De ware Alchemie van Acceleratie

ONDERWERPEN: Het Christuslicht begrijpen – Een alchemist zijn – Het licht dat door de dikste muren heen dringt

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 12 februari 2011 – Bij het Washington Monument in Washington D.C.

IK BEN Serapis Bey, en ik ben hier om het licht van de vierde straal te verankeren door de fysieke aanwezigheid van deze boodschapper, maar niet de vierde straal van zuiverheid, zoals veel studenten denken, Ik ben hier om het hogere aspect van de vierde straal van zuiverheid te verankeren, namelijk dat van acceleratie.

Licht is de alchemistische sleutel. Licht is de steen der wijzen. Licht is het ontbrekende element waar de alchemisten eeuwenlang, meestal tevergeefs, naar hebben gezocht. Licht is het ingrediënt dat kan accelereren wat beneden is, maar het moet licht zijn dat van Boven komt. En daardoor zoekt men naar het Christuslicht; degenen die een oprechte wens om te transformeren hebben, in tegenstelling tot degenen die een op zichzelf gerichte, de op het gescheiden zelf gerichte, wens hebben om macht te krijgen – en zodoende de hemel met geweld willen nemen en het licht willen gebruiken voor een of andere persoonlijke agenda die het gescheiden zelf belangrijk lijkt, maar niets doet om het Al te verheffen.

Het Christuslicht begrijpen
Licht is zeker de sleutel. Dit kunnen jullie allemaal zien, maar velen van jullie die al heel lang studenten van de geascendeerde meesters zijn, hebben de neiging om te denken dat er maar één Christuslicht is, dat het Christuslicht misschien wel een bepaalde vibratie heeft of bepaalde eigenschappen die op magische wijze kunnen transformeren wat er ook maar beneden is. Toch is dit, hoewel incorrect, niet het volledige inzicht. Er is niet één vorm van Christuslicht; er is niet één vibratie van Christuslicht; want wat is de bedoeling van het Christuslicht? Om elke omstandigheid in het materiële rijk te accelereren, niet naar een of ander ultiem niveau, want dat zou in veel gevallen dat wat beneden is, verbranden en vernietigen. Het is om elke willekeurige vorm die beneden is naar het volgende niveau omhoog te accelereren, zodat de mensen die op een bepaald bewustzijnsniveau zitten, dat niveau transcenderen en naar het volgende geaccelereerd worden – als ze bereid zijn dat Christuslicht op te nemen en het de alchemie te laten verrichten dat het potentieel heeft om iets uit te voeren.

En dus zijn er veel vormen van Christuslicht. Voor elke manifestatie die je in het lagere rijk ziet, bestaat een bepaalde vorm van Christuslicht dat die manifestatie helpt om dat bewustzijnsniveau te transcenderen waaruit het ontstaan is; waar het een manifestatie van is. En daardoor geven we in het nieuwe boek waar deze boodschapper de open deur voor is geweest om dit naar het fysieke vlak te brengen, geven we de lering dat er 144 verschillende niveaus mogelijk zijn in het materiële frequentiespectrum op aarde. En daardoor zijn er 144 verschillende niveaus, verschillende vibraties, verschillende aspecten van het Christuslicht.

En als je een zichtbare voorstelling van het Christuslicht wilt, zou je het als een piramide kunnen zien die op den duur eindigt in een meervoudig geslepen vorm, net als een diamant met 144 facetten. Maar wat is die piramide – die je bovenaan dit Washington Monument, hier in Washington D.C. ziet – wat is het essentiële kenmerk van een piramide? Nu, het is de Alpha en Omega; het heeft vier zijden die de vier niveaus van het materiële universum voorstellen, de cirkel die zich vierkant manifesteert. Maar wat vind je aan de top van de piramide? Je vindt daar het enkelvoudige punt, je vindt de eenpuntigheid die het feit vertegenwoordigt dat je een staat bereikt waarin je bewustzijn, je zelfgevoel, niet naar één van de vier niveaus van de materie getrokken wordt en die, in feite, de identificatie met elk van de 144 bewustzijnsniveaus die mogelijk zijn in het materiële rijk heeft getranscendeerd.

En zo ben je de eenpuntigheid geworden, de open deur, de Bewuste Jij die zichzelf ervaart als zuiver gewaarzijn in plaats van de wereld vanuit één van de 144 bewustzijnsniveaus te ervaren. Dit is het alchemistische symbool en pas als je één stap terugdoet uit een bepaald niveau van de 144 die mogelijk zijn – die in ieder geval één moment transcendeert – en het zuivere gewaarzijn ervaart van bij de enkelvoudige visie komen, de enkelvoudige visie van het zelf, zodat je de open deur kunt worden om het Christuslicht te laten neerdalen in een manifestatie die jou kan transformeren, die jou kan helpen te accelereren naar het volgende bewustzijnsniveau. Of andere mensen kan helpen, zelfs een hele maatschappij, naar dat volgende niveau omhoog te accelereren.

Een alchemist zijn
Dat houdt het in om alchemist te zijn. Het is niet een kwestie van een geheime formule ontdekken; een geheim woord of een vorm van hocus pocus of zwarte magie, of witte magie, of grijze magie, of roze magie of welke magie jij je ook maar inbeeldt.

Het is een kwestie van eenpuntig worden. Want pas wanneer je zuiver gewaarzijn bent, kun jij je huidige bewustzijnsniveau vanaf de buitenkant zien. En pas wanneer je beseft dat je meer dan dat bewustzijnsniveau bent, kun je dat bewustzijnsniveau transcenderen.

En wat is er dan voor nodig dat JIJ in die eenpuntigheid komt? Je moet bereid zijn je uit je huidige bewustzijnsniveau te accelereren, en wat is daar voor nodig? Dat jij een beslissing neemt! Het is geen kwestie van de Violette Vlam twintig jaar opzeggen en dat je dan op een dag op een magische manier getransformeerd wordt naar een hoger bewustzijnsniveau. Het is niet een kwestie van mantra’s opzeggen, iets wel of niet eten; een of ander occult of duister ritueel uitvoeren. Het is een kwestie van op het punt komen dat je beslist dat je genoeg hebt van de oude bewustzijnsstaat en dus welbewust, bereidwillig en bewust je bewustzijn accelereert.

Enkelen van jullie zullen zeggen: “Nou, hoe moet dat dan, Serapis Bey?” Zeg ons maar hoe, geef ons die magische formule!” Heb ik net niet gezegd dat er geen magische formule is? Het is een beslissing. JIJ moet die beslissing nemen. Als je niet weet hoe je een beslissing moet nemen, dan stel ik voor dat jij je niet als een student van de vierde straal van acceleratie beschouwt. Want jullie weten trouwens allemaal wel hoe je beslissingen moet nemen, want je neemt de hele tijd beslissingen. Maar het is natuurlijk geen kwestie van beslissingen nemen met je dagelijkse denkgeest; het is een kwestie van hoe je de dagelijkse denkgeest rustig maakt, zodat de beslissing van je IK ZAL ZIJN Aanwezigheid komt. En je stemt af op wat jouw Aanwezigheid door jou wenst uit te drukken, wat hoger is dan wat je nu op dit moment tot uitdrukking brengt.

En dan neem je die beslissing om het hogere te omarmen, het te accepteren, het jou te laten transformeren, en dan alle oude gewoonten opgeeft die je op moet geven, om met de energie-impuls mee te gaan, de Rivier van Leven van je IK ZAL ZIJN Aanwezigheid. Dit is de sleutel; niet een of andere magische formule, niet een geheim ritueel zoals ze in die zogenaamd geheime genootschappen of de niet geheime genootschappen hebben. Zelfs de mensen die dit monument hebben gebouwd, die dachten dat ze het met grote wijsheid gecodeerd hadden; maar was het wel echt wijsheid die hen hielp om te transcenderen? Of was het de wijsheid die hen hielp te rechtvaardigen dat ze op een bepaald bewustzijnsniveau bleven, waarop ze zich wijzer dan anderen voelden, waarop ze het gevoel hadden dat zij de wijzen waren, omdat ze de geheime wijsheid kenden die de gewone man niet kende en van wie deze mensen dachten dat de gewone man die niet zou kunnen begrijpen.

Maar is het een kwestie van wat geavanceerde wijsheid begrijpen? Of is het een kwestie van de zuiverheid van het hart, de acceleratie van het hart, de bereidheid om verder te gaan dan wat er is en het meer te manifesteren, met het meer mee te gaan, de open deur te zijn voor het meer?

Dit is de sleutel tot alchemie; niet een of andere geheime formule, waarmee je probeert om een of andere geavanceerde staat of wijsheid te bereiken om het gescheiden zelf op te bouwen en zijn altijd in beweging zijnde nooit te verzadigen zoektocht naar superioriteit, in vergelijking tot anderen op een relatieve dualistische schaal die in het Christuslicht niet bestaat. Want als het Christuslicht schijnt, zie je de futiliteit van deze dualistische metingen en weegschalen die mensen gemaakt hebben om het gevoel te krijgen dat zij belangrijker zijn dan anderen.

Het licht dat door de dikste muren heen dringt
Dit vertegenwoordig ik als hiërarch van de vierde straal en dit is het licht dat ik hier tijdens dit dictaat verankerd heb. Ik heb een licht verankerd dat zich precies vanaf de top van de piramide over dit monument zal verspreiden, dat zich door Washington D.C. zal verspreiden in alle richtingen, dat door ieder regeringsgebouw heen zal gaan, hoe dik de muren ook zijn die ze gebouwd hebben, ongeacht de forten die ze geprobeerd hebben te bouwen om te voorkomen dat ze afgeluisterd worden door wat voor elektronische apparaten ook die zij denken te hebben uitgevonden of die anderen hebben uitgevonden.

Dit alles betekent niets voor het Christuslicht, want het dringt door alles heen. En daardoor zal het zo naar binnen gaan en deze instituties veranderen die zo vast zijn komen te zitten in het dualiteitsbewustzijn, waardoor ze zich bedreigd voelen door zo ongeveer alles wat ze niet begrijpen of het gevoel van hebben dat ze het niet in hun macht kunnen krijgen. En daardoor zijn het, wanneer je naar enkele van deze gebouwen in en rond deze Mall kijkt, net de middeleeuwse forten met dikke muren – of dikke brandmuren – die ze gebouwd hebben om – zogenaamd – anderen buiten de deur te houden. Maar in werkelijkheid om zichzelf binnen te houden, omdat ze moeten reageren op deze echte of vermeende bedreigingen.

En daardoor zitten ze in het dualiteitsbewustzijn vast, daar willen ze in zijn. Want ze willen niet veranderen, ze willen niet naar zichzelf kijken, ze willen niet transcenderen. En dan kun je geen alchemist zijn. Je denkt misschien dat de middeleeuwse alchemisten het doel hadden om lood in goud te veranderen, zodat ze rijk of machtig konden worden, je denkt misschien dat ze probeerden macht in de buitenwereld te krijgen. En enkelen van hen wilden dat natuurlijk ook, maar dat kwam omdat ze de bedoeling van alchemie niet hadden begrepen.

Jullie kunnen niet buiten jezelf transformeren, als je niet bereid bent jezelf te transformeren.

Jullie vinden geen geheime formule. Als je een echte alchemist bent, word je de formule. Omdat je de open deur wordt voor het licht en het licht doet het werk en het kan niet door een matrix of structuur op aarde bedwongen worden. Zoals je de wind hoort waaien, waait de Heilige Geest waarheen hij wil, want die zal altijd de structuur, welke structuur ook, aanvechten en die dwingen tot transcenderen en de mensen die in de structuur vastzitten dwingen tot transcenderen en te beseffen dat ze meer zijn dan welke structuur ook. Want ze zijn een God-vrij spiritueel wezen met onbeperkte vrije wil om elk zelf te definiëren waartoe ze in staat zijn en bereid zijn zich dit voor te stellen.

Als jij je niet iets durft te verbeelden, kun je geen alchemist worden. En je kunt niet datgene transcenderen wat al gemanifesteerd is, als je niet iets verder, naar alles wat meer is, durft te gaan. Dit is de waarheid over de vierde straal; dit is de waarheid die ik in mijn Tempel in Luxor onderricht, in ieder geval aan degenen die de kleuterschoolfase voorbij zijn, waardoor ze niet meer proberen anderen te bekeren of te overtuigen of hen willen overtreffen door op een of andere manier beter dan anderen te willen zijn.

Meer worden betekent niet meer worden dan anderen of meer worden vergeleken op een relatieve schaal. Het betekent transcenderen – verder gaan – dan iets wat er al is. Je denkt misschien dat je een of andere perfectie kunt definiëren en dat wanneer je die perfectie krijgt, je niet meer hoeft te transcenderen. Nee, dat is niet waar.

Moest Christus niet aan het kruis sterven? Moest hij niet de geest opgeven voor hij kon sterven en herboren worden? Begrijp je dan niet dat er geen allerhoogste staat op aarde is, die jij niet hoeft te transcenderen? Geef deze droom op van het gevallen bewustzijn over een ultieme staat, waarin je niet iets hoeft te transcenderen en meer te worden. Laat het los en dan zul je de alchemie van de vierde straal kennen. Zo, ik heb gesproken, ik heb mijn licht verankerd en ik heb een essentiële lering gegeven aan degenen die hem willen begrijpen. Maar ga verder dan het begrijpen en laat het hun bewustzijn insijpelen en accelereren tot het moment dat ze die beslissing kunnen nemen om naar een hoger bewustzijnsniveau te accelereren. Zo wordt het verzegeld. IK BEN Serapis Bey!