Jullie, Vrouwen van Rusland, zijn allemaal Dochters van God!

ONDERWERPEN: Jullie hebben een overwinning voor het Russische volk behaald – Veranderingen worden niet doorgevoerd door de instituties van macht – Het communisme onderdrukt vrouwen altijd – De stroom tussen mannen en vrouwen stoppen – Mannen en vrouwen moeten elkaars gelijke zijn; niet hetzelfde – De katholieke kerk en de orthodoxe kerk zijn vervormingen – De noodzaak dat vrouwen openlijk hun mening zeggen – De vrouwen moeten beginnen – Polariteit vormt een stroom

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 juni 2010, Sint Petersburg, Rusland

Jullie hebben een overwinning voor het Russische volk behaald
Mijn geliefde harten, met grote vreugde kom ik, Maria, de Moeder van God, jullie begroeten en jullie gelukwensen met het behalen van een doorslaggevende overwinning in de voorwaartse progressie van de Russische natie en alle naties die vroeger deel uitmaakten van de Sovjet-Unie. Deze conferentie heeft inderdaad voor een belangrijke doorbraak gezorgd. Een doorbraak die je niet met het uiterlijke oog en de dagelijkse denkgeest opmerkt, maar die jullie op innerlijk niveau gaan merken, omdat deze donkere wolk, die al zo vele decennia boven Rusland en het Russische volk hangt, eindelijk de doodsklap krijgt die ervoor zorgt dat hij in korte tijd oplost. Zodat het Russische volk en de mensen in de omringende naties en republieken een nieuw gevoel van vrijheid krijgen, een nieuw gevoel van hoop, een nieuw gevoel van vreugde die geen vreugde is in letterlijke betekenis, maar van diep van binnen komt. Want ze weten dat een nieuwe dag is aangebroken en een nieuw tijdperk met kansen zich aandient.

Een tijdperk met kansen dat veel lijkt op het optimisme en de mogelijkheden die in de decennia na het stichten van deze stad Sint Petersburg had, toen er een uitbarsting kwam van creativiteit en er een nieuw gevoel werd opgebouwd dat Rusland haar verleden ontsteeg en een moderne natie aan het worden was. Dit gevoel van optimisme en hoop werd verijdeld en onderdrukt na de bolsjewistische revolutie door het mechanisme dat Kuan Yin zo gedetailleerd heeft beschreven. En dus zie ik met de grote vreugde van een Moederhart dat deze vloek, deze impasse, doorbroken is en er daarom nieuwe kansen komen voor de mensen in Rusland en de omringende naties. Dit geeft grote vreugde! En ik kom nu nog wat aanvullende leringen brengen die een sleutel kunnen vormen tot een nieuw tijdperk in Rusland.

Veranderingen worden niet doorgevoerd door de instituties van macht
Men heeft vaak de neiging om zich op de symbolen van macht in de buitenwereld te richten. Je zou je op de regering of het militaire apparaat of de geheime politie of andere instituties die de maatschappij besturen, kunnen richten. En je zou naar de maatschappij kunnen kijken en zeggen: “Hoe kunnen er veranderingen komen in die maatschappij tot stand komen?” En dan ga je misschien denken dat de verandering, bij wijze van spreken, aan de top moet beginnen, bij degenen die de macht in de politieke, of militaire of zelfs wetenschappelijke of regerende instituties bezitten. En je zou misschien van hen veranderingen kunnen verwachten.

Maar als je eerlijk naar de instituties kijkt in de Russische maatschappij, zie je dat deze instituties decennia lang onder het communisme juist de middelen waren om het volk en de creativiteit te onderdrukken. Dus hoe waarschijnlijk is het dat de instituties positieve veranderingen in Rusland tot stand zullen brengen? Niet erg waarschijnlijk, want juist de instituties zijn het diepst doortrokken met die onderdrukkende ideologie en denkwijze, het zijn de laatsten die zich van die denkwijze zullen ontdoen. En dus zullen de veranderingen niet van de instituties van macht komen.

Waar moeten die veranderingen dan vandaan komen? Nu, zoals ik eerder in Duitsland heb gezegd, waar begint een oorlog? Begint die bij de instituties van macht? Nee, De oorlog begint thuis, in de vorm van vijandigheid en conflicten tussen mannen en vrouwen, man en vrouw. Het is natuurlijk een conflict tussen de mannelijke en vrouwelijke elementen van God die in mensen belichaamd wordt, die het zaad van alle oorlogen vormen, van al het gebruik van geweld. En waar begint dan de echte verandering in een maatschappij? Die begint thuis.

Maar hoe kan die verandering in de huizen van het Russische volk beginnen? Nu, alleen als je begrijpt wat er is gebeurd in de relatie tussen mannen en vrouwen onder het communisme. Deze boodschapper zelf groeide op in het westen tijdens de (19)60’s en (19)70’s toen in vele westerse naties een segment van de bevolking een utopische droom had dat een communistische maatschappij gelijkheid onder alle mensen zou opleveren. Daardoor keken vele mensen in het westen naar de Sovjet-Unie en later naar China als voorbeeld van zo’n maatschappij waarin gelijkheid was.

Het communisme onderdrukt vrouwen
Maar tegelijkertijd was er in het westen een grote beweging om gelijkheid aan vrouwen te geven, zoals gelijke rechten, gelijke vertegenwoordiging, gelijk loon voor dezelfde banen. Maar precies dezelfde mensen die de utopische droom hadden van een maatschappij van gelijken, waren vaak dezelfde mensen als degenen die streden voor de gelijkheid van vrouwen in het westen. Maar diezelfde mensen slaagden er niet in te zien dat in het communistische systeem – of het nu de sovjet- of de Chinese versie was – dat vrouwen heel erg en volledig onderdrukt werden.

Er was geen gelijkheid voor vrouwen en het was ook niet de bedoeling om vrouwen gelijkheid te geven. En dus zit het in elk totalitair regime dat je overal ter wereld ziet. Mannen zijn de leiders van het totalitaire systeem en de vrouwen worden duidelijk onderdrukt, behalve in een paar gevallen waarin de vrouw als een man kan handelen en daardoor bereid is om macht meer te misbruiken dan enige man om haar heen en daardoor steeds meer macht krijgt. Maar dit is niet de echte vrouwelijke energie en daarom is het ook niet echt een vrouw. Een echte vrouw kan geen dictator zijn; alleen een vrouw die haar vrouwelijkheid heeft onderdrukt, kan als dictator optreden.

Wat is de motivatie om vrouwen te onderdrukken in totalitaire systemen? Nu, het is gewoon het volgende: mannen zijn sterker in de uitbreidende kracht van de Vader. Daarom worden mannen waarschijnlijk sneller verleid om macht te misbruiken, worden een soort hersenloze radertjes in de machine die de orders in het systeem willen uitvoeren, die het systeem willen beschermen, die hun medemens willen doden om het systeem te verdedigen, zonder over de consequenties na te denken, zonder na te denken over het menselijke lijden of het menselijke element, zonder enig mededogen en gevoeligheid.

Dit is de rol die mannen kunnen vervullen, wanneer ze verleid zijn om macht te misbruiken. En hoe worden ze in de verleiding gebracht om macht te misbruiken? Nu, door een combinatie van angst en hoogmoed, waardoor sommigen reageren met hoogmoed, omdat zij zich inferieur voelden toen ze opgroeiden, maar dan in een positie van macht geplaatst worden en dan genieten van hun superioriteit en de macht die zij hebben over degenen waarvan zij dachten dat die boven hen stonden en op hen neerkeken.

En dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die met angst reageren, toen zij zelf werden misbruikt, om met het misbruik om te gaan maakten ze zich er ongevoelig voor en dan zijn ze bereid om anderen te misbruiken. Dit kan natuurlijk ook met vrouwen gebeuren, maar er is geen maatschappij die genoeg vrouwen heeft om zo vervormd te raken dat zij als werktuig ingezet kunnen worden om een hele bevolking te onderdrukken. Dus vertrouwt een totalitair regime altijd op mannen om het vuile werk op te knappen, zouden we kunnen zeggen.

Vrouwen zijn natuurlijk sterker in de samentrekkende kracht van de Moeder en daarom hebben ze meer gevoeligheid, meer mededogen met het leven. Maar weinig vrouwen kunnen een kind baren zonder dat mededogen te voelen, universeel mededogen met het leven. En daardoor kun je onmogelijk een totalitair systeem vormen waarin de vrouwen de leiding hebben, met vrouwen die als de handlanger van de elite fungeren.

De stroom tussen mannen en vrouwen stoppen
Dus wat je moet begrijpen, is dat je om de mannen te onderdrukken, om hen als handlangers te laten handelen, de ideale stroom in de vorm van een 8 tussen de mannen en vrouwen moet afbreken of ontwrichten in een persoonlijke relatie. In de ideale situatie bestaat er een stroom in de vorm van een 8 tussen de mannelijke en vrouwelijke energie. Zodat de man in evenwicht wordt gebracht en gevoed door de vrouw en zijn macht niet zo extreem kan worden dat hij bereid is geweld te gebruiken en misbruik van iets te maken.

Maar wanneer deze normale stroom ontwricht wordt, is die evenwicht brengende stroom van de vrouw niet sterk genoeg om de man te beïnvloeden. Hij wordt niet door de vrouw gevoed en daarom doet hij een poging om elders gevoed te worden – wat gevoel van zingeving en betekenis te krijgen. En in veel gevallen kunnen mannen verleid worden om dit te vinden door te denken dat ze voor een of andere superieure zaak aan het werk zijn; zoals bijvoorbeeld sommige verleid werden te denken dat het communisme een goede zaak was, of dat het nazisme een goede zaak was om een zuiverder en sterkere maatschappij op te leveren.

Dus zie je hoe mannen verleid kunnen worden door een combinatie van macht, het misbruik van macht waaraan ze blootgesteld worden, maar ook de belofte dat als zij het systeem accepteren dat hen misbruikt en dat steunen, er dan op een dag een betere toekomst voor hen komt? Maar als ze in balans waren en door een vrouw gevoed werden, zou deze verleiding niet werken. Want de mannen zouden weten dat je dit niet met extremisme of fanatisme of een corrupt systeem bereikt. Ze zouden weten dat het paradijs op aarde niet met dwang tot stand kan komen, niet met geweld tot stand kan komen, niet door onderdrukking tot stand kan komen.

Veel subtiele mechanismen zijn door de eeuwen heen gebruikt om mannen tegen vrouwen op te zetten, om mannen en vrouwen te verdelen. En je kunt je misschien nog wel herinneren dat in bepaalde trouwrituelen de zin staat: “Wat God heeft samengevoegd, laat niemand dat scheiden.” Wat God heeft samengevoegd, zijn niet specifiek één man met één bepaalde vrouw, maar de mannelijke en vrouwelijke polariteit, die een geheel vormt dat boven de twee individuele mensen staat die het belichamen. De mannelijke-vrouwelijke polariteit, die stroom in de vorm van een 8, is wat God heeft samengevoegd. En wanneer mannen die macht proberen te misbruiken, uit elkaar te trekken, overtreden ze het meest heilige aspect van de Wet van God.

En dit zijn natuurlijk de oorspronkelijke gevallen wezens die voor niets wat heilig is, respect hebben maar alles willen vernietigen, afbreken of bespotten wat heilig is. En daarom begrepen ze lang geleden al dat ze de mannelijke-vrouwelijke polariteit moesten scheiden door die op diverse manieren te vervormen. En je hebt ook vele subtiele filosofieën en ideeën die eigenlijk alleen maar dienen om mannen en vrouwen te scheiden, de mannelijke uitdrukkingsvorm van God om zich te verenigen met de vrouwelijke uitdrukkingsvorm van God van elkaar te scheiden.

Wees je ervan bewust. Wees alert. Bestudeer de samenleving. En ontdek dan deze subtiele manieren waarop de mannelijke en vrouwelijke polariteit uit elkaar gehaald worden of op diverse manieren vervormd. Zelfs waarover ik begon te spreken, de drang om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te vormen; zelfs dit is gebruikt om het man-vrouw-evenwicht te verstoren.

Mannen en vrouwen moeten elkaars gelijke zijn; niet hetzelfde
Want je ziet dat de voorstelling van gelijkheid die in de bevolking is geïnjecteerd, hetzelfde idee over gelijkheid is als in het communistische systeem en dat is dat gelijkheid betekent dat je hetzelfde bent, wat inhoudt dat er geen ruimte is voor individuele expressie. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk geschapen in die zin dat ze hetzelfde zijn. Ze zijn gelijk geschapen in de betekenis dat ze dezelfde waarde hebben, hetzelfde potentieel en dat ze door elkaar aan te vullen en te respecteren, een groter geheel kunnen vormen. Maar dit betekent niet dat mannen de vrouwen moeten onderdrukken, of dat vrouwen net als de mannen moeten worden om gelijkheid tussen de seksen te krijgen.

Vrouwen hoeven niet hetzelfde als mannen te zijn. Het is wel de bedoeling dat vrouwen de zakenwereld ingaan en de wereld van de regering, maar het is niet de bedoeling dat ze dat doen op de voorwaarden die zijn vastgesteld door een door mannen gedomineerde maatschappij, die al decennia of eeuwenlang vrouwen onderdrukt, omdat de mannen de maatschappij bestuurden of een of andere filosofie of gedachtesysteem aanhingen, hoe subtiel ook, dat ervoor gezorgd heeft dat zij op vrouwen neerkeken, omdat die niet gelijkwaardige partners voor hen waren.

Zie je, ‘gelijkwaardige partners’ betekent niet dat die twee partners hetzelfde zijn. Het betekent dat ze waarde hechten aan het unieke dat zij elk hebben, ze hechten waarde aan de verschillen, omdat ze weten dat zij door hun verschillen bijeen te brengen een nieuw geheel kunnen vormen en er een nieuw leven wordt geboren. Twee mensen van hetzelfde geslacht kunnen geen nageslacht produceren en als je vrouwen dus in psychologisch opzicht probeert te veranderen, zodat ze op mannen lijken en zich aan de instituties en systemen die door mannen zijn gemaakt, aanpassen, heb je nog steeds een bedrijf of regering die geen nieuw leven kan creëren. Het zal gewoon een impasse zijn, een gesloten systeem, want het evenwicht en voedende effect van de vrouwen die de mannen voeden en hen in staat stellen om hun macht op een evenwichtige en gevoelige manier tot uitdrukking te brengen, zal er niet zijn.

Dus we hebben het hier niet over een of andere boosaardige ideologie waarvan iedereen toegeeft dat die boosaardig is. Maar begrijpen jullie, mijn geliefden, de verkeerde leraren, de gevallenen, de valse hiërarchie zijn slimmer dan de meeste mensen denken. De meeste mensen denken dat ze gemakkelijk de duivel kunnen herkennen, want hij ziet er als de duivel uit. Maar de beelden van de duivel, de beelden van het kwaad, de beelden van de verkeerde leraren, zijn juist bedacht om als camouflage te dienen, zodat je niet inziet dat de tegenovergestelde polariteit van je ego eigenlijk ook uit het dualiteitsbewustzijn voortkomt. Je denkt dat wat goed, of heilzaam, of welwillend lijkt, goed, heilzaam en welwillend is. Je denkt dat het van God, van het Licht, komt.

Maar dat is niet zo; het is gewoon camouflage, waardoor degenen die zich als leiders, of als denkers, of filosofen hebben geïnfiltreerd, welwillend lijken, maar ze voegen ideeën aan het collectieve bewustzijn toe die nog altijd op de dualiteit worden gebaseerd en de mensen dus nog steeds verleiden om hen een of andere elitaire macht over hen te geven.

De katholieke kerk en de orthodoxe kerk zijn vervormingen
Daarom moeten jullie wijs als slangen worden, terwijl jullie onschuldig als duiven blijven, of worden. Dit kun je nergens duidelijker zichtbaar zien dan bij de katholieke kerk of de oosters orthodoxe kerk die beide beweren dat ze Christus vertegenwoordigen. Maar geen van beide vertegenwoordigen Christus; ze vertegenwoordigen twee verschillende vervormingen van de leringen van Christus. En eerlijk gezegd verschillen die niet zo veel van elkaar wanneer je beter kijkt. Het zijn vervormingen van de Christus, want ze richten een structuur op en ze proberen die structuur te gebruiken om individueel Christusschap te onderdrukken – zodat niemand in de voetsporen van Christus durft te treden.

Dus willen wij natuurlijk helemaal niet graag dat Rusland en andere republieken zich bevrijden uit de onderdrukkende macht van het communisme om vervolgens beïnvloed te worden door de onderdrukkende macht van de oosters orthodoxe kerk – of de katholieke kerk of vervormde christelijke kerken. We willen graag de opkomst van nieuwe spiritualiteit zien, omdat het Russische volk zich bewust wordt van het feit dat noch het communisme, noch de totalitaire vorm van religie hen de maatschappij geeft waar ze van dromen.

Ze moeten de middenweg vinden en die middenweg begint door het besef dat er bedrog aan de rechter kant, bedrog aan de linker kant, bedrog in het midden is. En dus is het noodzakelijk om het hele niveau van dualiteit te transcenderen en naar een nieuw en hoger inzicht te zoeken. Ik wil graag dat je die visie hebt, zowel voor jullie zelf als voor het Russische volk: dat zij zich bewust worden van het feit dat zij verder moeten kijken dan deze dualistische gevechten.

De noodzaak dat vrouwen openlijk hun mening zeggen
Het is niet constructief om na decennia door het communisme onderdrukt te zijn, zich nu in de armen van het kapitalisme werpen en het werktuig van de internationale corporaties of financiële instituties worden. Er moet een middenweg gevonden worden, een andere benadering van de economie, een andere benadering van spiritualiteit, maar in de eerste plaats een andere benadering van de relatie tussen man en vrouw. Heb de visie dat er zo’n aanpak komt en heb de visie dat de vrouwen in Rusland zullen opstaan en openlijk over hun problemen beginnen te spreken.

Want dit is iets waar vrouwen in uitmunten. Vrouwen kunnen veel beter openlijk over zaken en problemen spreken dan de mannen – die de neiging hebben te denken dat zij het sterke stille type moeten zijn en daardoor hun gevoelens onderdrukken. En omdat zij hun gevoelens onderdrukken, zijn ze niet in hun normale doen en voelen daardoor de pijn die hun natuurlijke stroom blokkeert. En dus moeten zij de pijn verdoven door een of andere vloeistof uit een fles te gieten, zodat ze tijdelijk enige verlichting van hun pijn voelen, de pijn die ze hadden kunnen vermijden als zij eerlijk hun problemen toegaven en proberen een oplossing te vinden, zodat ze de juiste energiestroom door hun eigen wezen en de juiste energiestroom tussen hen en de vrouwen in hun leven zouden kunnen krijgen.

Maar als je er realistisch naar kijkt – en erkent dat de meerderheid van de mannen in Rusland in ieder geval enigszins verslaafd aan wodka zijn – dan zie je wel in dat het niet realistisch is dat de verandering bij de mannen begint. En daarom kan het alleen maar van de vrouwen komen. Verhef je als vrouwen! Verhef je, zodat jullie je gelijkheid aan en gelijkwaardigheid aan de mannen volledig kunnen accepteren, jullie unieke in God. Maar besef dan dat gelijkheid niet hetzelfde betekent als hetzelfde zijn, dat het niet de bedoeling is dat jullie je vrouwelijkheid onderdrukken om mee te draaien in een mannenwereld. Het is de bedoeling dat jullie daar uitdrukking aan geven, zodat het de mannen aanvult, zodat het een alternatief oplevert voor de vervormde mannelijke vorm van denken die wordt gebaseerd op dwang en niet zichzelf van deze op dwang gebaseerde manier van denken kan bevrijden.

Alleen vrouwen hebben het potentieel om de mannen in evenwicht te brengen, want er zijn veel te weinig mannen die evenwicht in zichzelf hebben gevonden. Zeker, er zijn mannen die dit evenwicht hebben – sommigen zijn zelfs hier onder jullie, sommige onder de spirituele mensen uit alle richtingen van spiritualiteit hebben deze balans bereikt – maar er zijn niet genoeg mannen om het verschil te maken. En daarom kijken wij naar de vrouwen om deze verandering tot stand te brengen, deze motivatie om te veranderen.

En de eerste stap tot deze verandering moet de bereidheid zijn om openlijk over problemen te praten met andere vrouwen, totdat de vrouwen groepjes en een hele beweging gaan vormen die de mannen en de media niet kunnen negeren. En de sluizen opengaan voor een open gesprek, een open evaluatie van wat wel en niet in de Russische maatschappij en in persoonlijke relaties, thuis bij de gezinnen, bij de kinderen, bij de opvoeding werkt. En dit kan dan leiden tot het leggen van een fundament voor een opener evaluatie op andere gebieden van de maatschappij.

Maar de meest constructieve manier om aan deze verandering te beginnen, is door zaken te gaan bespreken die vrouwen het meest na aan het hart liggen: hun relatie met hun echtgenoot, met hun kinderen en de situatie in het gezin, zelfs het gezin in de Russische samenleving. Hoe is het mogelijk om kinderen groot te brengen die constructieve leden van de maatschappij zullen worden als de vader afwezig is, hetzij door zijn werk of militaire dienst of omdat hij zijn hoofd veel te vaak bij een fles wodka heeft?

Hoe is het mogelijk dat een vrouw deelneemt aan het arbeiderspotentieel en een gezin opvoedt wanneer de vader afwezig is? Hoe is het mogelijk dat vrouwen goed functioneren, wanneer ze niet hetzelfde loon krijgen? Al deze kwesties moeten openlijk naar voren gebracht en besproken worden. Die zijn bij lange na niet voldoende besproken. Er moet openheid komen en je moet bereid zijn om open te zijn, zelfs als het je schijnbaar kwetsbaar maakt of dat het noodzakelijk is om over persoonlijke dingen te spreken, omdat jij het gevoel hebt dat je die privé moet houden uit een soort schaamtegevoel of ontoereikendheid of wat het ook mag zijn.

De vrouwen moeten beginnen
Als voldoende mensen over deze problemen beginnen te praten, zal de schaamte verdwijnen, de gêne zal dan verdwijnen. Want als iedereen erover praat, dan ben je niet de enige die opvalt door erover te praten, dan ben jij de enige die opvalt, omdat je er niet over spreekt. En dit kan voor de omslag zorgen in het intimideren van vrouwen dat hen zo lang onderdrukt heeft.

Want jullie beseffen toch wel dat wat ik gezegd heb over het feit dat vrouwen gevoeliger voor het leven zijn, ook gebruikt kan worden door de verkeerde leiders en de verkeerde leraren om vrouwen te onderdrukken. Omdat die zo gevoelig zijn voor hun reputatie, voor hun verschijning, voor hoe ze door andere mensen bekeken worden – door andere vrouwen, door mannen, door hun maatschappij – dat ze vaak zo geïntimideerd raken dat zij zwijgen over hun problemen, omdat ze niet in verlegenheid gebracht of het onderwerp van geroddel willen worden.

Dus er zijn een paar zeer moedige vrouwen nodig om die situatie op zijn kop te zetten, zodat de gevoeligheid voor het leven tot uitdrukking kan komen door het leven te beschermen, door de bereidheid iets te zeggen om het leven te beschermen en te zeggen: “Dit klopt niet, dit kan zo niet doorgaan, dit is niet zoals het moet zijn. We moeten die, die en die veranderingen doorvoeren opdat onze maatschappij vooruit kan komen in plaats van te blijven hangen in deze impasse, in deze catch-22, waar we nu al zo lang in zitten.”

Er is moed voor nodig om openlijk op te vallen en te zeggen: “Dit is het probleem en ik heb er genoeg van! Ik eis veranderingen!” En dan kun je in sommige gevallen natuurlijk meteen in je eigen huis beginnen door dit tegen je echtgenoot te zeggen en hem te tonen dat het tijd wordt om zijn leven te veranderen – maar dit ook niet te doen op een manier van vervormde macht, maar door dit te doen op een manier die voedend en ondersteunend is.

Ik besef dat dit natuurlijk een zeer wankel evenwicht is, maar je kunt het vinden – als je bereid bent opnieuw contact te leggen met de vrouwelijkheid die je misschien geleerd hebt te onderdrukken. Als jij je opnieuw kunt verbinden met die vrouwelijkheid, kun je beginnen jezelf te voeden. En kun jij je man en je kinderen voeden en je zult zien dat er veranderingen gaan komen. En dan zullen de mannen, wanneer zij zich gevoed en gesteund voelen, ook bereid zijn om hun problemen toe te geven. En in plaats van ervoor weg te lopen of zich ongevoelig te maken, zullen ze beginnen te zeggen: “Ja, dit klopt niet, we moeten veranderingen aanbrengen in plaats van maar denken dat veranderingen wel in de toekomst gebeuren. We moeten nu opkomen voor onze belangen, we moeten opkomen voor wat wij denken dat juist is.”

Want mannen hebben door hun optreden naar buiten, de wens om een positieve verandering tot stand te brengen, om op te komen voor een groter doel. En als je de man eenmaal opnieuw contact kunt laten leggen met dit verlangen, zie je dat mannen en vrouwen ophouden elkaars vijand te zijn. En dan zullen ze in staat zijn om samen te werken om een positieve verandering door te voeren in de maatschappij. Met andere woorden, ik zeg niet dat vrouwen de verandering in de maatschappij alleen tot stand moeten en zullen brengen. Ik zeg alleen dat vrouwen eraan moeten beginnen, want zij kunnen dat. Maar als de impasse doorbroken is, als de opwaartse impuls gecreëerd wordt, dan kijk je hoe je de mannen kunt voeden en in evenwicht brengen, zodat ze zich misschien bij jullie aansluiten en dan die mannelijk-vrouwelijke polariteit vormen; jullie vormen dat grotere geheel.

En deze vereniging van het mannelijke met het vrouwelijke verandert de maatschappij. Vrouwen kunnen het niet alleen. De mannen ook niet. Enkel door de vereniging van deze twee, zullen er de nodige veranderingen komen. En toch, het moet beginnen met de vrouwen die bereid zijn om openlijk over hun problemen te spreken, zelfs in het openbaar, en de openbare aandacht vragen voor bepaalde zaken die de gezinnen kapot maken, relaties kapot maken, mensen kapot maken en dus de samenleving kapot maken.

Als deze ene verandering kan gebeuren – en het kan omdat het potentieel hier is, anders had ik het niet onder jullie aandacht gebracht – nu, dan zullen jullie zien dat de Russische maatschappij verandert en veel dingen op hun plek vallen. En de mensen zullen zich afvragen: “Hoe heeft die verandering plaatsgevonden, want het lijkt of niemand iets gedaan heeft om die verandering tot stand te brengen – het is zomaar gebeurd!” Nu, dit gebeurt inderdaad wanneer die mannelijke-vrouwelijke polariteit bestaat.

Polariteit vormt een stroom
Wanneer de juiste polariteit er is, gebeuren er zomaar dingen. Want je staat dan open voor de stroom van de Geest. En dit is de grotere visie, want wat kan natuurlijk elke willekeurige maatschappij op den duur veranderen? Doen de mensen dat? Zijn het mensen die dit ultieme systeem vinden waar de andere meesters over hebben gesproken? Nee, de ultieme verandering komt door het opnieuw vormen van de stroom van de Geest, eerst door individuele personen en wanneer een kritieke massa wordt bereikt, zelfs door het collectieve bewustzijn.

Dan zal de stroom van de Geest veranderingen tot stand brengen en met God is alles mogelijk. En daardoor kunnen veranderingen plaatsvinden waarvan niemand gedacht had dat die mogelijk waren. En dan zie je dat een samenleving plotseling verandert en als je er na een decennium of een generatie op terugkijkt zie je hoever die maatschappij gekomen is. En je staat verbaasd over de veranderingen die in zo korte tijd konden gebeuren.

Houd dit beeld vast voor deze veranderingen in vrouwen, veranderingen in de relatie tussen mannen en vrouwen en hoe dit de sluizen openzet voor veranderingen in de maatschappij. Dat is één van de grootste diensten die jij je natie kunt bewijzen, of het nu Rusland of één van de vroegere sovjetrepublieken is – of welke natie ter wereld ook, want ik spreek natuurlijk in universele termen. Maar ik spreek specifiek hier omdat de grootste verandering in Rusland moet gebeuren, die natuurlijk een verandering in de relatie tussen mannen en vrouwen is en de manier waarop de maatschappij naar vrouwen kijkt.

Jullie, vrouwen van Rusland, zijn allen dochters van God! Jullie hebben het recht om als dochters van God behandeld te worden! Wees niet te verlegen om op te staan en te eisen dat je behandeld wordt om wie je echt bent, om gewaardeerd te worden om wie je echt bent en te eisen dat de maatschappij erkent dat een maatschappij die door mannen bestuurd wordt, een maatschappij die op dwang drijft, zichzelf uiteindelijk vernietigt. En daarom wordt het tijd dat er een verandering komt, omdat vrouwen iets te zeggen mogen hebben, omdat vrouwen hun rol van evenwicht en voeding mogen vervullen die nieuwe ideeën naar voren zullen brengen die nooit naar voren gehaald hadden kunnen worden door de op dwang gebaseerde denkwijze.

Jullie hebben het recht om dit te eisen. Niet beslist door een uitdrukkingsvorm van vervormde macht, want jullie kunnen een middenweg vinden om dit op een vrouwelijke manier tot uitdrukking te brengen, waardoor de mannen in feite zullen luisteren. Zelfs tegen hun wil in worden ze gedwongen te luisteren, want dit is de zachte stem van de rede die ze nog niet eerder hebben gehoord. Dit is een andere stem die de mannelijke bescherming binnendringt die ze hebben opgebouwd en die er vaak voor zorgt dat zij hun geest afsluiten wanneer vrouwen beginnen te praten, want ze doen het af als ‘vrouwenpraat’. Maar wanneer ze die evenwichtige voedende stem horen, luistert hun hart wel, zelfs als hun geest en intellect daar niet toe bereid zijn.

Spreek tot hun hart. Spreek vanuit een punt van voeding en ondersteuning, maar ook met de fermheid dat jullie voeding en ondersteuning veranderingen opeisen. En dan zie je hoe vrouwen plotseling op gaan staan en hoe veranderingen door de maatschappij zullen vliegen, tot het de machtige ruisende wind wordt die zelfs de structuren die nog in de Sovjet-Unie over zijn, kunnen tegenhouden. Want die structuren zullen omver geblazen worden door het spirituele werk, van de spirituele mannen en vrouwen die samenkomen zoals jullie voor deze conferentie hebben gedaan, zoals jullie in je rozenkransen doen en wanneer jullie de Oosterse mantra’s reciteren. Ik wilde dat jullie de kracht konden zien die vrijgemaakt wordt door de Om Mani Padme Hum en de Oms die jullie vooraf aan het dictaat hebben gezegd. Ik wilde dat jullie het immense effect konden zien dat dit heeft gehad op het energetische niveau. Want dan zou je zeer aangemoedigd worden en beseffen dat met God inderdaad alles mogelijk is!

En dus eindig ik met de liefde van een Moeder en de intense dankbaarheid van een Moeder voor het samenkomen, niet enkel fysiek, maar ook in dat grotere eenzijn dat een podium heeft opgericht; een podium van eenzijn hier beneden, waardoor wij, degenen die het eenzijn boven vormen, immense concentraties van spiritueel Licht en energie naar beneden konden uitschenken die de verste hoeken van de aarde hebben bereikt; en die beginnen grote veranderingen door te voeren, overal waar die naar toe gaan. Dus bedank ik jullie met mijn intense, vanuit het hart gevoelde, dankbaarheid, voor jullie Aanwezigheid en ik feliciteer jullie omdat jullie een substantiële en doorslaggevende overwinning voor Rusland hebben behaald!