Laat aan het Tijdperk van Ongedekt Papiergeld een eind komen

ONDERWERPEN: De bereidheid om de individualiteit aan het systeem te onderwerpen – Geld moet net zo stromen als liefde – Heb je een geldstelsel nodig? – Alles wat er mis is met het geldstelsel – De intensiteit van het Robijnrode vuur – De mythe van gelijkheid

Geascendeerde Meester Paul de Venetiaan, 9 februari 2011 – bij het Federal Reserve Building in Washington D.C.

Paul de Venetiaan is de naam van het wezen dat je kent als de Chohan van de Derde Straal. Maar ik kom niet alleen. Want deze taak gaat het niveau van een Chohan te boven. Daarom heb ik de assistentie van de Aartsengelen ingeroepen en de Elohim van de derde straal van Godliefde en ze komen met de totale intensiteit van Godliefde, die natuurlijk het Robijnrode vuur is. Ik heb Sanat Kumara en Master Lady Venus opgeroepen en hen ontvangen om ook hun Aanwezigheid hier te verankeren, omdat wij samen een taak proberen af te maken, terwijl deze boodschapper over de rondweg om dit gebouw heen loopt, het gebouw dat de Federal Reserve in Washington, D.C. heet.

We zullen hier, en in andere centra rond deze hoofdstad die zich met de economie en de financiën bezig houden, het Robijnrode vuur verankeren dat als de scheidslijn zal fungeren, omdat het licht zo intens is dat het mensen dwingt de keuze te maken tussen het leven en de dood. En dan zeggen we natuurlijk, omdat het Woord uit oude tijden naar buiten wordt gebracht: “Kies voor het Leven!” Kies voor het leven dat de economie naar de gouden matrix laat stromen die Saint Germain heeft voorbereid voor deze natie en de wereld. Maar alvorens dit kan gebeuren, moeten die monolithische instellingen die het geldstelsel onder controle proberen te houden natuurlijk, óf worden getransformeerd tot niet-elitaire instituties, óf men moet het laten mislukken.

De bereidheid om de individualiteit aan het systeem te onderwerpen
Jullie hebben allemaal wel eens van het gezegde gehoord ‘aan het oog onttrokken’ en hier in het centrum van Washington D.C. – aan wat de National Mall genoemd wordt, die de monumenten en instanties huisvest van de Amerikaanse democratie – hier staat dit gebouw dat het Federal Reserve System heet. De architectuur ervan lijkt heel erg op dat van de vele regeringsgebouwen om zo de indruk te wekken dat dit inderdaad een onderdeel van de regering vormt die door de geascendeerde meesters door middel van Abraham Lincoln werd belast om een regering van het volk, door het volk en voor het volk te zijn.

Maar ik kan je er wel van verzekeren dat binnen de muren van dit gebouw maar heel weinig bereidheid is om van het volk, door het volk en van het volk te zijn. Want hoe krijg je toegang tot dit gebouw? Hoe word je één van de insiders van dit Federal Reserve System? Nu, alleen maar als je al de bereidheid hebt getoond om je individualiteit aan het systeem te onderwerpen. Je kunt geen sterke persoonlijkheid worden en bij het banksysteem gaan werken dat aan de Federal Reserve System gekoppeld is; dat is gewoon niet mogelijk.

Als jij niet bereid bent je aan het systeem te onderwerpen, je individualiteit op te geven om toegang te krijgen tot het systeem, dan kun je geen toegang krijgen. En dus zie je hier inderdaad dat nauwelijks iemand binnen dit hele systeem in staat is de hogere visie en liefde van de derde straal te ontvangen. Want wat je hier ziet, is dat er geen openheid is om het licht te laten schijnen, om het geld te laten stromen.

Geld moet net zo stromen als liefde
Je vraagt je misschien af waarom de vertegenwoordigers van de derde straal van liefde hun licht in het geldstelsel verankeren. Nu, dat komt natuurlijk omdat het geldstelsel liefde vertegenwoordigt; of liever dat zou moeten vertegenwoordigen. Wat is liefde? Het is de drang tot transcenderen, nooit stil te staan – zo hoort het met geld ook te zijn. Geld zou altijd moeten stromen, zich altijd vermenigvuldigen, altijd echte waarde toevoegen. Dus dan zou er een constant groeiende geldvoorraad moet zijn, maar dat zou gekoppeld moeten zijn aan iets wat je eraan toevoegt, iets van echte waarde wat het leven verheft.

Wat er in deze natie is gebeurd, en in de meeste andere landen, is dat het leven, dat het geldstelsel, dat de geldstroom natuurlijk is vervormd doordat de machtselites er een systeem van hebben gemaakt dat stilstaat, dat stilzit omdat er mensen zijn die proberen de geldvoorraad en de geldstroom in handen te krijgen. Je ziet dat er veel mensen in de Verenigde Staten zijn die een vrijemarkteconomie bepleiten. Er zijn zelfs mensen die beweren dat de Verenigde Staten een vrijemarkteconomie heeft. Er zijn zelfs mensen in het Federal Reserve System die dit zullen bepleiten, hoewel ze natuurlijk wel beter weten.

Want er is geen andere instelling ter wereld die hardnekkiger de vrijemarkteconomie wil beheersen dan het Federal Reserve System. Omdat zij het levensbloed van de economie zelf in handen hebben, namelijk het geld zelf. En wat je hier dus ziet, is heel simpel. De naakte waarheid is dat degenen die het hardst roepen om een vrijemarkteconomie, de mensen zijn die het minst willen dat het bewaarheid wordt. Want zij zijn natuurlijk degenen die zeggen dat een vrijemarkteconomie tot chaos leidt en dat de regering daarom moet ingrijpen en de instorting van de financiële instituties moet voorkomen die op de lemen voeten van hebzucht, ongecontroleerde, ongelimiteerde hebzucht worden gebouwd. En dus is de waarheid dat het geldstelsel het probleem is, niet de oplossing.

Heb je een geldstelsel nodig?
Waarom hebben we een geldstelsel nodig? Laat het geld door de mensen zelf gereguleerd worden. Natuurlijk leidt dat tot enige onrust, maar is dat niet de enige manier waarop mensen ooit iets zullen leren? Hoe zullen ze iets leren als de regering hen probeert te beschermen tegen de consequenties van hun eigen keuzes? En als ze dat zouden doen, zouden ze de elite in de kaart spelen, die eigenlijk probeert zichzelf te beschermen tegen de consequenties van hun eigen keuzes door de mensen het karma te laten dragen voor de keuzes van de elite.

Dit is één van de fundamentele problemen van democratie, in ieder democratisch land. Maar in weinig landen is dat zo belangrijk als in de Verenigde Staten, want hoe kan de regering van de mensen, door de mensen en voor de mensen zijn, tenzij de mensen twee dingen doen: Nummer één: Zichzelf onderwijzen over het bestaan van de elite en opkomen voor de vrijheid en tegen het elitarisme; en Nummer twee: Bereid worden de consequenties te dragen van hun eigen keuzes, in plaats van te verwachten dat de elite beslissingen voor hen neemt, en zich door hun eigen regering tegen de consequenties van die keuzes te laten beschermen.

Wat is de bedoeling met de Verenigde Staten? Moet die een fysieke structuur bieden voor een geweldige beschaving? Moet die de mensen een bepaalde mate van welzijn of weelde opleveren? Of moet het een pad met initiaties zijn voor zoveel mogelijk mensen? Hoe zal iemand in het huidige systeem hier dan iets van leren, als de elite zich in deze machtige forten heeft verschanst, waardoor ze zo geïsoleerd zijn van de consequenties van hun keuzes en hun intellectuele redeneringsvermogen kunnen gebruiken om alles uit te leggen, of die consequenties regelrecht te ontkennen.

Hoe zal de elite hiervan leren, wanneer het volk hen beschermt door de consequenties van de keuzes van de elite te dragen? Hoe zal de elite dan ooit iets leren? En hoe zullen de mensen ooit iets leren, wanneer de elite een systeem heeft opgezet dat ook een groot deel van het volk probeert te beschermen tegen de consequenties van hun keuzes? Begrijp je niet dat de elite daarom de middenklasse mogelijk heeft gemaakt, zodat steeds meer mensen het gevoel kunnen krijgen dat zij meedoen op de beurs of het financiële systeem? Zodat ze er met de regering in mee gaan, wanneer die zegt dat deze financiële insttituties ‘te groot zijn om te mislukken’?

Begrijp je dan niet wat Lanto heeft gezegd over de elite die net als de herenboer Thomas Jefferson doet, comfortabel op zijn landgoed zat en niet bereid was zijn eigen slaven op te geven, omdat hij zijn comfortabele levensstijl niet wilde verliezen? De elite is net zo, maar kun je dan ook niet begrijpen dat een groot deel van de middenklasse van Amerika net zo is? Ze hebben nu al zo lang geïnvesteerd dat ze denken dat zij al die weelde op papier of in getallen op een computerscherm bezitten. En ze willen dit goede comfortabele leven niet opgeven. En dus zijn ze bereid om een groot aantal van hun medeburgers een onzekere toekomst met werkloosheid tegemoet te laten gaan. Alleen maar omdat zij dan daar kunnen blijven zitten en van de voordelen van het systeem genieten dat nu door de regering wordt beschermd ten koste van toenemende werkloosheid en toenemende inflatie. Zodat degenen die minder hebben, zelfs nog minder krijgen, terwijl degenen die in de middenklasse zitten, ook minder krijgen, maar dat geeft niets, want zij kunnen zich nog steeds comfortabel voelen.

Begrijp je dat de Verenigde Staten niet Eén Natie Onder God kan worden, zolang er geen solidariteit van de middenklasse bestaat met degenen die niet zo boffen? Want het is nodig dat de mensen in de middenklasse, die een comfortabele levensstijl hebben, zich aan het spirituele pad wijden, zodat ze de hogere visie van gelijkheid, gelijke kansen voor iedereen, kunnen begrijpen. En dat zij zich hieraan willen wijden en bereid zijn om iets van hun comfortabele levensstijl op te offeren om, bij wijze van spreken, de weelde te verspreiden en iedereen meer gelijke kansen te geven.

Alles wat er mis is met het geldstelsel
Dit gebouw, het gebouw van de Federal Reserve, vertegenwoordigt alles wat er mis is, alles wat getranscendeerd moet worden, in het geldstelsel en het financiële stelsel van de Verenigde Staten. Zelfs de wereld ontstijgt, omdat centrale banken in, bijna, ieder land een middel voor de elite zijn.

We bepleiten hier niet een communistische of socialistische revolutie, waarbij de arbeiders protesteren tegen de kapitalisten. We bepleiten een vreedzame revolutie in hoger bewustzijn, waarbij de middenklasse het instrument wordt om een positieve verandering tot stand te brengen in plaats van de buffer te worden tussen de lagere klassen en de elite.

Kunnen jullie niet inzien dat dit nu juist het plan van de elite is? Zij weten dat de lagere klassen altijd de bedreiging voor hun regering, historisch gezien, zijn omdat die weinig te verliezen hebben. En dus hebben ze geprobeerd een buffer te plaatsen tussen hen en de lagere klassen. De middenklasse heeft nu het gevoel ze veel te verliezen hebben. En daardoor zijn zij bereid veel compromissen te sluiten om hun comfortabele levensstijl te behouden. Dit is trouwens niet alleen het dilemma van de Verenigde Staten, maar de meeste geïndustrialiseerde naties: dat de middenklasse het middel moet zijn om in bewustzijn te groeien, maar nu een belemmering is geworden. Omdat ze zo hardnekkig hun comfort aanbidden dat ze niet mee willen doen aan veranderingen.

Dit kan zo niet doorgaan! En dus, als de middenklasse niet wil ontwaken en zich realiseren dat zij een pion in een spel zijn geworden dat ze niet begrijpen – en zichzelf dan leren dit spel te begrijpen – nu, dan zal de tweede wet van de thermodynamica ervoor zorgen dat het systeem instort. Tot de middenklasse de open deur wordt die zal zeggen: “Toon ons een hogere manier; we zijn bereid om die te zien.” En dan nogmaals, zoals Lanto heeft gezegd, wanneer de bereidheid er is, komt de hulp van Boven, de ideeën van Boven, spoedig en komt er een nieuwe aanpak van de economie. Die is al enigszins uitgegeven, maar er is niet zoveel bereidheid om te luisteren naar degenen die uitroepen dat er fundamentele systematische veranderingen in de Amerikaanse economie en het financiële systeem nodig zijn.

Zeg mij eens, waar is de bereidheid om te luisteren?

De intensiteit van het Robijnrode vuur
Laat degenen die tot dusver niet bereid zijn te luisteren, gewekt worden door de intensiteit van dit Robijnrode vuur dat zo intens is dat het moeilijk te negeren valt. En dus spreek ik rechtstreeks tot dit gebouw, waar jullie zitten, verborgen achter je veiligheidspersoneel. En jullie denken dat ze jullie tegen het volk kunnen beschermen, maar jullie handlangers komen ook uit het volk voort. En er komt een tijd dat je hen niet meer kunt vertrouwen, omdat jullie al gezien hebben, door het lekken van documenten door mensen die er toegang tot hebben – en toegang moeten blijven houden – als jullie in staat willen zijn jullie systeem te beheren.

Want systemen beheren zichzelf niet, die moeten door mensen beheerd worden. En dit is het eeuwige dilemma van de gevallen wezens en de machtselite. Ze weten dat ze mensen niet kunnen vertrouwen, dus proberen ze machines en computers te bouwen die mechanisch werken en hun verzoeken gewetenloos zullen inwilligen. Of ze proberen mensen te degraderen tot functionele robots, de gemechaniseerde mens die geen geweten heeft, geen hart heeft en daarom orders blindelings uitvoert zonder enige menselijke overwegingen of spirituele bedenkingen.

De mythe van gelijkheid
Dit is het bewustzijn dat het Robijnrode vuur dat we hier verankeren, zal aanvechten; niet alleen dit jaar, maar ook nog daarna. We zullen het bewustzijn aanvechten dat niet erkent dat alle mensen gelijk geschapen zijn; maar ook het bewustzijn dat niet verder wil gaan en erkennen dat alle mensen niet gelijk geschapen zijn in die zin, dat ze precies hetzelfde zijn. Ze worden gelijk geschapen in die zin dat ze gelijke rechten hebben om op planeet aarde te bestaan, om geïncarneerd te zijn op planeet aarde. En ze hebben gelijke rechten om naar Christusschap te streven terwijl ze geïncarneerd zijn.

Wat is het Christusschap dan? Het is de uitdrukking van jouw Goddelijke individualiteit, want je bent de open deur geworden voor de stroom van jouw Aanwezigheid. Dus wat er echt in de Onafhankelijkheidsverklaring genoteerd had moeten worden – maar waartoe Thomas Jefferson niet in staat was om dat te ontvangen omdat zijn bewustzijn niet hoog genoeg was – is dat alle mensen als individu geschapen zijn. En dat zij gelijke rechten hebben om hun individualiteit tot uitdrukking te brengen zonder de uitdrukkingsvorm van de individualiteit van andere mensen in te perken. Dit is het ware principe. Gelijkheid is niet het voornaamste; het is de Omega, maar de Alpha is de individualiteit en de uitdrukkingsvorm ervan. En dus is de Alpha en Omega van echte vrijheid: individualiteit en gelijke rechten om die tot uitdrukking te brengen. En dat is juist wat er in een functionele economie, een Gouden Eeuweconomie, moet worden ingelijfd.

Want kun je niet inzien dat de elite probeert te voorkomen dat individuele personen aankomen met uitvindingen en ideeën die de monopoliepositie van de elite, van wie zij het gevoel hebben dat ze de economie beheersen, omver zal werpen? En waar zij dus echt bang voor zijn, is de creativiteit die de uitdrukkingsvorm van individualiteit is. Want ze weten nooit wanneer een individuele persoon een idee of uitvinding naar buiten zal brengen die hun macht omverwerpt, of zelfs een geheel nieuwe filosofie uitbrengt zoals Jezus heeft gedaan, een filosofie die eeuwen heeft gekost voor ze die beheersten.

En dus zeg ik, Paul de Venetiaan en de Aartsengelen en de Chohans van de Derde Straal, met Sanat Kumara en Venus – daarom zeg ik direct in dit gebouw van de Federal Reserve en het Federal Reserve System: GENOEG IS GENOEG!

Laat er LICHT, LICHT, LICHT, LICHT, LICHT, LICHT, LICHT zijn! En er IS LICHT!

Zo verzegel ik deze uitgave en ik verleng de verankering van deze vlam naar alle ander monetaire stelsels en financiële instituties in dit gebied van Washington D.C. Dus zal iedereen die op een of andere manier in contact komt met het geld- en financiële systeem van deze natie aangeraakt worden door dit Robijnrode vuur en door de intensiteit ervan gedwongen worden te ontwaken en de keus te maken tussen het leven en de dood. Kies je voor vrijheid, het vrij stromen van liefde en het vrij stromen van de economie? Of kies je voor de dood – de poging om te handhaven wat zich niet laat handhaven?

Laat het volk beslissen wat ze als geld aanvaarden. En laat het tijdperk van het papiergeld, geld door decreten, ten einde lopen. Zodat de regering niet beïnvloed kan worden door de elite die het volk dwingt geld te accepteren waar ze geen vertrouwen in heeft, omdat het niet gekoppeld wordt aan iets van echte waarde. Laat dit systeem dus afbrokkelen, als het volk en de elite niet bereid zijn om het vrijwillig te transcenderen. Wij van het Robijnrode vuur hebben gesproken. En dus wordt het verankerd in het fysieke octaaf. En dus is deze uitgave klaar.