn, maar gebaseerd op het gevoel van méér zijn. Dat is de enige manier om te helen.

Dus je ziet een heel werelddeel dat niet bereid is naar de Tweede Wereldoorlog te kijken, het openlijk te bespreken en te zeggen: “Wat heeft deze extreme gebeurtenis veroorzaakt? Hoe konden wij ons allemaal in die maalstroom van geweld en conflicten en haat laten meeslepen? En wat kunnen wij, ieder afzonderlijk, doen om te helpen om ons er allemaal aan te laten ontstijgen? Want er kan pas heling plaatsvinden, er kan pas vooruitgang in Europa zijn, als alle landen het met elkaar ontstijgen, waaronder natuurlijk Duitsland.

En mag ik dan nog even, voor de volledigheid, zeggen dat hoewel veel mensen dit niet graag willen horen, ik moet zeggen dat de Duitse natie in feite meer voor verzoening openstaat dan veel andere naties. Dit wordt bewezen door de hereniging van Duitsland en hoe de mensen van West-Duitsland hun hand naar hun broeders en zusters in het oosten hebben uitgestoken, op een manier die nog nooit eerder gezien is en die wij als geascendeerde meesters één van de belangrijke positieve gebeurtenissen in Europa in tientallen jaren beschouwen.

En we zouden graag een soortgelijk ontwaken zien, zodat andere naties in Europa hun hand naar het Duitse volk en de Duitse natie uit zouden strekken door te zeggen: “Hoe kunnen we dit achter ons laten, zodat we meer eenzijn kunnen bereiken zonder altijd dit gevoel van afstand te hebben, die angst voor wat er in Duitsland in het verleden is gebeurd, en of dat ooit weer in Duitsland zou kunnen gebeuren? Want alleen al door het feit dat het niet in ons land is gebeurd, hebben wij bewezen dat het natuurlijk nooit hier zou kunnen gebeuren, toch? En dus zullen mensen de kwestie omzeilen – het vermijden alsof het een taboe is waar niemand openlijk over kan spreken.

Jullie vormen de speerpunt
Hoe kunnen jullie helpen om het collectieve bewustzijn te verhogen? Door door te gaan met wat jullie al aan het doen zijn, door naar de balk in je eigen oog te kijken, jezelf te verheffen, en zoals ik zei, die stap doen om je door jezelf te laten bevestigen in wie jij bent. Dan kun je, terwijl je die innerlijke heelheid krijgt, die innerlijke vrede van jezelf te erkennen dat jij een uniek spiritueel wezen bent, kun je erop uitgaan en dat uitstralen en erover spreken, het van de daken schreeuwen, dat er een manier is om het verleden te ontstijgen. Er is een manier om die wonden te helen, alsof ze helemaal nooit bestaan hebben.

En zo worden jullie de voorlopers om het collectieve bewustzijn te veranderen. En wanneer genoeg mensen dit doen, dan zal het op den duur effect hebben. En ik zeg je dat wat er al bereikt is in deze paar jaar, omdat veel mensen op dit werelddeel de rozenkransen van Moeder Maria opzeggen, is dat jullie, wat wij in vroeger tijden de speerpunt noemden, hebben gevormd. Nu zou de speerpunt niet erg waardevol zijn tenzij er gewicht aan de rest van de speer hing. Maar zie je, degenen die bereid zijn, die het meest open staan om naar de balk in hun eigen oog te kijken, in de voorste gelederen van de nieuwe beweging staan. En daarom komen alle andere mensen in dit werelddeel die op een of andere manier iets bijdragen aan de transformatie in bewustzijn, achter jullie inspanningen aan en dan worden jullie de punt die door die harde korstige lagen heen breekt, omdat jullie oproepen uiterst krachtig zijn en gericht worden door de rozenkransen en invocaties.

Let erop dat ik niet de dualistische term gebruik dat jullie ‘krachtiger’ zijn. Ik probeer je nu geen valse verwaandheid op te dringen. Maar ik vraag je opnieuw realistisch te zijn en te erkennen dat het Alpha-aspect van jullie erkenning van de leringen en de nieuwe rozenkransen van Moeder Maria en de leringen over het ego, en het Omega-aspect van jullie bereidheid om het op jezelf toe te passen, jullie je daadwerkelijk in een speciale positie hebben geplaatst, omdat jullie daadwerkelijk de voorlopers voor deze doorbraak in bewustzijn kunnen worden die op dit werelddeel moet plaatsvinden, als we nog meer rampen willen voorkomen.

Economische crisis en oorlog
Want ik zeg jullie – niet om jullie bang te maken – maar om je te vragen realistisch te zijn en in te zien dat er verband bestaat, zoals Saint Germain gezegd heeft, tussen oorlog en geld. En je weet wel dat er, bij wijze van spreken, een grote depressie was in de 1930-jaren en daarna kwam de Tweede Wereldoorlog. En wij willen natuurlijk niet graag dat het patroon zich in deze tijd weer herhaalt.

Opnieuw, dit is niet om je bang te maken, maar om je een realistisch gevoel bij te brengen dat een doorbraak in bewustzijn echt noodzakelijk is – een doorbraak naar een groter gevoel van eenzijn – zodat degenen die in de machtselite die snel een plan hebben beraamd om eerst een financiële instorting in het leven te roepen en daarna weer een oorlog, hier niet mee wegkomen. Omdat de mensen genoeg hun gevoel van gescheidenheid hebben overwonnen om zich gewoon niet meer mee te laten slepen in dit eeuwenoude patroon om haat tegen een andere groep mensen op te bouwen die als het zwarte schaap en de oorzaak van al hun problemen zijn neergezet, zodat ze op den duur ten strijde trekken tegen die mensen en proberen hen te vernietigen.

Dit patroon kan enkel overwonnen worden door de mensen die dat ontstijgen en zeggen: “Genoeg is genoeg.” En dit is vele keren in het verleden gebeurd – de slavernij als één voorbeeld, de democratie als nog een. “Het is genoeg. We zullen dit niet meer toelaten!” En daarom kijken we uit naar deze doorbraak omdat jullie dan zeggen: “Wij zullen deze haat niet meer toelaten. We zullen geen gescheidenheid meer toelaten. We zullen ons als één volk beschouwen!”

Jullie werken door het collectieve bewustzijn
En opnieuw, door hier te zijn uit zoveel naties en bijeen te komen, wat hebben jullie hiermee bereikt? Jullie hebben bereikt dat hoewel jullie verschillen in persoonlijkheid, cultuur en nationaliteit hebben, je ziet dat er iets meer daarnaast is – en dat méér verenigt jullie. En ik mag wel zeggen dat enkelen van jullie deze laatste dagen en weken tot deze conferentie in jullie bewustzijn en in jullie relaties, het bewustzijn van vijandigheid en conflicten en achterdocht en kleine schijnbaar onbelangrijke conflicten met andere mensen, doorgewerkt hebben. En als je terugkijkt, zie je misschien zelfs dit patroon van hoe je bent geweest in conflicten en kleine onenigheidjes met elkaar over schijnbaar onbelangrijke dingen die je normaal gesproken niets konden schelen, maar nu wel.

En hoe kwam dat zo? Welnu, kwam dat niet omdat jullie door dit bewustzijn heen werkten dat al duizenden jaren boven dit werelddeel hangt, en natuurlijk ook boven de hele planeet? Dus je kunt jezelf misschien wel wat vergeving schenken – schenk elkaar een klein beetje vergeving – en zeg: “Ik erken dat dit niet echt jouw probleem was en eigenlijk ook niet de mijne. Het waren de grotere psychische problemen die wij vrijwillig op ons genomen hebben, zodat we zouden helpen die te transformeren en daardoor de mensen te bevrijden.” En dus vragen we jullie opnieuw je te concentreren om jezelf te zien zoals God jullie ziet, zoals wij jullie zien – als unieke uitdrukkingsvormen van die ene Schepper. Uniek niet op een dualistische manier van superieur of inferieur, maar als uniek.

Jullie zijn allemaal zoveel MEER. Ik wilde wel dat ik op jullie kon overbrengen hoeveel méér jullie zijn. Hoeveel groter jullie potentieel is dan wat jou verteld is toen je opgroeide en wat je misschien zelfs nog steeds gelooft. Ik wilde dat ik jou jezelf kon tonen, ieder afzonderlijk, door mijn ogen. En als je het mij vraagt, zal ik je inderdaad die ervaring proberen te geven naarmate je er open voor staat, elk van jullie. Maar wees je ervan bewust dat jij om jezelf te zien zoals je bent, bereid moet zijn om verder te kijken dan hoe jij jezelf ziet, hoe jouw familie jou beziet, hoe de maatschappij jou beziet.

Maar in de eerste plaats moet je bereid zijn om verder te kijken dan de verkeerde leraren jullie zien. Want zij hebben zo’n bewustzijn ingevoerd dat jij geen waarde hebt, in een poging om jou onder de duim, op je plaats, te houden zodat jij hen niet aanvalt. En daardoor krijg je het hele stigma dat je bijna alles op aarde mag doen, maar niet verklaren dat jij de Christus, een zoon of dochter van God, bent want dat is godslastering. Nu, in mijn ogen is dat geen godslastering. Het is Realisme. En ik, Master MORE, ben Echt, en jullie zijn Echt, en degenen die iets anders zeggen, zijn onecht. En wat onecht is, kan niet wat Echt is, beïnvloeden. Dus laten wij durven erkennen dat we Eén zijn en ons Eenzijn is Echt. En jullie onder elkaar zijn één, en jullie Eenzijn is Echt. En hiermee wens ik jullie goedenavond.