Laat de Zweden uit hun schulp kruipen en de visie van integratie voor de Baltische regio begrijpen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 oktober 2011

Dit dictaat werd gegeven toen de boodschappers in een auto door het zuiden van Zweden reden, en de Sont en de stad Helsinborg naderden.

Ik ben Saint Germain, en ik verwelkom de kans om mijn status van Boeddha te gebruiken om een accelererende stoot Licht met een specifieke bedoeling, een specifieke missie, te verankeren. Dit is het samengaan van de Zevende Straal van Vrijheid en de Achtste Straal van Integratie. Want het is trouwens mijn bedoeling om door de reis van mijn twee boodschappers, een Licht te verankeren dat een kring vormt rondom de Oostzee en daarom kan voortbouwen op de vrijheid die door de naties verworven is die rondom de Oostzee liggen – en ervoor zorgt dat ze een stap omhoog doen naar een hogere visie van hoe ze misschien kunnen integreren tot een economische en mogelijk, op lange termijn, een politieke regio. (Dit) zou misschien het proces kunnen beginnen waar ik al eerder over gesproken heb, om de natiestaat en de vele problemen, oorlogen en conflicten te overwinnen die door de loop van de geschiedenis heen door de natiestaten is opgewekt.

Dit is dan het verankeren van het licht in de natie Zweden, maar in het bijzonder het zuidelijke deel, waar grotere mogelijkheden bestaan tot integratie tussen Denemarken en Zweden, omdat er langs de Sont, al de start van een proces van integratie tussen Denemarken en Zweden is begonnen. Zodat het verdoezelen van de nationale grens die plaats heeft gevonden, door de brug en tunnel te bouwen die misschien nog aangevuld zouden kunnen worden met een tweede brug, om zo een volledige cirkel te vormen om dit gebied met elkaar te verbinden. Wat dan misschien het beginpunt zou kunnen zijn dat verder naar buiten kan groeien en meer van Zweden omvatten, heel Denemarken, zich verder verspreidt naar Duitsland, Polen, de Baltische landen en Finland. Misschien ergens in de toekomst zelfs Sint Petersburg omvat, omdat dit ook aan de uiterst oostelijke grens van de Oostzee grenst.

Een visie voor de Baltische regio
Eeuwen geleden, toen het reizen over land moeilijker was dan tegenwoordig, diende de Oostzee als belangrijke verbinding tussen de landen die eraan liggen. Nu het reizen over land veel gemakkelijker is geworden, is de zee in zekere mate een scheidende factor geworden. Niettemin, vanuit spiritueel niveau gezien, is er altijd de mogelijkheid dat bepaalde geografische kenmerken – zoals een vallei of een zee, of andere specifieke regio’s – kunnen dienen om de volken te verenigen die in dat gebied leven. Een oceaan zal natuurlijk altijd door het element van de emoties verbinden. En dit heeft natuurlijk het potentieel om tot negatieve emoties te worden of getranscendeerd te worden naar hogere positieve emoties.

Daardoor is de visie die ik geef inderdaad dat de naties die aan de Oostzee liggen een bepaalde status hebben gekregen en bereikt, waardoor ze door hun vrijheidslievendheid, grote vorderingen gemaakt hebben om de lagere emoties te overwinnen. En daardoor heeft de Oostzee de mogelijkheid om een verbindingsschakel te worden tussen hogere positieve emoties, gebaseerd op een gevoel van vrijheid en de wens om te integreren met degenen die, hetzelfde zijn, hoewel ze verschillende talen spreken en uit een enigszins andere cultuur komen.

Waar we natuurlijk speciaal naar kijken is een integratie tussen Oosten West te zien, waardoor daadwerkelijk de vroegere leden, bij wijze van spreken, van de Sovjet Unie een belangrijke schakel kunnen worden om de kloof tussen Oost en West te overbruggen die Europa al zolang verdeeld heeft. En als deze kloof in Europa getranscendeerd kan worden, dat zou ze zich kunnen openstellen voor het potentieel om de kloof tussen Oost en West te overbruggen op planetaire schaal. En daarom zelfs nog meer integratie dan je tegenwoordig ziet creëren, waar de belangrijkste verbinding tussen Oost en West goedkope goederen die in China geproduceerd worden, is die geëxporteerd werden naar het Westen en westers kapitaal de andere kant opging.

Niettemin, zelfs dit is aan een proces van integratie begonnen, want je ziet dat altijd wanneer er een uitwisseling van kennis en goederen en geld is, het oude patronen doorbreekt – de oude gedachtepatronen, de oude emotionele patronen – die de neiging hebben mensen te verdelen, omdat ze denken dat hun cultuur superieur is of bedreigd wordt door een andere cultuur.

De parel in de Zweedse oester vinden
Daardoor zul je zien dat er zeker een potentieel hier is, die in dit gebied bij de Sont begint, er kan een grotere integratie zijn. En dit zou dan een belangrijke stoot kunnen worden om de natie Zweden uit de schelp, de door henzelf gecreëerde schelp, te halen die er al zo lang is.

Want mijn geliefden, onder de zee, zie je bepaalde schelpdieren, die oester heten. Ze heeft een hele harde geribbelde schelp, die altijd probeert dicht te blijven. Maar toch als je de schelp openmaakt, vind je misschien een parel in de oester. En zeker, er zit een parel in de Zweedse natie, maar die is te veel bedekt door de harde schelp die het Zweedse volk aangenomen heeft door de eeuwen heen.

Dit gaat niet helemaal terug tot het Vikingtijdperk, waarin meer openheid en handel was. Maar het begon in het bijzonder met de Zweedse koningen in de Middeleeuwen, die omdat Zweden de Vadervlam voor Scandinavië draagt, de Vadervlam vervormd hebben en dachten dat het hun potentieel en hun recht was om een groot rijk te vestigen en daardoor andere landen rondom de Oostzee met geweld te veroveren. Dit is zelfs tot de moderne tijd doorgegaan, toen Zweden haar neutraliteit heeft gehandhaafd, zelfs in economische zin, en getracht heeft een heel comfortabele maatschappij te scheppen, waarin veiligheid – trygghet – trouwens de bijnaam is.

Maar wanneer je weet wat wij, de geascendeerde meesters hebben onderwezen, namelijk dat transcendentie juist de levenskracht is, kun je zien dat de intentie om een heel gerieflijke welfare maatschappij te scheppen, in directe tegenstelling staat tot de levenskracht zelf. En daardoor zal de tweede wet van de thermodynamica in actie komen, tenzij een land bereid is te transcenderen.

Tot dusver hebben de Zweden heen heel delicaat evenwicht bewaard tussen de bereidheid om te transcenderen en de poging om hun eigen kleine veilige haven op aarde te creëren. Maar toch zeg ik je dat in de komende decennia, de Zweden enkel hun hoogste potentieel kunnen vervullen door zich meer open op te stellen naar andere landen toe. Dit zou misschien met Denemarken kunnen beginnen, waar ze altijd nauwe banden mee had, zelfs delen van zuid Zweden onder de Deense koningen gehad heeft. Niettemin, Zweden heeft ook het potentieel om haar hand uit te steken naar zowel Noorwegen als Finland, maar vooral naar de Baltische republieken.

Het is uiterst belangrijk dat de Zweden niet alleen hun wens om meester over zichzelf in hun eigen land te zijn, overwinnen, maar er is nog een vervorming van de Vadervlam, dat het gevoel van superioriteit is. Er zijn trouwens veel Zweden die verbaasd zouden zijn als ze dit hoorden, want ze zijn zo vervuld van het idee dat ze een maatschappij creëren die gelijkheid heeft, dat ze er niet erg open voor staan om te erkennen dat de Zweedse natie en het Zweedse volk een heel subtiel en niet herkend superioriteitsgevoel heeft.

Gelijkheid kan nooit bereikt worden door hetzelfde zijn
Zweden is natuurlijk het grootste en dichtst bevolkte land van Scandinavië. Zweden heeft de grootste natuurlijke bronnen en heeft daarom een tamelijke bloeiende economie. Zweden heeft haar gevoel van neutraliteit gekregen, omdat ze niet door Nazi-Duitsland of de Sovjet Rusland veroverd is. Niettemin, als de Zweden eerlijke zouden erkennen dat ze een gevoel van superioriteit hebben, en als ze zouden besluiten om dat te transcenderen, dan heeft Zweden een immens potentieel om haar hand naar andere naties uit te steken, vooral de Baltische staten, die de neiging hebben naar het Westen te kijken met hun wens om met naties te integreren die zover mogelijk van de oude Sovjetcultuur afliggen als maar enigszins mogelijk is. Een cultuur waar Rusland zelf natuurlijk nog niet eens aan toe om die serieus te transcenderen.

En daardoor zie je dat, hoewel een paar Zweedse banken in de Baltische naties andere banken hebben opgekocht, er bij de Zweden niet de bereidheid is om te erkennen dat wanneer je naar andere landen gaat, je niet kunt verwachten dat andere landen net als jij denken, net als jij handelen, net als jij spreken. En daardoor zou je, als jij degene bent die uit je schulp kruipt, bereid moeten zijn om te beseffen dat je ook iets van deze andere landen moet leren. In plaats van te verwachten dat ze zich altijd aan jou aanpassen.

Dit is geen integratie, want integratie vereist niet dat iedereen hetzelfde is. En hier moet het Zweedse volk juist een belangrijke les leren. Want wat ze geprobeerd hebben te creëren in hun natie, is een welfare maatschappij met grote gelijkheid. Niettemin, ze hebben geprobeerd om dat te bereiken door in enige mate individualiteit en individuele creatieve expressie te ontmoedigen en in plaats daarvan mensen te creëren die hetzelfde denken, omdat ze opgegroeid zijn met dezelfde visie van zichzelf, het leven, hun land, en zelfs de geschiedenis.

En je ziet dat er grote weerstand in de Zweedse natie is om echt met andere landen te integreren als gelijken. De Zweden geloven dat ze bereid zijn samen te werken, maar ze zien niet – want ze willen het niet erkennen – dat echte samenwerking niet bereikt kan worden als je verwacht dat anderen met je samenwerken op jouw voorwaarden en in overeenstemming met jouw cultuur en visie.

Dit wil niet zeggen dat er specifiek iets verkeerd met de Zweedse cultuur en visie is. Maar net als al het andere, moet ze zelftranscenderen, anders begint ze zichzelf te vernietigen. En ze kan enkel zelftranscenderen door met andere culturen te integreren, zoals natuurlijk het geval is met iedere natie. En daarom is het daadwerkelijk nodig dat de Zweden beginnen te erkennen dat ze iets belangrijks moeten leren van andere naties en andere culturen.

En als deze verschuiving in waarneming, deze verschuiving in zelfbeeld en zelfgewaarzijn zou kunnen gebeuren, dan zou Zweden een heel belangrijke rol moeten spelen bij de integratie rondom de Baltische Zee, die belangrijke implicaties zou kunnen hebben om een echtere, hogere, integratie in de Europese gemeenschap te creëren en in het uiterste geval, zoals ik zei, een hogere integratie op wereldschaal.

Maar om dit te laten gebeuren, moeten de Zweden uit hun zelfvoldoening, hun gemakzuchtigheid losgeschud worden. En daardoor voorspel ik dat als de Zweden die niet bereid zijn naar zichzelf te kijken, bepaalde gebeurtenissen in de komende jaren de Zweden net zo zullen opschudden als de schietpartij in Noorwegen het Noorse volk opgeschud heeft. Natuurlijk staat het nog te bezien, zoals Jezus zo welsprekend gezegd heeft, of de Noren echt naar zichzelf zullen kijken, of dat er nog meer gebeurtenissen moeten komen voor ze aan het proces van eerlijk zelfonderzoek beginnen.

Zodoende heb ik een stoot licht verankerd die ik hier in zuid Zweden wens te verankeren. Ik veranker het hier omdat het potentieel tot integratie hier groter is dan in de hoofdstad Stockholm, waar je nog steeds de oude Zweedse isolationistische mentaliteit in grote mate verankerd ziet. Zodoende moeten we beginnen waar de opening van het bewustzijn het grootst is.

En daarom heb ik Saint Germain, gezegd wat ik wilde zeggen aan deze kant van de Sont. Zodoende is het klaar, en het Licht zal zegevieren. Want de parel in de oester is trouwens het Licht van Saint Germain. Want hoe kan een natie het oude transcenderen zonder het licht van boven. Dus bewaak de parel, want het is de Parel van Grote Waarde, waar het de moeite voor waard is om alles voor te verkopen wat je bezit.